Difference between revisions of "कोरापुट जिल्ला"

Jump to navigation Jump to search
'''{{PAGENAME}}''' [[भारत]]यागु [[उडिसा]] राज्ययागु छगु जिल्ला खः।
 
== कोरापुट जिल्ला परिषद पञ्चायत ==
 
{| class="wikitable" border="1"
|-
! जिल्ला परिषद!!पञ्चायत समिति!!सम्पादक पद आरक्षण!!अधिनया ग्रामपञ्चायत!!सूचं
|-
| कोरापुट||कुन्दुरा||अनूसुचित जनजाति||१२गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# आसन</br>
# कुन्दुरा</br>
# केरिमिटि</br>
# घुमर</br>
# डङ्गरपाउँसि</br>
# दिगापुर</br>
# बागदेरी</br>
# बाणुआगुड़ा</br>
# भूषङ्गगुड़ा</br>
# राणीगुड़ा</br>
# मसिगाँ</br>
# लिमा}}
|-
| कोरापुट||कोटपाड़||अनूसुचित जनजाति||१६गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# कामणाहाण्डि</br>
# कुसुमी</br>
# गिर्ला</br>
# गुआळि</br>
# गुमुड़ा</br>
# घुमर</br>
# चित्रा</br>
# छतर्ला</br>
# बतासना</br>
# बान्दिलि</br>
# बोबेय़ा</br>
# भनसूली</br>
# मूर्त्ताहाण्डि</br>
# षड़रङ्गा</br>
# सर्गिगुड़ा</br>
# एसबि. नूआगाँ}}
|-
| कोरापुट||कोरापुट||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||जय़पुर||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||दशमन्तपुर||अनूसुचित जनजाति||१६गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# ए.मालकानगिरि</br>
# गादिआगुड़ा</br>
# गिर्लिगुम्मा</br>
# चणाबात</br>
# चिकाम्ॱ</br>
# डुम्ॱागुड़ा</br>
# दशमन्तपुर</br>
# दुआरशुणि</br>
# नन्दिगाँ</br>
# परजाबेड़ापदर</br>
# पाइकफुलबेड़ा</br>
# पिण्डापदर</br>
# पोड़ागड़</br>
# मुर्कार</br>
# मुजाङ्ग</br>
# लुला}}
|-
| कोरापुट||नन्दपुर||अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||नाराय़णपाटणा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||पट्टाङ्गि||अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||बन्धुगाँ||अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||बोरिगुम्मा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||२९गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# अञ्चळा</br>
# आउँळि</br>
# कणागाँ</br>
# काठरागड़ा</br>
# कामरा</br>
# कामता</br>
# कुमुलि</br>
# गुजुनिगुड़ा</br>
# गुमुड़ा</br>
# चम्पापदर</br>
# जुझारी</br>
# डेङ्गपदर</br>
# नारीगाँ नूआगाँ</br>
# पण्डसगुड़ा</br>
# बि. सिंहपुर</br>
# बिजापुर</br>
# बेणागाँ</br>
# बेणासुर</br>
# बोड़िगाँ</br>
# बोरिगुम्मा</br>
# मालदा</br>
# मुञ्जा</br>
# रणसपुर</br>
# शशाहाण्डि</br>
# सर्गिगुड़ा</br>
# सानपरिआ</br>
# सेमळागुड़ा</br>
# हर्द्दळी</br>
# हरिड़ागुड़ा}}
|-
| कोरापुट||बैपारिगुड़ा||मिसा-अनूसुचित जनजाति||१६गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# काठपड़ा</br>
# केन्दुगुड़ा</br>
# कोलार</br>
# गुप्तेश्ॱर</br>
# चन्द्रपड़ा</br>
# चिपाकुर</br>
# तेन्तुळिगुम्मा</br>
# दण्डाबाड़ि</br>
# दशमन्तपुर</br>
# दोरागुड़ा</br>
# माझीगुड़ा</br>
# बालिगाँ</br>
# बैपारिगुड़ा</br>
# बोदापुटि</br>
# महुल</br>
# रामगिरि}}
|-
| कोरापुट||सेमिळिगुड़ा||अनूसुचित जनजाति||१६गु पञ्चायत{{collapsible list|title={{nbsp}}|
# उपरकाण्टि</br>
# कुन्दुलि</br>
# खुड़ि</br>
# चाराङ्गुलु</br>
# गुण्ठापुट</br>
# दळेइगुड़ा</br>
# दुधारी</br>
# पाकझोल</br>
# पामुठाइ</br>
# पितागुड़ा</br>
# राजपुट</br>
# रेङ्गा</br>
# सोरिषपदर</br>
# सुबाइ</br>
# साड़ाम</br>
# हाटगुड़ा}}
|-
| कोरापुट||लमतापुर||अनूसुचित जनजाति||
|-
| कोरापुट||लक्ष्मीपुर||अनूसुचित जनजाति||
|-
|}
 
==स्वयादिसँ==
३१,०९०

edits

Navigation menu