वाडा तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
अंंंंंंंंंबरभुई
असनस
अबिटघर
आंंबिस्ते खुर्द
आंंबिस्ते बुद्रुक
आंभई
आखाडा
आपटी (तर्फे कोहोज)
आब्जे
आमगाव
आलमान
आवंंढे
उचाट
उज्जैनी
उसर
उमरोठे
ऐनशेत
ओगदा
कंचाड
कंाबारे
कोनसई
कोने
कोलीम सरोवर
केळठण
करंजपाडा
करांजे
कळंभई
कळंभे
कळंभोली
कळमखांड
कांेंढले
काटी
कासघर
कादिवली
कापरी
किरवली
कुडूस
कुमदल
कुरले
कुयलू
खोडदे
खैरे अंबिवली
खैरे तर्फे वाडा
खरीवली तर्फे पौलबार
खरीवली तर्फे कोहोज
खानिवली
खुटल
खुपरी
गौरापुर
गोराड
गोळेघर
गोऱ्हे
गांधरे
गातेस खुर्द
गातेस बुद्रुक
गारगाव
गालतरे
गाळे
गुंज
गुहीर
घोणसई
चंदवली
चिंचघर
चांबळे
चिखले
जामघर
जाळे
झाडखैरे
ठुणावे
डोंगस्ते
डाकिवली
डाहे
सोनशिव
सोनाळे खुर्द
सोनाळे बुद्रुक
सरसओहळ
सांगे
सासणे
सातरोंडा
सापने खुर्द
सापने बुद्रुक
सापरोंडे
सारशी
सावरखांंड
सुपोंडे
देसई
तोरणे
देवगांव
देवघर
देवळी तर्फे कोहोज
देवळी तर्फे वाडा
नेहरोली
नांदनी गायगांेठा
निंबवली
निचोळे
नाणे
नारे
निशेत
दहिवली कुंभिस्ते
दाढरे
धापड
दाभोन
तिळगाव
तिळसे
तिळमाळ
तुसे
पेठरांंंजणी
फणसगाव
भोपीवली
बेरशेती
बोरांडे
पोशेरी
ब्राम्हणगाव
परळी
पिंजाळ
पिंपरोळी
पिंपळास
पिक
पाचघर
पास्ते
बिलघर
पालसई
बिलोशी
पाली
बालीवली
बिलावली
भावेघर
बावली
बुधावली
मंंंागाठणे
मोज
मेट
म्हसवळ
मांंडे
मांगरुळ
मांडवा
मानिवली
रायसळगाव
मालांंेडा
मुंगुस्ते
मुसारणे
लखमापुर
लोहपे
वडवली तर्फे गारगाव
वडवली तर्फे सोनाळे
वडवली तर्फे पौलबार
वसुरी खुर्द
वसुरी बुद्रुक
वैतरणानगर
शेलटे
शेले
वरई खुर्द
वरई बुद्रुक
वरसाळे
हरोसाले
वर्धा
हमरापूर
वरले
वि-हे
वाघोटे
विजयगड
विजयपूर
वाडा
शिरसाड
वारनोळ
विलकोस तर्फे कोनपट्टी
विलकोस तर्फे वाडा
शिलोत्तर
वावेघर