भारतया तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

म्हसीका[सम्पादन]

तहसील धाःगु भारतया छगू प्रशासनिक इकाइ ख। थ्व इकाइ उप-जिल्ला बराबरया प्रशासनिक इकाइ ख। भारतया छुं राज्यय् तहसीलयात "तालुका", "तालुक" वा "मण्डल" नं धाइगु या। तहसीलया दुने गांतेगु पुचः वा नगरतेगु पुचः दयाच्वनेफु। तहसीलया शासकिय रुपयात साधारणतया पञ्चायत समिति धाइ।

जम्मू व कश्मीर[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
देय् भारत ५९७६०८ ८३३७४८८५२ ४२७७८१०५८ ४०५९६७७९४
राज्य जम्मू व कश्मीर ६३३७ ९१०८०६० ४७७४४७७ ४३३३५८३
जिल्ला कुपवाड़ा ३५३ ७६५६२५ ४१२०३८ ३५३५८७
तहसील कुपवाड़ा ११८ ४६५३२३ २५२८५६ २१२४६७
तहसील हन्दवारा १९६ २५५७११ १३४५०३ १२१२०८
तहसील करनाह ३९ ४४५९१ २४६७९ १९९१२
जिल्ला बडगाम ४६२ ६५५८३३ ३४३३८५ ३१२४४८
तहसील खाग ४९ ६७५९६ ३४४५७ ३३१३९
तहसील बीरवाह १०२ १४९६७१ ८०१०३ ६९५६८
तहसील खानसाहिब ९६ १२०६८२ ६२७८३ ५७८९९
तहसील बडगाम ९५ १११०५६ ५७३५९ ५३६९७
तहसील चाडूरा १०४ १६४९४५ ८६२१८ ७८७२७
तहसील चरार-इ-शरीफ १६ ४१८८३ २२४६५ १९४१८
जिल्ला लेह (लद्दाख) १११ ८७८१६ ४८४११ ३९४०५
१० तहसील लेह ६० ४८२९० २६०३७ २२२५३
११ तहसील नोबरा २८ २२४३३ १३७४० ८६९३
१२ तहसील खलसी २३ १७०९३ ८६३४ ८४५९
जिल्ला कारगिल १२५ १२४४६४ ६७७०३ ५६७६१
१३ तहसील कारगिल ६४ ७०१२३ ३९३४९ ३०७७४
१४ तहसील सांकू ३६ ४०५४८ २१३४६ १९२०२
१५ तहसील जान्सकार २५ १३७९३ ७००८ ६७८५
जिल्ला पुंछ १७० ४३८२०५ २२९७७४ २०८४३१
१६ तहसील हवेली ४९ १०५९१३ ५५४७५ ५०४३८
१७ तहसील मंडी ३७ ७७९४७ ४१३६५ ३६५८२
१८ तहसील मेंढर ५१ १३६३३३ ७०७७६ ६५५५७
१९ तहसील सुरनकोट ३३ ११८०१२ ६२१५८ ५५८५४
जिल्ला राजौरी ३७५ ५९०१०१ ३१०७४८ २७९३५३
२० तहसील थानामंडी ३२ ६२२८३ ३२३७३ २९९१०
२१ तहसील दरहाल ११ ३६२२७ १९१२१ १७१०६
२२ तहसील राजौरी ११८ १५९५८१ ८४१३० ७५४५१
२३ तहसील बुदहल ५१ १२३०५० ६४९९० ५८०६०
२४ तहसील कालाकोट ६८ ७२६६७ ३७८६४ ३४८०३
२५ तहसील नौशेहरा ५२ ७९००८ ४२४१७ ३६५९१
२६ तहसील सुन्दरबनी ४३ ५७२८५ २९८५३ २७४३२
जिल्ला कठुआ ४९६ ५२६७२२ २७८१२६ २४८५९६
२७ तहसील बिलावर ६५ १४५९०४ ७७०७२ ६८८३२
२८ तहसील बसोली ३८ ६५३७७ ३४३५१ ३१०२६
२९ तहसील बनी ३३ ४५९९६ २३८८९ २२१०७
३० तहसील कठुआ १६३ १३९९४१ ७४६९८ ६५२४३
३१ तहसील हीरानगर १९७ १२९५०४ ६८११६ ६१३८८
जिल्ला बारामूला ५०९ ८२५५३९ ४३२३९९ ३९३१४०
३२ तहसील सोपोर ५७ १४८६२१ ७५८५६ ७२७६५
३३ तहसील रफियाबाद ७७ ८५६२४ ४३७८९ ४१८३५
३४ तहसील पट्टन ९४ २०९६१७ ११०६८६ ९८९३१
३५ तहसील बारामूला ४२ ७८२१५ ४०९९८ ३७२१७
३६ तहसील क्रीरी ५० ६६९५४ ३४४४७ ३२५०७
३७ तहसील ऊड़ी ४१ ६५५०१ ३५१५३ ३०३४८
३८ तहसील बोनियार ५२ ७२५६४ ३९५६६ ३२९९८
३९ तहसील टंगमार्ग ९६ ९८४४३ ५१९०४ ४६५३९
जिल्ला बान्डीपोर ११९ ३२६८७१ १७२२६३ १५४६०८
४० तहसील गुरेज़ २८ ३७९९२ २२९७८ १५०१४
४१ तहसील बान्डीपोर ४१ १४०६५७ ७२८५८ ६७७९९
४२ तहसील सोनावारी ५० १४८२२२ ७६४२७ ७१७९५
१० जिल्ला श्रीनगर ११ १७३१३ ८९१६ ८३९७
१० ४३ तहसील श्रीनगर (उत्तरी) १०९१० ५७२५ ५१८५
१० ४४ तहसील श्रीनगर (दक्षिणी) ६४०३ ३१९१ ३२१२
११ जिल्ला गान्दरबल ११३ २५०४०७ १३३७१५ ११६६९२
११ ४५ तहसील लार ४२ ८०२२३ ४३२८१ ३६९४२
११ ४६ तहसील कंगन ४२ १२०९३४ ६४७२३ ५६२११
११ ४७ तहसील गान्दरबल २९ ४९२५० २५७११ २३५३९
१२ जिल्ला पुलवामा(न.स.) ३१९ ४७९९७८ २४८०९६ २३१८८२
१२ ४८ तहसील पाम्पोर २३ ५००३३ २६२५५ २३७७८
१२ ४९ तहसील अवन्तीपुरा ४३ ७३८६० ३८१६९ ३५६९१
१२ ५० तहसील तराल ६६ ९२३५२ ४७५९२ ४४७६०
१२ ५१ तहसील पुलवामा १८७ २६३७३३ १३६०८० १२७६५३
१३ जिल्ला शुपियन २२६ २४९८५५ १२७१६१ १२२६९४
१३ ५२ तहसील शुपियन २२६ २४९८५५ १२७१६१ १२२६९४
१४ जिल्ला अनन्तनाग ३३५ ७९५८०५ ४११०१२ ३८४७९३
१४ ५३ तहसील पहलगाम ६५ १०४१०१ ५३२९० ५०८११
१४ ५४ तहसील बिजबिहारा ५१ ११२१९७ ५६२५९ ५५९३८
१४ ५५ तहसील अनन्तनाग ८२ १७९५३० ९१८३२ ८७६९८
१४ ५६ तहसील शांगस २५ ६६२२८ ३४९१७ ३१३११
१४ ५७ तहसील कोकरनाग ५१ १६७१५९ ८७३५५ ७९८०४
१४ ५८ तहसील डूरु ६१ १६६५९० ८७३५९ ७९२३१
१५ जिल्ला कुलगाम २२६ ३४३८७० १७५५७४ १६८२९६
१५ ५९ तहसील कुलगाम १६१ २१४९२५ १०९२७७ १०५६४८
१५ ६० तहसील देवसर १५ २२१२८ ११३४४ १०७८४
१५ ६१ तहसील दमहाल हांजीपोरा ५० १०६८१७ ५४९५३ ५१८६४
१६ जिल्ला डोडा ४०२ ३७७२४७ १९५४३० १८१८१७
१६ ६२ तहसील डोडा १२६ १८११११ ९३७०३ ८७४०८
१६ ६३ तहसील ठाठरी ९२ ५९९५५ ३१६२७ २८३२८
१६ ६४ तहसील गन्डोह ६६ ७१८८९ ३६७५४ ३५१३५
१६ ६५ तहसील भदरवाह ११८ ६४२९२ ३३३४६ ३०९४६
१७ जिल्ला रामबन १२७ २७१९०२ १४२३१७ १२९५८५
१७ ६६ तहसील बनिहाल ३३ १२११४५ ६२५३९ ५८६०६
१७ ६७ तहसील रामबन ९४ १५०७५७ ७९७७८ ७०९७९
१८ जिल्ला किश्तवाड़ १५५ २१५८३१ १११९८६ १०३८४५
१८ ६८ तहसील किश्तवाड़ ८२ ११४६२४ ५९५३० ५५०९४
१८ ६९ तहसील मड़वा २७ ३५५७२ १८३६४ १७२०८
१८ ७० तहसील छातरू १४ ४४०८७ २२८१५ २१२७२
१८ ७१ तहसील अठोली (पाडर) ३२ २१५४८ ११२७७ १०२७१
१९ जिल्ला ऊधमपुर ३२५ ४४६७७७ २३२९७४ २१३८०३
१९ ७२ तहसील ऊधमपुर १४९ १७७८२८ ९२९८९ ८४८३९
१९ ७३ तहसील चेनैनी ४६ ६०५६८ ३१३८० २९१८८
१९ ७४ तहसील रामनगर ८८ १६०७१८ ८३५१८ ७७२००
१९ ७५ तहसील मजाल्टा ४२ ४७६६३ २५०८७ २२५७६
२० जिल्ला रियासी २५३ २८७६७१ १५१४८१ १३६१९०
२० ७६ तहसील गुल-गुलाबगढ़ ६१ १४७८४३ ७८१८१ ६९६६२
२० ७७ तहसील रियासी १९२ १३९८२८ ७३३०० ६६५२८
२१ जिल्ला जम्मू ७८० ७६४९४५ ४०१६०३ ३६३३४२
२१ ७८ तहसील अखनूर २०७ २१८८२५ ११४११४ १०४७११
२१ ७९ तहसील जम्मू ३०९ २८४८९० १५०५१६ १३४३७४
२१ ८० तहसील रनबीरसिंहपूरा १६३ १६९४५९ ८९०९७ ८०३६२
२१ ८१ तहसील बिशना १०१ ९१७७१ ४७८७६ ४३८९५
२२ जिल्ला साम्बा ३४५ २६५२८३ १३९३६५ १२५९१८
२२ ८२ तहसील साम्बा ३४५ २६५२८३ १३९३६५ १२५९१८

हिमाचल प्रदेश[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य हिमाचल प्रदेश १७८८२ ६१७६०५० ३११०३४५ ३०६५७०५
२३ जिल्ला चम्बा १११० ४८२९७२ २४१९६३ २४१००९
२३ ८३ तहसील पांगी ६० १८८६८ ९५७९ ९२८९
२३ ८४ तहसील चुराह १८१ ७८९८८ ४०१५२ ३८८३६
२३ ८५ तहसील सलूनी १३२ ४७९३९ २४१९७ २३७४२
२३ ८६ तहसील भलेई ७८ २५३२६ १२५६१ १२७६५
२३ ८७ तहसील डल्हौजी ११९ ३६१६० १७९६८ १८१९२
२३ ८८ तहसील भटियात १२३ ३७३९२ १८५३५ १८८५७
२३ ८९ तहसील सिहुंता ८० ३९८७१ १९६३४ २०२३७
२३ ९० तहसील चम्बा २४१ १५९३२० ७९२२८ ८००९२
२३ ९१ तहसील होली ४६ १४०९४ ७२३६ ६८५८
२३ ९२ तहसील भरमौर ५० २५०१४ १२८७३ १२१४१
२४ जिल्ला कांगड़ा ३६१७ १४२३७९४ ७०५३६५ ७१८४२९
२४ ९३ तहसील नूरपुर ३९२ १६६७१८ ८४९६९ ८१७४९
२४ ९४ तहसील इन्दौरा ११२ ७६६९२ ३९९०१ ३६७९१
२४ ९५ तहसील फतेहपुर २२३ ६२०४१ ३११०५ ३०९३६
२४ ९६ तहसील ज्वाली १९५ ११२७४६ ५६०२२ ५६७२४
२४ ९७ तहसील हरचकियां ६० १३८४१ ६७४६ ७०९५
२४ ९८ तहसील शाहपुर १५२ ६७७५८ ३३२२० ३४५३८
२४ ९९ तहसील धर्मशाला १५१ ९३७४४ ४७३२९ ४६४१५
२४ १०० तहसील कांगड़ा १६१ ८८०४० ४४३०२ ४३७३८
२४ १०१ तहसील नगरोटा बगवां १५७ ७०९९९ ३५३४६ ३५६५३
२४ १०२ तहसील बड़ोह १६१ २५७८९ १२४०३ १३३८६
२४ १०३ तहसील देरा गोपीपुर २८२ ११५९६७ ५६०९४ ५९८७३
२४ १०४ तहसील ज्वालामुखी १२२ ३८१४३ १८४०४ १९७३९
२४ १०५ तहसील जसवां ८६ ३२५२० १५९०७ १६६१३
२४ १०६ तहसील रक्कड़ १०३ २९५०३ १४४५१ १५०५२
२४ १०७ तहसील ख़ुंडियां २१६ ३८२३१ १८६०७ १९६२४
२४ १०८ तहसील थुरल ८४ १९२८७ ९०३४ १०२५३
२४ १०९ तहसील धीरा ११३ २२११९ १०४९८ ११६२१
२४ ११० तहसील जैसिंहपुर २१८ ६१०८२ २७९३८ ३३१४४
२४ १११ तहसील पालमपुर ३९५ १८५७३३ ९१९९३ ९३७४०
२४ ११२ तहसील बैजनाथ(त.) २०० ९५२२९ ४७१७५ ४८०५४
२४ ११३ तहसील मुलथान ३४ ७६१२ ३९२१ ३६९१
२५ जिल्ला लाहुल और स्पिति २८० ३१५६४ १६५८८ १४९७६
२५ ११४ तहसील उदयपुर ६६ ८८८९ ४४८२ ४४०७
२५ ११५ तहसील लाहुल १३२ १०२१८ ५४१५ ४८०३
२५ ११६ तहसील स्पिति ८२ १२४५७ ६६९१ ५७६६
२६ जिल्ला कुल्लू ३१४ ३९६५१२ २०३२६९ १९३२४३
२६ ११७ तहसील मनाली ७० ४३५६५ २२९९३ २०५७२
२६ ११८ तहसील कुल्लू १५६ १७४८३५ ८९४१० ८५४२५
२६ ११९ तहसील सैन्ज १४ २५९०८ १३३४२ १२५६६
२६ १२० तहसील बन्जार ३१ ४२१९८ २१४४५ २०७५३
२६ १२१ तहसील आनी १७ ५६९१७ २९०७७ २७८४०
२६ १२२ तहसील निरमंड २६ ५३०८९ २७००२ २६०८७
२७ जिल्ला मण्डी २८५० ९३७१४० ४६६०५० ४७१०९०
२७ १२३ तहसील पधर १९३ ४९३५७ २४९६३ २४३९४
२७ १२४ तहसील जोगिन्द्रनगर २०८ ७९१३५ ३८५३८ ४०५९७
२७ १२५ तहसील लडभड़ोल १४६ २५८३२ ११६४९ १४१८३
२७ १२६ तहसील सन्धोल ५७ १६९२५ ८०६७ ८८५८
२७ १२७ तहसील धर्मपुर ९५ ३४७७७ १६५५० १८२२७
२७ १२८ तहसील कोटली ६४ २५८६० १२४६४ १३३९६
२७ १२९ तहसील सरकाघाट १७९ ५९५५४ २८७०० ३०८५४
२७ १३० तहसील भदरोटा ९३ २१५४२ १०७०५ १०८३७
२७ १३१ तहसील बलद्वाड़ा १३४ ४३८११ २१४४४ २२३६७
२७ १३२ तहसील सुन्दरनगर १६० ८७००७ ४३९७६ ४३०३१
२७ १३३ तहसील मण्डी ३६८ १८७८०८ ९४४३८ ९३३७०
२७ १३४ तहसील औट ६० ३०८९३ १५६४१ १५२५२
२७ १३५ तहसील बाली चौकी ९७ ३७९१३ १९३८९ १८५२४
२७ १३६ तहसील थुनाग १७२ ५०३०८ २५४६१ २४८४७
२७ १३७ तहसील चच्योट १५६ ५७७२३ २८८९२ २८८३१
२७ १३८ तहसील निहरी २०४ ३५५६९ १८०५१ १७५१८
२७ १३९ तहसील करसोग ४६४ ९३१२६ ४७१२२ ४६००४
२८ जिल्ला हमीरपुर १६७१ ४२३३३८ २००७४८ २२२५९०
२८ १४० तहसील टीरा सुजानपुर १९५ ३८०६४ १७३६२ २०७०२
२८ १४१ तहसील नदौन ३५९ ७६६५९ ३७१७९ ३९४८०
२८ १४२ तहसील गलौर १०९ २६९५७ १२७१६ १४२४१
२८ १४३ तहसील हमीरपुर ३७४ ९९३४४ ४७७९९ ५१५४५
२८ १४४ तहसील बड़‌सर २३३ ५४१०३ २५९१७ २८१८६
२८ १४५ तहसील ढटवाल १२८ ३७६२१ १७५७९ २००४२
२८ १४६ तहसील भोरंज २७३ ९०५९० ४२१९६ ४८३९४
२९ जिल्ला ऊना ७९० ४७६२६० २४०२५४ २३६००६
२९ १४७ तहसील भरवाईं ४६ १७८४७ ८९९७ ८८५०
२९ १४८ तहसील अम्ब २४१ १६११८३ ८११२९ ८००५४
२९ १४९ तहसील बंगाना ३०५ ७३०३५ ३६३३६ ३६६९९
२९ १५० तहसील ऊना १३९ १५२७७९ ७७४८४ ७५२९५
२९ १५१ तहसील हरोली ५९ ७१४१६ ३६३०८ ३५१०८
३० जिल्ला बिलासपुर ९५३ ३५६८२७ १७९६५३ १७७१७४
३० १५२ तहसील घुमारवीं २१० ८१६१७ ४०४३६ ४११८१
३० १५३ तहसील भराड़ी ९८ ४५७१३ २२१६० २३५५३
३० १५४ तहसील झंडुता २२७ ८९१९० ४४९१६ ४४२७४
३० १५५ तहसील नैना देवी १४२ ४५४८० २३६२२ २१८५८
३० १५६ तहसील बिलासपुर सदर १६० ६२०६० ३१८०८ ३०२५२
३० १५७ तहसील नम्होल ११६ ३२७६७ १६७११ १६०५६
३१ जिल्ला सोलन २३८३ ४७८१७३ २४९७३६ २२८४३७
३१ १५८ तहसील अर्की २९७ ५३८६८ २६८३१ २७०३७
३१ १५९ तहसील दाड़लाघाट १८५ ३६७६३ १९१२३ १७६४०
३१ १६० तहसील रामशहर २१७ ३२५९४ १६६०१ १५९९३
३१ १६१ तहसील नालागढ़ २८२ १०३५०३ ५४६५७ ४८८४६
३१ १६२ तहसील बद्दी १८७ ६१०३१ ३२९७६ २८०५५
३१ १६३ तहसील कृष्णगढ़ २११ २४५११ १२४०० १२१११
३१ १६४ तहसील कसौली २६५ ५४६२१ २९९११ २४७१०
३१ १६५ तहसील सोलन ४७२ ७०७५३ ३६२८० ३४४७३
३१ १६६ तहसील कण्डाघाट २६७ ४०५२९ २०९५७ १९५७२
३२ जिल्ला सिरमौर ९६८ ४७२६९० २४६१७५ २२६५१५
३२ १६७ तहसील राजगढ़ १४० ४५९१६ २३५९९ २२३१७
३२ १६८ तहसील नौहरा ४७ २३०२२ ११७३० ११२९२
३२ १६९ तहसील पच्छाद २६२ ५३८०० २७९१२ २५८८८
३२ १७० तहसील रेणुका ७४ ४७३८८ २४२२१ २३१६७
३२ १७१ तहसील ददाहु ७२ १७४०३ ८८७० ८५३३
३२ १७२ तहसील नाहन १३७ ५५२५० २८८५२ २६३९८
३२ १७३ तहसील पांवटा साहिब १४१ १३२६१६ ६९७५० ६२८६६
३२ १७४ तहसील कमरऊ ४५ ३७०६६ १९४०० १७६६६
३२ १७५ तहसील शिलाई(त.) २८ ३६९०५ १९४०३ १७५०२
३२ १७६ तहसील रोनहाट २२ २३३२४ १२४३८ १०८८६
३३ जिल्ला शिमला २७०५ ६१२६५९ ३१४२९५ २९८३६४
३३ १७७ तहसील रामपुर १५२ ६७२३२ ३५१०० ३२१३२
३३ १७८ तहसील ननखड़ी ८४ २६२३८ १३२९२ १२९४६
३३ १७९ तहसील कुमारसैन १७१ ४२१६१ २१३५४ २०८०७
३३ १८० तहसील सुन्नी १९९ ३२७८८ १६२८१ १६५०७
३३ १८१ तहसील शिमला (ग्रामीण)(त.) ५४० ८२३२० ४२५८८ ३९७३२
३३ १८२ तहसील शिमला नगरीय ( त.)
३३ १८३ तहसील जुन्गा ५९ १३३९८ ६८३४ ६५६४
३३ १८४ तहसील ठियोग ४४६ ८०३३१ ४०९९१ ३९३४०
३३ १८५ तहसील चौपाल १५८ २९२६७ १४९७६ १४२९१
३३ १८६ तहसील चेता ५८ १९४६० १००९४ ९३६६
३३ १८७ तहसील नेरवा १८९ ३६५१७ १८७५१ १७७६६
३३ १८८ तहसील जुब्बल १३४ ३५९९७ १८४१४ १७५८३
३३ १८९ तहसील कोटखाई २१९ ३८०१५ १९४०४ १८६११
३३ १९० तहसील टिक्कर ४१ १३८०६ ७२०२ ६६०४
३३ १९१ तहसील रोहड़ू १२९ ४२६१५ २१८४८ २०७६७
३३ १९२ तहसील चिड़गांव ११६ ४६१४२ २३८३९ २२३०३
३३ १९३ तहसील डोडरा क्वार १० ६३७२ ३३२७ ३०४५
३४ जिल्ला किन्नौर २४१ ८४१२१ ४६२४९ ३७८७२
३४ १९४ तहसील हंगरंग १६ ४६५९ २३९० २२६९
३४ १९५ तहसील पूह २८ ८३०९ ४६८१ ३६२८
३४ १९६ तहसील मुरंग ३७ १०२३८ ५४०३ ४८३५
३४ १९७ तहसील कल्पा ३९ १९१९० १०३२१ ८८६९
३४ १९८ तहसील निचार ८५ २७६८३ १५४६३ १२२२०
३४ १९९ तहसील सांगला ३६ १४०४२ ७९९१ ६०५१

पंजाब[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य पंजाब १२१६८ १७३४४१९२ ९०९३४७६ ८२५०७१६
३५ जिल्ला गुरदासपुर १५१५ १६३९००४ ८५५७८४ ७८३२२०
३५ २०० तहसील धर कलां २७ ४८७८० २५४१४ २३३६६
३५ २०१ तहसील पठानकोट ३३६ ३२९६५२ १७२३४५ १५७३०७
३५ २०२ तहसील गुरदासपुर ६७६ ६७४३४५ ३५०४५५ ३२३८९०
३५ २०३ तहसील बटाला ३५८ ४७२३२७ २४७५६९ २२४७५८
३५ २०४ तहसील डेरा बाबा नानक ११८ ११३९०० ६०००१ ५३८९९
३६ जिल्ला कपूरथला ६१२ ५३२७०६ २७५९३२ २५६७७४
३६ २०५ तहसील भुलत्थ ९४ ८३६९० ४२३९१ ४१२९९
३६ २०६ तहसील कपूरथला २४१ २१८९८३ ११४२२८ १०४७५५
३६ २०७ तहसील सुलतानपुर लोधी १७५ १०४९३९ ५४५०६ ५०४३३
३६ २०८ तहसील फगवाड़ा १०२ १२५०९४ ६४८०७ ६०२८७
३७ जिल्ला जालंधर ९२२ १०३२४१९ ५२८७९० ५०३६२९
३७ २०९ तहसील शाहकोट १७६ १४१६८२ ७२५७४ ६९१०८
३७ २१० तहसील नकोदर १४६ १७११८४ ८७४११ ८३७७३
३७ २११ तहसील फिल्लौर(न.प.) २२५ ३११२७७ १५९०९६ १५२१८१
३७ २१२ तहसील जालंधर - I १३७ १७१७१८ ८७६९९ ८४०१९
३७ २१३ तहसील जालंधर - II २३८ २३६५५८ १२२०१० ११४५४८
३८ जिल्ला होशियारपुर १३८५ १२५१६५६ ६३४४७० ६१७१८६
३८ २१४ तहसील दसुआ ३७९ ३०४३०१ १५३६०१ १५०७००
३८ २१५ तहसील मुकेरियां ३०४ २७३९२४ १३७६४६ १३६२७८
३८ २१६ तहसील होशियारपुर ४०६ ३७१०३५ १८९७२४ १८१३११
३८ २१७ तहसील गढ़शंकर २९६ ३०२३९६ १५३४९९ १४८८९७
३९ जिल्ला शहीद भगत सिंह नगर ४५८ ४८६८९४ २४८११८ २३८७७६
३९ २१८ तहसील नवांशहर २७५ ३२७३५० १६५६५९ १६१६९१
३९ २१९ तहसील बलाचौर १८३ १५९५४४ ८२४५९ ७७०८५
४० जिल्ला फतेहगढ़ साहिब ४४२ ४१४६८१ २२००५० १९४६३१
४० २२० तहसील बस्सी पठाना १०० ७५८७५ ४०२५४ ३५६२१
४० २२१ तहसील फतेहगढ़ साहिब १७० १४४२३७ ७६४५७ ६७७८०
४० २२२ तहसील अमलोह १०० ११३६६६ ६०७६९ ५२८९७
४० २२३ तहसील खमानों ७२ ८०९०३ ४२५७० ३८३३३
४१ जिल्ला लुधियाना ८८५ १४२९०३१ ७५३४४४ ६७५५८७
४१ २२४ तहसील समराला १९६ १७८७९१ ९३७९१ ८५०००
४१ २२५ तहसील खन्ना ६७ ९४१६० ४९५७९ ४४५८१
४१ २२६ तहसील पायल १०५ १७२६३१ ९१२४२ ८१३८९
४१ २२७ तहसील लुधियाना (पूर्व) १८१ २७९६८८ १४९०२३ १३०६६५
४१ २२८ तहसील लुधियाना (पश्चिम) १२५ २७२४८९ १४३४३० १२९०५९
४१ २२९ तहसील रायकोट ७२ १५५२७८ ८१७०० ७३५७८
४१ २३० तहसील जगराओं १३९ २७५९९४ १४४६७९ १३१३१५
४२ जिल्ला मोगा ३१९ ७६८५०० ४०५७०४ ३६२७९६
४२ २३१ तहसील निहाल सिंहवाला ३९ १६३८२३ ८६६८९ ७७१३४
४२ २३२ तहसील बाघा पुराना ५६ २००४४३ १०५९३६ ९४५०७
४२ २३३ तहसील मोगा २२४ ४०४२३४ २१३०७९ १९११५५
४३ जिल्ला फिरोज़पुर ९५५ १४७६५१८ ७७६२०८ ७००३१०
४३ २३४ तहसील जीरा २०६ १९००९९ ९९१८२ ९०९१७
४३ २३५ तहसील फिरोज़पुर ३३२ ३६७२५५ १९३५२९ १७३७२६
४३ २३६ तहसील जलालाबाद २०६ २९९३१० १५६४७५ १४२८३५
४३ २३७ तहसील फाजिल्का १३५ ३२१८९० १६८६४४ १५३२४६
४३ २३८ तहसील अबोहर ७६ २९७९६४ १५८३७८ १३९५८६
४४ जिल्ला मुक्तसर २३३ ६४९७०५ ३४२२०२ ३०७५०३
४४ २३९ तहसील मलौट (न.प.) ९१ २६६७५९ १४०३४१ १२६४१८
४४ २४० तहसील गिदड़बाहा ४७ १७७५६७ ९३५७२ ८३९९५
४४ २४१ तहसील मुक्तसर ९५ २०५३७९ १०८२८९ ९७०९०
४५ जिल्ला फरीदकोट १६३ ४००४५७ २१०७८२ १८९६७५
४५ २४२ तहसील फरीदकोट १२२ २७६९०४ १४५७५५ १३११४९
४५ २४३ तहसील जैतो ४१ १२३५५३ ६५०२७ ५८५२६
४६ जिल्ला बठिन्डा २७९ ८८९३०८ ४७४४८४ ४१४८२४
४६ २४४ तहसील रामपुरा फूल ७४ २५११७९ १३२८६६ ११८३१३
४६ २४५ तहसील बठिन्डा ११८ ३९७१९० २०८६८६ १८८५०४
४६ २४६ तहसील तलवंडी साबो ८७ २४०९३९ १३२९३२ १०८००७
४७ जिल्ला मानसा २३८ ६०६१४७ ३२२१८४ २८३९६३
४७ २४७ तहसील सरदूलगढ़ ७० १५५०१५ ८१८४१ ७३१७४
४७ २४८ तहसील बुढलाडा ८५ २१११०२ १११९१४ ९९१८८
४७ २४९ तहसील मानसा ८३ २४००३० १२८४२९ १११६०१
४८ जिल्ला पटियाला ८९५ ११३२४०६ ५९८८०० ५३३६०६
४८ २५० तहसील समाना ७३ ११९८९८ ६३५९९ ५६२९९
४८ २५१ तहसील पातड़ां ६८ १५५५५८ ८१७२२ ७३८३६
४८ २५२ तहसील नाभा १६९ १९१७८६ १०१५९३ ९०१९३
४८ २५३ तहसील पटियाला ३४५ ३८१८३० २०१४९६ १८०३३४
४८ २५४ तहसील राजपुरा २४० २८३३३४ १५०३९० १३२९४४
४९ जिल्ला अमृतसर ७०३ ११५६०४५ ६०७२६६ ५४८७७९
४९ २५५ तहसील अजनाला ३११ ३९५४९२ २०७९८३ १८७५०९
४९ २५६ तहसील अमृतसर-I १३९ २५४५३२ १३३३११ १२१२२१
४९ २५७ तहसील अमृतसर-II १०० २२४५४९ ११९२०१ १०५३४८
४९ २५८ तहसील बाबा बकाला १५३ २८१४७२ १४६७७१ १३४७०१
५० जिल्ला तरन तारन ४७९ ९७७८३२ ५१४३२२ ४६३५१०
५० २५९ तहसील तरन तारन १९३ ४२६७७८ २२४६२८ २०२१५०
५० २६० तहसील पट्टी १९२ ३६३२४२ १९१६८५ १७१५५७
५० २६१ तहसील खडूर साहिब ९४ १८७८१२ ९८००९ ८९८०३
५१ जिल्ला रूप नगर ५९१ ५०६८२० २६४०८९ २४२७३१
५१ २६२ तहसील आनन्दपुर साहिब १९० १७८१६३ ९१८७७ ८६२८६
५१ २६३ तहसील नंगल ५७ ८५०८८ ४३२८१ ४१८०७
५१ २६४ तहसील रूप नगर १६१ १०६१७० ५६१६९ ५०००१
५१ २६५ तहसील चमकौर साहिब १८३ १३७३९९ ७२७६२ ६४६३७
५२ जिल्ला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ४०३ ४५००१७ २४०९८४ २०९०३३
५२ २६६ तहसील खरड़ १८१ १६७२०९ ८९०६९ ७८१४०
५२ २६७ तहसील एस.ए.एस नगर(मोहाली) ८२ ११३४४८ ६०९५३ ५२४९५
५२ २६८ तहसील डेरा बस्सी १४० १६९३६० ९०९६२ ७८३९८
५३ जिल्ला संगरूर ५६४ ११३९२०४ ६०४६५३ ५३४५५१
५३ २६९ तहसील मलेरकोटला १८० २५५६८९ १३५०१४ १२०६७५
५३ २७० तहसील धूरी ९५ २०६०२२ १०९३४६ ९६६७६
५३ २७१ तहसील संगरूर १२३ २२८६६८ १२१६३३ १०७०३५
५३ २७२ तहसील सुनाम ८१ २३७००५ १२६४९६ ११०५०९
५३ २७३ तहसील लेहरा ३९ १०९७९४ ५८२८० ५१५१४
५३ २७४ तहसील मूनक ४६ १०२०२६ ५३८८४ ४८१४२
५४ जिल्ला बरनाला १२७ ४०४८४२ २१५२१० १८९६३२
५४ २७५ तहसील बरनाला ७७ २३९८२३ १२७७४४ ११२०७९
५४ २७६ तहसील तपा ५० १६५०१९ ८७४६६ ७७५५३

चण्डीगढ़[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य चण्डीगढ़ २८९९१ १७१५० ११८४१
५५ जिल्ला चण्डीगढ़ २८९९१ १७१५० ११८४१
५५ २७७ तहसील चण्डीगढ़ २८९९१ १७१५० ११८४१

उत्तराखण्ड[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य उत्तराखण्ड १५७४५ ७०३६९५४ ३५१९०४२ ३५१७९१२
५६ जिल्ला उत्तरकाशी ६९४ ३०५७८१ १५५३७५ १५०४०६
५६ २७८ तहसील पुरोला ८३ ३३७९२ १७१०६ १६६८६
५६ २७९ तहसील मोरी ९९ ४०४९१ २०८४० १९६५१
५६ २८० तहसील राजगढ़ी १८२ ६३८४४ ३२४४० ३१४०४
५६ २८१ तहसील डुण्डा १२६ ६०२८३ ३००८० ३०२०३
५६ २८२ तहसील चिन्यालीसौड़* १०४ ४९९०० २४४४३ २५४५७
५६ २८३ तहसील भटवाड़ी १०० ५७४७१ ३०४६६ २७००५
५७ जिल्ला चमोली ११७० ३३२२०९ १६०३६९ १७१८४०
५७ २८४ तहसील जोशीमठ ९१ २९०५५ १५७८६ १३२६९
५७ २८५ तहसील चमोली २०२ ७६८९४ ३८२०७ ३८६८७
५७ २८६ तहसील पोखरी १३५ ३५८९० १६९५९ १८९३१
५७ २८७ तहसील कर्णप्रयाग २०७ ३८८४४ १८१०६ २०७३८
५७ २८८ तहसील थराली ३१५ ८९११४ ४२५५६ ४६५५८
५७ २८९ तहसील गैरसैण २२० ६२४१२ २८७५५ ३३६५७
५८ जिल्ला रुद्रप्रयाग ६५३ २३२३६० १०८७४० १२३६२०
५८ २९० तहसील ऊखीमठ २३२ ८६४१२ ४२००५ ४४४०७
५८ २९१ तहसील रुद्रप्रयाग २८४ ८२५४६ ३७७३६ ४४८१०
५८ २९२ तहसील जखोली १३७ ६३४०२ २८९९९ ३४४०३
५९ जिल्ला टिहरी गढ़वाल १७७४ ५४८७९२ २५९३८१ २८९४११
५९ २९३ तहसील घनसाली २९२ १२०७७५ ५४४९६ ६६२७९
५९ २९४ तहसील देवप्रयाग ३६५ ९०७७२ ४२७८० ४७९९२
५९ २९५ तहसील प्रतापनगर १४७ ७३५९२ ३४९८२ ३८६१०
५९ २९६ तहसील जाखणी धार १३४ ३२७५३ १४९९२ १७७६१
५९ २९७ तहसील टिहरी ३२९ ८५८२२ ४०३०५ ४५५१७
५९ २९८ तहसील धनोल्टी २५९ ७४०८३ ३७०९९ ३६९८४
५९ २९९ तहसील नरेन्द्र नगर २४८ ७०९९५ ३४७२७ ३६२६८
६० जिल्ला देहरादून ७३१ ७५४७५३ ३९२८९१ ३६१८६२
६० ३०० तहसील चकराता ११० ४४४९० २२८१९ २१६७१
६० ३०१ तहसील त्यूनी ८२ ३३९२६ १७७१६ १६२१०
६० ३०२ तहसील कालसी १६९ ४७३२९ २४८४० २२४८९
६० ३०३ तहसील विकासनगर १३६ २६५०२३ १३८५६५ १२६४५८
६० ३०४ तहसील देहरादून १४७ २२६०४२ ११७३०५ १०८७३७
६० ३०५ तहसील ऋषिकेश ८७ १३७९४३ ७१६४६ ६६२९७
६१ जिल्ला गढ़वाल ३१४२ ५७४५६८ २६८०२९ ३०६५३९
६१ ३०६ तहसील श्रीनगर १८० ३३५७४ १६४३४ १७१४०
६१ ३०७ तहसील पौड़ी ७३२ १०९५६२ ५०१११ ५९४५१
६१ ३०८ तहसील थलीसैण ४०२ ९२२८६ ४१७७६ ५०५१०
६१ ३०९ तहसील धूमाकोट ३३१ ३९२३० १७६६१ २१५६९
६१ ३१० तहसील लैन्सडाउन ४८३ ७१९५४ ३३१४१ ३८८१३
६१ ३११ तहसील सतपुली २४० ३१४९४ १४८९३ १६६०१
६१ ३१२ तहसील चौबट्टाखाल २४७ ३८४३६ १७१९० २१२४६
६१ ३१३ तहसील कोटद्वार ३०१ ११९१३६ ५८१७२ ६०९६४
६१ ३१४ तहसील यमकेश्वर २२६ ३८८९६ १८६५१ २०२४५
६२ जिल्ला पिथौरागढ़ १५७२ ४१३८३४ २०२९३० २१०९०४
६२ ३१५ तहसील मुनस्यारी २१९ ४६५२३ २२८८९ २३६३४
६२ ३१६ तहसील धारचूला ७१ ५८६५० २९४४३ २९२०७
६२ ३१७ तहसील डीडीहाट ३६३ ७३८८९ ३६२७३ ३७६१६
६२ ३१८ तहसील बेरीनाग २८३ ५२०६९ २५१२१ २६९४८
६२ ३१९ तहसील गंगोलीहाट ३१२ ७१९४६ ३४४१९ ३७५२७
६२ ३२० तहसील पिथौरागढ़ ३२४ ११०७५७ ५४७८५ ५५९७२
६३ जिल्ला बागेश्वर ८७४ २५०८१९ ११९६१५ १३१२०४
६३ ३२१ तहसील कपकोट १४६ ६४८९४ ३१०६४ ३३८३०
६३ ३२२ तहसील कांडा १६० २६२७२ १२३५४ १३९१८
६३ ३२३ तहसील बागेश्वर ३७८ ९१०२४ ४४३८५ ४६६३९
६३ ३२४ तहसील गरुड़ १९० ६८६२९ ३१८१२ ३६८१७
६४ जिल्ला अल्मोड़ा २१८४ ५६०१९२ २५७३५९ ३०२८३३
६४ ३२५ तहसील भिकियासैण ३७६ ७०४८७ ३०५५५ ३९९३२
६४ ३२६ तहसील चौखुटिया* १६४ ४६०५१ २००४७ २६००४
६४ ३२७ तहसील सल्ट* २२८ ५७१२६ २५५०३ ३१६२३
६४ ३२८ तहसील रानीखेत ३०० ८१२३८ ३८३०८ ४२९३०
६४ ३२९ तहसील द्वाराहाट २०६ ५२३१९ २२९९४ २९३२५
६४ ३३० तहसील अल्मोड़ा ४२८ १२३८८४ ५९९८१ ६३९०३
६४ ३३१ तहसील सोमेश्वर १४१ ४०२८२ १८२१४ २२०६८
६४ ३३२ तहसील जैंती ११७ ३०९८१ १४८०९ १६१७२
६४ ३३३ तहसील भनोली २२४ ५७८२४ २६९४८ ३०८७६
६५ जिल्ला चम्पावत ६६२ २२१३०५ ११०८४२ ११०४६३
६५ ३३४ तहसील चम्पावत १८६ ४९७२३ २५२२४ २४४९९
६५ ३३५ तहसील पाटी १३९ ४५५०४ २३०३८ २२४६६
६५ ३३६ तहसील लोहाघाट २६७ ७८५५१ ३८२४० ४०३११
६५ ३३७ तहसील पूर्णागिरी ७० ४७५२७ २४३४० २३१८७
६६ जिल्ला नैनीताल १०९७ ५८२८७१ २९९२५७ २८३६१४
६६ ३३८ तहसील कोस्या कुटौली ११८ ३१५५७ १५६५७ १५९००
६६ ३३९ तहसील बेतालघाट ६८ २१२६५ १०४२१ १०८४४
६६ ३४० तहसील नैनीताल २३४ ९३५८३ ४८४७९ ४५१०४
६६ ३४१ तहसील धारी १५७ ७८७३३ ४०१३७ ३८५९६
६६ ३४२ तहसील हल्द्वानी २०२ ११९२४३ ६१६७६ ५७५६७
६६ ३४३ तहसील रामनगर १४६ ९८९५१ ५०५४२ ४८४०९
६६ ३४४ तहसील कालाढुंगी १२३ ५२४५९ २६८५९ २५६००
६६ ३४५ तहसील लालकुँआ ४९ ८७०८० ४५४८६ ४१५९४
६७ जिल्ला उधम सिंह नगर ६७४ १०६२१४२ ५५०४७० ५११६७२
६७ ३४६ तहसील काशीपुर ७३ १४४२९७ ७५४८६ ६८८११
६७ ३४७ तहसील जसपुर ९७ ११२४६६ ५८९५९ ५३५०७
६७ ३४८ तहसील बाजपुर १२२ १४१७४९ ७३७०३ ६८०४६
६७ ३४९ तहसील किच्छा ८८ १६०६९७ ८४३२२ ७६३७५
६७ ३५० तहसील गदरपुर ७१ १४४२०४ ७४७७५ ६९४२९
६७ ३५१ तहसील सितारगंज १२७ १७८१५४ ९१९१६ ८६२३८
६७ ३५२ तहसील खटीमा ९६ १८०५७५ ९१३०९ ८९२६६
६८ जिल्ला हरिद्वार ५१८ ११९७३२८ ६३३७८४ ५६३५४४
६८ ३५३ तहसील रूड़की २६६ ६४५९०२ ३४२७७६ ३०३१२६
६८ ३५४ तहसील हरिद्वार १२१ ३३६९३७ १७७६९४ १५९२४३
६८ ३५५ तहसील लक्सर १३१ २१४४८९ ११३३१४ १०११७५

हरियाणा[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य हरियाणा ६६४२ १६५०९३५९ ८७७४००६ ७७३५३५३
६९ जिल्ला पंचकूला २०६ २४८०६३ १३३१५३ ११४९१०
६९ ३५६ तहसील कालका ९५ ९४१५४ ४९५२७ ४४६२७
६९ ३५७ तहसील पंचकूला १११ १५३९०९ ८३६२६ ७०२८३
७० जिल्ला अम्बाला ४६१ ६२७५७६ ३३१७०३ २९५८७३
७० ३५८ तहसील नारायणगढ़ १६७ १९७७८५ १०४६६८ ९३११७
७० ३५९ तहसील अम्बाला १५९ २१५३९७ ११३८६३ १०१५३४
७० ३६० तहसील बराड़ा १३५ २१४३९४ ११३१७२ १०१२२२
७१ जिल्ला यमुनानगर ६११ ७४१३७६ ३९३९५७ ३४७४१९
७१ ३६१ तहसील जगाधरी २९३ ४१७७८८ २२३४३३ १९४३५५
७१ ३६२ तहसील बिलासपुर १७६ १५९९५३ ८४४२० ७५५३३
७१ ३६३ तहसील छछरौली १४२ १६३६३५ ८६१०४ ७७५३१
७२ जिल्ला कुरूक्षेत्र ४०७ ६८५४३० ३६१०२० ३२४४१०
७२ ३६४ तहसील शाहबाद ६३ ८७५६९ ४६२८३ ४१२८६
७२ ३६५ तहसील पेहवा १०६ २०२७२८ १०६४०७ ९६३२१
७२ ३६६ तहसील थानेसर २३८ ३९५१३३ २०८३३० १८६८०३
७३ जिल्ला कैथल २६७ ८३८२९३ ४४५९३१ ३९२३६२
७३ ३६७ तहसील गुहला ८७ १५६२९९ ८२००६ ७४२९३
७३ ३६८ तहसील कैथल १२८ ४७८३९८ २५५५९७ २२२८०१
७३ ३६९ तहसील फतेहपुर पुण्डरी ५२ २०३५९६ १०८३२८ ९५२६८
७४ जिल्ला करनाल ४१७ १०५०५१४ ५५७११० ४९३४०४
७४ ३७० तहसील नीलोखेड़ी ७६ १६३२१९ ८६१६७ ७७०५२
७४ ३७१ तहसील इन्द्री १०६ १४५१०६ ७६६७४ ६८४३२
७४ ३७२ तहसील करनाल १३० ३८५८२८ २०५१५४ १८०६७४
७४ ३७३ तहसील असन्ध ५४ २०६०७९ १०९३५० ९६७२९
७४ ३७४ तहसील घरोण्डा ५१ १५०२८२ ७९७६५ ७०५१७
७५ जिल्ला पानीपत १७६ ६५०३५२ ३४९६४२ ३००७१०
७५ ३७५ तहसील पानीपत ७५ २७६२५९ १४८०६३ १२८१९६
७५ ३७६ तहसील इसराना २७ १०८१९६ ५७८८२ ५०३१४
७५ ३७७ तहसील समालखा ७४ २६५८९७ १४३६९७ १२२२००
७६ जिल्ला सोनीपत ३१९ ९९६६३७ ५३८७५० ४५७८८७
७६ ३७८ तहसील गोहाना ८१ ३०६३२६ १६४१८२ १४२१४४
७६ ३७९ तहसील गन्नौर ६० १७१२८६ ९३४५६ ७७८३०
७६ ३८० तहसील सोनीपत १३५ ३८३१८१ २०७५४६ १७५६३५
७६ ३८१ तहसील खरखोदा ४३ १३५८४४ ७३५६६ ६२२७८
७७ जिल्ला जीन्द ३०२ १०२८५६९ ५५०५१९ ४७८०५०
७७ ३८२ तहसील नरवाना १०७ ४०५४१६ २१६१०१ १८९३१५
७७ ३८३ तहसील जीन्द ९६ ३०९२०२ १६५८७० १४३३३२
७७ ३८४ तहसील जुलाना २९ १००६५३ ५४१२३ ४६५३०
७७ ३८५ तहसील सफीदों ७० २१३२९८ ११४४२५ ९८८७३
७८ जिल्ला फतेहाबाद २४५ ७६२४२३ ४००८१४ ३६१६०९
७८ ३८६ तहसील रतिया ६६ १४२३९८ ७४१६० ६८२३८
७८ ३८७ तहसील टोहाना ८४ १९२१०५ १०१२१८ ९०८८७
७८ ३८८ तहसील फतेहाबाद ९५ ४२७९२० २२५४३६ २०२४८४
७९ जिल्ला सिरसा ३२७ ९७५९४१ ५१४१७७ ४६१७६४
७९ ३८९ तहसील डबवाली ७० २१७०५६ ११४१२७ १०२९२९
७९ ३९० तहसील सिरसा १८१ ५१२७०१ २७०४५० २४२२५१
७९ ३९१ तहसील रानिया ४६ १५०५४१ ७९३०६ ७१२३५
७९ ३९२ तहसील ऐलनाबाद ३० ९५६४३ ५०२९४ ४५३४९
८० जिल्ला हिसार २६८ ११९०४४३ ६३४१३९ ५५६३०४
८० ३९३ तहसील आदमपुर २८ १२१४२१ ६४३२४ ५७०९७
८० ३९४ तहसील हिसार १४८ ६४५३६४ ३४२५५४ ३०२८१०
८० ३९५ तहसील नारनौंद ३० १२३६३८ ६६४७० ५७१६८
८० ३९६ तहसील हांसी ६२ ३०००२० १६०७९१ १३९२२९
८१ जिल्ला भिवानी ४४२ १३१३१२३ ६९६२१२ ६१६९११
८१ ३९७ तहसील बावनी खेड़ा १९ १०६७४६ ५६४२७ ५०३१९
८१ ३९८ तहसील भिवानी ८२ ३५७६४१ १९१३५५ १६६२८६
८१ ३९९ तहसील तोशाम ६० १७५९०७ ९३१४८ ८२७५९
८१ ४०० तहसील सिवानी ३३ ८१०४० ४२७७६ ३८२६४
८१ ४०१ तहसील लोहारू ७८ १४५८५० ७६५१० ६९३४०
८१ ४०२ तहसील दादरी ११६ ३२७८५५ १७३२०५ १५४६५०
८१ ४०३ तहसील बाढड़ा ५४ ११८०८४ ६२७९१ ५५२९३
८२ जिल्ला रोहतक १३६ ६१५०४० ३३२०३४ २८३००६
८२ ४०४ तहसील महम ३१ १८२५६६ ९८५७१ ८३९९५
८२ ४०५ तहसील रोहतक ८३ ३२९२११ १७७४९९ १५१७१२
८२ ४०६ तहसील सांपला २२ १०३२६३ ५५९६४ ४७२९९
८३ जिल्ला झज्जर २४७ ७१५०६६ ३८४२१९ ३३०८४७
८३ ४०७ तहसील बेरी ३८ १३९८५७ ७४८५८ ६४९९९
८३ ४०८ तहसील बहादुरगढ़ ६० २२६०७४ १२२८९५ १०३१७९
८३ ४०९ तहसील झज्जर ९७ २०८८६२ ११०९९८ ९७८६४
८३ ४१० तहसील मातनहेल ५२ १४०२७३ ७५४६८ ६४८०५
८४ जिल्ला महेन्द्रगढ़ ३६९ ७८९२३३ ४१६३५८ ३७२८७५
८४ ४११ तहसील महेन्द्रगढ़ १४९ ३६२२६४ १९०७६७ १७१४९७
८४ ४१२ तहसील नारनौल २२० ४२६९६९ २२५५९१ २०१३७८
८५ जिल्ला रिवाड़ी ३८९ ६६६९०२ ३४९७१० ३१७१९२
८५ ४१३ तहसील कोसली ५२ ११७४४० ६०९४९ ५६४९१
८५ ४१४ तहसील रिवाड़ी २५८ ४३६१८८ २२८८८३ २०७३०५
८५ ४१५ तहसील बावल ७९ ११३२७४ ५९८७८ ५३३९६
८६ जिल्ला गुड़गांव २२९ ४७२१७९ २५१४६२ २२०७१७
८६ ४१६ तहसील पटौदी ५३ ७८६८८ ४१०६० ३७६२८
८६ ४१७ तहसील गुड़गांव ३२ ६७३३१ ३६०२६ ३१३०५
८६ ४१८ तहसील फरुखनगर ४९ १२१३३५ ६३८१४ ५७५२१
८६ ४१९ तहसील मानेसर ३४ ९३१५८ ५११५९ ४१९९९
८६ ४२० तहसील सोहना ६१ १११६६७ ५९४०३ ५२२६४
८७ जिल्ला मेवात ४१२ ९६५१५७ ५०६०८६ ४५९०७१
८७ ४२१ तहसील तावड़ू ७९ १३८१७२ ७२५७५ ६५५९७
८७ ४२२ तहसील नूह १०३ २६५११४ १३९६७८ १२५४३६
८७ ४२३ तहसील फिरोजपुर झिरका १४३ ३०७२३९ १६०६१५ १४६६२४
८७ ४२४ तहसील पुनहाना ८७ २५४६३२ १३३२१८ १२१४१४
८८ जिल्ला फरीदाबाद १४४ ३७०८७८ १९८१०३ १७२७७५
८८ ४२५ तहसील फरीदाबाद ६२ १६०२७५ ८६२६० ७४०१५
८८ ४२६ तहसील बल्लबगढ़ ८२ २१०६०३ १११८४३ ९८७६०
८९ जिल्ला पलवल २६८ ८०६१६४ ४२८९०७ ३७७२५७
८९ ४२७ तहसील पलवल १४३ ३४५८४२ १८४६१० १६१२३२
८९ ४२८ तहसील हथीन ७९ २५४५९४ १३४५३८ १२००५६
८९ ४२९ तहसील होडल ४६ २०५७२८ १०९७५९ ९५९६९

दिल्ली[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य रा.रा.क्षे. दिल्ली १०३ ४१९०४२ २२६३२१ १९२७२१
९० जिल्ला उत्तर पश्चिम ४८ २१३९५० ११५६८० ९८२७०
९० ४३० तहसील नरेला ३६ १६८७३९ ९१५२४ ७७२१५
९० ४३१ तहसील सरस्वती विहार १२ ४५२११ २४१५६ २१०५५
९० ४३२ तहसील मॉडल टाउन
९१ जिल्ला उत्तरी १७७४६ ९५४६ ८२००
९१ ४३३ तहसील सिविल लाइन्स १७७४६ ९५४६ ८२००
९१ ४३४ तहसील सदर बाजार
९१ ४३५ तहसील कोतवाली
९२ जिल्ला उत्तर पूर्वी २१५२७ ११७१८ ९८०९
९२ ४३६ तहसील सीलम पुर २१५२७ ११७१८ ९८०९
९२ ४३७ तहसील शाहदरा
९२ ४३८ तहसील सीमा पुरी
९३ जिल्ला पूर्वी ३५३० १८६१ १६६९
९३ ४३९ तहसील गान्धी नगर
९३ ४४० तहसील विवेक विहार
९३ ४४१ तहसील प्रीत विहार ३५३० १८६१ १६६९
९४ जिल्ला नई दिल्ली
९४ ४४२ तहसील कनॉट प्लेस
९४ ४४३ तहसील चाणक्य पुरी
९४ ४४४ तहसील संसद मार्ग
९५ जिल्ला मध्य
९५ ४४५ तहसील दरिया गंज
९५ ४४६ तहसील पहाड़ गंज
९५ ४४७ तहसील करोल बाग
९६ जिल्ला पश्चिमी ६४२० ३३५५ ३०६५
९६ ४४८ तहसील पटेल नगर
९६ ४४९ तहसील राजौरी गार्डन
९६ ४५० तहसील पंजाबी बाग ६४२० ३३५५ ३०६५
९७ जिल्ला दक्षिण पश्चिम ३९ १४३६७६ ७७३४२ ६६३३४
९७ ४५१ तहसील नजफगढ़ ३९ १४३६७६ ७७३४२ ६६३३४
९७ ४५२ तहसील दिल्ली छावनी
९७ ४५३ तहसील वसंत विहार
९८ जिल्ला दक्षिणी १२१९३ ६८१९ ५३७४
९८ ४५४ तहसील हौज़ खास १२१९३ ६८१९ ५३७४
९८ ४५५ तहसील डिफैंस कॉलोनी
९८ ४५६ तहसील कालकाजी

राजस्थान[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
९९ जिल्ला गंगानगर २८५५ १४३३७३६ ७५८२६९ ६७५४६७
९९ ४५७ तहसील करनपुर २०५ १११५७१ ५८५२४ ५३०४७
९९ ४५८ तहसील गंगानगर २९९ २३१७२६ १२२४२२ १०९३०४
९९ ४५९ तहसील सादुलशहर २०१ १२२१३२ ६५६७० ५६४६२
९९ ४६० तहसील पदमपुर २४२ १३४३०३ ७०४८६ ६३८१७
९९ ४६१ तहसील रायसिंहनगर ३७८ १६८१२५ ८७८५३ ८०२७२
९९ ४६२ तहसील अनूपगढ़ ३९८ १५३५४६ ८०७२१ ७२८२५
९९ ४६३ तहसील घड़साना ४२६ १४१८४० ७४९२५ ६६९१५
९९ ४६४ तहसील विजयनगर २६५ १२००४८ ६३४८२ ५६५६६
९९ ४६५ तहसील सूरतगढ़ ४४१ २५०४४५ १३४१८६ ११६२५९
१०० जिल्ला हनुमानगढ़ १८३१ १४२४२२८ ७४६८८७ ६७७३४१
१०० ४६६ तहसील सांगरिया १८४ १२२५२४ ६४४२४ ५८१००
१०० ४६७ तहसील टीबी २४७ १६५२१७ ८६१२८ ७९०८९
१०० ४६८ तहसील हनुमानगढ़ ३९२ २७३६६१ १४३६७५ १२९९८६
१०० ४६९ तहसील पीलीबंगा २९१ १७८४२७ ९३९०६ ८४५२१
१०० ४७० तहसील रावतसर ३०६ १६९९९१ ८८८१२ ८११७९
१०० ४७१ तहसील नोहर २०८ २६४७५२ १३९०९१ १२५६६१
१०० ४७२ तहसील भादरा २०३ २४९६५६ १३०८५१ ११८८०५
१०१ जिल्ला बीकानेर ८५७ १५६३५५३ ८२१४३४ ७४२११९
१०१ ४७३ तहसील बीकानेर १०८ २५६८३० १३५१९९ १२१६३१
१०१ ४७४ तहसील पूगल ५६ ६७१६३ ३५५६७ ३१५९६
१०१ ४७५ तहसील लूणकरणसर १२५ २१३६२७ १११४०९ १०२२१८
१०१ ४७६ तहसील कोलायत २०९ २५१३४४ १३३०१५ ११८३२९
१०१ ४७७ तहसील नोखा १४५ ३७४१७७ १९६५८९ १७७५८८
१०१ ४७८ तहसील खाजूवाला ५४ ७६८९९ ४०६६२ ३६२३७
१०१ ४७९ तहसील छत्तरगढ़ ६४ ८२४८८ ४३२८८ ३९२००
१०१ ४८० तहसील श्रीडूंगरगढ़ ९६ २४१०२५ १२५७०५ ११५३२०
१०२ जिल्ला चूरू ८७३ १४६३३१२ ७५५०२८ ७०८२८४
१०२ ४८१ तहसील तारानगर ११२ १७९१९१ ९३२५१ ८५९४०
१०२ ४८२ तहसील राजगढ़ २१५ ३०३३८९ १५७९८३ १४५४०६
१०२ ४८३ तहसील सरदारशहर १७३ २८६५६३ १४८६६९ १३७८९४
१०२ ४८४ तहसील चूरू १०९ १७७५६४ ८९९३१ ८७६३३
१०२ ४८५ तहसील रतनगढ़ १०१ १९३५१६ ९८९०९ ९४६०७
१०२ ४८६ तहसील सुजानगढ़ १६३ ३२३०८९ १६६२८५ १५६८०४
१०३ जिल्ला झुंझुनूं ९२६ १६४७९६६ ८४२७१८ ८०५२४८
१०३ ४८७ तहसील झुंझुनूं २७१ ३२८८८६ १६४५०६ १६४३८०
१०३ ४८८ तहसील चिड़ावा २१२ ३६५०८३ १८६५८२ १७८५०१
१०३ ४८९ तहसील बुहाना १३७ २१२०३३ ११०११५ १०१९१८
१०३ ४९० तहसील खेतड़ी १०३ २३२१८४ १२१३७९ ११०८०५
१०३ ४९१ तहसील नवलगढ़ १०९ २४४२४६ १२४३०६ ११९९४०
१०३ ४९२ तहसील उदयपुरवाटी ९४ २६५५३४ १३५८३० १२९७०४
१०४ जिल्ला अलवर २०२१ ३०१९७२८ १५८९५०८ १४३०२२०
१०४ ४९३ तहसील बहरोड़ १७६ ३१२७३७ १६४३८० १४८३५७
१०४ ४९४ तहसील मण्डावर १४६ २३१६२८ १२१६४८ १०९९८०
१०४ ४९५ तहसील कोटकासिम ११६ १३७३३९ ७१९०७ ६५४३२
१०४ ४९६ तहसील तिजारा १८७ २५७४३६ १३५००३ १२२४३३
१०४ ४९७ तहसील किशनगढ़ बास १०८ १५०५५२ ७८२८८ ७२२६४
१०४ ४९८ तहसील रामगढ़ १७७ २४३०७६ १२७०३९ ११६०३७
१०४ ४९९ तहसील अलवर १९५ ३५५१२८ १८७४०३ १६७७२५
१०४ ५०० तहसील बान्सुर १४७ २६३६६३ १३८९०५ १२४७५८
१०४ ५०१ तहसील थानागाजी १६३ २३३३९५ १२२९०७ ११०४८८
१०४ ५०२ तहसील राजगढ़ २४९ ३३००९६ १७४९२१ १५५१७५
१०४ ५०३ तहसील लछमणगढ़ २०५ २७७११९ १४५९४७ १३११७२
१०४ ५०४ तहसील काठूमर १५२ २२७५५९ १२११६० १०६३९९
१०५ जिल्ला भरतपुर १४३२ २०५३३६३ १०९३३५७ ९६०००६
१०५ ५०५ तहसील पहाड़ी १३२ १९८८९७ १०३५२९ ९५३६८
१०५ ५०६ तहसील कामां ११३ १६५९०९ ८७२६२ ७८६४७
१०५ ५०७ तहसील नगर १६४ २१६२८६ ११४१४९ १०२१३७
१०५ ५०८ तहसील डीग १२४ १८१७११ ९६८१४ ८४८९७
१०५ ५०९ तहसील नदबई ११९ १८८७२५ १००७९६ ८७९२९
१०५ ५१० तहसील कुम्हेर १२४ १७७८०१ ९४४२७ ८३३७४
१०५ ५११ तहसील भरतपुर १७५ २००१७७ १०६४९६ ९३६८१
१०५ ५१२ तहसील वैर १४८ २४०७६१ १२८८४९ १११९१२
१०५ ५१३ तहसील बयाना १८२ २२५१४४ १२२६९२ १०२४५२
१०५ ५१४ तहसील रूपबास १५१ २५७९५२ १३८३४३ ११९६०९
१०६ जिल्ला धौलपुर ८०१ ९५९०६६ ५२०९३० ४३८१३६
१०६ ५१५ तहसील बसेड़ी १९४ २२६७८६ १२३३२७ १०३४५९
१०६ ५१६ तहसील बाड़ी १७० १८२९२९ १००५२४ ८२४०५
१०६ ५१७ तहसील सेपऊ १३० १९१०७९ १०२४९७ ८८५८२
१०६ ५१८ तहसील धौलपुर १९५ २२८०३४ १२३६५७ १०४३७७
१०६ ५१९ तहसील राजाखेड़ा ११२ १३०२३८ ७०९२५ ५९३१३
१०७ जिल्ला करौली ८५१ १२४०१४३ ६६८१८५ ५७१९५८
१०७ ५२० तहसील टोडाभीम १४८ २२८२०३ १२२५२५ १०५६७८
१०७ ५२१ तहसील नादोती ९६ १५०८९८ ८०४७९ ७०४१९
१०७ ५२२ तहसील हिण्डौन १६० ३१८४२२ १७१५६९ १४६८५३
१०७ ५२३ तहसील करौली २०६ २६६१६८ १४३९८४ १२२१८४
१०७ ५२४ तहसील मण्डरायल ७४ ७४६०० ४०६५९ ३३९४१
१०७ ५२५ तहसील सपोटरा १६७ २०१८५२ १०८९६९ ९२८८३
१०८ जिल्ला सवाई माधोपुर ७५८ १०६९०८४ ५६४५९२ ५०४४९२
१०८ ५२६ तहसील गंगापुर ११८ २१६५५३ ११५५५१ १०१००२
१०८ ५२७ तहसील बामनवास १४१ १७१६४८ ९१६२८ ८००२०
१०८ ५२८ तहसील मलारना डूंगर ६१ १०५७३२ ५५४१३ ५०३१९
१०८ ५२९ तहसील बोंली ९९ १२७४४१ ६७०८७ ६०३५४
१०८ ५३० तहसील चौथ का बरवाड़ा ६६ ९७५०० ५०६२७ ४६८७३
१०८ ५३१ तहसील सवाई माधोपुर १४७ २१३७७१ १११७१४ १०२०५७
१०८ ५३२ तहसील खण्डार १२६ १३६४३९ ७२५७२ ६३८६७
१०९ जिल्ला दौसा १०७९ १४३२६१६ ७५१९०० ६८०७१६
१०९ ५३३ तहसील बसवा २२९ २९४२१४ १५४६५२ १३९५६२
१०९ ५३४ तहसील महवा १६१ २२७८६१ १२०८५९ १०७००२
१०९ ५३५ तहसील सिकराय १३९ २६०४८४ १३६६८२ १२३८०२
१०९ ५३६ तहसील दौसा २४८ ३३४९७७ १७५०५३ १५९९२४
१०९ ५३७ तहसील लालसोट ३०२ ३१५०८० १६४६५४ १५०४२६
११० जिल्ला जयपुर २१२६ ३१५४३३१ १६४२९२४ १५११४०७
११० ५३८ तहसील कोटपुतली १४४ ३६४०५४ १९१७१३ १७२३४१
११० ५३९ तहसील विराटनगर १०० १४५५१९ ७६२७२ ६९२४७
११० ५४० तहसील शाहपुरा १०० २१८४५० ११४९४९ १०३५०१
११० ५४१ तहसील चौमू ११४ ३२२८५७ १६७८५७ १५५०००
११० ५४२ तहसील फुलेरा(मु.सांभर) २३८ ३५५१३२ १८४०६४ १७१०६८
११० ५४३ तहसील मौज़माबाद १४८ २१३०१६ १०९९८३ १०३०३३
११० ५४४ तहसील फागी १६९ १९११२६ ९९२२६ ९१९००
११० ५४५ तहसील सांगानेर १४४ १७४८९३ ९०२९८ ८४५९५
११० ५४६ तहसील जयपुर ७२ १२८७१६ ६६७८५ ६१९३१
११० ५४७ तहसील आमेर १९२ ३१९६३० १६६३५१ १५३२७९
११० ५४८ तहसील जमवा रामगढ़ २३३ २९५५७१ १५४४४४ १४११२७
११० ५४९ तहसील बस्सी २०६ २३५१६५ १२२१९४ ११२९७१
११० ५५० तहसील चाकसू २६६ १९०२०२ ९८७८८ ९१४१४
१११ जिल्ला सीकर ११६२ २०४३४२७ १०४७४६९ ९९५९५८
१११ ५५१ तहसील फतेहपुर १२७ १८००१९ ८९९८८ ९००३१
१११ ५५२ तहसील लछमनगढ़ १७० २६७५६४ १३४७९० १३२७७४
१११ ५५३ तहसील सीकर २०१ ३९९६८९ २०४५८० १९५१०९
१११ ५५४ तहसील दांता रामगढ़ २४२ ३६५३५६ १८६७८९ १७८५६७
१११ ५५५ तहसील श्री माधोपुर २३० ४७३४६२ २४४१०३ २२९३५९
१११ ५५६ तहसील नीम का थाना १९२ ३५७३३७ १८७२१९ १७०११८
११२ जिल्ला नागौर १५७५ २६७०५३९ १३६८७७१ १३०१७६८
११२ ५५७ तहसील लाडनू ९९ १८७३६७ ९५२१७ ९२१५०
११२ ५५८ तहसील डीडवाना १८९ ३४३२५४ १७४४९५ १६८७५९
११२ ५५९ तहसील जायल १३९ २६९०२४ १३८५२८ १३०४९६
११२ ५६० तहसील नागौर १९२ ३४४६०३ १७७५३३ १६७०७०
११२ ५६१ तहसील खींवसर ९२ १९२९२४ १०००७७ ९२८४७
११२ ५६२ तहसील मेड़ता १९७ ३०८२५४ १५८३६९ १४९८८५
११२ ५६३ तहसील डेगाना १९९ २८९७२० १४७१४६ १४२५७४
११२ ५६४ तहसील परबतसर ११७ २०८८४८ १०६४४१ १०२४०७
११२ ५६५ तहसील मकराना १३४ २०५६९२ १०५५६० १००१३२
११२ ५६६ तहसील नावां २१७ ३२०८५३ १६५४०५ १५५४४८
११३ जिल्ला जोधपुर १८३६ २४२२५५१ १२६०३२८ ११६२२२३
११३ ५६७ तहसील फलोदी ५०० ५१४६४६ २७०२९१ २४४३५५
११३ ५६८ तहसील ओसियां २६४ ४६५२५७ २४२१६४ २२३०९३
११३ ५६९ तहसील भोपालगढ़ १६० ३२०९५२ १६५६४५ १५५३०७
११३ ५७० तहसील जोधपुर १३३ २३९९२४ १२४४४७ ११५४७७
११३ ५७१ तहसील शेरगढ़ ५०७ ४५२१३४ २३७०८५ २१५०४९
११३ ५७२ तहसील लूणी १७० २२१९७९ ११४४०३ १०७५७६
११३ ५७३ तहसील बिलाड़ा १०२ २०७६५९ १०६२९३ १०१३६६
११४ जिल्ला जैसलमेर ७५६ ५८०८९४ ३१२४४७ २६८४४७
११४ ५७४ तहसील जैसलमेर ३३८ १९९७६६ १०८५७९ ९११८७
११४ ५७५ तहसील पोकरण २९८ २८०१०८ १४८८५४ १३१२५४
११४ ५७६ तहसील फतेहगढ़ १२० १०१०२० ५५०१४ ४६००६
११५ जिल्ला बाड़मेर २४५२ २४२१९१४ १२७३२४९ ११४८६६५
११५ ५७७ तहसील शिव २९८ २३७०८० १२७२४७ १०९८३३
११५ ५७८ तहसील बायतू ३४० २५३३५० १३२७८३ १२०५६७
११५ ५७९ तहसील पचपदरा २७७ ३४८२८८ १८१३१४ १६६९७४
११५ ५८० तहसील सिवाना १२८ २७२५६० १४२४४२ १३०११८
११५ ५८१ तहसील गुढ़ा मलानी ५२२ ४४७३९८ २३३७२२ २१३६७६
११५ ५८२ तहसील बाड़मेर २९५ २६९८९३ १४३६१३ १२६२८०
११५ ५८३ तहसील रामसर १६६ १०८००१ ५६७०९ ५१२९२
११५ ५८४ तहसील चोहटन ४२६ ४८५३४४ २५५४१९ २२९९२५
११६ जिल्ला जालौर ७९१ १६७६९७५ ८५७६१९ ८१९३५६
११६ ५८५ तहसील सायला ५१ १७६६८२ ९०१३१ ८६५५१
११६ ५८६ तहसील आहोर १३४ २२२७७५ ११०३९२ ११२३८३
११६ ५८७ तहसील जालौर ७३ २१०३४२ १०७०७० १०३२७२
११६ ५८८ तहसील भीनमाल १०४ २५४६२१ १२८३८८ १२६२३३
११६ ५८९ तहसील बागोरा ५८ १५११४१ ७८११० ७३०३१
११६ ५९० तहसील सांचोर २७६ ४५४५८३ २३६९४२ २१७६४१
११६ ५९१ तहसील रानीवाड़ा ९५ २०६८३१ १०६५८६ १००२४५
११७ जिल्ला सिरोही ४७० ८२७६९२ ४२४२५२ ४०३४४०
११७ ५९२ तहसील शिवगंज ७० ११४२७६ ५८४४० ५५८३६
११७ ५९३ तहसील सिरोही ८४ १४११२२ ७११७५ ६९९४७
११७ ५९४ तहसील पिण्डवाड़ा १०७ २२१८८७ ११४०९० १०७७९७
११७ ५९५ तहसील आबू रोड ८२ १३६६७६ ६९९११ ६६७६५
११७ ५९६ तहसील रेवदर १२७ २१३७३१ ११०६३६ १०३०९५
११८ जिल्ला पाली १०१७ १५७७५६७ ७८७५५९ ७९०००८
११८ ५९७ तहसील जैतारण १०८ २०४१५५ १०२४६२ १०१६९३
११८ ५९८ तहसील रायपुर १३७ २०५२५४ १०३००५ १०२२४९
११८ ५९९ तहसील सोजत १२३ १६५३५९ ८२०५६ ८३३०३
११८ ६०० तहसील रोहट ७९ १२०९६३ ६२१११ ५८८५२
११८ ६०१ तहसील पाली १०१ १३८३११ ६९६२७ ६८६८४
११८ ६०२ तहसील मारवाड़ जंक्शन १५६ १८६९७४ ९२०८३ ९४८९१
११८ ६०३ तहसील देसूरी १३६ १९३०६७ ९४८२९ ९८२३८
११८ ६०४ तहसील सुमेरपुर ६६ १४४३०३ ७१४९३ ७२८१०
११८ ६०५ तहसील बाली १११ २१९१८१ १०९८९३ १०९२८८
११९ जिल्ला अजमेर १०९९ १५४७६४२ ७८९३९७ ७५८२४५
११९ ६०६ तहसील किशनगढ़ १७१ २६३३४५ १३५११४ १२८२३१
११९ ६०७ तहसील अजमेर ८५ २२०६१६ ११३६३३ १०६९८३
११९ ६०८ तहसील पीसांगन ६४ १२७८०३ ६५०७५ ६२७२८
११९ ६०९ तहसील ब्यावर २२२ १९१७८३ ९६४६६ ९५३१७
११९ ६१० तहसील मसूदा १५८ १८५७१३ ९५२०२ ९०५११
११९ ६११ तहसील नसीराबाद ९० १३६६८२ ६९८८९ ६६७९३
११९ ६१२ तहसील भिनाय ९५ १२६४६६ ६४१५४ ६२३१२
११९ ६१३ तहसील सरवाड़ ११२ १३४३६६ ६८२६८ ६६०९८
११९ ६१४ तहसील केकड़ी १०२ १६०८६८ ८१५९६ ७९२७२
१२० जिल्ला टोंक १११६ ११०३६०३ ५६८०४५ ५३५५५८
१२० ६१५ तहसील मालपुरा १५३ २०४८८१ १०५०२० ९९८६१
१२० ६१६ तहसील पीपलू ११८ ११७६४४ ६०७४० ५६९०४
१२० ६१७ तहसील निवाई २०४ १९५१८७ १०१३०१ ९३८८६
१२० ६१८ तहसील टोंक १२४ १२१५१४ ६२५९२ ५८९२२
१२० ६१९ तहसील टोडरायसिंह १३९ १२३३११ ६२८४९ ६०४६२
१२० ६२० तहसील देवली १६९ १९२३४३ ९८६३७ ९३७०६
१२० ६२१ तहसील उनियारा २०९ १४८७२३ ७६९०६ ७१८१७
१२१ जिल्ला बून्दी ८६७ ८८८२०५ ४६१७३४ ४२६४७१
१२१ ६२२ तहसील हिण्डोली १८४ २१९९६८ ११४२४२ १०५७२६
१२१ ६२३ तहसील नैनवा १९० १७६५८५ ९२२३६ ८४३४९
१२१ ६२४ तहसील इन्द्रगढ ११६ ८७०६६ ४५४५७ ४१६०९
१२१ ६२५ तहसील केशोरायपाटन ११२ १०८६१२ ५६२०३ ५२४०९
१२१ ६२६ तहसील बून्दी २६५ २९५९७४ १५३५९६ १४२३७८
१२२ जिल्ला भीलवाड़ा १७९० १८९५८६९ ९५५३७८ ९४०४९१
१२२ ६२७ तहसील आसीन्द २०९ २३७५१९ ११८७६६ ११८७५३
१२२ ६२८ तहसील हुरडा ८२ १११४२८ ५६८३६ ५४५९२
१२२ ६२९ तहसील शाहपुरा १६२ १७६७०० ८९८६८ ८६८३२
१२२ ६३० तहसील बनेड़ा ८७ १२३७१४ ६२२९८ ६१४१६
१२२ ६३१ तहसील माण्डल २१२ २३५६४० ११५७२८ ११९९१२
१२२ ६३२ तहसील रायपुर ८९ ९७८६९ ४८२५६ ४९६१३
१२२ ६३३ तहसील सहाड़ा १०३ ११६३०९ ५७२६७ ५९०४२
१२२ ६३४ तहसील भीलवाड़ा १४३ १८६६०० ९४३६० ९२२४०
१२२ ६३५ तहसील कोटड़ी १८० १७४७०१ ८८९०१ ८५८००
१२२ ६३६ तहसील जहाजपुर २२८ १९७१८७ १०१५१३ ९५६७४
१२२ ६३७ तहसील माण्डलगढ़ १८३ १६२८५९ ८३२२८ ७९६३१
१२२ ६३८ तहसील बिजोलिया ११२ ७५३४३ ३८३५७ ३६९८६
१२३ जिल्ला राजसमन्द १०३७ ९७२७७७ ४८६९६० ४८५८१७
१२३ ६३९ तहसील भीम १४० १५९४५५ ८०४९० ७८९६५
१२३ ६४० तहसील देवगढ़ १३२ ९३११९ ४६३२३ ४६७९६
१२३ ६४१ तहसील आमेट १५१ ९५०१४ ४७७०८ ४७३०६
१२३ ६४२ तहसील कुम्भलगढ़ १६७ १४४२३१ ७०३६६ ७३८६५
१२३ ६४३ तहसील राजसमन्द १४० १५०८७२ ७६३२४ ७४५४८
१२३ ६४४ तहसील रेलमगरा ९५ १३१८०० ६६२६० ६५५४०
१२३ ६४५ तहसील नाथद्वारा २१२ १९८२८६ ९९४८९ ९८७९७
१२४ जिल्ला डूंगरपुर ९७२ १२९९८०९ ६५१०४६ ६४८७६३
१२४ ६४६ तहसील डूंगरपुर ३०५ ४४७७१७ २२४८४१ २२२८७६
१२४ ६४७ तहसील आसपुर १७१ २२४२४३ ११२४२२ १११८२१
१२४ ६४८ तहसील सागवाड़ा २४४ ३०९०८६ १५२६२२ १५६४६४
१२४ ६४९ तहसील सिमलवाड़ा २५२ ३१८७६३ १६११६१ १५७६०२
१२५ जिल्ला बांसवाड़ा १४८५ १६६९८६४ ८४२७६७ ८२७०९७
१२५ ६५० तहसील घाटोल २३८ २८७१०१ १४४०९२ १४३००९
१२५ ६५१ तहसील गढ़ी २०६ २८२८०२ १४३०६७ १३९७३५
१२५ ६५२ तहसील बांसवाड़ा ३३४ ३५७५७० १८०९१९ १७६६५१
१२५ ६५३ तहसील बागीदोरा ३०८ ३७३८२५ १८९१६८ १८४६५७
१२५ ६५४ तहसील कुशलगढ़ ३९९ ३६८५६६ १८५५२१ १८३०४५
१२६ जिल्ला चित्तौड़गढ़ १५८१ १२५९०७४ ६३६४१५ ६२२६५९
१२६ ६५५ तहसील राश्मी ८७ ८८६७० ४३९५४ ४४७१६
१२६ ६५६ तहसील गंगरार १३१ १०३९३३ ५२५६० ५१३७३
१२६ ६५७ तहसील बेगूं २१७ ११४६३५ ५७९५२ ५६६८३
१२६ ६५८ तहसील रावतभाटा १६४ १०२४२९ ५३०८९ ४९३४०
१२६ ६५९ तहसील चित्तोडगढ २१९ १८४००५ ९३१८२ ९०८२३
१२६ ६६० तहसील कपासन १९१ १७८४७१ ८९५२२ ८८९४९
१२६ ६६१ तहसील डूंगला १०३ १०४६०७ ५२७५३ ५१८५४
१२६ ६६२ तहसील भदेसर १६३ १२३९३० ६२९५७ ६०९७३
१२६ ६६३ तहसील निम्बाहेड़ा १५८ १५७८४१ ७९८९५ ७७९४६
१२६ ६६४ तहसील बड़ी सादड़ी १४८ १००५५३ ५०५५१ ५०००२
१२७ जिल्ला कोटा ८०५ ७७४४१० ४०१३३१ ३७३०७९
१२७ ६६५ तहसील पीपल्दा १६७ १७९८०० ९३११८ ८६६८२
१२७ ६६६ तहसील दिगोद १६४ १६८७३४ ८७४९३ ८१२४१
१२७ ६६७ तहसील लाडपुरा ११७ ११७८३८ ६०८८१ ५६९५७
१२७ ६६८ तहसील रामगंज मंडी १४६ १४३६४४ ७४७८१ ६८८६३
१२७ ६६९ तहसील सांगोद २११ १६४३९४ ८५०५८ ७९३३६
१२८ जिल्ला बारां १११४ ९६८५४१ ५०२२२८ ४६६३१३
१२८ ६७० तहसील मांगरोल ७३ ८१८९० ४२५२४ ३९३६६
१२८ ६७१ तहसील अन्ता ७९ ८७६६१ ४५४४० ४२२२१
१२८ ६७२ तहसील बारां ९० ९५५६३ ४९७१८ ४५८४५
१२८ ६७३ तहसील अटरु १४१ १२२३०९ ६३४७३ ५८८३६
१२८ ६७४ तहसील किशनगंज १९० १६६८६४ ८५९६१ ८०९०३
१२८ ६७५ तहसील शाहबाद १७७ १४२०६१ ७३७१६ ६८३४५
१२८ ६७६ तहसील छबड़ा १८८ १२०१४४ ६२८२३ ५७३२१
१२८ ६७७ तहसील छीपाबड़ौद १७६ १५२०४९ ७८५७३ ७३४७६
१२९ जिल्ला झालावाड़ १४८८ ११८१८३८ ६०६५३३ ५७५३०५
१२९ ६७८ तहसील खानपुर १९३ १५९३४५ ८२८३० ७६५१५
१२९ ६७९ तहसील झालरापाटन ३५३ २४२४७० १२४३८० ११८०९०
१२९ ६८० तहसील अकलेरा २३२ १५२३३१ ७८३५५ ७३९७६
१२९ ६८१ तहसील मनोहर थाना १८८ १३१७८३ ६७३२९ ६४४५४
१२९ ६८२ तहसील पचपहाड़ १३३ १३७१३५ ७००४६ ६७०८९
१२९ ६८३ तहसील पिड़ावा २०५ १९९८७२ १०२४४४ ९७४२८
१२९ ६८४ तहसील गंगधार १८४ १५८९०२ ८११४९ ७७७५३
१३० जिल्ला उदयपुर २४७१ २४५९९९४ १२५१३१६ १२०८६७८
१३० ६८५ तहसील मावली १७८ २२१३३३ ११२४९७ १०८८३६
१३० ६८६ तहसील गोगुन्दा २३२ २०६१९७ १०५१९० १०१००७
१३० ६८७ तहसील कोटड़ा २६२ २३०५३२ ११६७६४ ११३७६८
१३० ६८८ तहसील झाडोल २८३ २४९२९७ १२६१२४ १२३१७३
१३० ६८९ तहसील गिर्वा ३२५ ४१०११४ २०९४१९ २००६९५
१३० ६९० तहसील वल्लभनगर ३०० २४०५६२ १२२६१९ ११७९४३
१३० ६९१ तहसील लसाडिया ११३ ९१२२९ ४६३६४ ४४८६५
१३० ६९२ तहसील सलुम्बर २६८ २३१९१२ ११७५५४ ११४३५८
१३० ६९३ तहसील सराडा १९१ २१५८५८ ११००२२ १०५८३६
१३० ६९४ तहसील ऋषभदेव १२५ १६३७६४ ८३४४७ ८०३१७
१३० ६९५ तहसील खेरवाड़ा १९४ १९९१९६ १०१३१६ ९७८८०
१३१ जिल्ला प्रतापगढ़ ९७० ७९६०४१ ४०११७१ ३९४८७०
१३१ ६९६ तहसील धरियावद १६७ १७८५०४ ८८७५२ ८९७५२
१३१ ६९७ तहसील पीपलखूंट २०४ १५४०६३ ७७९१० ७६१५३
१३१ ६९८ तहसील छोटी सादड़ी १४७ ११५७१७ ५८७०४ ५७०१३
१३१ ६९९ तहसील प्रतापगढ़ २७२ २०६७३४ १०४९५५ १०१७७९
१३१ ७०० तहसील अरनोद १८० १४१०२३ ७०८५० ७०१७३

उत्तर प्रदेश[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य उत्तर प्रदेश ९७८१४ १५५३१७२७८ ८०९९२९९५ ७४३२४२८३
१३२ जिल्ला सहारनपुर १२४३ २३९९८५६ १२६९८०३ ११३००५३
१३२ ७०१ तहसील बेहट २६३ ४८४६७२ २५५३३८ २२९३३४
१३२ ७०२ तहसील सहारनपुर ३१९ ६३८४२२ ३३६६१५ ३०१८०७
१३२ ७०३ तहसील नकुड़ ३३४ ५५१९०५ २९२७२६ २५९१७९
१३२ ७०४ तहसील देवबन्द १७८ ४११५७१ २१८८६८ १९२७०३
१३२ ७०५ तहसील रामपुर मनिहारन १४९ ३१३२८६ १६६२५६ १४७०३०
१३३ जिल्ला मुज़फ्फरनगर ८८० २९५२२०० १५६५००४ १३८७१९६
१३३ ७०६ तहसील कैराना १४९ ४१६५९४ २२१६८५ १९४९०९
१३३ ७०७ तहसील शामली १३४ ४७०८८२ २५१२९३ २१९५८९
१३३ ७०८ तहसील मुज़फ्फरनगर २३५ ८६१६०६ ४५५८०२ ४०५८०४
१३३ ७०९ तहसील बुढ़ाना ११० ४४३५२९ २३६३६० २०७१६९
१३३ ७१० तहसील खतौली १२१ ३२९८०२ १७३८१८ १५५९८४
१३३ ७११ तहसील जानसठ १३१ ४२९७८७ २२६०४६ २०३७४१
१३४ जिल्ला बिजनौर २१८६ २७५७४०१ १४३८४१२ १३१८९८९
१३४ ७१२ तहसील नजीबाबाद ४०२ ५२१२४७ २७२४९५ २४८७५२
१३४ ७१३ तहसील बिजनौर ३७४ ४५१६५७ २३७९८५ २१३६७२
१३४ ७१४ तहसील नगीना ३५२ ३७२५६५ १९२४७५ १८००९०
१३४ ७१५ तहसील धामपुर ६५८ ८३६७२३ ४३५२८९ ४०१४३४
१३४ ७१६ तहसील चाँदपुर ४०० ५७५२०९ ३००१६८ २७५०४१
१३५ जिल्ला मुरादाबाद १५५० ३१९८३८३ १६८००२२ १५१८३६१
१३५ ७१७ तहसील ठाकुरद्वारा २४१ ४६०३०५ २४१२७२ २१९०३३
१३५ ७१८ तहसील कांठ १५५ २४७४०५ १२९३१३ ११८०९२
१३५ ७१९ तहसील मुरादाबाद २६७ ६७४६५५ ३५३५०१ ३२११५४
१३५ ७२० तहसील बिलारी ३०० ५८७६१७ ३०८३११ २७९३०६
१३५ ७२१ तहसील सम्भल ३६३ ७४६०६१ ३९१७१३ ३५४३४८
१३५ ७२२ तहसील चन्दौसी २२४ ४८२३४० २५५९१२ २२६४२८
१३६ जिल्ला रामपुर ११०८ १७४७१७२ ९१६८७८ ८३०२९४
१३६ ७२३ तहसील स्वार १८३ २९३५१४ १५३३०४ १४०२१०
१३६ ७२४ तहसील टाण्डा १६६ २९२५२८ १५३१४६ १३९३८२
१३६ ७२५ तहसील बिलासपुर २०७ २१६५८९ ११३५३१ १०३०५८
१३६ ७२६ तहसील रामपुर १६६ ३२१६२१ १६८५७१ १५३०५०
१३६ ७२७ तहसील शाहाबाद १८९ ३१६७९४ १६६९४६ १४९८४८
१३६ ७२८ तहसील मिलक १९७ ३०६१२६ १६१३८० १४४७४६
१३७ जिल्ला ज्योतिबा फूले नगर ९५९ १३८१५०८ ७२४५३९ ६५६९६९
१३७ ७२९ तहसील धनौरा २८८ ३५१९४२ १८५०७९ १६६८६३
१३७ ७३० तहसील अमरोहा ३६५ ५१९३८० २७१७६४ २४७६१६
१३७ ७३१ तहसील हसनपुर ३०६ ५१०१८६ २६७६९६ २४२४९०
१३८ जिल्ला मेरठ ६०४ १६८४५०७ ८९४९२० ७८९५८७
१३८ ७३२ तहसील सरधना १२८ ४५७३७६ २४२५८२ २१४७९४
१३८ ७३३ तहसील मवाना २६८ ५८५१२२ ३१११८७ २७३९३५
१३८ ७३४ तहसील मेरठ २०८ ६४२००९ ३४११५१ ३००८५८
१३९ जिल्ला बागपत २९० १०२८०२३ ५५३८०७ ४७४२१६
१३९ ७३५ तहसील बड़ौत १३९ ५६२११४ ३०३७६५ २५८३४९
१३९ ७३६ तहसील बागपत १०३ ३२९५९३ १७६९०० १५२६९३
१३९ ७३७ तहसील खेकड़ा ४८ १३६३१६ ७३१४२ ६३१७४
१४० जिल्ला गाज़ियाबाद ५११ १५१९०९८ ८०८२२२ ७१०८७६
१४० ७३८ तहसील मोदीनगर १११ २९६१७६ १५८४७९ १३७६९७
१४० ७३९ तहसील गाजियाबाद ७२ २९४३५८ १५७९५१ १३६४०७
१४० ७४० तहसील हापुड़ २०२ ६०१३०९ ३१८८१९ २८२४९०
१४० ७४१ तहसील गढ़मुक्तेश्वर १२६ ३२७२५५ १७२९७३ १५४२८२
१४१ जिल्ला गौतम बुद्ध नगर ३०४ ६७३८०६ ३५९६०५ ३१४२०१
१४१ ७४२ तहसील दादरी १०८ ३२६९९९ १७३६९९ १५३३००
१४१ ७४३ तहसील गौतम बुद्ध नगर ११३ १८४३०४ ९८३४० ८५९६४
१४१ ७४४ तहसील जेवर ८३ १६२५०३ ८७५६६ ७४९३७
१४२ जिल्ला बुलन्दशहर ११७४ २६३१७४२ १३९०४९० १२४१२५२
१४२ ७४५ तहसील सिकन्दराबाद १३६ २९४८५८ १५७२७५ १३७५८३
१४२ ७४६ तहसील बुलन्दशहर २३९ ५५५६२९ २९३५०३ २६२१२६
१४२ ७४७ तहसील स्याना १६९ ४२३३४८ २२२२५५ २०१०९३
१४२ ७४८ तहसील अनूपशहर १२५ २५९३८० १३६६०९ १२२७७१
१४२ ७४९ तहसील डिबाई १४६ ३७०८०२ १९५३५१ १७५४५१
१४२ ७५० तहसील शिकारपुर १७३ ३६५१४४ १९३२०२ १७१९४२
१४२ ७५१ तहसील खुर्जा (न.पा.प.) १८६ ३६२५८१ १९२२९५ १७०२८६
१४३ जिल्ला अलीगढ़ ११७० २४५६६९८ १३०८९२३ ११४७७७५
१४३ ७५२ तहसील खैर १७४ ३७३०८८ १९९००९ १७४०७९
१४३ ७५३ तहसील गभाना १५७ ३०२९१६ १६०९५१ १४१९६५
१४३ ७५४ तहसील अतरौली २९२ ६६०६३३ ३५१८१० ३०८८२३
१४३ ७५५ तहसील कोल ३६१ ७५१९०४ ४०००५१ ३५१८५३
१४३ ७५६ तहसील इगलास १८६ ३६८१५७ १९७१०२ १७१०५५
१४४ जिल्ला महामाया नगर ६५५ १२३२०१५ ६५९८१४ ५७२२०१
१४४ ७५७ तहसील सासनी ११५ २१०९९१ ११२६१८ ९८३७३
१४४ ७५८ तहसील सिकन्दराराऊ १५८ ३३००२३ १७६४२९ १५३५९४
१४४ ७५९ तहसील हाथरस २४८ ३५६५२८ १९१०१७ १६५५११
१४४ ७६० तहसील सादाबाद १३४ ३३४४७३ १७९७५० १५४७२३
१४५ जिल्ला मथुरा ७३० १७९११९१ ९६२०२८ ८२९१६३
१४५ ७६१ तहसील छाता १६५ ४४९५३६ २४२५६४ २०६९७२
१४५ ७६२ तहसील मॉट २०१ ४३०१३६ २३०६१२ १९९५२४
१४५ ७६३ तहसील महाबन १४८ २९६४४४ १५९३५१ १३७०९३
१४५ ७६४ तहसील मथुरा २१६ ६१५०७५ ३२९५०१ २८५५७४
१४६ जिल्ला आगरा ८९३ २३९४६०२ १२८५१८४ ११०९४१८
१४६ ७६५ तहसील एत्मादपुर १०५ ३३६९१९ १८०७६६ १५६१५३
१४६ ७६६ तहसील आगरा १०५ ४१२४२५ २२०५९८ १९१८२७
१४६ ७६७ तहसील किरावली १६४ ४११७२१ २२०१९४ १९१५२७
१४६ ७६८ तहसील खेरागढ़ १४९ ४३३७६४ २३४४०९ १९९३५५
१४६ ७६९ तहसील फतेहाबाद १६३ ४०४१७० २१७५३६ १८६६३४
१४६ ७७० तहसील बाह २०७ ३९५६०३ २११६८१ १८३९२२
१४७ जिल्ला फिरोजाबाद ७९० १६६४९८७ ८९१८७२ ७७३११५
१४७ ७७१ तहसील टूण्डला ९५ २९६५८३ १५९४५४ १३७१२९
१४७ ७७२ तहसील फिरोजाबाद १४८ ३५१८६८ १८९६१० १६२२५८
१४७ ७७३ तहसील जसराना २६७ ४८८४०० २६०१६४ २२८२३६
१४७ ७७४ तहसील शिकोहाबाद २८० ५२८१३६ २८२६४४ २४५४९२
१४८ जिल्ला मैनपुरी ८२० १५८००८७ ८४२३७४ ७३७७१३
१४८ ७७५ तहसील मैनपुरी २४५ ५४१३८५ २८८२११ २५३१७४
१४८ ७७६ तहसील करहल १८५ ३०४०१७ १६२४८० १४१५३७
१४८ ७७७ तहसील भोगांव ३९० ७३४६८५ ३९१६८३ ३४३००२
१४९ जिल्ला बदायूँ १७८५ ३०३७३०१ १६३०३७६ १४०६९२५
१४९ ७७८ तहसील गुन्नौर ३०७ ५०२९३४ २७०५८४ २३२३५०
१४९ ७७९ तहसील बिसौली २७६ ५२२८५३ २७८९५४ २४३८९९
१४९ ७८० तहसील बिल्सी २०१ ३६९९७४ १९७२९५ १७२६७९
१४९ ७८१ तहसील सहसवान २३४ ३२३६२५ १७३५०२ १५०१२३
१४९ ७८२ तहसील बदायूँ ३७३ ७४७८९७ ४००८८६ ३४७०११
१४९ ७८३ तहसील दातागंज ३९४ ५७००१८ ३०९१५५ २६०८६३
१५० जिल्ला बरेली १८५५ २८७९९५० १५३०३५६ १३४९५९४
१५० ७८४ तहसील बहेड़ी ३८५ ५४०४७३ २८४४५८ २५६०१५
१५० ७८५ तहसील मीरगंज २१७ ४०४४१६ २१४६८७ १८९७२९
१५० ७८६ तहसील ऑवला ३२६ ६०५७०३ ३२४४७३ २८१२३०
१५० ७८७ तहसील बरेली ३०१ ५३१९८५ २८१५०५ २५०४८०
१५० ७८८ तहसील नवाबगंज २९७ ४१२७३६ २१८४२५ १९४३११
१५० ७८९ तहसील फरीदपुर ३२९ ३८४६३७ २०६८०८ १७७८२९
१५१ जिल्ला पीलीभीत १२९५ १६७९५९२ ८८६७८९ ७९२८०३
१५१ ७९० तहसील पीलीभीत ४२४ ५९६३११ ३१२३२४ २८३९८७
१५१ ७९१ तहसील बीसलपुर ४२६ ५३५२६२ २८५३०९ २४९९५३
१५१ ७९२ तहसील पूरनपुर ४४५ ५४८०१९ २८९१५६ २५८८६३
१५२ जिल्ला शाहजहाँपुर २०८८ २४१२४४६ १२९३७१४ १११८७३२
१५२ ७९३ तहसील पुवायाँ ६७१ ६२८०३० ३३२७९० २९५२४०
१५२ ७९४ तहसील तिलहर ५६७ ६२८०७६ ३३७९०६ २९०१७०
१५२ ७९५ तहसील शाहजहाँपुर ४७६ ६१२६१७ ३२७३३४ २८५२८३
१५२ ७९६ तहसील जलालाबाद ३७४ ५४३७२३ २९५६८४ २४८०३९
१५३ जिल्ला खीरी १७०६ ३५६०२०८ १८८०६७९ १६७९५२९
१५३ ७९७ तहसील निघासन १०८ ३८७६८१ २०३३८५ १८४२९६
१५३ ७९८ तहसील पलिया १४५ २९५३७९ १५४६५७ १४०७२२
१५३ ७९९ तहसील गोला गोकरन नाथ २७७ ६१८३२९ ३२५४२१ २९२९०८
१५३ ८०० तहसील मोहम्मदी ५१० ७४६६९१ ३९७३७६ ३४९३१५
१५३ ८०१ तहसील लखीमपुर ४७२ ९४८६९१ ५००४९० ४४८२०१
१५३ ८०२ तहसील धौरहरा १९४ ५६३४३७ २९९३५० २६४०८७
१५४ जिल्ला सीतापुर २३१७ ३९५३२०८ २०९८१२३ १८५५०८५
१५४ ८०३ तहसील मिश्रिख ५८६ ८८६४८२ ४७३४४९ ४१३०३३
१५४ ८०४ तहसील सीतापुर ४१४ ६३१९०१ ३३४७०३ २९७१९८
१५४ ८०५ तहसील लहरपुर ३२० ६६५३७७ ३५१९४८ ३१३४२९
१५४ ८०६ तहसील बिसवां ३४१ ६९४७४९ ३६७५३३ ३२७२१६
१५४ ८०७ तहसील महमूदाबाद ३४१ ५३०५५८ २८२०४५ २४८५१३
१५४ ८०८ तहसील सिधौली ३१५ ५४४१४१ २८८४४५ २५५६९६
१५५ जिल्ला हरदोई १९०७ ३५५१०३९ १९०६१४७ १६४४८९२
१५५ ८०९ तहसील शाहाबाद ४१८ ६४४९६९ ३४५६९७ २९९२७२
१५५ ८१० तहसील सवायजपुर ३१८ ४६४९६० २५२१५४ २१२८०६
१५५ ८११ तहसील हरदोई ४४३ ९८६५४८ ५३१०६३ ४५५४८५
१५५ ८१२ तहसील बिलग्राम ३१२ ५५५६१५ २९७१४९ २५८४६६
१५५ ८१३ तहसील सण्डीला ४१६ ८९८९४७ ४८००८४ ४१८८६३
१५६ जिल्ला उन्नाव १६९३ २५७६७२१ १३५१८९७ १२२४८२४
१५६ ८१४ तहसील सफीपुर ३७६ ६१०९६० ३२३८६४ २८७०९६
१५६ ८१५ तहसील हसनगंज ४८५ ६६३७१४ ३४९८९१ ३१३८२३
१५६ ८१६ तहसील उन्नाव २७४ ५५५६५५ २९३२७३ २६२३८२
१५६ ८१७ तहसील पुरवा २५८ ४१९५८८ २१८४४१ २०११४७
१५६ ८१८ तहसील बीघापुर ३०० ३२६८०४ १६६४२८ १६०३७६
१५७ जिल्ला लखनऊ ८०३ १५५०८४२ ८१३७५२ ७३७०९०
१५७ ८१९ तहसील मलिहाबाद १८५ ३५०६३५ १८३८९६ १६६७३९
१५७ ८२० तहसील बक्शी का तालाब १८५ २८४६२६ १४९७३७ १३४८८९
१५७ ८२१ तहसील लखनऊ २०४ ४६८८८५ २४६०२४ २२२८६१
१५७ ८२२ तहसील मोहनलालगंज २२९ ४४६६९६ २३४०९५ २१२६०१
१५८ जिल्ला राय बरेली १७३३ ३०९७५६४ १५९२४४९ १५०५११५
१५८ ८२३ तहसील महराजगंज २०३ ४१४४७० २१४६०६ १९९८६४
१५८ ८२४ तहसील तिलोई १९८ ४७५३१७ २४३४५२ २३१८६५
१५८ ८२५ तहसील रायबरेली ३४० ६३९८३१ ३३०७८० ३०९०५१
१५८ ८२६ तहसील लालगंज ३३३ ४९८१३६ २५७१६३ २४०९७३
१५८ ८२७ तहसील डलमऊ १९३ २८२७६६ १४५३३३ १३७४३३
१५८ ८२८ तहसील ऊँचाहार २०९ ३१३८५२ १६०८७३ १५२९७९
१५८ ८२९ तहसील सलोन २५७ ४७३१९२ २४०२४२ २३२९५०
१५९ जिल्ला फर्रूखाबाद ८७२ १४६९०१९ ७८५३०१ ६८३७१८
१५९ ८३० तहसील कायमगंज ३८२ ५९२९३२ ३१७८०६ २७५१२६
१५९ ८३१ तहसील अमृतपुर १३६ १८६१८३ १००३९० ८५७९३
१५९ ८३२ तहसील फर्रूखाबाद ३५४ ६८९९०४ ३६७१०५ ३२२७९९
१६० जिल्ला कन्नौज ६८८ १३७५७७५ ७३४२४५ ६४१५३०
१६० ८३३ तहसील छिबरामऊ ३२१ ५९६८५१ ३१७३८० २७९४७१
१६० ८३४ तहसील कन्नौज २०३ ३६९६०१ १९७३५४ १७२२४७
१६० ८३५ तहसील तिर्वा १६४ ४०९३२३ २१९५११ १८९८१२
१६१ जिल्ला इटावा ६८६ १२१५५११ ६५२७४० ५६२७७१
१६१ ८३६ तहसील जसवन्तनगर ९९ १८६५१४ ९९४०३ ८७१११
१६१ ८३७ तहसील सैफर्इ ५९ ९५०६३ ५०९८० ४४०८३
१६१ ८३८ तहसील इटावा १९२ ३२३००४ १७३३६५ १४९६३९
१६१ ८३९ तहसील भरथना २३१ ४६४१०३ २४८९२४ २१५१७९
१६१ ८४० तहसील चकरनगर १०५ १४६८२७ ८००६८ ६६७५९
१६२ जिल्ला ओरैया ७६९ ११४५३२३ ६१६४९४ ५२८८२९
१६२ ८४१ तहसील बिधूना ३९९ ६३७१५५ ३४१७५८ २९५३९७
१६२ ८४२ तहसील ओरैया ३७० ५०८१६८ २७४७३६ २३३४३२
१६३ जिल्ला कानपुर देहात ९६६ १६२२७६१ ८७१५०८ ७५१२५३
१६३ ८४३ तहसील रसूलाबाद १७० ३००२७० १६१८४६ १३८४२४
१६३ ८४४ तहसील डेरापुर १३८ २४८६२६ १३३७२७ ११४८९९
१६३ ८४५ तहसील अकबरपुर २६७ ४७७२०३ २५५६८० २२१५२३
१६३ ८४६ तहसील भोगनीपुर २०२ ३३१४८८ १७७५०९ १५३९७९
१६३ ८४७ तहसील सिकन्दरा १८९ २६५१७४ १४२७४६ १२२४२८
१६४ जिल्ला कानपुर नगर ९०२ १५६५६२३ ८३७२६० ७२८३६३
१६४ ८४८ तहसील बिल्हौर ३५२ ४८६७९९ २६०६५५ २२६१४४
१६४ ८४९ तहसील कानपुर २५२ ५३८५३८ २८६८६६ २५१६७२
१६४ ८५० तहसील घाटमपुर २९८ ५४०२८६ २८९७३९ २५०५४७
१६५ जिल्ला जालौन ९४२ १२७१०७४ ६८३६५६ ५८७४१८
१६५ ८५१ तहसील माधोगढ़ २२३ ३०३२७० १६३५२० १३९७५०
१६५ ८५२ तहसील जालौन १८३ २२६८७८ १२१७५१ १०५१२७
१६५ ८५३ तहसील कालपी १९५ ३०३२८७ १६४००४ १३९२८३
१६५ ८५४ तहसील उरई १२८ १९७८१७ १०६३८१ ९१४३६
१६५ ८५५ तहसील कोंच २१३ २३९८२२ १२८००० १११८२२
१६६ जिल्ला झाँसी ७४५ ११६५११९ ६१५६२९ ५४९४९०
१६६ ८५६ तहसील मोठ १८८ २५५८८१ १३४७९६ १२१०८५
१६६ ८५७ तहसील गरौठा १३७ १८६४८१ १०००८७ ८६३९४
१६६ ८५८ तहसील टहरौली १३४ १६५८९९ ८७३१० ७८५८९
१६६ ८५९ तहसील मऊरानीपुर १४७ ३०१०८० १५८२८७ १४२७९३
१६६ ८६० तहसील झाँसी १३९ २५५७७८ १३५१४९ १२०६२९
१६७ जिल्ला ललितपुर ६९१ १०४६२१४ ५४९४७८ ४९६७३६
१६७ ८६१ तहसील तालबेहट १६२ २९१९६८ १५५११० १३६८५८
१६७ ८६२ तहसील ललितपुर २६३ ३६०६१५ १८८५९८ १७२०१७
१६७ ८६३ तहसील महरौनी २६६ ३९३६३१ २०५७७० १८७८६१
१६८ जिल्ला हमीरपुर ४९७ ८९४४३७ ४८१३७३ ४१३०६४
१६८ ८६४ तहसील हमीरपुर १४७ २७६४४९ १४८८०७ १२७६४२
१६८ ८६५ तहसील राठ १०३ १५३९२५ ८२१७६ ७१७४९
१६८ ८६६ तहसील सरीला ९८ १५२९०३ ८२५१९ ७०३८४
१६८ ८६७ तहसील मौदहा १४९ ३१११६० १६७८७१ १४३२८९
१६९ जिल्ला महोबा ४३५ ६९०५७७ ३६८००९ ३२२५६८
१६९ ८६८ तहसील कुल पहाड़ २२७ ३१६८७२ १६८४७७ १४८३९५
१६९ ८६९ तहसील चरखारी ८३ ११३९०२ ६०८५१ ५३०५१
१६९ ८७० तहसील महोबा १२५ २५९८०३ १३८६८१ १२११२२
१७० जिल्ला बाँदा ६५७ १५२३६५५ ८१९२४३ ७०४४१२
१७० ८७१ तहसील बाँदा १९८ ४८३१०७ २६०७६२ २२२३४५
१७० ८७२ तहसील बबेरू १८२ ४६३८६९ २४९२२३ २१४६४६
१७० ८७३ तहसील अतर्रा १०२ २९४५९६ १५७९२१ १३६६७५
१७० ८७४ तहसील नरैनी १७५ २८२०८३ १५१३३७ १३०७४६
१७१ जिल्ला चित्रकूट ५६२ ८९५३९८ ४७६७९४ ४१८६०४
१७१ ८७५ तहसील कर्वी ३८७ ६२७०७९ ३३४८०४ २९२२७५
१७१ ८७६ तहसील मऊ १७५ २६८३१९ १४१९९० १२६३२९
१७२ जिल्ला फतेहपुर १३५२ २३१०७४० १२१५६९० १०९५०५०
१७२ ८७७ तहसील बिन्दकी ३९५ ६८६३६० ३६१८७४ ३२४४८६
१७२ ८७८ तहसील फतेहपुर ४७६ ८९२२२९ ४७०६१३ ४२१६१६
१७२ ८७९ तहसील खागा ४८१ ७३२१५१ ३८३२०३ ३४८९४८
१७३ जिल्ला प्रतापगढ़ २१८३ ३०३३८९९ १५१५५८३ १५१८३१६
१७३ ८८० तहसील लालगंज ४४२ ६१०५२६ ३०३३७२ ३०७१५४
१७३ ८८१ तहसील कुण्डा ४८४ ८६७८३३ ४३६५६० ४३१२७३
१७३ ८८२ तहसील प्रतापगढ़ ४०६ ५१८३६८ २६११४२ २५७२२६
१७३ ८८३ तहसील पट्टी ५४९ ५९९७६० २९५९४० ३०३८२०
१७३ ८८४ तहसील रानीगंज ३०२ ४३७४१२ २१८५६९ २१८८४३
१७४ जिल्ला कौशाम्बी ७२९ १४७५१४० ७७३३३५ ७०१८०५
१७४ ८८५ तहसील सिराथू २४४ ४८३६१४ २५१९९८ २३१६१६
१७४ ८८६ तहसील मंझनपुर २६७ ५३०४९१ २७७७२३ २५२७६८
१७४ ८८७ तहसील चायल २१८ ४६१०३५ २४३६१४ २१७४२१
१७५ जिल्ला इलाहाबाद २८०९ ४४८१५१८ २३४०९५९ २१४०५५९
१७५ ८८८ तहसील सोराँव ४०४ ७६४६३३ ३९६९०८ ३६७७२५
१७५ ८८९ तहसील फूलपुर ५०३ ७९३३०१ ४११९८० ३८१३२१
१७५ ८९० तहसील इलाहाबाद ८५ १८१३९६ १०३२०९ ७८१८७
१७५ ८९१ तहसील बारा २९४ ३३५२१२ १७६६४३ १५८५६९
१७५ ८९२ तहसील करछना ३०३ ५६९१९१ २९८१२५ २७१०६६
१७५ ८९३ तहसील हन्डिया ६०९ ९२२९१९ ४७६११३ ४४६८०६
१७५ ८९४ तहसील मेजा ३४७ ५५०८४८ २८७२३९ २६३६०९
१७५ ८९५ तहसील कोराँव २६४ ३६४०१८ १९०७४२ १७३२७६
१७६ जिल्ला बाराबंकी १८१७ २९२९८९६ १५३३४५५ १३९६४४१
१७६ ८९६ तहसील फतेहपुर ४०० ५५४०७५ २९१००७ २६३०६८
१७६ ८९७ तहसील रामनगर २३५ २९०५४६ १५५२५३ १३५२९३
१७६ ८९८ तहसील नवाबगंज ३८७ ७६८३३६ ४००४३२ ३६७९०४
१७६ ८९९ तहसील सिरौली गौसपुर १८१ ३११९९६ १६२७९८ १४९१९८
१७६ ९०० तहसील रामसनेहीघाट २४४ ४२६८७९ २२३४८८ २०३३९१
१७६ ९०१ तहसील हैदरगढ़ ३७० ५७८०६४ ३००४७७ २७७५८७
१७७ जिल्ला फैजाबाद १२३५ २१३०७४३ १०७९२५७ १०५१४८६
१७७ ९०२ तहसील रुदौली २३९ ४२११५९ २१५७४६ २०५४१३
१७७ ९०३ तहसील मिल्कीपुर २८० ४७९७०७ २४१६७२ २३८०३५
१७७ ९०४ तहसील सोहावल १४८ ३७२६६४ १८९९२५ १८२७३९
१७७ ९०५ तहसील फैजाबाद २२९ ४२१९०२ २१४८२६ २०७०७६
१७७ ९०६ तहसील बीकापुर ३३९ ४३५३११ २१७०८८ २१८२२३
१७८ जिल्ला अम्बेडकर नगर १६४९ २११७१५८ १०६७७६२ १०४९३९६
१७८ ९०७ तहसील टाण्डा ३६६ ४७३१६१ २४१९५१ २३१२१०
१७८ ९०८ तहसील आलापुर ४२३ ४४०४९६ २१९७५७ २२०७३९
१७८ ९०९ तहसील जलालपुर ३०८ ५०८६४७ २५६८०६ २५१८४१
१७८ ९१० तहसील अकबरपुर ३०१ ४४६१८५ २२४४३२ २२१७५३
१७८ ९११ तहसील भीटी २५१ २४८६६९ १२४८१६ १२३८५३
१७९ जिल्ला सुल्तानपुर २४९८ ३५९७२०१ १८१०४९६ १७८६७०५
१७९ ९१२ तहसील मुसाफिरखाना ३४१ ६७७१६५ ३४२५४२ ३३४६२३
१७९ ९१३ तहसील गौरीगंज़ २५७ ३९०९३५ १९६८४४ १९४०९१
१७९ ९१४ तहसील अमेठी २९० ४२६९५७ २१३१६५ २१३७९२
१७९ ९१५ तहसील सुल्तानपुर ४२७ ७१७४११ ३६३७७७ ३५३६३४
१७९ ९१६ तहसील जयसिंहपुर ३८४ ४२०६११ २११२०१ २०९४१०
१७९ ९१७ तहसील लम्भुआ ४४८ ४६२६३७ २३०१७६ २३२४६१
१७९ ९१८ तहसील कादीपुर ३५१ ५०१४८५ २५२७९१ २४८६९४
१८० जिल्ला बहराइच १३५९ ३२०३६८७ १६९५१२२ १५०८५६५
१८० ९१९ तहसील नानपारा ४१० १२०७२६३ ६३८१३२ ५६९१३१
१८० ९२० तहसील महसी २२५ ५४६९९५ २९०३५५ २५६६४०
१८० ९२१ तहसील बहराइच २९२ ६४३९३२ ३४१०३० ३०२९०२
१८० ९२२ तहसील कैसरगंज ४३२ ८०५४९७ ४२५६०५ ३७९८९२
१८१ जिल्ला श्रावस्ती ५०९ १०७८७१२ ५७३६८१ ५०५०३१
१८१ ९२३ तहसील भिनगा २८३ ६५७६८५ ३५०४०३ ३०७२८२
१८१ ९२४ तहसील इकौना २२६ ४२१०२७ २२३२७८ १९७७४९
१८२ जिल्ला बलरामपुर ९९८ १९८२२७४ १०२७९४३ ९५४३३१
१८२ ९२५ तहसील बलरामपुर २६३ ५७९८५४ ३०८२८८ २७१५६६
१८२ ९२६ तहसील तुलसीपुर ३७६ ७३१७२३ ३८२४३१ ३४९२९२
१८२ ९२७ तहसील उतरौला ३५९ ६७०६९७ ३३७२२४ ३३३४७३
१८३ जिल्ला गोण्डा १८१२ ३२०८८९० १६६९०५८ १५३९८३२
१८३ ९२८ तहसील गोण्डा ५८९ १०१६२५८ ५३१९४९ ४८४३०९
१८३ ९२९ तहसील करनैलगंज ३८७ ८१८०९३ ४२८९१२ ३८९१८१
१८३ ९३० तहसील तरबगंज ३५९ ७४४५०८ ३८४६२५ ३५९८८३
१८३ ९३१ तहसील मनकापुर ४७७ ६३००३१ ३२३५७२ ३०६४५९
१८४ जिल्ला सिद्धार्थनगर २३३६ २३९८६०६ १२१२१४१ ११८६४६५
१८४ ९३२ तहसील शोहरतगढ़ ३५१ ३९६७१४ २०१४७६ १९५२३८
१८४ ९३३ तहसील नौगढ़ ४५३ ५६०५७५ २८७५६६ २७३००९
१८४ ९३४ तहसील बाँसी ७०७ ५५७१६५ २८०३२० २७६८४५
१८४ ९३५ तहसील इटवा ४३३ ४४५९८७ २२१३९९ २२४५८८
१८४ ९३६ तहसील डुमरियागंज ३९२ ४३८१६५ २२१३८० २१६७८५
१८५ जिल्ला बस्ती ३१६० २३२६३६७ ११८२८४६ ११४३५२१
१८५ ९३७ तहसील भानपुर ४१९ ३५८५७२ १७९९९७ १७८५७५
१८५ ९३८ तहसील हर्रैया १४५७ ९२६९६१ ४७११९६ ४५५७६५
१८५ ९३९ तहसील बस्ती १०२७ ८३४८०४ ४२८७१३ ४०६०९१
१८५ ९४० तहसील रूदौली २५७ २०६०३० १०२९४० १०३०९०
१८६ जिल्ला संत कबीर नगर १५८२ १५८६६५२ ८०२६०९ ७८४०४३
१८६ ९४१ तहसील मेहदावल ४५४ ४४७३३२ २२५६५५ २२१६७७
१८६ ९४२ तहसील खलीलाबाद ५९४ ६३२९८३ ३२०२८१ ३१२७०२
१८६ ९४३ तहसील धनघटा ५३४ ५०६३३७ २५६६७३ २४९६६४
१८७ जिल्ला महराजगंज १२१२ २५४९९७३ १३१२१२६ १२३७८४७
१८७ ९४४ तहसील नौतनवां २६३ ४७१००६ २४३४७२ २२७५३४
१८७ ९४५ तहसील निचलौल २८२ ५००३८४ २५७०८९ २४३२९५
१८७ ९४६ तहसील फरेन्दा २२५ ४७७१२३ २४७२८४ २२९८३९
१८७ ९४७ तहसील महराजगंज ४४२ ११०१४६० ५६४२८१ ५३७१७९
१८८ जिल्ला गोरखपुर २९३७ ३६०४७६६ १८३८७२६ १७६६०४०
१८८ ९४८ तहसील कैम्पीयरगंज २०२ ३८१६२६ १९७४३९ १८४१८७
१८८ ९४९ तहसील सहजनवाँ ३०२ ३५४६५१ १८२४५६ १७२१९५
१८८ ९५० तहसील गोरखपुर ४४० ९०६७२१ ४६८६०२ ४३८११९
१८८ ९५१ तहसील चौरी चौरा २०५ ४४२५९६ २२४५५३ २१८०४३
१८८ ९५२ तहसील बाँसगाँव ४६८ ४३१८५९ २१६६२६ २१५२३३
१८८ ९५३ तहसील खजनी ६९४ ५८३९८७ २९६८२० २८७१६७
१८८ ९५४ तहसील गोला ६२६ ५०३३२६ २५२२३० २५१०९६
१८९ जिल्ला कुशीनगर १५७९ ३३९६४३७ १७३०३७७ १६६६०६०
१८९ ९५५ तहसील पडरौना ५१९ १०६०६९९ ५४५७५५ ५१४९४४
१८९ ९५६ तहसील हाटा ४०२ ९०५५५२ ४५७४३८ ४४८११४
१८९ ९५७ तहसील कस्या २८६ ५८५७१३ २९६४३२ २८९२८१
१८९ ९५८ तहसील तमकुही राज ३७२ ८४४४७३ ४३०७५२ ४१३७२१
१९० जिल्ला देवरिया २०१९ २७८४१४३ १३७३१११ १४११०३२
१९० ९५९ तहसील देवरिया ६८६ १०९१५६० ५४१५१० ५५००५०
१९० ९६० तहसील रुद्रपुर २७४ ४०५७४९ २०१०७४ २०४६७५
१९० ९६१ तहसील बरहज २६५ ३३३५३५ १६३२७८ १७०२५७
१९० ९६२ तहसील सलेमपुर ४७१ ५१८८८२ २५४३३१ २६४५५१
१९० ९६३ तहसील भाटपार रानी ३२३ ४३४४१७ २१२९१८ २२१४९९
१९१ जिल्ला आज़मगढ़ ३८०० ४२२०५१२ २०८२७०७ २१३७८०५
१९१ ९६४ तहसील बुढ़नपुर ४६६ ४४९६९४ २२०८९४ २२८८००
१९१ ९६५ तहसील सगड़ी ८८२ ८५७६७६ ४२६३५९ ४३१३१७
१९१ ९६६ तहसील आज़मगढ़ ६०५ ७१५३६५ ३६११९७ ३५४१६८
१९१ ९६७ तहसील निजामाबाद ५३६ ५६२८१२ २७६३०९ २८६५०३
१९१ ९६८ तहसील फूलपुर ४९८ ६८०९४८ ३३३७४६ ३४७२०२
१९१ ९६९ तहसील लालगंज ५१७ ५६८१८० २७४२५१ २९३९२९
१९१ ९७० तहसील मेहनगर २९६ ३८५८३७ १८९९५१ १९५८८६
१९२ जिल्ला मऊ १४९९ १७०६७६० ८५८८४३ ८४७९१७
१९२ ९७१ तहसील घोसी ३२८ ४११२१५ २०३७५६ २०७४५९
१९२ ९७२ तहसील मधुबन ३२२ ३२९२७९ १६३५२३ १६५७५६
१९२ ९७३ तहसील मऊनाथ भंजन ४०४ ५५८३१६ २८६२२० २७२०९६
१९२ ९७४ तहसील मुहम्मदाबाद गोहना ४४५ ४०७९५० २०५३४४ २०२६०६
१९३ जिल्ला बलिया १८४३ २९३५६६५ १५१४०१८ १४२१६४७
१९३ ९७५ तहसील बेल्थरा रोड २६८ ३७१८९० १८९४५४ १८२४३६
१९३ ९७६ तहसील सिकन्दरपुर २१७ ३६८८१५ १८७८८९ १८०९२६
१९३ ९७७ तहसील रसड़ा ३४६ ५१६२४५ २६३८६३ २५२३८२
१९३ ९७८ तहसील बलिया ५२७ ८३९५११ ४३८६३९ ४००८७२
१९३ ९७९ तहसील बाँसडीह ३७७ ४५२४५९ २३२८५६ २१९६०३
१९३ ९८० तहसील बैरिया १०८ ३८६७४५ २०१३१७ १८५४२८
१९४ जिल्ला जौनपुर ३२८७ ४१४७६२४ २०४१२१७ २१०६४०७
१९४ ९८१ तहसील शाहगंज ५१८ ७१६००० ३५८११२ ३५७८८८
१९४ ९८२ तहसील बदलापुर ४०५ ४५६०४३ २२४९०५ २३११३८
१९४ ९८३ तहसील मछलीशहर ५०४ ६९००९८ ३३७३७३ ३५२७२५
१९४ ९८४ तहसील जौनपुर ७८७ ८६८८६४ ४३२८२५ ४३६०३९
१९४ ९८५ तहसील मड़ियाहू ६५२ ७७१८७२ ३७३७६३ ३९८१०९
१९४ ९८६ तहसील केराकत ४२१ ६४४७४७ ३१४२३९ ३३०५०८
१९५ जिल्ला गाज़ीपुर २७४० ३३४५९०८ १७११६५१ १६३४२५७
१९५ ९८७ तहसील जखनियाँ ५०५ ५३५४३७ २६८३८५ २६७०५२
१९५ ९८८ तहसील सैदपुर ५८२ ५७९१३२ २८९८९५ २८९२३७
१९५ ९८९ तहसील गाज़ीपुर ५३९ ७०६६४० ३६६१७४ ३४०४६६
१९५ ९९० तहसील मोहम्मदाबाद ८३३ ८५६४९७ ४४०२९५ ४१६२०२
१९५ ९९१ तहसील जमनिया २८१ ६६८२०२ ३४६९०२ ३२१३००
१९६ जिल्ला चन्दौली १४२५ १७१०२०३ ८९०६३० ८१९५७३
१९६ ९९२ तहसील सकलडीहा ४५६ ६८३९५२ ३५४२०० ३२९७५२
१९६ ९९३ तहसील चन्दौली ४३८ ६१६९२१ ३२२८८८ २९४०३३
१९६ ९९४ तहसील चकिया ५३१ ४०९३३० २१३५४२ १९५७८८
१९७ जिल्ला वाराणसी १२५८ २०७९७९० १०७६५२६ १००३२६४
१९७ ९९५ तहसील पिण्डरा ४२३ ६१५९१५ ३१२०९९ ३०३८१६
१९७ ९९६ तहसील वाराणसी ८३५ १४६३८७५ ७६४४२७ ६९९४४८
१९८ जिल्ला संत रविदास नगर (भदोही) १०८७ १३४८९११ ६८६५८९ ६६२३२२
१९८ ९९७ तहसील भदोही ३८२ ४३५३४५ २१८५६६ २१६७७९
१९८ ९९८ तहसील ज्ञानपुर ३८५ ५२४०६९ २६७३३८ २५६७३१
१९८ ९९९ तहसील औराई ३२० ३८९४९७ २००६८५ १८८८१२
१९९ जिल्ला मिर्ज़ापुर १७४५ २१४९४०३ ११२७१३८ १०२२२६५
१९९ १००० तहसील मिर्ज़ापुर ६११ ८९७२८० ४७२८६२ ४२४४१८
१९९ १००१ तहसील लालगंज ३८७ ३६७०८० १९२७३९ १७४३४१
१९९ १००२ तहसील मड़िहान २११ २४११२८ १२५५२३ ११५६०५
१९९ १००३ तहसील चुनार ५३६ ६४३९१५ ३३६०१४ ३०७९०१
२०० जिल्ला सोनभद्र १३९१ १५४८२१७ ८०३३४५ ७४४८७२
२०० १००४ तहसील घोरावल ३४२ २८३२५५ १४६९६४ १३६२९१
२०० १००५ तहसील राबर्ट्सगंज ७७० ७७६३०० ४०३०७४ ३७३२२६
२०० १००६ तहसील दुद्धी २७९ ४८८६६२ २५३३०७ २३५३५५
२०१ जिल्ला एटा ८५३ १५०६३३८ ८०५५८९ ७००७४९
२०१ १००७ तहसील अलीगंज २३२ ४३३३३८ २३२६०३ २००७३५
२०१ १००८ तहसील एटा ४७१ ७७०५५६ ४१०९९४ ३५९५६२
२०१ १००९ तहसील जलेसर १५० ३०२४४४ १६१९९२ १४०४५२
२०२ जिल्ला कांशीराम नगर ६५० ११४८५१२ ६१२५५६ ५३५९५६
२०२ १०१० तहसील कासगंज २२४ ४१७८७० २२२५९१ १९५२७९
२०२ १०११ तहसील सहावर १६८ २८२४५८ १५००८५ १३२३७३
२०२ १०१२ तहसील पटियाली २५८ ४४८१८४ २३९८८० २०८३०४

बिहार[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० राज्य बिहार ३९०७३ ९२३४१४३६ ४८०७३८५० ४४२६७५८६
१० २०३ जिल्ला पश्चिम चम्पारण १३६५ ३५४१८७७ १८५३८०९ १६८८०६८
१० २०३ १०१३ तहसील सिधाव १५९ ३०९८७४ १६०२२७ १४९६४७
१० २०३ १०१४ तहसील रामनगर १२५ २००६९१ १०४०१९ ९६६७२
१० २०३ १०१५ तहसील गौनाहा १५६ २०८१६९ १०८३१८ ९९८५१
१० २०३ १०१६ तहसील मैनाटाड़ ९३ १९०७४४ ९९५९३ ९११५१
१० २०३ १०१७ तहसील नरकटियागंज १४८ ३२८३३५ १७१२५८ १५७०७७
१० २०३ १०१८ तहसील लौरिया ९३ २३०१६२ १२०४०२ १०९७६०
१० २०३ १०१९ तहसील बगहा १२१ २८५३६६ १४९८४१ १३५५२५
१० २०३ १०२० तहसील पिपरासी ३८५९२ २०३२१ १८२७१
१० २०३ १०२१ तहसील मधुबनी २१ ८९६०८ ४६८७९ ४२७२९
१० २०३ १०२२ तहसील भितहा २१ ६६२०३ ३४६५९ ३१५४४
१० २०३ १०२३ तहसील ठकराहन १० ५२७६६ २७७८३ २४९८३
१० २०३ १०२४ तहसील जोगापट्टी १०२ २४३५१६ १२८१९३ ११५३२३
१० २०३ १०२५ तहसील चनपटिया ७१ २७०६५३ १४२११३ १२८५४०
१० २०३ १०२६ तहसील सिकटा ६० १८९४९६ ९९८१५ ८९६८१
१० २०३ १०२७ तहसील मझौलिया ७५ ३२९३४७ १७२२९६ १५७०५१
१० २०३ १०२८ तहसील बेतिया १४ ७५५४५ ३९५८८ ३५९५७
१० २०३ १०२९ तहसील बैरिया ५१ १९९२३५ १०५४७३ ९३७६२
१० २०३ १०३० तहसील नौतन ४२ २३३५७५ १२३०३१ ११०५४४
१० २०४ जिल्ला पूर्बा चम्पारण १२५२ ४६९८०२८ २४६८१८१ २२२९८४७
१० २०४ १०३१ तहसील रक्सौल ४१ १७६४९२ ९२९२१ ८३५७१
१० २०४ १०३२ तहसील अदापुर ६० २०३५१३ १०७९१३ ९५६००
१० २०४ १०३३ तहसील रामगढवा ४३ २००९९८ १०६६३७ ९४३६१
१० २०४ १०३४ तहसील सुगौली ४६ १९१९९२ १०१०९३ ९०८९९
१० २०४ १०३५ तहसील बन्जरिया ३० १६२६८४ ८६०८८ ७६५९६
१० २०४ १०३६ तहसील नरकटिया ५१ १७०७५८ ८९६५९ ८१०९९
१० २०४ १०३७ तहसील बनकटवा २० ११६८६३ ६०९८३ ५५८८०
१० २०४ १०३८ तहसील घोड़ासहन २६ १७४८६४ ९२२६२ ८२६०२
१० २०४ १०३९ तहसील ढाका ६१ २७६०८१ १४४८३३ १३१२४८
१० २०४ १०४० तहसील चिरैया ४१ २७६८०९ १४६४५९ १३०३५०
१० २०४ १०४१ तहसील मोतिहारी ६८ २३७८१८ १२६३९२ १११४२६
१० २०४ १०४२ तहसील तुरकौलिया ३३ १८०३६६ ९४१३६ ८६२३०
१० २०४ १०४३ तहसील हरसिद्धि ६१ २२२५५१ ११६८६५ १०५६८६
१० २०४ १०४४ तहसील पहाड़पुर ५५ १८३०१८ ९५९४५ ८७०७३
१० २०४ १०४५ तहसील अरेराज ४२ १३७९०९ ७३०४१ ६४८६८
१० २०४ १०४६ तहसील संग्रामपुर २३ १४४०७१ ७४९५० ६९१२१
१० २०४ १०४७ तहसील केसरिया ४१ १७५५९५ ९२००३ ८३५९२
१० २०४ १०४८ तहसील कल्यानपुर ९७ २६७५६८ १३७७३९ १२९८२९
१० २०४ १०४९ तहसील कोटवा ४४ १६८७८८ ८९०४६ ७९७४२
१० २०४ १०५० तहसील पिपराकोठी २० ७७०८९ ४०८३७ ३६२५२
१० २०४ १०५१ तहसील चकिया (पीपरा) ७६ १९५५९० १०१०१४ ९४५७६
१० २०४ १०५२ तहसील पकड़ी दयाल २० ११६६३४ ६०२४० ५६३९४
१० २०४ १०५३ तहसील पताही ३७ १६६४४५ ८७४९४ ७८९५१
१० २०४ १०५४ तहसील फेनहारा २६ ८०३२९ ४२७०६ ३७६२३
१० २०४ १०५५ तहसील मधुबन ५४ १४३२५० ७५४०० ६७८५०
१० २०४ १०५६ तहसील तेतरिया ४६ १०२८०८ ५४२१२ ४८५९६
१० २०४ १०५७ तहसील मेहसी ९० १४७१४५ ७७३१३ ६९८३२
१० २०५ जिल्ला शिवहर १९१ ६२८१३० ३३१७९२ २९६३३८
१० २०५ १०५८ तहसील पुरनहिया २६ ९१९४९ ४८६३० ४३३१९
१० २०५ १०५९ तहसील पिपराही २३ ११७९४८ ६१६८० ५६२६८
१० २०५ १०६० तहसील शिवहर ४३ १२७१४२ ६७२२८ ५९९१४
१० २०५ १०६१ तहसील डुमरी कटसरी २७ ९३३९८ ४९४५४ ४३९४४
१० २०५ १०६२ तहसील तरियानी चौक ७२ १९७६९३ १०४८०० ९२८९३
१० २०६ जिल्ला सीतामढ़ी ८०८ ३२३३०७६ १७०१६८५ १५३१३९१
१० २०६ १०६३ तहसील बैरगनिया १९ ८९२५९ ४७११५ ४२१४४
१० २०६ १०६४ तहसील सुप्पी ३६ १२२२३९ ६४६१६ ५७६२३
१० २०६ १०६५ तहसील मेजरगंज २७ १०२७८५ ५४०३१ ४८७५४
१० २०६ १०६६ तहसील सोनबरसा ६१ २५१२४८ १३१६६८ ११९५८०
१० २०६ १०६७ तहसील परिहार ८३ ३३८२२२ १७७४६३ १६०७५९
१० २०६ १०६८ तहसील सुरसन्ड ५२ २०९९४५ १०९९९१ ९९९५४
१० २०६ १०६९ तहसील बथनाहा ८७ २६२५२७ १३८३८४ १२४१४३
१० २०६ १०७० तहसील रिगा ३९ २०६९७९ १०९२५७ ९७७२२
१० २०६ १०७१ तहसील परसौनी २२ ८६०१६ ४५४४१ ४०५७५
१० २०६ १०७२ तहसील बेलसन्ड ३८ १००३४० ५२९७३ ४७३६७
१० २०६ १०७३ तहसील रूनीसैदपुर १०० ३७२५७९ १९७६३२ १७४९४७
१० २०६ १०७४ तहसील डुमरा ७३ ३२६३३२ १७३०५३ १५३२७९
१० २०६ १०७५ तहसील बाजपटटी ५६ २१५५०७ ११३०७८ १०२४२९
१० २०६ १०७६ तहसील चरौत १७ ७९३१० ४१७४० ३७५७०
१० २०६ १०७७ तहसील पुपरी ४४ १५६४७३ ८१६३१ ७४८४२
१० २०६ १०७८ तहसील नानपुर ३१ १८२४२९ ९४९०१ ८७५२८
१० २०६ १०७९ तहसील बोखरा २३ १३०८८६ ६८७११ ६२१७५
१० २०७ जिल्ला मधुबनी १०४० ४३२५८८४ २२४४२८७ २०८१५९७
१० २०७ १०८० तहसील मधवापुर ४१ १३४७०४ ६८९०९ ६५७९५
१० २०७ १०८१ तहसील हरलाखी ४३ १९६२५१ १०१५२२ ९४७२९
१० २०७ १०८२ तहसील बासोपटटी ३३ १७३४९९ ९०७७४ ८२७२५
१० २०७ १०८३ तहसील जयनगर २१ १७१९१८ ९०७१३ ८१२०५
१० २०७ १०८४ तहसील लदनिया २८ १७५५६१ ९०८९६ ८४६६५
१० २०७ १०८५ तहसील लौकाहा ४४ २१२१२७ १०८४१३ १०३७१४
१० २०७ १०८६ तहसील लौकाही ६४ २०८३१७ १०७०३१ १०१२८६
१० २०७ १०८७ तहसील फुलपरास ४० १६६०१८ ८६२४९ ७९७६९
१० २०७ १०८८ तहसील बाबूबरही ६१ २१७३३१ १११९७० १०५३६१
१० २०७ १०८९ तहसील खजौली ३२ १४३५८३ ७५२०९ ६८३७४
१० २०७ १०९० तहसील कलुआही** १८ ११७२८२ ६०७१३ ५६५६९
१० २०७ १०९१ तहसील बेनीपटटी ९६ ३६१४०० १८८७६४ १७२६३६
१० २०७ १०९२ तहसील बिसफी ५२ ३२०७०४ १६७७६७ १५२९३७
१० २०७ १०९३ तहसील मधुबनी ६९ २४०७८६ १२५४४६ ११५३४०
१० २०७ १०९४ तहसील पन्डौल ६३ २७०६४२ १४००९२ १३०५५०
१० २०७ १०९५ तहसील राजनगर ६२ २३८८७३ १२३६७५ ११५१९८
१० २०७ १०९६ तहसील अंधराठाढी ४६ १९१६८० १०००५६ ९१६२४
१० २०७ १०९७ तहसील झंझारपुर ५८ १७४९३० ९०२५५ ८४६७५
१० २०७ १०९८ तहसील घोघरडीहा ४८ १७४८३१ ८९५५५ ८५२७६
१० २०७ १०९९ तहसील लखनौर ३८ १६७८४१ ८६९५९ ८०८८२
१० २०७ ११०० तहसील मधेपुर ८३ २६७६०६ १३९३१९ १२८२८७
१० २०८ जिल्ला सुपौल ५२६ २१२३५१८ १०९९४९५ १०२४०२३
१० २०८ ११०१ तहसील निर्मली २१ ७८२४६ ४०१४८ ३८०९८
१० २०८ ११०२ तहसील बसन्तपुर ८७ १८२०७५ ९४२७७ ८७७९८
१० २०८ ११०३ तहसील छातापुर ६२ २८६४५६ १४८६७६ १३७७८०
१० २०८ ११०४ तहसील प्रतापगंज १२ १०६८८४ ५५४५८ ५१४२६
१० २०८ ११०५ तहसील राघोपुर ५८ २१५६४३ ११११५३ १०४४९०
१० २०८ ११०६ तहसील सरायगढ़ भपटियाही ३९ १२२७७२ ६३२६८ ५९५०४
१० २०८ ११०७ तहसील किशनपुर ४४ १६७६६९ ८६७१४ ८०९५५
१० २०८ ११०८ तहसील मरौना ३७ १४५१३६ ७४७०१ ७०४३५
१० २०८ ११०९ तहसील सुपौल ७२ २९४७६१ १५३३९२ १४१३६९
१० २०८ १११० तहसील पीपरा ३८ २०१३९९ १०४२४७ ९७१५२
१० २०८ ११११ तहसील त्रिबेनीगंज ५६ ३२२४७७ १६७४६१ १५५०१६
१० २०९ जिल्ला अररिया ७१६ २६४२७९२ १३७४२५४ १२६८५३८
१० २०९ १११२ तहसील नरपतगंज ६४ ३५१७७३ १८३३६६ १६८४०७
१० २०९ १११३ तहसील फॉरबिसगंज १०५ ३९६३६४ २०६५३९ १८९८२५
१० २०९ १११४ तहसील भरगामा ५५ २३०८३५ १२०४७५ ११०३६०
१० २०९ १११५ तहसील रानीगंज ८७ ३९८९७७ २०७०७९ १९१८९८
१० २०९ १११६ तहसील अररिया ८१ ३८६५०८ २००४११ १८६०९७
१० २०९ १११७ तहसील कुरसाकट्टा ६८ १४९२३१ ७८००८ ७१२२३
१० २०९ १११८ तहसील सिकटी ५४ १५८५४३ ८१६४४ ७६८९९
१० २०९ १११९ तहसील पलासी १०४ २४८३६९ १२८८४३ ११९५२६
१० २०९ ११२० तहसील जोकीहाट ९८ ३२२१९२ १६७८८९ १५४३०३
१० २१० जिल्ला किशनगंज ७३२ १५२९२७७ ७८३३१८ ७४५९५९
१० २१० ११२१ तहसील टेढागाछ ७८ १४१०३९ ७२७४० ६८२९९
१० २१० ११२२ तहसील दिघलबैंक ८० २०८३५६ १०६४५४ १०१९०२
१० २१० ११२३ तहसील ठाकुरगंज ११९ २७३३२३ १४०५४७ १३२७७६
१० २१० ११२४ तहसील पोठिया १४१ २६२४९४ १३५७७४ १२६७२०
१० २१० ११२५ तहसील बहादुरगंज १०३ २१६५८९ १०६८९५ १०९६९४
१० २१० ११२६ तहसील कोचाधामिन १४३ २९२१२४ १५१३५७ १४०७६७
१० २१० ११२७ तहसील किशनगंज ६८ १३५३५२ ६९५५१ ६५८०१
१० २११ जिल्ला पूर्णिया १११३ २९२१६१४ १५१९५२२ १४०२०९२
१० २११ ११२८ तहसील बनमंखी ८१ ३२१०७९ १६७९३८ १५३१४१
१० २११ ११२९ तहसील बड़हारा ५३ २०९००० १०९३०२ ९९६९८
१० २११ ११३० तहसील भवानीपुर ६६ १६१७२० ८४०९८ ७७६२२
१० २११ ११३१ तहसील रूपौली ४४ २३४६८६ १२२६३३ ११२०५३
१० २११ ११३२ तहसील धमदाहा ७२ २८८०८४ १५०३३२ १३७७५२
१० २११ ११३३ तहसील कृत्यानन्द नगर ६८ २३०५०४ ११९४९४ १११०१०
१० २११ ११३४ तहसील पूर्णिया पूर्वी ७७ १६३०७८ ८४३५६ ७८७२२
१० २११ ११३५ तहसील कस्बा ५९ १५७९२० ८१५१८ ७६४०२
१० २११ ११३६ तहसील श्रीनगर २७ ११००५८ ५७०७१ ५२९८७
१० २११ ११३७ तहसील जलालगढ़ ४६ ११२९५१ ५८४६० ५४४९१
१० २११ ११३८ तहसील अमोर १५० २९०५५९ १५१५३१ १३९०२८
१० २११ ११३९ तहसील बैसा ११८ १९३१२७ १००१८७ ९२९४०
१० २११ ११४० तहसील बैसी ११२ २२७७०६ ११७६४८ ११००५८
१० २११ ११४१ तहसील डगरुआ १४० २२११४२ ११४९५४ १०६१८८
१० २१२ जिल्ला कटिहार १३०६ २७९७२०७ १४५५७४४ १३४१४६३
१० २१२ ११४२ तहसील फल्का ५९ १५५६६३ ८०६४२ ७५०२१
१० २१२ ११४३ तहसील कोढ़ा ७२ २८२८१३ १४६४०८ १३६४०५
१० २१२ ११४४ तहसील हसनगंज ३९ ५५९०६ २८९९४ २६९१२
१० २१२ ११४५ तहसील कदवा २३४ ३४६९०२ १८०४८५ १६६४१७
१० २१२ ११४६ तहसील बलरामपुर १३० १५८९७६ ८२१९२ ७६७८४
१० २१२ ११४७ तहसील बारसोई २१८ ३३७७७८ १७५९७१ १६१८०७
१० २१२ ११४८ तहसील आजमनगर २१४ ३१५६१० १६४३६४ १५१२४६
१० २१२ ११४९ तहसील प्राणपुर ७६ १४४२९७ ७४९७९ ६९३१८
१० २१२ ११५० तहसील डन्डखोरा ४७ ६८०५५ ३५३२१ ३२७३४
१० २१२ ११५१ तहसील कटिहार २६ ८०९७९ ४२०९३ ३८८८६
१० २१२ ११५२ तहसील मनसाही २६ ८४२५७ ४३७७७ ४०४८०
१० २१२ ११५३ तहसील बरारी ४८ २८५३८१ १४९७७३ १३५६०८
१० २१२ ११५४ तहसील समेली २३ ८४४८६ ४४०३८ ४०४४८
१० २१२ ११५५ तहसील कुरसेला १० ६३९२८ ३३५६८ ३०३६०
१० २१२ ११५६ तहसील मनिहारी ४२ १६४७७८ ८६३१९ ७८४५९
१० २१२ ११५७ तहसील अमदाबाद ४२ १६७३९८ ८६८२० ८०५७८
१० २१३ जिल्ला मधेपुरा ३८० १९१३३०१ १०००७६० ९१२५४१
१० २१३ ११५८ तहसील गम्हरिया १२ ८२५२२ ४२९५० ३९५७२
१० २१३ ११५९ तहसील सिंघेश्वर २६ १२८८६१ ६७४८३ ६१३७८
१० २१३ ११६० तहसील घैलाढ़ १५ ९१८१८ ४७८०५ ४४०१३
१० २१३ ११६१ तहसील मधेपुरा ४४ १९१३७५ १००२९२ ९१०८३
१० २१३ ११६२ तहसील शंकरपुर १०६२२२ ५५१५७ ५१०६५
१० २१३ ११६३ तहसील कुमारखण्ड ५८ २४३६२९ १२७५७७ ११६०५२
१० २१३ ११६४ तहसील मुरलीगंज ३५ १८५६३१ ९७१८० ८८४५१
१० २१३ ११६५ तहसील ग्वालपाड़ा ५० १२६०२० ६५२७१ ६०७४९
१० २१३ ११६६ तहसील बिहारीगंज २३ १३५५३४ ७०६१५ ६४९१९
१० २१३ ११६७ तहसील किशनगंज ३८ १८९१५९ ९९०३३ ९०१२६
१० २१३ ११६८ तहसील पूरैनी २२ १०४४३६ ५४६८८ ४९७४८
१० २१३ ११६९ तहसील आलमनगर २८ १७५४०१ ९२१७१ ८३२३०
१० २१३ ११७० तहसील चौसा २० १५२६९३ ८०५३८ ७२१५५
१० २१४ जिल्ला सहरसा ४४५ १७४४१२१ ९१३८८३ ८३०२३८
१० २१४ ११७१ तहसील नौहटटा ५४ १६१७८४ ८४३४७ ७७४३७
१० २१४ ११७२ तहसील सतर कटैया ३७ १५१०६० ७९३३२ ७१७२८
१० २१४ ११७३ तहसील महिषी ७३ २०६७७४ १०८४३७ ९८३३७
१० २१४ ११७४ तहसील कहरा ३७ १४१८०५ ७४२२४ ६७५८१
१० २१४ ११७५ तहसील सौर बाजार ५५ २१४१६६ १११९६३ १०२२०३
१० २१४ ११७६ तहसील पतरघट १५ १२८३२२ ६७१९७ ६११२५
१० २१४ ११७७ तहसील सोनबरसा ५९ २३५८४१ १२३०७८ ११२७६३
१० २१४ ११७८ तहसील सिमरी बाख्तियारपुर ५८ २८०५८२ १४७६२६ १३२९५६
१० २१४ ११७९ तहसील सलखुआ ३९ १३२८४४ ६९९५३ ६२८९१
१० २१४ ११८० तहसील बनमा इटहरी १८ ९०९४३ ४७७२६ ४३२१७
१० २१५ जिल्ला दरभंगा १०६९ ३५५४०५७ १८५८५४५ १६९५५१२
१० २१५ ११८१ तहसील जाले ५८ २६४२४८ १३६४४८ १२७८००
१० २१५ ११८२ तहसील सिंहवारा ८७ २६७६०१ १३८२८५ १२९३१६
१० २१५ ११८३ तहसील केऊटिरनवे ९६ २७०७२२ १४२१४७ १२८५७५
१० २१५ ११८४ तहसील दरभंगा १०६ २७३४३१ १४४३९१ १२९०४०
१० २१५ ११८५ तहसील मनीगाछी ४२ २२८६१८ ११८७७२ १०९८४६
१० २१५ ११८६ तहसील तारडीह** ३८ १२३२९९ ६४००० ५९२९९
१० २१५ ११८७ तहसील अलीनगर ३९ १४३७९७ ७४५७४ ६९२२३
१० २१५ ११८८ तहसील बेनीपुर ३९ १७५०४० ९१२४१ ८३७९९
१० २१५ ११८९ तहसील बहादुरपुर १२६ २५७३९९ १३६१३८ १२१२६१
१० २१५ ११९० तहसील हनुमाननगर ६५ १५४६३१ ८२१०७ ७२५२४
१० २१५ ११९१ तहसील हायाघाट ४३ १४८०८१ ७८२४५ ६९८३६
१० २१५ ११९२ तहसील बहेड़ी ७२ ३०२६४५ १५९३४२ १४३३०३
१० २१५ ११९३ तहसील बिरौल ६२ २८६११३ १४९३२६ १३६७८७
१० २१५ ११९४ तहसील घनश्यामपुर २७ १३३२१० ६९३९४ ६३८१६
१० २१५ ११९५ तहसील कीरतपुर १७ ८१४२३ ४२४५८ ३८९६५
१० २१५ ११९६ तहसील गोरा बौरम** ४६ १५२११२ ७८८२३ ७३२८९
१० २१५ ११९७ तहसील कुशेश्वर स्थान ७१ १६२८७० ८४९७७ ७७८९३
१० २१५ ११९८ तहसील कुशेश्वर स्थान पूरबी ३५ १२८८१७ ६७८७७ ६०९४०
१० २१६ जिल्ला मुजफ्फरपुर १७१९ ४३२७६२५ २२७६८१२ २०५०८१३
१० २१६ ११९९ तहसील साहेबगंज १२१ २१८२१४ ११४१४३ १०४०७१
१० २१६ १२०० तहसील बरूराज(मोतीपुर) १२९ ३७८२२३ १९९११८ १७९१०५
१० २१६ १२०१ तहसील पारू १३६ ३६१६६२ १९०२१६ १७१४४६
१० २१६ १२०२ तहसील सरैया १५० ३३१६५१ १७४१६२ १५७४८९
१० २१६ १२०३ तहसील मड़वन** ६२ १६४८५८ ८६६०० ७८२५८
१० २१६ १२०४ तहसील कांटी १०५ २३३९२३ १२३०२५ ११०८९८
१० २१६ १२०५ तहसील मीनापुर १५२ ३४०९२५ १८०७६५ १६०१६०
१० २१६ १२०६ तहसील बोचहा १२५ २४५६५९ १२९४४५ ११६२१४
१० २१६ १२०७ तहसील औराई १०७ २९०५४५ १५३९८७ १३६५५८
१० २१६ १२०८ तहसील कटरा ७६ २४४८२३ १२८२९६ ११६५२७
१० २१६ १२०९ तहसील गायघाट ८१ २५९७१९ १३६९७६ १२२७४३
१० २१६ १२१० तहसील बन्दरा** ४२ १२४०५७ ६३३०६ ६०७५१
१० २१६ १२११ तहसील ढोली(मोरौल) ३६ ९०४९० ४६९६७ ४३५२३
१० २१६ १२१२ तहसील मुसहरी १११ ३००३६७ १५८०८१ १४२२८६
१० २१६ १२१३ तहसील कुढ़हनी १६५ ४३५६७६ २३०४३३ २०५२४३
१० २१६ १२१४ तहसील सकरा १२१ ३०६८३३ १६१२९२ १४५५४१
१० २१७ जिल्ला गोपालगंज १३९५ २३९९२०७ ११८४९६७ १२१४२४०
१० २१७ १२१५ तहसील कटैया १०१ ११०६३७ ५२३३८ ५८२९९
१० २१७ १२१६ तहसील बिजयपुर १२५ १३३०३८ ६३८४१ ६९१९७
१० २१७ १२१७ तहसील भोरे १५४ १७८१९९ ८६३२६ ९१८७३
१० २१७ १२१८ तहसील पचदिउरी ९४ ९९९३३ ४८९२४ ५१००९
१० २१७ १२१९ तहसील कुचायकोट २१६ ३३२०४१ १६५६५१ १६६३९०
१० २१७ १२२० तहसील फुलवरिया** ९९ १३०८०१ ६४९५२ ६५८४९
१० २१७ १२२१ तहसील हथुआ १०३ २१४६४८ १०६८७५ १०७७७३
१० २१७ १२२२ तहसील उचकागांव ७५ १५१४३७ ७४४४६ ७६९९१
१० २१७ १२२३ तहसील थावे ४९ ११६१०६ ५९०१४ ५७०९२
१० २१७ १२२४ तहसील गोपालगंज ६० १५२१८८ ७६९८० ७५२०८
१० २१७ १२२५ तहसील मांझा १०४ १९९४५२ ९७२८५ १०२१६७
१० २१७ १२२६ तहसील बरौली ७५ २२१९९९ १०९७४२ ११२२५७
१० २१७ १२२७ तहसील सिधवलिया ४८ १४१५६३ ७०६३३ ७०९३०
१० २१७ १२२८ तहसील बैकुण्ठपुर ९२ २१७१६५ १०७९६० १०९२०५
१० २१८ जिल्ला सिवान १४३५ ३१४७५५१ १५७९६८५ १५६७८६६
१० २१८ १२२९ तहसील नौतन ४६ ९०७१४ ४५८५६ ४४८५८
१० २१८ १२३० तहसील सिवान ८१ २०५९१७ १०५०२२ १००८९५
१० २१८ १२३१ तहसील बड़हरिया १३९ ३२१२९२ १६४१७९ १५७११३
१० २१८ १२३२ तहसील गोरियाकोठी ८१ २२३७०९ ११११६७ ११२५४२
१० २१८ १२३३ तहसील लकड़ी नबीगंज ३९ १२८८९९ ६३६७० ६५२२९
१० २१८ १२३४ तहसील बसन्तपुर ४१ १०५२२९ ५३७३३ ५१४९६
१० २१८ १२३५ तहसील भगवानपुर हाट ११३ २२०६५१ १११५७८ १०९०७३
१० २१८ १२३६ तहसील महाराजगंज ६९ १६५९३५ ८१७३१ ८४२०४
१० २१८ १२३७ तहसील पचरूखी ८१ २०१७५९ १०१६८८ १०००७१
१० २१८ १२३८ तहसील हुसैनगंज ४५ १८२७९४ ९३००३ ८९७९१
१० २१८ १२३९ तहसील ज़िरादेई ७९ १६३७५२ ८१४६७ ८२२८५
१० २१८ १२४० तहसील मैरवा ५२ ८९९३४ ४५७४७ ४४१८७
१० २१८ १२४१ तहसील गुठनी ९८ १२८१५५ ६४२७५ ६३८८०
१० २१८ १२४२ तहसील दरौली ९८ १७४३५७ ८७६३४ ८६७२३
१० २१८ १२४३ तहसील आन्दर ६१ ११००२७ ५४४७१ ५५५५६
१० २१८ १२४४ तहसील रघुनाथपुर ९९ १५७६९४ ७८००० ७९६९४
१० २१८ १२४५ तहसील हसनपुरा ६० १४९५८० ७३०६९ ७६५११
१० २१८ १२४६ तहसील दरौन्धा ७९ १७३२०० ८५७१२ ८७४८८
१० २१८ १२४७ तहसील सिसवन ७४ १५३९५३ ७७६८३ ७६२७०
१० २१९ जिल्ला सारण १५७० ३५९८६६० १८३८११९ १७६०५४१
१० २१९ १२४८ तहसील मशरख ६७ १८८८९९ ९५५०९ ९३३९०
१० २१९ १२४९ तहसील पानापुर ६२ १२१७३८ ६१३१७ ६०४२१
१० २१९ १२५० तहसील तरैया ७२ १३८७२१ ७०२३५ ६८४८६
१० २१९ १२५१ तहसील ईशुपुर ६१ १४६८२२ ७३८९४ ७२९२८
१० २१९ १२५२ तहसील बनियापुर १०८ २६२६७३ १३२०७१ १३०६०२
१० २१९ १२५३ तहसील लहलादपुर ३६ ७९९६९ ३८५५८ ४१४११
१० २१९ १२५४ तहसील एकमा ९२ २१४४४५ १०७९७२ १०६४७३
१० २१९ १२५५ तहसील मांझी ११० २६८०७३ १३६५२० १३१५५३
१० २१९ १२५६ तहसील जलालपुर ६५ १७४१५६ ८८६५८ ८५४९८
१० २१९ १२५७ तहसील रिविलगंज ४१ ८०६२१ ४१९६८ ३८६५३
१० २१९ १२५८ तहसील छपरा ९२ २२८९२५ १२०६९८ १०८२२७
१० २१९ १२५९ तहसील नगरा ५९ १२४०२८ ६४०८६ ५९९४२
१० २१९ १२६० तहसील मढ़ौरा १०५ २३५१९१ ११९९७० ११५२२१
१० २१९ १२६१ तहसील अमनौर ११८ २००३९५ १०१८०४ ९८५९१
१० २१९ १२६२ तहसील मकेर ३९ ८४६९५ ४१६२३ ४३०७२
१० २१९ १२६३ तहसील परसा ८५ १५५८३८ ८०८८४ ७४९५४
१० २१९ १२६४ तहसील दरियापुर १५२ २९६१६४ १५२२२४ १४३९४०
१० २१९ १२६५ तहसील गरखा ९९ २६८१५६ १३६७९९ १३१३५७
१० २१९ १२६६ तहसील दिधवारा ३४ ९६८११ ५०४०४ ४६४०७
१० २१९ १२६७ तहसील सोनपुर ७३ २३२३४० १२२९२५ १०९४१५
१० २२० जिल्ला वैशाली १४२२ ३२६१९४२ १७२१२२१ १५४०७२१
१० २२० १२६८ तहसील वैशाली ११४ १८७४८६ ९८४४१ ८९०४५
१० २२० १२६९ तहसील पटेढ़ी बेलसर ४८ ९५६६९ ४९९४७ ४५७२२
१० २२० १२७० तहसील लालगंज ९२ २२८२८६ १२१३८८ १०६८९८
१० २२० १२७१ तहसील भगवानपुर ९९ २०७७६२ १०९८६४ ९७८९८
१० २२० १२७२ तहसील गोरौल ८६ १७७५८६ ९३१२७ ८४४५९
१० २२० १२७३ तहसील चेहरा कलां ४९ १३१००४ ६८५१७ ६२४८७
१० २२० १२७४ तहसील पातेपुर १३८ ३७०१८२ १९२६६१ १७७५२१
१० २२० १२७५ तहसील महुआ १२८ २८४५२६ १५०१२८ १३४३९८
१० २२० १२७६ तहसील जनदाहा ११८ २७६२१७ १४६३५२ १२९८६५
१० २२० १२७७ तहसील राजा पाकर ६८ १५८१३० ८३५८३ ७४५४७
१० २२० १२७८ तहसील हाजीपुर १७८ २९६२८८ १५७३७८ १३८९१०
१० २२० १२७९ तहसील राघोपुर ५३ २३२९०९ १२५०२३ १०७८८६
१० २२० १२८० तहसील बिदुपुर ११६ २६८८४९ १४३०९० १२५७५९
१० २२० १२८१ तहसील देसरी ३७ ८७६०६ ४६०४६ ४१५६०
१० २२० १२८२ तहसील सहदई बुजुर्ग ४९ १२७३९६ ६६९८७ ६०४०९
१० २२० १२८३ तहसील महनार ४९ १३२०४६ ६८६८९ ६३३५७
१० २२१ जिल्ला समस्तीपुर ११२९ ४११३७६९ २१५२२७३ १९६१४९६
१० २२१ १२८४ तहसील कल्यानपुर १३० ३०५११६ १५७६३४ १४७४८२
१० २२१ १२८५ तहसील वारिसनगर ६८ २०८४९६ १०९५८४ ९८९१२
१० २२१ १२८६ तहसील शिवाजी नगर ६८ १९३८५० १०१७७१ ९२०७९
१० २२१ १२८७ तहसील खानपुर ५५ १९५७२९ १०२०३७ ९३६९२
१० २२१ १२८८ तहसील समस्तीपुर ८८ २६६२७९ १४०७२७ १२५५५२
१० २२१ १२८९ तहसील पूसा ३७ १३२९३२ ६९६६२ ६३२७०
१० २२१ १२९० तहसील ताजपुर ६१ १६१६२६ ८५१७९ ७६४४७
१० २२१ १२९१ तहसील मोरवा ६० १८६०७५ ९७०११ ८९०६४
१० २२१ १२९२ तहसील पटोरी ४९ १७९९५६ ९४७६० ८५१९६
१० २२१ १२९३ तहसील मोहनपुर १९ ११५०३२ ६११४० ५३८९२
१० २२१ १२९४ तहसील मोहिउद्दीनगर ४४ १८४५२१ ९७२४१ ८७२८०
१० २२१ १२९५ तहसील सरायरंजन ५५ २५४८३५ १३२००० १२२८३५
१० २२१ १२९६ तहसील विद्यापति नगर ३५ १५२९१६ ८०३९१ ७२५२५
१० २२१ १२९७ तहसील दलसिंगसराय ४५ १८४९५६ ९६७१६ ८८२४०
१० २२१ १२९८ तहसील उजियारपुर ६१ २९७८११ १५६३४९ १४१४६२
१० २२१ १२९९ तहसील बिभूतपुर ४३ ३३८१४९ १७६१७४ १६१९७५
१० २२१ १३०० तहसील रोसड़ा ४० १६९४६९ ८८७१८ ८०७५१
१० २२१ १३०१ तहसील सिंघिया ४४ २१००३५ १०९२५१ १००७८४
१० २२१ १३०२ तहसील हसनपुर ७६ २२७४२१ ११९१९३ १०८२२८
१० २२१ १३०३ तहसील बिथान ५१ १४८५६५ ७६७३५ ७१८३०
१० २२२ जिल्ला बेगूसराय ६९४ २४००७१८ १२६६३०८ ११३४४१०
१० २२२ १३०४ तहसील खुदाबन्दपुर २१ ९०३५८ ४७०७४ ४३२८४
१० २२२ १३०५ तहसील छौड़ाही ३५ १२४१९१ ६४६८६ ५९५०५
१० २२२ १३०६ तहसील गढ़पुरा ३२ ११११०८ ५८४२२ ५२६८६
१० २२२ १३०७ तहसील चेरिया बरियारपुर २७ १४६६८० ७६६६५ ७००१५
१० २२२ १३०८ तहसील भगवानपुर ९२ १७२६७६ ९१२२२ ८१४५४
१० २२२ १३०९ तहसील मंसूरचक ३६ ७५१५१ ३८९११ ३६२४०
१० २२२ १३१० तहसील बछवाड़ा ५६ १९५८१५ १०३१८३ ९२६३२
१० २२२ १३११ तहसील तेघड़ा ४० १२९८५७ ६८५६८ ६१२८९
१० २२२ १३१२ तहसील बरौनी ५९ १८५८२१ ९८३५३ ८७४६८
१० २२२ १३१३ तहसील बीरपुर २७ ९७४६७ ५१६३० ४५८३७
१० २२२ १३१४ तहसील बेगूसराय ५६ २७८६२५ १४८१०२ १३०५२३
१० २२२ १३१५ तहसील नावकोठी २७ १०३३५७ ५३७३९ ४९६१८
१० २२२ १३१६ तहसील बखरी ५१ १०००५४ ५२२९२ ४७७६२
१० २२२ १३१७ तहसील डन्डारी १८ ७७२५६ ४०५२६ ३६७३०
१० २२२ १३१८ तहसील साहेबपुर कमाल ३१ १९४१७२ १०३६७५ ९०४९७
१० २२२ १३१९ तहसील बलिया ४५ १३४६२८ ७१८१५ ६२८१३
१० २२२ १३२० तहसील मटिहानी ३४ १५२७२५ ८१२८७ ७१४३८
१० २२२ १३२१ तहसील साम्हो अखा कुढ़हा ३०७७७ १६१५८ १४६१९
१० २२३ जिल्ला खगड़िया २४५ १५७९७२७ ८३७२८१ ७४२४४६
१० २२३ १३२२ तहसील अलौली ४४ २८२१२७ १४७९७२ १३४१५५
१० २२३ १३२३ तहसील खगड़िया ४६ ३३१९५२ १७६१२९ १५५८२३
१० २२३ १३२४ तहसील मानसी १० ८८५११ ४७३२१ ४११९०
१० २२३ १३२५ तहसील चौथम २८ १५३८३१ ८१६४९ ७२१८२
१० २२३ १३२६ तहसील बेलदौर २९ २००२२३ १०५१९७ ९५०२६
१० २२३ १३२७ तहसील गोगरी ४२ २७९०१७ १४८८७५ १३०१४२
१० २२३ १३२८ तहसील परबत्ता ४६ २४४०६६ १३०१३८ ११३९२८
१० २२४ जिल्ला भागलपुर ९६६ २४३५२३४ १२९५३८६ ११३९८४८
१० २२४ १३२९ तहसील नारायणपुर १५ १०६७०१ ५७१२७ ४९५७४
१० २२४ १३३० तहसील बिहपुर २३ १२३३८६ ६५६६४ ५७७२२
१० २२४ १३३१ तहसील खरीक २१ १३२८९८ ७०८७३ ६२०२५
१० २२४ १३३२ तहसील नौगछिया १२ १०५३५९ ५५९९४ ४९३६५
१० २२४ १३३३ तहसील रंगरा चौक ९०२८४ ४८२४० ४२०४४
१० २२४ १३३४ तहसील गोपालपुर ९४९५२ ५०६०६ ४४३४६
१० २२४ १३३५ तहसील पिरपैंती ९२ २८५३५७ १५२५५० १३२८०७
१० २२४ १३३६ तहसील कहलगाँब १४७ ३२९७८८ १७६१७६ १५३६१२
१० २२४ १३३७ तहसील इस्माइलपुर ४३४४० २३२८५ २०१५५
१० २२४ १३३८ तहसील सबौर ४६ १३०२३० ६९२७५ ६०९५५
१० २२४ १३३९ तहसील नाथनगर ९१ १४५६९६ ७७३३९ ६८३५७
१० २२४ १३४० तहसील सुलतानगंज ७४ १९५१०९ १०३०४१ ९२०६८
१० २२४ १३४१ तहसील शाहकुन्ड १०७ १८८०७८ १०००३३ ८८०४५
१० २२४ १३४२ तहसील गौराडीह ८४ १४६२१० ७७६८४ ६८५२६
१० २२४ १३४३ तहसील जगदीशपुर ९१ १२५३४९ ६६२३७ ५९११२
१० २२४ १३४४ तहसील सोनहौला १३७ १९२३९७ १०१२६२ ९११३५
१० २२५ जिल्ला बांका १७०२ १९६३४५० १०२९०९७ ९३४३५३
१० २२५ १३४५ तहसील शम्भूगंज १३२ १७३९७४ ९२३५१ ८१६२३
१० २२५ १३४६ तहसील अमरपुर १२३ २०१३५१ १०५७०५ ९५६४६
१० २२५ १३४७ तहसील रजौन १६६ १९७६०१ १०३५९६ ९४००५
१० २२५ १३४८ तहसील धुरैया १८१ २३९७६२ १२५५८६ ११४१७६
१० २२५ १३४९ तहसील बरहट ६५ १४९१८८ ७७८४५ ७१३४३
१० २२५ १३५० तहसील बांका ७७ १७१३२४ ८९३३४ ८१९९०
१० २२५ १३५१ तहसील फुलीडुमर ११२ १२५२५१ ६६११५ ५९१३६
१० २२५ १३५२ तहसील बेलहर १४२ १६७७१९ ८७८३८ ७९८८१
१० २२५ १३५३ तहसील चानन २६९ १६५६३४ ८६२५१ ७९३८३
१० २२५ १३५४ तहसील कटोरिया ३१५ १८६६४६ ९८११९ ८८५२७
१० २२५ १३५५ तहसील बौसी १२० १८५००० ९६३५७ ८८६४३
१० २२६ जिल्ला मुंगेर ५३४ ९८७६४५ ५२७२९९ ४६०३४६
१० २२६ १३५६ तहसील मुंगेर ५९ १३४०८९ ७१७६१ ६२३२८
१० २२६ १३५७ तहसील बरियारपुर २७ १०४४३७ ५६०९० ४८३४७
१० २२६ १३५८ तहसील जमालपुर ४५ १०२८९६ ५४८९१ ४८००५
१० २२६ १३५९ तहसील धरहरा ९७ १३१७५३ ७०४८९ ६१२६४
१० २२६ १३६० तहसील खड़गपुर ९२ १८०९२० ९६३५३ ८४५६७
१० २२६ १३६१ तहसील असरगंज ४४ ६८०५३ ३६३७१ ३१६८२
१० २२६ १३६२ तहसील तारापुर ५३ ९१४६५ ४८५५० ४२९१५
१० २२६ १३६३ तहसील टेटिहा बम्बर ५२ ७६३०३ ४०६९७ ३५६०६
१० २२६ १३६४ तहसील संग्रामपुर ६५ ९७७२९ ५२०९७ ४५६३२
१० २२७ जिल्ला लखीसराय ३६२ ८५७९०१ ४५०८६३ ४०७०३८
१० २२७ १३६५ तहसील बड़हिया ३५ ८५९४५ ४५८०९ ४०१३६
१० २२७ १३६६ तहसील पिपरिया १६ ५१४९६ २७३६९ २४१२७
१० २२७ १३६७ तहसील सुरजगढ़ा ११७ २९०९९८ १५४५०९ १३६४८९
१० २२७ १३६८ तहसील लखीसराय ५१ १२१२१६ ६३१४३ ५८०७३
१० २२७ १३६९ तहसील चनन ५७ १०७१४४ ५५८५९ ५१२८५
१० २२७ १३७० तहसील रामगढ़ चौक ३१ ८५१०५ ४४०५६ ४१०४९
१० २२७ १३७१ तहसील हलसी ५५ ११५९९७ ६०११८ ५५८७९
१० २२८ जिल्ला शेखपुरा २६१ ५२७३४० २७२३६० २५४९८०
१० २२८ १३७२ तहसील बरबीघा ४३ ९००९२ ४६३६५ ४३७२७
१० २२८ १३७३ तहसील शेखोपुर सराय २६ ६७४८१ ३५१८९ ३२२९२
१० २२८ १३७४ तहसील शेखपुरा ६९ १३६०८४ ७०३६७ ६५७१७
१० २२८ १३७५ तहसील घाट कुसुम्भा २३ ४८३४६ २५०६८ २३२७८
१० २२८ १३७६ तहसील चेवाड़ा ३९ ७३२६७ ३७३६२ ३५९०५
१० २२८ १३७७ तहसील अरियरी ६१ ११२०७० ५८००९ ५४०६१
१० २२९ जिल्ला नालन्दा १००३ २४१९७५९ १२५७७२८ ११६२०३१
१० २२९ १३७८ तहसील कराय परसुराय ४५ ७३९५१ ३८३०५ ३५६४६
१० २२९ १३७९ तहसील नगर नौसा ४४ ९४४६७ ४९३१९ ४५१४८
१० २२९ १३८० तहसील हरनौत ६६ १७६१४० ९२४९१ ८३६४९
१० २२९ १३८१ तहसील चण्डी ६६ १५२१५६ ७९१२४ ७३०३२
१० २२९ १३८२ तहसील रहुई ६१ १४४०४० ७३९२६ ७०११४
१० २२९ १३८३ तहसील बिन्द २९ ६१९८४ ३१७१४ ३०२७०
१० २२९ १३८४ तहसील सरमेरा २९ ९७०८३ ५०५८३ ४६५००
१० २२९ १३८५ तहसील अस्थावां ५९ १६३९३८ ८४५३२ ७९४०६
१० २२९ १३८६ तहसील बिहार ७२ १९७२२१ १०२४५३ ९४७६८
१० २२९ १३८७ तहसील नूरसराय ६० १७२३५१ ८९५६० ८२७९१
१० २२९ १३८८ तहसील थरथरी ३० ६८३९३ ३५७८५ ३२६०८
१० २२९ १३८९ तहसील परबलपुर २३ ७०३१६ ३६६८६ ३३६३०
१० २२९ १३९० तहसील हिलसा ५७ १४६२५७ ७६१७२ ७००८५
१० २२९ १३९१ तहसील एकंगरसराय ८८ १६४५४२ ८५८५९ ७८६८३
१० २२९ १३९२ तहसील इस्लामपुर ९१ १९६६९६ १०२५७८ ९४११८
१० २२९ १३९३ तहसील बेन ३२ ८७३८७ ४५५४९ ४१८३८
१० २२९ १३९४ तहसील राजगीर ४९ ८८५९६ ४६१८४ ४२४१२
१० २२९ १३९५ तहसील सिलाव ४८ १२५५७५ ६५२५६ ६०३१९
१० २२९ १३९६ तहसील गिरियक ४० ९६८४५ ५०१२४ ४६७२१
१० २२९ १३९७ तहसील कतरीसराय १४ ४१८२१ २१५२८ २०२९३
१० २३० जिल्ला पटना १२६४ ३३२३८७५ १७४६०२५ १५७७८५०
१० २३० १३९८ तहसील मनेर ३६ २२८९३० १२०५७६ १०८३५४
१० २३० १३९९ तहसील दीनापुर-सह-खगौल ३७ १३४९०९ ७१२३५ ६३६७४
१० २३० १४०० तहसील पटना ग्रामीण २४ ८३३१२ ४४४७३ ३८८३९
१० २३० १४०१ तहसील सम्पतचक ३४ १०६८६६ ५६११५ ५०७५१
१० २३० १४०२ तहसील फुलवारी ५९ १६४८२९ ८६७२९ ७८१००
१० २३० १४०३ तहसील बिहटा ८६ २०५४४३ १०८३९८ ९७०४५
१० २३० १४०४ तहसील नौबतपुर ९७ १७८५८३ ९३९०६ ८४६७७
१० २३० १४०५ तहसील बिक्रम ६६ १४७०२४ ७६८०६ ७०२१८
१० २३० १४०६ तहसील दुल्हिन बाजार ५० १२४९६६ ६४७३१ ६०२३५
१० २३० १४०७ तहसील पालीगंज ११३ २४४२९० १२५५४३ ११८७४७
१० २३० १४०८ तहसील मसौढ़ी ९७ १८१४१३ ९४४४३ ८६९७०
१० २३० १४०९ तहसील धनरूआ ११५ २११३७६ १०९३८४ १०१९९२
१० २३० १४१० तहसील पुनपुन ७९ १३८१४३ ७१९१२ ६६२३१
१० २३० १४११ तहसील फतुहा ७० १४७०४७ ७७४९२ ६९५५५
१० २३० १४१२ तहसील दनियावां** २९ ७५०८६ ३९४१६ ३५६७०
१० २३० १४१३ तहसील खुसरूपुर ३१ ९३७७३ ४९२५५ ४४५१८
१० २३० १४१४ तहसील बख्तियारपुर ५३ १७९४८५ ९५५९२ ८३८९३
१० २३० १४१५ तहसील अथमलगोला २२ ९०९६४ ४८१६९ ४२७९५
१० २३० १४१६ तहसील बेलछी २४ ६६१६५ ३४८०४ ३१३६१
१० २३० १४१७ तहसील बाढ़ ४५ १५४८७८ ८२५३१ ७२३४७
१० २३० १४१८ तहसील पंडारक ५५ १५४६१३ ८१७१३ ७२९००
१० २३० १४१९ तहसील घोसवरी २० ७४८९८ ३९७७६ ३५१२२
१० २३० १४२० तहसील मोकामा २२ १३६८८२ ७३०२६ ६३८५६
१० २३१ जिल्ला भोजपुर ९९७ २३३८५४६ १२२४२७४ १११४२७२
१० २३१ १४२१ तहसील शाहपुर ८६ १९४४८६ १०२७०२ ९१७८४
१० २३१ १४२२ तहसील आरा ९० २०११८८ १०६४३८ ९४७५०
१० २३१ १४२३ तहसील बड़हारा ५९ २४०६३६ १२८१४७ ११२४८९
१० २३१ १४२४ तहसील कोईलवर ६० १८४४५० ९७१९२ ८७२५८
१० २३१ १४२५ तहसील सन्देश ४७ १०९७१२ ५७३८७ ५२३२५
१० २३१ १४२६ तहसील उदवन्त नगर ६९ १५७८०९ ८२६२६ ७५१८३
१० २३१ १४२७ तहसील बिहिया ७६ १५१७२२ ७९१२५ ७२५९७
१० २३१ १४२८ तहसील जगदीशपुर ७९ २३१५१२ १२१२२३ ११०२८९
१० २३१ १४२९ तहसील पिरो १०० २२११२६ ११४८०८ १०६३१८
१० २३१ १४३० तहसील चरपोखरी ७३ १०१३६३ ५२६०१ ४८७६२
१० २३१ १४३१ तहसील गड़हनी ४८ १०३२६२ ५३८२० ४९४४२
१० २३१ १४३२ तहसील अगियांव ६७ १४८३७३ ७७२७८ ७१०९५
१० २३१ १४३३ तहसील तरारी ९२ १८२६३१ ९४८२९ ८७८०२
१० २३१ १४३४ तहसील सहार ५१ ११०२७६ ५६०९८ ५४१७८
१० २३२ जिल्ला बक्सर ८३५ १५४१८५३ ८०१०८६ ७४०७६७
१० २३२ १४३५ तहसील सिमरी ९४ २०७२२५ १०८५७९ ९८६४६
१० २३२ १४३६ तहसील चक्की १० ४२२५६ २१८१० २०४४६
१० २३२ १४३७ तहसील बरहमपुर ६५ १९६०७० १०१९९७ ९४०७३
१० २३२ १४३८ तहसील चौगाईं २० ४८७४३ २५०२१ २३७२२
१० २३२ १४३९ तहसील केसठ १५ ३३८२० १७४१५ १६४०५
१० २३२ १४४० तहसील डुमरांव ७३ १७९०६४ ९२८७१ ८६१९३
१० २३२ १४४१ तहसील बक्सर ९७ १८०३०८ ९४९२८ ८५३८०
१० २३२ १४४२ तहसील चौसा ५७ १०३६७० ५४१०२ ४९५६८
१० २३२ १४४३ तहसील राजपुर १७६ २१३५३४ ११०९३४ १०२६००
१० २३२ १४४४ तहसील इटाढ़ी १३३ १७०६२९ ८८०७३ ८२५५६
१० २३२ १४४५ तहसील नावानगर ९५ १६६५३४ ८५३५६ ८११७८
१० २३३ जिल्ला कैमूर (भभुआ) १३३७ १५६०८१३ ८१२२९८ ७४८५१५
१० २३३ १४४६ तहसील रामगढ़ ९१ १२३९७३ ६४२७० ५९७०३
१० २३३ १४४७ तहसील नुआंव ६९ १०६५३० ५५९३१ ५०५९९
१० २३३ १४४८ तहसील कुदरा १३१ १६५१४५ ८६३९५ ७८७५०
१० २३३ १४४९ तहसील मोहनिया १५७ २१८४७९ ११४२१३ १०४२६६
१० २३३ १४५० तहसील दुर्गावती ९१ १३६९६२ ७०७८६ ६६१७६
१० २३३ १४५१ तहसील चांद ११४ १३३६८२ ६९५८७ ६४०९५
१० २३३ १४५२ तहसील चैनपुर १५१ १८७६९२ ९६८२१ ९०८७१
१० २३३ १४५३ तहसील भभुआ २१७ २५१२६१ १३११५६ १२०१०५
१० २३३ १४५४ तहसील रामपुर १०१ ८८८७६ ४६१२२ ४२७५४
१० २३३ १४५५ तहसील भगवानपुर १०७ ९१११३ ४७३७१ ४३७४२
१० २३३ १४५६ तहसील अधौरा १०८ ५७१०० २९६४६ २७४५४
१० २३४ जिल्ला रोहतास १७१७ २५३२१५३ १३१८२७६ १२१३८७७
१० २३४ १४५७ तहसील कोचस १४८ १७००२५ ८८७२६ ८१२९९
१० २३४ १४५८ तहसील दिनारा १८१ २२५४६८ ११७०७३ १०८३९५
१० २३४ १४५९ तहसील दावथ ६० ८९५६५ ४६०७६ ४३४८९
१० २३४ १४६० तहसील सूर्यापुरा ४० ५७५२९ २९९९४ २७५३५
१० २३४ १४६१ तहसील बिक्रमगंज ८० ११५१०० ६०२४३ ५४८५७
१० २३४ १४६२ तहसील काराकट १२८ २०९२८४ १०९००७ १००२७७
१० २३४ १४६३ तहसील नासरीगंज ५० ११५११७ ५९५९० ५५५२७
१० २३४ १४६४ तहसील राजपुर ३६ ७५२१३ ३९२८० ३५९३३
१० २३४ १४६५ तहसील संझौली ४१ ६२६२१ ३२६९२ २९९२९
१० २३४ १४६६ तहसील नोखा ८१ १४६०२५ ७६१७९ ६९८४६
१० २३४ १४६७ तहसील करगहर १९८ २२५०८२ ११७९४९ १०७१३३
१० २३४ १४६८ तहसील चेनारी १११ ११९६४२ ६२३४० ५७३०२
१० २३४ १४६९ तहसील नौहटटा ६५ ९४०६५ ४९१०३ ४४९६२
१० २३४ १४७० तहसील शिवसागर १५३ १७६०८० ९१२६८ ८४८१२
१० २३४ १४७१ तहसील सासाराम १४४ २१०८७५ १०९८५७ १०१०१८
१० २३४ १४७२ तहसील अकोढ़ी गोला ५३ १२०१४५ ६२६३४ ५७५११
१० २३४ १४७३ तहसील डेहरी ५८ १३७७८३ ७१५९३ ६६१९०
१० २३४ १४७४ तहसील तिलौथू ५७ १००९८९ ५२७८० ४८२०९
१० २३४ १४७५ तहसील रोहतास ३३ ८१५४५ ४१८९२ ३९६५३
१० २३५ जिल्ला औरंगाबाद १७४२ २३०३२१९ ११९४६१९ ११०८६००
१० २३५ १४७६ तहसील दाउदनगर ६० १५४४९० ७९९७३ ७४५१७
१० २३५ १४७७ तहसील हसपुरा ७० १५२८८० ७९१७५ ७३७०५
१० २३५ १४७८ तहसील गोह १६४ २३४४०० १२१९३९ ११२४६१
१० २३५ १४७९ तहसील रफीगंज २१० २७६८३१ १४४०८० १३२७५१
१० २३५ १४८० तहसील ओबरा १४३ २११२२१ १०९६९० १०१५३१
१० २३५ १४८१ तहसील औरंगाबाद १५७ १८०९४९ ९४२७७ ८६६७२
१० २३५ १४८२ तहसील बारून १८५ २०००५२ १०३८४८ ९६२०४
१० २३५ १४८३ तहसील नबीनगर ३०० २८१२५२ १४६१३० १३५१२२
१० २३५ १४८४ तहसील कुटुम्बा २१६ २२६५९९ ११६८६६ १०९७३३
१० २३५ १४८५ तहसील देव ११६ १७३२१६ ८९२८० ८३९३६
१० २३५ १४८६ तहसील मदनपुर १२१ २११३२९ १०९३६१ १०१९६८
१० २३६ जिल्ला गया २६८२ ३८०९८१७ १९६०५९२ १८४९२२५
१० २३६ १४८७ तहसील कोंच १२७ २०१९२० १०५२८६ ९६६३४
१० २३६ १४८८ तहसील टेकारी १४९ २३९१८७ १२४०९७ ११५०९०
१० २३६ १४८९ तहसील बेलागंज ११३ २२२००३ ११४९१२ १०७०९१
१० २३६ १४९० तहसील खिजीरसराय १०२ १७६०४८ ९०२६९ ८५७७९
१० २३६ १४९१ तहसील नीम चक बथानी ३८ ९८६०३ ५०८८० ४७७२३
१० २३६ १४९२ तहसील मुहड़ा ४९ १००८२० ५१८१३ ४९००७
१० २३६ १४९३ तहसील अतरी ५४ ८२२९६ ४२५४८ ३९७४८
१० २३६ १४९४ तहसील मानपुर ७७ १४८४१८ ७६७०० ७१७१८
१० २३६ १४९५ तहसील गया टाउन सी.डी.ब्लाक ८५ १७०९६९ ८८१३२ ८२८३७
१० २३६ १४९६ तहसील परैया ७७ १०१९६९ ५२७७१ ४९१९८
१० २३६ १४९७ तहसील गुरारु ७४ १३४१९४ ६९८६० ६४३३४
१० २३६ १४९८ तहसील गुरुआ १७० १८४२८६ ९४९८७ ८९२९९
१० २३६ १४९९ तहसील आमस ९७ १०५०२७ ५४०५८ ५०९६९
१० २३६ १५०० तहसील बांके बाजार ९६ १२९६२४ ६६७९६ ६२८२८
१० २३६ १५०१ तहसील इमामगंज १८४ १९२८१२ ९९१४३ ९३६६९
१० २३६ १५०२ तहसील डुमरिया १११ १२८६९९ ६६७८६ ६१९१३
१० २३६ १५०३ तहसील शेरघाटी ८२ ११४७५९ ५९१३६ ५५६२३
१० २३६ १५०४ तहसील डोभी ११८ १५५४१३ ७९१४६ ७६२६७
१० २३६ १५०५ तहसील बोध गया १३२ १९७८०४ १०१३२३ ९६४८१
१० २३६ १५०६ तहसील टन कुप्पा ९८ १२४९४० ६४१६१ ६०७७९
१० २३६ १५०७ तहसील वजीरगंज १३८ २२१७३१ ११३६०१ १०८१३०
१० २३६ १५०८ तहसील फतेहपुर १५८ २३५६१२ १२०८८४ ११४७२८
१० २३६ १५०९ तहसील मोहनपुर २१२ २००१४९ १००८४८ ९९३०१
१० २३६ १५१० तहसील बाराचट्टी १४१ १४२५३४ ७२४५५ ७००७९
१० २३७ जिल्ला नवादा ९५५ २००३५६७ १०३१६५६ ९७१९११
१० २३७ १५११ तहसील नारदीगंज ५४ १२४७१६ ६४३९० ६०३२६
१० २३७ १५१२ तहसील नवादा ६७ २०२७२३ १०४९०० ९७८२३
१० २३७ १५१३ तहसील वारिसलीगंज ६८ १५३०६७ ७९५३३ ७३५३४
१० २३७ १५१४ तहसील काशी चक २७ ७१८८६ ३७६७१ ३४२१५
१० २३७ १५१५ तहसील पकड़ीबरावां ६४ १८३०६६ ९४८७१ ८८१९५
१० २३७ १५१६ तहसील कावाकोल ४६ १४३४३९ ७२४१६ ७१०२३
१० २३७ १५१७ तहसील रोह ७२ १६२५०७ ८३९६४ ७८५४३
१० २३७ १५१८ तहसील गोबिन्दपुर ६४ ९५४५४ ४८४७५ ४६९७९
१० २३७ १५१९ तहसील अकबरपुर १४५ २३७२९२ १२२७९६ ११४४९६
१० २३७ १५२० तहसील हिसुआ ४८ १०८४८९ ५५७७३ ५२७१६
१० २३७ १५२१ तहसील नरहट ६१ ११२०४२ ५७४५३ ५४५८९
१० २३७ १५२२ तहसील मेस्कौर ५७ ९४३५८ ४७६८१ ४६६७७
१० २३७ १५२३ तहसील सिरदला ८० १७८४७२ ९१५९२ ८६८८०
१० २३७ १५२४ तहसील रजौली १०२ १३६०५६ ७०१४१ ६५९१५
१० २३८ जिल्ला जमुई १३२४ १६१५०७२ ८३९७७६ ७७५२९६
१० २३८ १५२५ तहसील इस्लामनगर अलीगंज ६२ १३६७६८ ७०९०३ ६५८६५
१० २३८ १५२६ तहसील सिकन्दरा ६४ १४८७११ ७६७८२ ७१९२९
१० २३८ १५२७ तहसील जमुई ७१ १४४७५७ ७५२५४ ६९५०३
१० २३८ १५२८ तहसील बरहट ३४ ९२२०७ ४८१४१ ४४०६६
१० २३८ १५२९ तहसील लक्ष्मीपुर ६७ १२४१४९ ६४६८८ ५९४६१
१० २३८ १५३० तहसील झाझा १७५ २१५३८६ १११७७५ १०३६११
१० २३८ १५३१ तहसील गिद्धौर २० ७७५५८ ४०७२० ३६८३८
१० २३८ १५३२ तहसील खैरा ८९ २३५७६१ १२३१८८ ११२५७३
१० २३८ १५३३ तहसील सोनो २१० २०४५८७ १०५५३५ ९९०५२
१० २३८ १५३४ तहसील चकाई ५३२ २३५१८८ १२२७९० ११२३९८
१० २३९ जिल्ला जहानाबाद ५४१ ९९०११७ ५१४१५४ ४७५९६३
१० २३९ १५३५ तहसील रतनी फरीदपुर ८८ १४६५८६ ७६४३४ ७०१५२
१० २३९ १५३६ तहसील जहानाबाद १०० १५१५५१ ७९०२७ ७२५२४
१० २३९ १५३७ तहसील काको ९३ १७३४८७ ९०००५ ८३४८२
१० २३९ १५३८ तहसील मोदनगंज ५२ ८७७१८ ४५३५९ ४२३५९
१० २३९ १५३९ तहसील घोसी ५० १०८१३० ५५८७३ ५२२५७
१० २३९ १५४० तहसील मखदुमपुर ११० २२८१६० ११८१४५ ११००१५
१० २३९ १५४१ तहसील हुलासगंज ४८ ९४४८५ ४९३११ ४५१७४
१० २४० जिल्ला अरवल २९९ ६४८९९४ ३३६४२० ३१२५७४
१० २४० १५४२ तहसील अरवल ५० १०७८३७ ५६१२३ ५१७१४
१० २४० १५४३ तहसील कलेर ५९ १४८९४१ ७६८७२ ७२०६९
१० २४० १५४४ तहसील करपी ८२ १९२२१३ ९९९१५ ९२२९८
१० २४० १५४५ तहसील सोनभद्र बंशी सूर्यपुर ४३ ७८१८५ ४०२२० ३७९६५
१० २४० १५४६ तहसील कुर्था ६५ १२१८१८ ६३२९० ५८५२८

सिक्किम[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
११ राज्य सिक्किम ४२५ ४५६९९९ २४२७९७ २१४२०२
११ २४१ जिल्ला उत्तर जिला ५२ ३९०६५ २२२७४ १६७९१
११ २४१ १५४७ तहसील चुंगथांग १००३८ ६९३२ ३१०६
११ २४१ १५४८ तहसील मंगन ४४ २९०२७ १५३४२ १३६८५
११ २४२ जिल्ला पश्चिम जिला ११९ १३११८७ ६७५२८ ६३६५९
११ २४२ १५४९ तहसील ग्यालशिंग ६८ ६७६६२ ३५१२३ ३२५३९
११ २४२ १५५० तहसील सोरेंग ५१ ६३५२५ ३२४०५ ३११२०
११ २४३ जिल्ला दक्षिण जिला १४० १२५६५१ ६५८४८ ५९८०३
११ २४३ १५५१ तहसील नाम्ची ९४ ७७६९६ ४०५१७ ३७१७९
११ २४३ १५५२ तहसील राभोंग ४६ ४७९५५ २५३३१ २२६२४
११ २४४ जिल्ला पूर्व जिला ११४ १६१०९६ ८७१४७ ७३९४९
११ २४४ १५५३ तहसील गान्तोक ७० १०२८४६ ५७११८ ४५७२८
११ २४४ १५५४ तहसील पाक्योंग २७ ३६३९२ १८७९५ १७५९७
११ २४४ १५५५ तहसील रंगली १७ २१८५८ ११२३४ १०६२४

अरूणाचल प्रदेश[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ राज्य अरूणाचल प्रदेश ५२५८ १०६६३५८ ५४६०११ ५२०३४७
१२ २४५ जिल्ला तवांग २१८ ३८७७५ २०७९२ १७९८३
१२ २४५ १५५६ तहसील जेमिथंग १८ २९२६ १४३९ १४८७
१२ २४५ १५५७ तहसील लुम्ला २१ ६१७२ ३०५५ ३११७
१२ २४५ १५५८ तहसील दुदुंघर २६ २८३३ १४४९ १३८४
१२ २४५ १५५९ तहसील तवांग ६३ ७८९७ ४१०४ ३७९३
१२ २४५ १५६० तहसील किटपि ३१ २९३५ १४११ १५२४
१२ २४५ १५६१ तहसील जंग ५४८० ३२८८ २१९२
१२ २४५ १५६२ तहसील लोहाऊ २५ ४०२९ २६०६ १४२३
१२ २४५ १५६३ तहसील मुक्तो ३६५५ १९२६ १७२९
१२ २४५ १५६४ तहसील बोंगखर १४ १२५६ ५७५ ६८१
१२ २४५ १५६५ तहसील थिंगबु १५९२ ९३९ ६५३
१२ २४६ जिल्ला पश्चिमी कामेंग २६० ६८०१५ ३७८०९ ३०२०६
१२ २४६ १५६६ तहसील दिरांग ८१ १४६५१ ७७७६ ६८७५
१२ २४६ १५६७ तहसील थेमबांग ११ १३३४ ६८८ ६४६
१२ २४६ १५६८ तहसील नफ्रा ३४ ७४०३ ३८१७ ३५८६
१२ २४६ १५६९ तहसील बोम्डिला १४२२ ७०२ ७२०
१२ २४६ १५७० तहसील कलक्टंग २४ ६६२२ ३३६९ ३२५३
१२ २४६ १५७१ तहसील शेरगांव ३०७७ १६२८ १४४९
१२ २४६ १५७२ तहसील रुपा २० २९३७ १५२१ १४१६
१२ २४६ १५७३ तहसील सिंगचुंग ३० १४५३४ ९२६० ५२७४
१२ २४६ १५७४ तहसील जमिरी १३ ४९९८ ३३७२ १६२६
१२ २४६ १५७५ तहसील थ्रिजिनो २० ४८६३ २४१२ २४५१
१२ २४६ १५७६ तहसील भालुकपोंग ५०४२ २६७७ २३६५
१२ २४६ १५७७ तहसील कामेंगबरी-डोइमरा ३१६ १६० १५६
१२ २४६ १५७८ तहसील बालेमु ८१६ ४२७ ३८९
१२ २४७ जिल्ला पूर्वी कामेंग ३५६ ६०३४० २९५०६ ३०८३४
१२ २४७ १५७९ तहसील सीजोसा १९ ३९५८ १९७० १९८८
१२ २४७ १५८० तहसील डिसिंग-पासो १५ १५६१ ८१२ ७४९
१२ २४७ १५८१ तहसील पक्के केशांग २१ ३६०९ १७०५ १९०४
१२ २४७ १५८२ तहसील पिजिरंग (वियो) २९ ६२३० ३०५६ ३१७४
१२ २४७ १५८३ तहसील रिचुक्रोंग २५ ३६३६ १८०५ १८३१
१२ २४७ १५८४ तहसील सेप्पा ५१ १०८६४ ५१४२ ५७२२
१२ २४७ १५८५ तहसील लाडा २५ ३१८९ १६४० १५४९
१२ २४७ १५८६ तहसील बमेंग ३५ ५५४९ २७६५ २७८४
१२ २४७ १५८७ तहसील पीपू-डीपू २९ ३८५२ १८२८ २०२४
१२ २४७ १५८८ तहसील ग्यावे पुरंग १७ २४६९ ११९० १२७९
१२ २४७ १५८९ तहसील खेनेवा २४ ४२३० २०८९ २१४१
१२ २४७ १५९० तहसील चायंगताजो ३५ ६९३७ ३३८३ ३५५४
१२ २४७ १५९१ तहसील सावा ३१ ४२५६ २१२१ २१३५
१२ २४८ जिल्ला पापुम पारे ४५५ ७९६१० ३९९३५ ३९६७५
१२ २४८ १५९२ तहसील बालिजान २६ ६६७९ ३२२१ ३४५८
१२ २४८ १५९३ तहसील बांदरदावा ५० ८५२३ ४३७२ ४१५१
१२ २४८ १५९४ तहसील संगदुपोटा (बेसर नेलौ) ४५ ४०५३ १९८२ २०७१
१२ २४८ १५९५ तहसील तरासो २८ २५०७ १२०५ १३०२
१२ २४८ १५९६ तहसील ईटानगर २१ ५८११ २९६८ २८४३
१२ २४८ १५९७ तहसील नाहरलगुन ३२ १२९४८ ६४९७ ६४५१
१२ २४८ १५९८ तहसील डोइमुख २५ ९४७९ ४७१३ ४७६६
१२ २४८ १५९९ तहसील गुमतो १६३८ ८०९ ८२९
१२ २४८ १६०० तहसील तोरु ३६ ३००६ १४५४ १५५२
१२ २४८ १६०१ तहसील सगाली ५३ ४७३४ २२४८ २४८६
१२ २४८ १६०२ तहसील पारंग १७ १६५५ ८०७ ८४८
१२ २४८ १६०३ तहसील लेपोरियांग ४१ ४१३९ १९३७ २२०२
१२ २४८ १६०४ तहसील मेंगिओ ४३ ६०५५ २८९६ ३१५९
१२ २४८ १६०५ तहसील किमिन २३ ६७५६ ३९७२ २७८४
१२ २४८ १६०६ तहसील काकोइ १६२७ ८५४ ७७३
१२ २४९ जिल्ला अपर सुबानसिरी ५४३ ७००४३ ३४८४० ३५२०३
१२ २४९ १६०७ तहसील टक्सिंग १४ १२९५ ६४० ६५५
१२ २४९ १६०८ तहसील लिमेकिगं २२ १६८३ ८६८ ८१५
१२ २४९ १६०९ तहसील नाचो ५१ ५१५१ २५८६ २५६५
१२ २४९ १६१० तहसील सियुम ४७ ६८६६ ३४३४ ३४३२
१२ २४९ १६११ तहसील टलिहा ८६ १३२९९ ६६१० ६६८९
१२ २४९ १६१२ तहसील पायेंग २० २२४६ ११०३ ११४३
१२ २४९ १६१३ तहसील गिबा ३४ ५०१३ २३८३ २६३०
१२ २४९ १६१४ तहसील चेतम (पीर यापु) ५७ ६६०३ ३३०३ ३३००
१२ २४९ १६१५ तहसील डापोरिजो ४६ ६२९४ ३०८४ ३२१०
१२ २४९ १६१६ तहसील पुचि गेको ४९ ४४१८ २१८१ २२३७
१२ २४९ १६१७ तहसील डुम्पोरिजो १७ ४९०७ २४३४ २४७३
१२ २४९ १६१८ तहसील गुस्सार ३५ ४०१७ २०३६ १९८१
१२ २४९ १६१९ तहसील गीते-रिपा २४ २६२३ १२९३ १३३०
१२ २४९ १६२० तहसील बरिरिजो १८ २४७५ १२७१ १२०४
१२ २४९ १६२१ तहसील मारो २३ ३१५३ १६१४ १५३९
१२ २५० जिल्ला पश्चिमी सियांग ४४४ ८७३०६ ४४६८७ ४२६१९
१२ २५० १६२२ तहसील मेचुका ३३ ५०९१ २६९७ २३९४
१२ २५० १६२३ तहसील मोनिगोंग ४६ ४४७२ २२३४ २२३८
१२ २५० १६२४ तहसील पिडि १३ १०३६ ५१० ५२६
१२ २५० १६२५ तहसील पायुम १५ २३५४ ११८९ ११६५
१२ २५० १६२६ तहसील टाटो २० २७११ १३८२ १३२९
१२ २५० १६२७ तहसील केइंग १२ ५०९४ २८७८ २२१६
१२ २५० १६२८ तहसील डरक ११ १३०३ ६४५ ६५८
१२ २५० १६२९ तहसील कम्बा २७ ६०१४ ३०६३ २९५१
१२ २५० १६३० तहसील रुमगोंग ३१४४ १६६८ १४७६
१२ २५० १६३१ तहसील जोम्लो मोबुक १६ ३९९६ २०४० १९५६
१२ २५० १६३२ तहसील लिरोमोबा २५ ४२३५ २१२७ २१०८
१२ २५० १६३३ तहसील योम्चा १४ २३१५ ११५३ ११६२
१२ २५० १६३४ तहसील आलों ४४ १४२३२ ७११७ ७११५
१२ २५० १६३५ तहसील तिर्बिन ३० ५६६२ २९४९ २७१३
१२ २५० १६३६ तहसील बसर २९ ७९४० ३९५८ ३९८२
१२ २५० १६३७ तहसील दारिंग १२ २२६६ ११८२ १०८४
१२ २५० १६३८ तहसील गेन्सी १२ १७८३ ९०३ ८८०
१२ २५० १६३९ तहसील सिबे १४ १३४५ ७३९ ६०६
१२ २५० १६४० तहसील लिकाबलि २३ ६०७६ ३१४२ २९३४
१२ २५० १६४१ तहसील कांगकु २४ २५०० १२३० १२७०
१२ २५० १६४२ तहसील बागरा १६ ३७३७ १८८१ १८५६
१२ २५१ जिल्ला पूर्वी सियांग १५० ७१५७९ ३६१४७ ३५४३२
१२ २५१ १६४३ तहसील बोलेंग १० २७९७ १४७५ १३२२
१२ २५१ १६४४ तहसील रिगा ४१५३ २१७५ १९७८
१२ २५१ १६४५ तहसील पंगिन ३४११ १७१० १७०१
१२ २५१ १६४६ तहसील केबंग १० १६२९ ७६१ ८६८
१२ २५१ १६४७ तहसील रेबो-परजिंग २३६३ १२१७ ११४६
१२ २५१ १६४८ तहसील कोयु १२ २००५ १०३६ ९६९
१२ २५१ १६४९ तहसील कोरा ८८४ ४६६ ४१८
१२ २५१ १६५० तहसील नारि ४९८९ २४७४ २५१५
१२ २५१ १६५१ तहसील न्यू सिरेन ३०४८ १५५४ १४९४
१२ २५१ १६५२ तहसील बिलाट ४७३४ २४०५ २३२९
१२ २५१ १६५३ तहसील रुक्सिन १० ५६७९ २७५८ २९२१
१२ २५१ १६५४ तहसील सिले-ओयान १२ ९७१५ ४९५० ४७६५
१२ २५१ १६५५ तहसील पासीघाट २६ ११६९८ ५७८५ ५९१३
१२ २५१ १६५६ तहसील मेबो १० ७०१५ ३६०१ ३४१४
१२ २५१ १६५७ तहसील नमसिंग ७४५९ ३७८० ३६७९
१२ २५२ जिल्ला अपर सियांग ९८ २८७८० १५३३५ १३४४५
१२ २५२ १६५८ तहसील टुटिंग १३ ५२०७ ३१५६ २०५१
१२ २५२ १६५९ तहसील मिगिंग ८५७ ४४१ ४१६
१२ २५२ १६६० तहसील पालिंग ६१३ ३०६ ३०७
१२ २५२ १६६१ तहसील गेल्लिंग ७८० ३९१ ३८९
१२ २५२ १६६२ तहसील सिंगा १३ ९८८ ४९७ ४९१
१२ २५२ १६६३ तहसील यिंगकियोंग २०३३ १०१७ १०१६
१२ २५२ १६६४ तहसील जेगिंग ११ ३२९३ १८२१ १४७२
१२ २५२ १६६५ तहसील गेकु १३ ४४४५ २२२० २२२५
१२ २५२ १६६६ तहसील मरियांग १४ ६२६० ३२५२ ३००८
१२ २५२ १६६७ तहसील मोपोम (आदिपासी) १३६० ७०३ ६५७
१२ २५२ १६६८ तहसील काटन २९४४ १५३१ १४१३
१२ २५३ जिल्ला चांगलांग ३४७ १२८९९८ ६६२८३ ६२७१५
१२ २५३ १६६९ तहसील खिमियोंग १४ ३०१२ १५५३ १४५९
१२ २५३ १६७० तहसील यतदम १९ २७९३ १४७४ १३१९
१२ २५३ १६७१ तहसील चांगलांग ५५ ७४९५ ३८३५ ३६६०
१२ २५३ १६७२ तहसील नमतोक १७ ३८७५ १९९२ १८८३
१२ २५३ १६७३ तहसील मन्माउ १७ २६३२ १४७२ ११६०
१२ २५३ १६७४ तहसील रेणुक ७१५ ३५३ ३६२
१२ २५३ १६७५ तहसील लिंगोक-लोंगतोइ ७५७ ३८५ ३७२
१२ २५३ १६७६ तहसील नाम्पोंग २३ ३६३६ १८९० १७४६
१२ २५३ १६७७ तहसील तिखक रीमा पुतोक १६ १३४४ ७१६ ६२८
१२ २५३ १६७८ तहसील जैरामपुर १३ २६५३ १४२० १२३३
१२ २५३ १६७९ तहसील विजयनगर १४ ४४३८ २२२२ २२१६
१२ २५३ १६८० तहसील मियाओ ४४ २००८० १०२६० ९८२०
१२ २५३ १६८१ तहसील खरसांग ३० १४५१६ ७५७८ ६९३८
१२ २५३ १६८२ तहसील डियुन ३१ ३२००७ १६२७७ १५७३०
१२ २५३ १६८३ तहसील बोर्डुमसा ४२ २९०४५ १४८५६ १४१८९
१२ २५४ जिल्ला तिराप १८९ ९११६५ ४६१८५ ४४९८०
१२ २५४ १६८४ तहसील नाम्संग १९ ४८१० २७०२ २१०८
१२ २५४ १६८५ तहसील सोहा १२ ३०८२ १५६२ १५२०
१२ २५४ १६८६ तहसील खोन्सा ५२ १६३६७ ८३४६ ८०२१
१२ २५४ १६८७ तहसील दादम १० ५०७४ २६०८ २४६६
१२ २५४ १६८८ तहसील कनुबाड़ी १५ ७१५२ ३६१० ३५४२
१२ २५४ १६८९ तहसील लावनू १७ ४९४६ २४८० २४६६
१२ २५४ १६९० तहसील लोंगडिंग १४ १२६६३ ६२०२ ६४६१
१२ २५४ १६९१ तहसील पुमाव ४९३४ २४५४ २४८०
१२ २५४ १६९२ तहसील पंगचाउ १३ ११८०८ ५९२८ ५८८०
१२ २५४ १६९३ तहसील वक्का १३ ११२१६ ५७७८ ५४३८
१२ २५४ १६९४ तहसील लाजु १९ ९११३ ४५१५ ४५९८
१२ २५५ जिल्ला लोवर सुबनसिरी ५३६ ७०२२४ ३५४६० ३४७६४
१२ २५५ १६९५ तहसील ज़ीरो (सदर) १३६ ९९४१ ४९६९ ४९७२
१२ २५५ १६९६ तहसील ओल्द ज़ीरो ८३ १९६०५ ९९९४ ९६११
१२ २५५ १६९७ तहसील याचुली ५७ ८५६६ ४३९३ ४१७३
१२ २५५ १६९८ तहसील याजाली ६६ ९६६३ ४९२५ ४७३८
१२ २५५ १६९९ तहसील पिस्ताना ५७ ७१७० ३५३९ ३६३१
१२ २५५ १७०० तहसील कैम्पोरिजो ७९ ६९५१ ३४४७ ३५०४
१२ २५५ १७०१ तहसील दोल्लुंगमुख १९ २९४४ १५४२ १४०२
१२ २५५ १७०२ तहसील रागा ३९ ५३८४ २६५१ २७३३
१२ २५६ जिल्ला कुरूंग कुमे ७०० ८९७३१ ४४०७२ ४५६५९
१२ २५६ १७०३ तहसील पालिन ७० ९८९६ ४९०१ ४९९५
१२ २५६ १७०४ तहसील यांगटे ३९ ६९१० ३४४६ ३४६४
१२ २५६ १७०५ तहसील संग्राम ७० १०८३२ ५२५५ ५५७७
१२ २५६ १७०६ तहसील न्यापिन ४२ ६६५१ ३२९१ ३३६०
१२ २५६ १७०७ तहसील फस्सांग २८ २४३५ ११६३ १२७२
१२ २५६ १७०८ तहसील कोलोरियांग ६६ ५०८२ २४८३ २५९९
१२ २५६ १७०९ तहसील चम्वांग ५६ ५३४७ २६०८ २७३९
१२ २५६ १७१० तहसील गंगटे ६७ ५३६९ २५२४ २८४५
१२ २५६ १७११ तहसील तरक-लेंगदी ३२ ३४०१ १६६२ १७३९
१२ २५६ १७१२ तहसील सर्ली ३८ ३१२० १५८२ १५३८
१२ २५६ १७१३ तहसील पार्सी-पार्लो ६५ ९१५२ ४६०० ४५५२
१२ २५६ १७१४ तहसील डामिन ५३ ५७५५ २८५० २९०५
१२ २५६ १७१५ तहसील लोंगडिंग कोलिंग (पिपसोरंग) ३३ ६७८८ ३२७७ ३५११
१२ २५६ १७१६ तहसील टली ४१ ८९९३ ४४३० ४५६३
१२ २५७ जिल्ला दिवांग वैली १३४ ५६२० ३०९८ २५२२
१२ २५७ १७१७ तहसील मिपि १५ ५९२ ३४४ २४८
१२ २५७ १७१८ तहसील अनिनि ४५ २१०५ ११६५ ९४०
१२ २५७ १७१९ तहसील इटालिन ३४ १३२९ ७२१ ६०८
१२ २५७ १७२० तहसील अनेलिह १७ ५६३ २८१ २८२
१२ २५७ १७२१ तहसील क्रोनलि २३ १०३१ ५८७ ४४४
१२ २५८ जिल्ला लोवर दिवांग वैली २६४ ४२६९१ २१९८९ २०७०२
१२ २५८ १७२२ तहसील हुनली २८ १३८३ ७२७ ६५६
१२ २५८ १७२३ तहसील देसली २८ ८६४ ४१८ ४४६
१२ २५८ १७२४ तहसील रोइंग १४६ २४९९३ १२७७३ १२२२०
१२ २५८ १७२५ तहसील दमबुक २९ ४५१८ २२९५ २२२३
१२ २५८ १७२६ तहसील तिनाली (पगलम) १३ ५३१९ २७३२ २५८७
१२ २५८ १७२७ तहसील कोरोनु २० ५६१४ ३०४४ २५७०
१२ २५९ जिल्ला लोहित २८६ ११३२९६ ५८९९१ ५४३०५
१२ २५९ १७२८ तहसील सुनपुरा १६ ५५२९ २८४७ २६८२
१२ २५९ १७२९ तहसील तेजू ४७ १७१३६ ९१०९ ८०२७
१२ २५९ १७३० तहसील वाकरो ५२ ८९२७ ४६६६ ४२६१
१२ २५९ १७३१ तहसील चोंगखम ४३ २१९९५ ११७१६ १०२७९
१२ २५९ १७३२ तहसील नमसाइ ३० १२६१९ ६५९२ ६०२७
१२ २५९ १७३३ तहसील लथाओ १८ ८३९० ४३५३ ४०३७
१२ २५९ १७३४ तहसील पियोंग २६ १०४८१ ५४४४ ५०३७
१२ २५९ १७३५ तहसील लेकंग (महादेवपुर) ५४ २८२१९ १४२६४ १३९५५
१२ २६० जिल्ला अंजाव २७८ २०१८५ १०८८२ ९३०३
१२ २६० १७३६ तहसील हेयुलियांग ६१ ५७७२ ३३२७ २४४५
१२ २६० १७३७ तहसील मनचल ५८ ३३७१ १६२९ १७४२
१२ २६० १७३८ तहसील गोइलियांग ३१ १६८१ ८६७ ८१४
१२ २६० १७३९ तहसील चागलागम १६ १०७० ५७३ ४९७
१२ २६० १७४० तहसील मेटेंगलिआंग २९ १६०८ ८०३ ८०५
१२ २६० १७४१ तहसील किबिथू १० १४५५ १०४३ ४१२
१२ २६० १७४२ तहसील वालोंग १८ १२०१ ६७३ ५२८
१२ २६० १७४३ तहसील हवाई ५५ ४०२७ १९६७ २०६०

नागाल्यान्द[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१३ राज्य नागाल्यान्द १४०० १४०७५३६ ७२५४७२ ६८२०६४
१३ २६१ जिल्ला मोन १३१ २१५८१६ ११३४६९ १०२३४७
१३ २६१ १७४४ तहसील नगिनीमोरा २९०७ १५४१ १३६६
१३ २६१ १७४५ तहसील तिiज़त १६ २२३५२ ११८९५ १०४५७
१३ २६१ १७४६ तहसील हुंता १० ८४३५ ४३४७ ४०८८
१३ २६१ १७४७ तहसील शंगन्यु ६१३८ ३१२६ ३०१२
१३ २६१ १७४८ तहसील मोन सदर १८ २१६४९ ११२७८ १०३७१
१३ २६१ १७४९ तहसील वकचिंग १२७३८ ६४७६ ६२६२
१३ २६१ १७५० तहसील अबोइ १४२५७ ७४८८ ६७६९
१३ २६१ १७५१ तहसील लांगशेन २०३११ १०७५८ ९५५३
१३ २६१ १७५२ तहसील फोमचिंग १२५३९ ६६११ ५९२८
१३ २६१ १७५३ तहसील चेन १८६५६ ९९१४ ८७४२
१३ २६१ १७५४ तहसील अंगजांगयांग ११ २०३०७ १०५६८ ९७३९
१३ २६१ १७५५ तहसील मोपोंग १५३७७ ८२४२ ७१३५
१३ २६१ १७५६ तहसील तोबु १६९२५ ८९६२ ७९६३
१३ २६१ १७५७ तहसील मोन्याक्षु १२ २३२२५ १२२६३ १०९६२
१३ २६२ जिल्ला मोकोकचुंग १०७ १३८८९७ ७१३७३ ६७५२४
१३ २६२ १७५८ तहसील लोंगचेम १६ ८६१७ ४३६३ ४२५४
१३ २६२ १७५९ तहसील अलोंगकिमा १० ११९४७ ५९७२ ५९७५
१३ २६२ १७६० तहसील तूली ११ ११०९७ ५८३० ५२६७
१३ २६२ १७६१ तहसील चांगतोंगया ९८४० ५०९३ ४७४७
१३ २६२ १७६२ तहसील चुचुइमलांग ११ १७८३२ ९१९२ ८६४०
१३ २६२ १७६३ तहसील कुबोलोंग १० १२६७९ ६५६० ६११९
१३ २६२ १७६४ तहसील मांगकोलेम्बा १३ १२९५७ ६५४२ ६४१५
१३ २६२ १७६५ तहसील मेरांगमेन १० ६०४४ ३२६७ २७७७
१३ २६२ १७६६ तहसील औंगपांगकोंग १९ ४७८८४ २४५५४ २३३३०
१३ २६३ जिल्ला जुन्हेबोटो १९१ ११३१६० ५६७८६ ५६३७४
१३ २६३ १७६७ तहसील वी.के ३९३१ २००६ १९२५
१३ २६३ १७६८ तहसील अकूलुटो १० ६६१२ ३४०८ ३२०४
१३ २६३ १७६९ तहसील सुरुहुतो १४ १३९५७ ७२०९ ६७४८
१३ २६३ १७७० तहसील असुतो २७ ७५९८ ३८७६ ३७२२
१३ २६३ १७७१ तहसील अघुनाटो २८ १८३५० ९०७२ ९२७८
१३ २६३ १७७२ तहसील ज़ुन्हेबोटो सदर २३ १३३४४ ६६३० ६७१४
१३ २६३ १७७३ तहसील अतोइज़ू १७ ८७४० ४३२० ४४२०
१३ २६३ १७७४ तहसील अकूहाइतो ३८७६ १९८८ १८८८
१३ २६३ १७७५ तहसील पुघोबोतो १० ८९४३ ४४५४ ४४८९
१३ २६३ १७७६ तहसील घाथाशी १३ ७९६७ ३९८४ ३९८३
१३ २६३ १७७७ तहसील साताखा १९ १०१३९ ५०८० ५०५९
१३ २६३ १७७८ तहसील सप्तिका ५१६३ २४९६ २६६७
१३ २६३ १७७९ तहसील सातोइ ११ ४५४० २२६३ २२७७
१३ २६४ जिल्ला वोखा १५१ १३१३३९ ६६४३५ ६४९०४
१३ २६४ १७८० तहसील चांगपांग २० ५३९७ २७६७ २६३०
१३ २६४ १७८१ तहसील आतिपियोंग १६१९४ ८३५७ ७८३७
१३ २६४ १७८२ तहसील भंडारी ३१ १७१२४ ८९४९ ८१७५
१३ २६४ १७८३ तहसील बाघटी २६९७ १३९८ १२९९
१३ २६४ १७८४ तहसील सुंगरो १३०४६ ६४८८ ६५५८
१३ २६४ १७८५ तहसील सानिस ७१५५ ३५३३ ३६२२
१३ २६४ १७८६ तहसील लोटसू ६३३८ ३१९७ ३१४१
१३ २६४ १७८७ तहसील रालान १७ ८६२७ ४४१६ ४२११
१३ २६४ १७८८ तहसील वोज़ुरो १० ८६८० ४३९० ४२९०
१३ २६४ १७८९ तहसील वोखा सदर २० २३१८२ ११३९७ ११७८५
१३ २६४ १७९० तहसील इंगलन १२८५६ ६४८४ ६३७२
१३ २६४ १७९१ तहसील चुकितोंग १००४३ ५०५९ ४९८४
१३ २६५ जिल्ला दीमापुर २१९ १८०९४२ ९३४३५ ८७५०७
१३ २६५ १७९२ तहसील न्यूलैंड ३२ ११८७६ ५९०५ ५९७१
१३ २६५ १७९३ तहसील अकुखनक़ुआ ३९ ९१९३ ४५४८ ४६४५
१३ २६५ १७९४ तहसील कुहुबोटो २३ १२५१९ ६२९७ ६२२२
१३ २६५ १७९५ तहसील निहोखू १० ८६९९ ४३४९ ४३५०
१३ २६५ १७९६ तहसील दिमापुर सदर ११ २३९९८ १२३५३ ११६४५
१३ २६५ १७९७ तहसील चुमुकेडिमा ५१ ८१८८४ ४२७३३ ३९१५१
१३ २६५ १७९८ तहसील धानसिरीपार ३२ १७३६२ ८९३३ ८४२९
१३ २६५ १७९९ तहसील मेदज़िफेमा २१ १५४११ ८३१७ ७०९४
१३ २६६ जिल्ला फ़ेक ११७ १३८८४३ ७०५२९ ६८३१४
१३ २६६ १८०० तहसील सेकरुजू ११३६६ ५७२७ ५६३९
१३ २६६ १८०१ तहसील फ़ेक सदर १५ १३२०३ ६६९७ ६५०६
१३ २६६ १८०२ तहसील खुज़ा ४००७ २०२७ १९८०
१३ २६६ १८०३ तहसील मेलूरी १३ १३८९० ७१०८ ६७८२
१३ २६६ १८०४ तहसील फोर १० ५११७ २६८० २४३७
१३ २६६ १८०५ तहसील फोखुंगरी ११ ३६११ १८४८ १७६३
१३ २६६ १८०६ तहसील चोज़ुबा १४८३६ ७६०९ ७२२७
१३ २६६ १८०७ तहसील चेथिबा १६८८१ ८४६० ८४२१
१३ २६६ १८०८ तहसील साकराबा १० ९२४१ ४६५५ ४५८६
१३ २६६ १८०९ तहसील फूतसेरो २०८५८ १०५४१ १०३१७
१३ २६६ १८१० तहसील ज़ुकेत्सा ५२४४ २७०० २५४४
१३ २६६ १८११ तहसील खेज़ाकेनो ३८१० १९११ १८९९
१३ २६६ १८१२ तहसील चिज़ामी १०२७४ ५२०४ ५०७०
१३ २६६ १८१३ तहसील राज़ीबा ६५०५ ३३६२ ३१४३
१३ २६७ जिल्ला त्युएनसांग १३८ १५९८२२ ८२४६२ ७७३६०
१३ २६७ १८१४ तहसील नोकसेन १० १४१८२ ७४३६ ६७४६
१३ २६७ १८१५ तहसील चारे १३ १११५६ ५७६७ ५३८९
१३ २६७ १८१६ तहसील लोंगखिम १२ १७३०६ ८९०३ ८४०३
१३ २६७ १८१७ तहसील त्युएनसांग सदर १११११ ५७४९ ५३६२
१३ २६७ १८१८ तहसील गोंगचुंग १० ६१११ ३२०० २९११
१३ २६७ १८१९ तहसील संगसंगन्यु ६६२९ ३४२९ ३२००
१३ २६७ १८२० तहसील सोतोकुर १०७०७ ५४२३ ५२८४
१३ २६७ १८२१ तहसील नोकलाक १९५०७ १००६६ ९४४१
१३ २६७ १८२२ तहसील चिंगमइ ३८६६ १९८८ १८७८
१३ २६७ १८२३ तहसील नोखू ६२९१ ३३१९ २९७२
१३ २६७ १८२४ तहसील पान्सो १० ११०३६ ५६८७ ५३४९
१३ २६७ १८२५ तहसील शामातोर ११ १२७२६ ६४०३ ६३२३
१३ २६७ १८२६ तहसील सुरुंगतो २१३२ ९९८ ११३४
१३ २६७ १८२७ तहसील चेसोर ५४३८ २८१५ २६२३
१३ २६७ १८२८ तहसील मांगको ३०२४ १४९६ १५२८
१३ २६७ १८२९ तहसील थोनोकन्यू १५ १८६०० ९७८३ ८८१७
१३ २६८ जिल्ला लोंगलेंग ४९ ४२८७१ २२५११ २०३६०
१३ २६८ १८३० तहसील तामलू ५३३६ २७८५ २५५१
१३ २६८ १८३१ तहसील नामसागं ३५१८ १८४१ १६७७
१३ २६८ १८३२ तहसील योंगन्याह ११ ९८३१ ५१३७ ४६९४
१३ २६८ १८३३ तहसील लोंगलेंग १४ १५५७१ ८१६२ ७४०९
१३ २६८ १८३४ तहसील साक्षी १० ८६१५ ४५८६ ४०२९
१३ २६९ जिल्ला कीफिरे ९० ५७५१७ २९२४३ २८२७४
१३ २६९ १८३५ तहसील सियोचुंग १२ ९९५१ ४९०६ ५०४५
१३ २६९ १८३६ तहसील अमहातर १२ ९०७५ ४५६७ ४५०८
१३ २६९ १८३७ तहसील किफिरे सदर ५४५२ २७८३ २६६९
१३ २६९ १८३८ तहसील क्यूसम ५१७१ २६५७ २५१४
१३ २६९ १८३९ तहसील सितिमी १३ ४०३५ २००२ २०३३
१३ २६९ १८४० तहसील लोंगमातरा ११ ४७२३ २४०९ २३१४
१३ २६९ १८४१ तहसील फुंगरो १९ १४४६४ ७५५५ ६९०९
१३ २६९ १८४२ तहसील खोंगसा ४६४६ २३६४ २२८२
१३ २७० जिल्ला कोहिमा १०५ १४६९०० ७६३६९ ७०५३१
१३ २७० १८४३ तहसील सेमिन्यू ३२ ४४९९९ २२२२९ २२७७०
१३ २७० १८४४ तहसील सोगिन ५५२५ २८२८ २६९७
१३ २७० १८४५ तहसील चिफोबोज़ु १८ १९६९२ १०४०० ९२९२
१३ २७० १८४६ तहसील बोतसा १० ६६९५ ३३४६ ३३४९
१३ २७० १८४७ तहसील केज़ोचा १० १६४६७ ९२५६ ७२११
१३ २७० १८४८ तहसील जाखामा १० ३४०५६ १७६२६ १६४३०
१३ २७० १८४९ तहसील कोहिमा सदर २०९७ ११०७ ९९०
१३ २७० १८५० तहसील सेचु-ज़ुबज़ा १६ १७३६९ ९५७७ ७७९२
१३ २७१ जिल्ला पेरेन १०२ ८१४२९ ४२८६० ३८५६९
१३ २७१ १८५१ तहसील पेदी(वलवा) १२ १०१०५ ५३३० ४७७५
१३ २७१ १८५२ तहसील जालुकी २० १९६८५ १०४३४ ९२५१
१३ २७१ १८५३ तहसील अथिबुंग २० १३९५० ७५३० ६४२०
१३ २७१ १८५४ तहसील केबई खेलमा १३ ३०१२ १५६४ १४४८
१३ २७१ १८५५ तहसील न्सोंग ५२०० २६७६ २५२४
१३ २७१ १८५६ तहसील तेनिंग १९ २५८६४ १३५१९ १२३४५
१३ २७१ १८५७ तहसील पेरेन १० ३६१३ १८०७ १८०६

मणिपुर[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१४ राज्य मणिपुर २५१५ २०२१६४० १०२६८८४ ९९४७५६
१४ २७२ जिल्ला सेनापति ६६९ ४७१६७२ २४३६०३ २२८०६९
१४ २७२ १८५८ तहसील माओ-मराम ८९ १६३३८० ८४२८५ ७९०९५
१४ २७२ १८५९ तहसील पाओमाता २० ५३९०१ २७९१२ २५९८९
१४ २७२ १८६० तहसील पुरुल २७ ६८१२३ ३६२१८ ३१९०५
१४ २७२ १८६१ तहसील सदर हिल्स पश्चिम १३८ ६४३६८ ३२७७८ ३१५९०
१४ २७२ १८६२ तहसील साइतु गम्फाजोल १७४ ५८५३६ ३०८६९ २७६६७
१४ २७२ १८६३ तहसील सदर हिल्स पूर्व २२१ ६३३६४ ३१५४१ ३१८२३
१४ २७३ जिल्ला तामेंलों १७४ १२१२८८ ६२५३४ ५८७५४
१४ २७३ १८६४ तहसील तामेंलों पश्चिम ५३ २७७४२ १३९८४ १३७५८
१४ २७३ १८६५ तहसील तामेंलों उत्तर ३० २८०५६ १४९२७ १३१२९
१४ २७३ १८६६ तहसील तामेंलों ३४ २८८१९ १४७०६ १४११३
१४ २७३ १८६७ तहसील नुंबा ५७ ३६६७१ १८९१७ १७७५४
१४ २७४ जिल्ला चुराचान्दपुर ५९६ २५५७८६ १२९६५९ १२६१२७
१४ २७४ १८६८ तहसील तिपाइमुख ४० २८७९५ १४४२१ १४३७४
१४ २७४ १८६९ तहसील थानलोन ४९ १८४६४ ९४८५ ८९७९
१४ २७४ १८७० तहसील चुराचान्दपुर उत्तर १२२ ३०६१६ १५७६३ १४८५३
१४ २७४ १८७१ तहसील चुराचान्दपुर ३२१ १५५७८१ ७८३८१ ७७४००
१४ २७४ १८७२ तहसील सिंहात ६४ २२१३० ११६०९ १०५२१
१४ २७५ जिल्ला बिष्णुपुर ४८ १४९८९४ ७५१७१ ७४७२३
१४ २७५ १८७३ तहसील नम्बोल १४ ३७६४० १८८४७ १८७९३
१४ २७५ १८७४ तहसील बिष्णुपुर १३ ३७५३३ १८७२३ १८८१०
१४ २७५ १८७५ तहसील मोइरां २१ ७४७२१ ३७६०१ ३७१२०
१४ २७६ जिल्ला थौबाल ८७ २७०८३५ १३५४७० १३५३६५
१४ २७६ १८७६ तहसील लिलों १७ ५८६२८ २९३५३ २९२७५
१४ २७६ १८७७ तहसील थौबाल ४४ १२५३७५ ६२६६८ ६२७०७
१४ २७६ १८७८ तहसील ककचिं २६ ८६८३२ ४३४४९ ४३३८३
१४ २७७ जिल्ला इम्फाल पश्चिम १०७ १९५११३ ९६९४८ ९८१६५
१४ २७७ १८७९ तहसील लमशां ५६ ७१६६१ ३५६३७ ३६०२४
१४ २७७ १८८० तहसील पातसोइ १९ ४९१९० २४३६८ २४८२२
१४ २७७ १८८१ तहसील लम्फेलपात ९७२३ ४६९४ ५०२९
१४ २७७ १८८२ तहसील वांगोइ २८ ६४५३९ ३२२४९ ३२२९०
१४ २७८ जिल्ला इम्फाल पूर्व १९१ २७२९०६ १३६७८९ १३६११७
१४ २७८ १८८३ तहसील जिरिबाम ५० ३६४९५ १८७१५ १७७८०
१४ २७८ १८८४ तहसील सवोम्बुं ६७ ८१५६१ ४०५९२ ४०९६९
१४ २७८ १८८५ तहसील पोरोमपात ३९ ८३५८२ ४२०१३ ४१५६९
१४ २७८ १८८६ तहसील कैराव बित्रा ३५ ७१२६८ ३५४६९ ३५७९९
१४ २७९ जिल्ला उखरूल २१३ १५६८११ ८०८०१ ७६०१०
१४ २७९ १८८७ तहसील उखरूल उत्तर २७ ३१००४ १५७४० १५२६४
१४ २७९ १८८८ तहसील उखरूल मध्य ६८ ८०१९१ ४१५८८ ३८६०३
१४ २७९ १८८९ तहसील कामजों चस्साद ४५ १६७१७ ८७२९ ७९८८
१४ २७९ १८९० तहसील फुंयार फैसात ३७ १६५३९ ८५११ ८०२८
१४ २७९ १८९१ तहसील उखरुल दक्षिण ३६ १२३६० ६२३३ ६१२७
१४ २८० जिल्ला चान्देल ४३० १२७३३५ ६५९०९ ६१४२६
१४ २८० १८९२ तहसील मची ६८ १९८६५ १००३५ ९८३०
१४ २८० १८९३ तहसील तेंनौपल ९५ २२३९८ ११५९९ १०७९९
१४ २८० १८९४ तहसील चान्देल ९८ ३२१३३ १६१२३ १६०१०
१४ २८० १८९५ तहसील चाकपिकारों १६९ ५२९३९ २८१५२ २४७८७

मिज़ोरम[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१५ राज्य मिज़ोरम ७०४ ५२५४३५ २६९१३५ २५६३००
१५ २८१ जिल्ला मामित ८६ ७१४६५ ३७१३५ ३४३३०
१५ २८१ १८९६ तहसील ज़ौलनुआम ४३ ३५५७१ १८४५४ १७११७
१५ २८१ १८९७ तहसील पश्‍च‍िमी फाईलेंग २१ २१३०९ ११२३२ १००७७
१५ २८१ १८९८ तहसील रेइएक २२ १४५८५ ७४४९ ७१३६
१५ २८२ जिल्ला कोलासिब ३४ ३७०७७ १९०९७ १७९८०
१५ २८२ १८९९ तहसील उत्‍तरी थिंगडोल ११ १२१०८ ६२१७ ५८९१
१५ २८२ १९०० तहसील बिलखौथ्लिर १६ १९३४१ ९९५९ ९३८२
१५ २८२ १९०१ तहसील त्‍लांगनुआम (भाग) ५६२८ २९२१ २७०७
१५ २८३ जिल्ला आईज़ोल ९४ ८५५५५ ४३७८० ४१७७५
१५ २८३ १९०२ तहसील दारलोन २७ २२२७९ ११५१९ १०७६०
१५ २८३ १९०३ तहसील फुल्‍लेन १२ १३३०३ ६७६७ ६५३६
१५ २८३ १९०४ तहसील अईबोक २२ १७१२८ ८७५८ ८३७०
१५ २८३ १९०१ तहसील त्‍लांगनुआम (भाग) १० १२३६५ ६३६५ ६०००
१५ २८३ १९०५ तहसील थिंगसुलथ्लिया (भाग) २३ २०४८० १०३७१ १०१०९
१५ २८४ जिल्ला चमफाई ८३ ७७२१६ ३९११० ३८१०६
१५ २८४ १९०६ तहसील ङोपा १५ १८७३० ९५४३ ९१८७
१५ २८४ १९०७ तहसील ख़ोज़ोल (अ.क.) २९ २२४१३ ११३१३ १११००
१५ २८४ १९०८ तहसील चमफाई १० १०३०६ ५२५० ५०५६
१५ २८४ १९०९ तहसील ख़ोबुंग २६ २२१३७ १११९५ १०९४२
१५ २८४ १९११ तहसील पूर्वी लुंगदार (भाग) ३६३० १८०९ १८२१
१५ २८५ जिल्ला सेरछिप ३५ ३२९१८ १६६४३ १६२७५
१५ २८५ १९०५ तहसील थिंगसुलथ्लिया (भाग) ५७९८ २९२१ २८७७
१५ २८५ १९१० तहसील सेरछिप १७ १५८२५ ७९८९ ७८३६
१५ २८५ १९११ तहसील पूर्व लुंगदर (भाग) १२ ११२९५ ५७३३ ५५६२
१५ २८६ जिल्ला लुंगलेई १६१ ९२६७६ ४७५७७ ४५०९९
१५ २८६ १९१२ तहसील पश्‍च‍िमी बुंघमुन ३५ १८८१३ ९८४० ८९७३
१५ २८६ १९१३ तहसील लुंगसेन ६४ ३४४६६ १७७५४ १६७१२
१५ २८६ १९१४ तहसील लुंगलेई ३९ २०४७१ १०५१६ ९९५५
१५ २८६ १९१५ तहसील ह्नाथिआल २३ १८९२६ ९४६७ ९४५९
१५ २८७ जिल्ला लोंगत्लाई १५९ ९७०६४ ४९९४० ४७१२४
१५ २८७ १९१६ तहसील चोंग्ते ८१ ४५३०७ २३४५७ २१८५०
१५ २८७ १९१७ तहसील लोंगत्लाई ३२ १७८९२ ९१९८ ८६९४
१५ २८७ १९१८ तहसील दक्षिणी बुंगत्‍लांग २७ १७१२६ ८८४७ ८२७९
१५ २८७ १९१९ तहसील संगाऊ १९ १६७३९ ८४३८ ८३०१
१५ २८८ जिल्ला साइहा ५२ ३१४६४ १५८५३ १५६११
१५ २८८ १९२० तहसील तुईपांग ३३ २१०४३ १०५७९ १०४६४
१५ २८८ १९२१ तहसील साइहा १९ १०४२१ ५२७४ ५१४७

त्रिपुरा[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१६ राज्य त्रिपुरा ८६३ २७१२४६४ १३८७१७३ १३२५२९१
१६ २८९ जिल्ला पश्चिम त्रिपुरा २८१ १०४८१०१ ५३६७२० ५११३८१
१६ २८९ १९२२ तहसील मोहनपुर २० ११३२६५ ५७९४४ ५५३२१
१६ २८९ १९२३ तहसील हेजामारा २० ३५६२८ १७९५९ १७६६९
१६ २८९ १९२४ तहसील पदमबिल १८ ३५५३४ १८०३० १७५०४
१६ २८९ १९२५ तहसील खोवाई १३ ६४९९८ ३३३३९ ३१६५९
१६ २८९ १९२६ तहसील तुलाशिखर २३ ४३४५९ २२२३४ २१२२५
१६ २८९ १९२७ तहसील कल्यानपुर १० ४६५७९ २३६९२ २२८८७
१६ २८९ १९२८ तहसील तेलियामुरा १२ ६८२६९ ३५२३० ३३०३९
१६ २८९ १९२९ तहसील मुंगियाकुमी १३ २९१६७ १४९९९ १४१६८
१६ २८९ १९३० तहसील मंदाई १६ ४४६७० २२६६२ २२००८
१६ २८९ १९३१ तहसील जिरानिया १५ ९८०५४ ५०७९१ ४७२६३
१६ २८९ १९३२ तहसील डुक्ली ३७८४९ १९३३३ १८५१६
१६ २८९ १९३३ तहसील जम्पूईजला १९ ४५६८२ २३३५३ २२३२९
१६ २८९ १९३४ तहसील बिशालगढ़ ३४ १५४८८४ ७९२३५ ७५६४९
१६ २८९ १९३५ तहसील बोक्सानगर १६ ५१७०७ २६७३५ २४९७२
१६ २८९ १९३६ तहसील मेलाघर २८ ११५८६७ ५९४५६ ५६४११
१६ २८९ १९३७ तहसील कठालिया १८ ६२४८९ ३१७२८ ३०७६१
१६ २९० जिल्ला दक्षिण त्रिपुरा २६८ ७५२९७० ३८४७८७ ३६८१८३
१६ २९० १९३८ तहसील किल्ला १६ ४०९१२ २०४६४ २०४४८
१६ २९० १९३९ तहसील अमरपुर २१ ५६५७२ २९१६२ २७४१०
१६ २९० १९४० तहसील ओम्पी २० ३८६३५ १९६३६ १८९९९
१६ २९० १९४१ तहसील मातारबाड़ी ३० ९३७७४ ४८१६४ ४५६१०
१६ २९० १९४२ तहसील काकराबन १९ ७५२९५ ३८३५३ ३६९४२
१६ २९० १९४३ तहसील राजनगर २९ ९४२११ ४८३५२ ४५८५९
१६ २९० १९४४ तहसील ऋष्यमुख १७ ५२७३६ २७१४३ २५५९३
१६ २९० १९४५ तहसील बोकफा ३९ १२५४५७ ६४२१६ ६१२४१
१६ २९० १९४६ तहसील करबुक १८ ४००७७ २०४०० १९६७७
१६ २९० १९४७ तहसील रुपाईछरी २९ ४७९४६ २४४४९ २३४९७
१६ २९० १९४८ तहसील सातचन्द ३० ८७३५५ ४४४४८ ४२९०७
१६ २९१ जिल्ला धलाई १४८ ३३७७३१ १७३७७३ १६३९५८
१६ २९१ १९४९ तहसील सालेमा ४४ ११४४५५ ५८२६५ ५६१९०
१६ २९१ १९५० तहसील मनु २२ ७५६७९ ३९०८८ ३६५९१
१६ २९१ १९५१ तहसील आम्बासा ३५ ५४६१८ २८०४० २६५७८
१६ २९१ १९५२ तहसील छामनु १३ ३३५७९ १७७४५ १५८३४
१६ २९१ १९५३ तहसील डुम्बुरनगर ३४ ५९४०० ३०६३५ २८७६५
१६ २९२ जिल्ला उत्तर त्रिपुरा १६६ ५७३६६२ २९१८९३ २८१७६९
१६ २९२ १९५४ तहसील गौरनगर ३९ १०८७११ ५५२५४ ५३४५७
१६ २९२ १९५५ तहसील कदमतला २० १२३२९८ ६२२६९ ६१०२९
१६ २९२ १९५६ तहसील पानीसागर २२ ८८०४६ ४४९१९ ४३१२७
१६ २९२ १९५७ तहसील दामछरा ११ २७६३५ १४०५६ १३५७९
१६ २९२ १९५८ तहसील पेंचारथल १७ ४३१४६ २२०४८ २१०९८
१६ २९२ १९५९ तहसील कुमारघाट २२ ८३८१९ ४२५२५ ४१२९४
१६ २९२ १९६० तहसील दासदा २३ ८६६९६ ४४४०७ ४२२८९
१६ २९२ १९६१ तहसील जम्पूई हिल्स १२ १२३११ ६४१५ ५८९६

मेघालय[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१७ राज्य मेघालय ६४५९ २३७१४३९ ११९४२६० ११७७१७९
१७ २९३ जिल्ला वेस्ट गारो हिल्स १५७७ ५६८४३३ २८६९२३ २८१५१०
१७ २९३ १९६२ तहसील सेलसेला ३४७ १७५२०६ ८८३४९ ८६८५७
१७ २९३ १९६३ तहसील दादेंगिरी १२७ ४१५९५ २०८४२ २०७५३
१७ २९३ १९६४ तहसील टिकरीकिला १७२ ५८३८८ २९२६७ २९१२१
१७ २९३ १९६५ तहसील रोंगराम १७३ ५८८९८ २९८७८ २९०२०
१७ २९३ १९६६ तहसील बेटासिंग २०१ ७२१०३ ३६३४० ३५७६३
१७ २९३ १९६७ तहसील ज़िकज़ाक २१६ ७४६०२ ३७८६७ ३६७३५
१७ २९३ १९६८ तहसील गाम्बेगिरी १५३ ३३५४६ १७०२९ १६५१७
१७ २९३ १९६९ तहसील डालू १८८ ५४०९५ २७३५१ २६७४४
१७ २९४ जिल्ला ईस्ट गारो हिल्स १०५८ २७३७२५ १३८७६३ १३४९६२
१७ २९४ १९७० तहसील रेसुबेलपारा ३२६ ८४९१९ ४३०४४ ४१८७५
१७ २९४ १९७१ तहसील डाम्बो रोंगजेंग १८९ ५२५८४ २६६३४ २५९५०
१७ २९४ १९७२ तहसील खारकुट्टा १७४ ५१४७७ २६०५५ २५४२२
१७ २९४ १९७३ तहसील सोंगसाक २२१ ५३१०७ २६८६२ २६२४५
१७ २९४ १९७४ तहसील समंदा १४८ ३१६३८ १६१६८ १५४७०
१७ २९५ जिल्ला साउथ गारो हिल्स ७३१ १२९२०३ ६६४७० ६२७३३
१७ २९५ १९७५ तहसील चोकपोट २७९ ४०४७८ २०६४७ १९८३१
१७ २९५ १९७६ तहसील गासुआपारा १५९ २८२१६ १४४८० १३७३६
१७ २९५ १९७७ तहसील बाघमारा १५८ ३७४८६ १९४५६ १८०३०
१७ २९५ १९७८ तहसील रोंगरा १३५ २३०२३ ११८८७ १११३६
१७ २९६ जिल्ला वेस्ट खासी हिल्स १०९३ ३४०३५६ १७२३८० १६७९७६
१७ २९६ १९७९ तहसील मॉवशिनरुट ३१८ ७४४९० ३८०८१ ३६४०९
१७ २९६ १९८० तहसील नोंगस्टोइन २३२ ५३०९८ २६७८३ २६३१५
१७ २९६ १९८१ तहसील मावथाड्रैशन १०४ ४९०१४ २४६२२ २४३९२
१७ २९६ १९८२ तहसील माइरंग १४३ ६८०७४ ३४३११ ३३७६३
१७ २९६ १९८३ तहसील रानीकोर १५८ ४१२१८ २१२६१ १९९५७
१७ २९६ १९८४ तहसील मॉवकिरवाट १३८ ५४४६२ २७३२२ २७१४०
१७ २९७ जिल्ला रिभोइ ५७९ २३३५८७ ११८७०५ ११४८८२
१७ २९७ १९८५ तहसील उमलिंग २०० ६९९६६ ३५४५८ ३४५०८
१७ २९७ १९८६ तहसील जिरांग १०५ ३०९१९ १५९३४ १४९८५
१७ २९७ १९८७ तहसील उम्सनिंग २७४ १३२७०२ ६७३१३ ६५३८९
१७ २९८ जिल्ला ईस्ट खासी हिल्स ९२३ ४५९४४१ २२८४०९ २३१०३२
१७ २९८ १९८८ तहसील मॉवफ्लांग १८४ ७१४९१ ३५३३१ ३६१६०
१७ २९८ १९८९ तहसील मिलियम ९५ ८८१९१ ४३५५६ ४४६३५
१७ २९८ १९९० तहसील मॉवरेंगकनेंग ६४ ६७२९१ ३३३९६ ३३८९५
१७ २९८ १९९१ तहसील मॉवकिनरिउ ६८ ४४६०२ २२११८ २२४८४
१७ २९८ १९९२ तहसील खटार्शनोंग लाइतक्रोह ९४ ३३५७० १६७२३ १६८४७
१७ २९८ १९९३ तहसील मॉवसिनराम १६२ ५४१०९ २७१४३ २६९६६
१७ २९८ १९९४ तहसील शेला भोलागंज १२३ ४२३१७ २१६३६ २०६८१
१७ २९८ १९९५ तहसील पिनुरस्ला १३३ ५७८७० २८५०६ २९३६४
१७ २९९ जिल्ला जैन्तिया हिल्स ४९८ ३६६६९४ १८२६१० १८४०८४
१७ २९९ १९९६ तहसील थाडलास्कैन १२४ १०९५०९ ५४२३० ५५२७९
१७ २९९ १९९७ तहसील लास्कैन ८७ ९०४०२ ४५२४४ ४५१५८
१७ २९९ १९९८ तहसील अमलारेम ९५ ४३८४४ २१९०३ २१९४१
१७ २९९ १९९९ तहसील ख्लेरियाट १०४ ८५८३२ ४२६२८ ४३२०४
१७ २९९ २००० तहसील सैपुंग ८८ ३७१०७ १८६०५ १८५०२

असम[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१८ राज्य असम २५३७२ २६८०७०३४ १३६७८९८९ १३१२८०४५
१८ ३०० जिल्ला कोकराझार १०५३ ८३२२०१ ४२४४४६ ४०७७५५
१८ ३०० २००१ तहसील गोसाईंगांव (भाग) ३०१ २५५०१० १३०२८८ १२४७२२
१८ ३०० २००२ तहसील भावरागुरी ९३ ७८०६१ ४००४५ ३८०१६
१८ ३०० २००३ तहसील दोतोमा १७२ १४४३९३ ७३४५१ ७०९४२
१८ ३०० २००४ तहसील कोकराझार(भाग) २२४ २१४०९५ १०८९८३ १०५११२
१८ ३०० २००७ तहसील गोलोकगंज(भाग) ४१ २६६७१ १३६३३ १३०३८
१८ ३०० २००८ तहसील धुबरी (भाग) ६३ ३३८०९ १७२१३ १६५९६
१८ ३०० २००५ तहसील बागरीबारी( भाग) ११६ ५१००१ २५९२९ २५०७२
१८ ३०० २००९ तहसील बिलासीपारा (भाग) ८७३६ ४५३० ४२०६
१८ ३०० २०१० तहसील चापर (भाग) ३६ २०४२५ १०३७४ १००५१
१८ ३०१ जिल्ला धुबरी १०५२ १७४५५५७ ८९३९१४ ८५१६४३
१८ ३०१ २००१ तहसील गोसाईंगांव(भाग) ३५ ५३८४२ २७४८७ २६३५५
१८ ३०१ २००६ तहसील आगमनी ८३ १७२१४६ ८९०८५ ८३०६१
१८ ३०१ २००७ तहसील गोलोकगंज(भाग.) १०१ १८४३४३ ९५०६४ ८९२७९
१८ ३०१ २००८ तहसील धुबरी (भाग) १५२ ३२८४५९ १६९१८८ १५९२७१
१८ ३०१ २००५ तहसील बागरीबारी( भाग) ११७ १४०५७० ७१९२२ ६८६४८
१८ ३०१ २००९ तहसील बिलासीपारा (भाग) १७८ २१८४४५ १११९९२ १०६४५३
१८ ३०१ २०१० तहसील चापर(भाग) १०६ ११८८०० ६०३७२ ५८४२८
१८ ३०१ २०११ तहसील दक्षिण सालमारा १७३ २४९५०८ १२७१९५ १२२३१३
१८ ३०१ २०१२ तहसील मानकछार १०७ २७९४४४ १४१६०९ १३७८३५
१८ ३०२ जिल्ला गोवालपारा ७७९ ८७०१२१ ४४३२४४ ४२६८७७
१८ ३०२ २०१३ तहसील लखीपुर २२१ २५५९९४ १३१०८८ १२४९०६
१८ ३०२ २०१४ तहसील बालिजाना २१६ २०५५०९ १०४९०६ १००६०३
१८ ३०२ २०१५ तहसील माटिया १५३ २३३६०८ ११९१३० ११४४७८
१८ ३०२ २०१६ तहसील दुधनै ६४ ६५९१६ ३२८६७ ३३०४९
१८ ३०२ २०१७ तहसील रंगजुली १२५ १०९०९४ ५५२५३ ५३८४१
१८ ३०३ जिल्ला बरपेटा ८२५ १५४६२६९ ७९१७८९ ७५४४८०
१८ ३०३ २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ९३ १७४२५१ ८८८५८ ८५३९३
१८ ३०३ २०१९ तहसील कलगाचिया १०० १९५९८३ १०१२२६ ९४७५७
१८ ३०३ २०२० तहसील बाघबर १३६ ३०६०६५ १५६८९० १४९१७५
१८ ३०३ २०२१ तहसील चेंगा ६८ १३४५८१ ६८९९४ ६५५८७
१८ ३०३ २०२२ तहसील बरपेटा १३६ ३०४६५८ १५६८५९ १४७७९९
१८ ३०३ २०२३ तहसील सर्थेबारी १२७ १८८१५७ ९६४६६ ९१६९१
१८ ३०३ २०२४ तहसील बजाली (भाग) ६९ ९११८३ ४५३३६ ४५८४७
१८ ३०३ २०२५ तहसील सरूपेटा(भाग) ८१ १२९८५३ ६६३०५ ६३५४८
१८ ३०३ २१४० तहसील जलाह (भाग) १५ २१५३८ १०८५५ १०६८३
१८ ३०४ जिल्ला मरिगांव ५९८ ८८४१२५ ४४९१२३ ४३५००२
१८ ३०४ २०२६ तहसील मायंग १७२ २१५६०६ १०९९५४ १०५६५२
१८ ३०४ २०२७ तहसील भुरागांव ९९ ११३६२४ ५८३८७ ५५२३७
१८ ३०४ २०२८ तहसील लाहरीघाट १०० २४६४०५ १२६०१४ १२०३९१
१८ ३०४ २०२९ तहसील मरिगांव १६२ १७१२७७ ८६३०२ ८४९७५
१८ ३०४ २०३० तहसील मिकिरभेटा ६५ १३७२१३ ६८४६६ ६८७४७
१८ ३०५ जिल्ला नगांव १३६१ २४५४२३४ १२५०९८५ १२०३२४९
१८ ३०५ २०३१ तहसील कलियाबर २०६ १९७४७० १०००१३ ९७४५७
१८ ३०५ २०३२ तहसील सामागुरी १७७ ३२२५२३ १६३७७३ १५८७५०
१८ ३०५ २०३३ तहसील रुपही ६४ २२८२०६ ११६९५४ १११२५२
१८ ३०५ २०३४ तहसील धिंग १०१ ३११२५६ १५९७०४ १५१५५२
१८ ३०५ २०३५ तहसील नगांव १५६ २५८३४४ १३१४६९ १२६८७५
१८ ३०५ २०३६ तहसील रहा १२५ १६४०९५ ८२०७६ ८२०१९
१८ ३०५ २०३७ तहसील कामपुर १३४ २१३४७२ १०८४६६ १०५००६
१८ ३०५ २०३८ तहसील होजाई १०२ १६७४८५ ८५५७५ ८१९१०
१८ ३०५ २०३९ तहसील डबोका ११३ २८३२७२ १४५१३८ १३८१३४
१८ ३०५ २०४० तहसील लंका १८३ ३०८१११ १५७८१७ १५०२९४
१८ ३०६ जिल्ला सोनितपुर १७९८ १७५०२६५ ८९४९८५ ८५५२८०
१८ ३०६ २०४१ तहसील ढ़ेकियाजुली (भाग) ३७९ ४४८४३९ २३०३०५ २१८१३४
१८ ३०६ २०४२ तहसील चारिदुवार ३२८ ३२५३५६ १६७१०४ १५८२५२
१८ ३०६ २०४३ तहसील तेजपुर ११० १७९५२७ ९३०११ ८६५१६
१८ ३०६ २०४४ तहसील न-दुवार १९१ २१५८२० १०९३५५ १०६४६५
१८ ३०६ २०४५ तहसील विश्वनाथ ३५२ ३२७४७९ १६६६६३ १६०८१६
१८ ३०६ २०४६ तहसील हेलेम २०८ १३९८५२ ७०६६१ ६९१९१
१८ ३०६ २०४७ तहसील गहपुर २३० ११३७९२ ५७८८६ ५५९०६
१८ ३०७ जिल्ला लखीमपुर ११४६ ९५०८०४ ४८२५८२ ४६८२२२
१८ ३०७ २०४८ तहसील नरायणपुर १९९ १२९६४० ६५३८२ ६४२५८
१८ ३०७ २०४९ तहसील बिहपुरिया १६४ १९८१४९ १००६६७ ९७४८२
१८ ३०७ २०५० तहसील नावबोयचा १४१ १४८९७३ ७५५३७ ७३४३६
१८ ३०७ २०५१ तहसील कदम १५२ १०७३३० ५४५९० ५२७४०
१८ ३०७ २०५२ तहसील उत्‍तर लखीमपुर २२५ १९०८२९ ९७४०७ ९३४२२
१८ ३०७ २०५३ तहसील ढ़कुवाखाना (भाग-१) १५६ १००७९३ ५०९४९ ४९८४४
१८ ३०७ २०५४ तहसील सुवनशिरी(भाग-१) १०९ ७५०९० ३८०५० ३७०४०
१८ ३०८ जिल्ला धेमाजी १२६४ ६३७८४८ ३२६२७८ ३११५७०
१८ ३०८ २०५५ तहसील धेमाजी २६८ १२७१०४ ६४५९७ ६२५०७
१८ ३०८ २०५६ तहसील शिशिबरगांव ३७४ २०८३६८ १०७८४८ १००५२०
१८ ३०८ २०५७ तहसील जोनाय ३७० १६००९१ ८२१२७ ७७९६४
१८ ३०८ २०५३ तहसील ढ़कुवाखाना (भाग-१) ५१ २९५७५ १४८२५ १४७५०
१८ ३०८ २०५४ तहसील सुवनशिरी (भाग-१) ३० १३९५० ७२३९ ६७११
१८ ३०८ २०५८ तहसील गोगामुख १७१ ९८७६० ४९६४२ ४९११८
१८ ३०९ जिल्ला तिनसुकिया ११३६ १०६३१८६ ५४१३९५ ५२१७९१
१८ ३०९ २०५९ तहसील सदिया १७० ९२१२९ ४७२४५ ४४८८४
१८ ३०९ २०६० तहसील डूमडूमा ४०२ ३७८२९४ १९२००९ १८६२८५
१८ ३०९ २०६१ तहसील तिनसुकिया २५० ३०५५१३ १५५२६१ १५०२५२
१८ ३०९ २०६२ तहसील मार्घेरिटा ३१४ २८७२५० १४६८८० १४०३७०
१८ ३१० जिल्ला डिब्रुगढ़ १३१८ १०८२६०५ ५५०२९९ ५३२३०६
१८ ३१० २०६३ तहसील डिब्रुगढ़ पश्चिम १७९ १५२२३१ ७७५५९ ७४६७२
१८ ३१० २०६४ तहसील डिब्रुगढ़ पूर्व ९७ १२३२८३ ६२५४७ ६०७३६
१८ ३१० २०६५ तहसील चाबुवा १२० १५०६१९ ७७५७५ ७३०४४
१८ ३१० २०६६ तहसील तेंगाखात २२२ १८३१०० ९२६०१ ९०४९९
१८ ३१० २०६७ तहसील मोरानहाट २९५ १६१३२५ ८१८८४ ७९४४१
१८ ३१० २०६८ तहसील तिंगखोंग २२२ १५९२९५ ८०४४७ ७८८४८
१८ ३१० २०६९ तहसील नाहरकटिया १८३ १५२७५२ ७७६८६ ७५०६६
१८ ३११ जिल्ला शिवसागर ८६२ १०४०९५४ ५३१२८६ ५०९६६८
१८ ३११ २०७० तहसील डिमौ १५३ १५२१६६ ७८००० ७४१६६
१८ ३११ २०७१ तहसील शिवसागर १३५ १४७८६१ ७५३१९ ७२५४२
१८ ३११ २०७२ तहसील आमगुड़ी १०९ १३६००७ ६८६९७ ६७३१०
१८ ३११ २०७३ तहसील नाज़िरा १२१ १७६०२८ ९०१४० ८५८८८
१८ ३११ २०७४ तहसील सोनारी २२६ ३०५२४६ १५६०७३ १४९१७३
१८ ३११ २०७५ तहसील माहमोरा ११८ १२३६४६ ६३०५७ ६०५८९
१८ ३१२ जिल्ला जोरहाट ७६३ ८७१७२२ ४४२९६८ ४२८७५४
१८ ३१२ २०७६ तहसील माजुली १९२ १६७३०४ ८५५६६ ८१७३८
१८ ३१२ २०७७ तहसील जोरहाट पश्चिम १२९ १६३६२० ८३५८२ ८००३८
१८ ३१२ २०७८ तहसील जोरहाट पूर्व ६० ७०२९९ ३५७८८ ३४५११
१८ ३१२ २०७९ तहसील टियोक १५० १७५८१६ ८८८०८ ८७००८
१८ ३१२ २०८० तहसील तिताबर १६२ १८३८७१ ९३४२० ९०४५१
१८ ३१२ २०८१ तहसील मरियनी ७० ११०८१२ ५५८०४ ५५००८
१८ ३१३ जिल्ला गोलाघाट १०३२ ९६९१५२ ४९३१२५ ४७६०२७
१८ ३१३ २०८२ तहसील बोकाखात ११२ १४५८४५ ७४२३६ ७१६०९
१८ ३१३ २०८३ तहसील खुमताय ६९ ८५८३५ ४३४०६ ४२४२९
१८ ३१३ २०८४ तहसील डेरगांव ८१ १२६०४२ ६४३२६ ६१७१६
१८ ३१३ २०८५ तहसील गोलाघाट ३२३ २८५२४२ १४४८९८ १४०३४४
१८ ३१३ २०८६ तहसील मोरांगी ९७ ११४८५१ ५८४३१ ५६४२०
१८ ३१३ २०८७ तहसील सरुपथार ३५० २११३३७ १०७८२८ १०३५०९
१८ ३१४ जिल्ला कार्बी आंग्लंग २७१२ ८४३३४७ ४३१९२४ ४११४२३
१८ ३१४ २०८८ तहसील डंका ५४७ २७७४९५ १४२१६३ १३५३३२
१८ ३१४ २०८९ तहसील डिफु ८०५ २०५६६८ १०६८८३ ९८७८५
१८ ३१४ २०९० तहसील फुलणी ९९१ २६८९२७ १३६१४८ १३२७७९
१८ ३१४ २०९१ तहसील सिलोनीजान ३६९ ९१२५७ ४६७३० ४४५२७
१८ ३१५ जिल्ला दीमा हसाव ६७६ १५१६१३ ७७८१७ ७३७९६
१८ ३१५ २०९२ तहसील उम्रांग्सों १९७ ३९५७६ २०५९४ १८९८२
१८ ३१५ २०९३ तहसील हाफलंग १५२ ३२९६५ १६९२६ १६०३९
१८ ३१५ २०९४ तहसील माहुर १३० ३१७३८ १६१०२ १५६३६
१८ ३१५ २०९५ तहसील मायबोंग १९७ ४७३३४ २४१९५ २३१३९
१८ ३१६ जिल्ला कछार ९९८ १४२११५३ ७२७०८३ ६९४०७०
१८ ३१६ २०९६ तहसील कातिगोरा २१५ २८०००६ १४४२१५ १३५७९१
१८ ३१६ २०९७ तहसील सिलचर २४५ ४२०१९८ २१६२४८ २०३९५०
१८ ३१६ २०९८ तहसील उदरबंद ८६ ११५०३९ ५९२९४ ५५७४५
१८ ३१६ २०९९ तहसील सोनाय २१६ ३२४३१५ १६४४७१ १५९८४४
१८ ३१६ २१०० तहसील लखीपुर २३६ २८१५९५ १४२८५५ १३८७४०
१८ ३१७ जिल्ला करीमगंज ९१५ १११८९८६ ५७०५१० ५४८४७६
१८ ३१७ २१०१ तहसील करीमगंज १७५ २०७०८७ १०५४२५ १०१६६२
१८ ३१७ २१०२ तहसील बदरपुर ८० १२६२१६ ६४३८१ ६१८३५
१८ ३१७ २१०३ तहसील नीलामबजार १७७ २४२४५१ १२३२४७ ११९२०४
१८ ३१७ २१०४ तहसील पाथारकान्‍डी १९९ २६१३६८ १३३६९८ १२७६७०
१८ ३१७ २१०५ तहसील रामकृष्ण नगर २८४ २८१८६४ १४३७५९ १३८१०५
१८ ३१८ जिल्ला हाइलाकान्‍डी ३३० ६१११५६ ३१३७४७ २९७४०९
१८ ३१८ २१०६ तहसील अलगापुर ६९ ११८६४७ ६११५४ ५७४९३
१८ ३१८ २१०७ तहसील हाइलाकांडी ६४ १३३२६० ६८९७५ ६४२८५
१८ ३१८ २१०८ तहसील लाला ८७ १९११७२ ९७६१३ ९३५५९
१८ ३१८ २१०९ तहसील काटलीचार ११० १६८०७७ ८६००५ ८२०७२
१८ ३१९ जिल्ला बंगाइगांव ५३५ ६२८९९४ ३१९७८६ ३०९२०८
१८ ३१९ २११० तहसील बंगाइगांव (भाग) ७९ ७३८७७ ३६९६२ ३६९१५
१८ ३१९ २१११ तहसील बोयतामारी १२५ १२१६५२ ६१९९५ ५९६५७
१८ ३१९ २११२ तहसील सृजनग्राम २११ २५०८५३ १२८३४८ १२२५०५
१८ ३१९ २११५ तहसील बिजनी(भाग) ८३ १३०२४२ ६६११२ ६४१३०
१८ ३१९ २११४ तहसील सिदली(भाग) ३७ ५२३७० २६३६९ २६००१
१८ ३२० जिल्ला चिरांग ५०१ ४४६८२५ २२६८९५ २१९९३०
१८ ३२० २००४ तहसील कोकराझार(भाग) १३ ८१५२ ४१४० ४०१२
१८ ३२० २११३ तहसील बेंग्‍तोल ८६ ४९९४१ २५३७७ २४५६४
१८ ३२० २११४ तहसील सिदली(भाग) १३४ १५०६५० ७६९१७ ७३७३३
१८ ३२० २११० तहसील बंगाइगांव(भाग) ८२५३ ४१३९ ४११४
१८ ३२० २११५ तहसील बिजनी(भाग) २५४ २२०३२९ १११५६६ १०८७६३
१८ ३२० २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ९५०० ४७५६ ४७४४
१८ ३२१ जिल्ला कामरूप १०३७ १३७५१४८ ७०६१४० ६६९००८
१८ ३२१ २१४१ तहसील गोरेश्‍वर (भाग) २७ ३८०६१ १९४४४ १८६१७
१८ ३२१ २११६ तहसील रंगिया(भाग) ८३ १२२८०० ६३७१३ ५९०८७
१८ ३२१ २११७ तहसील कोया २८ ३२३५० १६६६७ १५६८३
१८ ३२१ २११८ तहसील कमलपुर ११६ १६९२३५ ८८५८२ ८०६५३
१८ ३२१ २११९ तहसील हाजो १२५ २२१०९० ११३९९२ १०७०९८
१८ ३२१ २१२० तहसील छयगांव १४४ १२१६२८ ६१७४१ ५९८८७
१८ ३२१ २१२१ तहसील गोरोयमारी ७७ १३४३८७ ६८४२६ ६५९६१
१८ ३२१ २१२२ तहसील चामरिया ५९ १२६६०४ ६४९८७ ६१६१७
१८ ३२१ २१२३ तहसील नगरबेरा २७ ७८२८० ४०२८१ ३७९९९
१८ ३२१ २१२४ तहसील बोको १३८ १११८८० ५६४१५ ५५४६५
१८ ३२१ २१२५ तहसील पलाशबाड़ी १८२ १८२४२८ ९३१०४ ८९३२४
१८ ३२१ २१२६ तहसील उत्‍तर गुवाहाटी (भाग) ३१ ३६४०५ १८७८८ १७६१७
१८ ३२२ जिल्ला कामरूप महानगर २०४ २१६९२७ १११०६२ १०५८६५
१८ ३२२ २१२७ तहसील आझरा १८ २८२८१ १५१७८ १३१०३
१८ ३२२ २१२६ तहसील उत्‍तर गुवाहाटी (भाग) ९२१७ ४६८८ ४५२९
१८ ३२२ २१२८ तहसील गुवाहाटी
१८ ३२२ २१२९ तहसील दिसपुर ६३०९ ३२३७ ३०७२
१८ ३२२ २१३० तहसील सोनापुर १३८ १२८९४९ ६५३२५ ६३६२४
१८ ३२२ २१३१ तहसील चन्द्रपुर ३८ ४४१७१ २२६३४ २१५३७
१८ ३२३ जिल्ला नलबारी ४५५ ६८८९०९ ३५३६७७ ३३५२३२
१८ ३२३ २१४२ तहसील बारामा(भाग) १३६४२ ७०७३ ६५६९
१८ ३२३ २१३२ तहसील टिहु (भाग.) २८ ६३०५७ ३२०२६ ३१०३१
१८ ३२३ २१३३ तहसील पश्चिम नलबारी ४९ ९७७९१ ५०२३८ ४७५५३
१८ ३२३ २१३४ तहसील बरक्षेत्री १२४ २०२१९६ १०३९४९ ९८२४७
१८ ३२३ २१३५ तहसील बरभाग ५९ ६३५४० ३२६१० ३०९३०
१८ ३२३ २१३६ तहसील नलबारी ८१ ११०१६० ५६६९५ ५३४६५
१८ ३२३ २१३७ तहसील बानेकुची २३ ४०५५९ २०९८२ १९५७७
१८ ३२३ २१३८ तहसील घोगरापार(भाग) ८४ ९०३७६ ४६१९६ ४४१८०
१८ ३२३ २१३९ तहसील बागानपाड़ा(भाग) ७५८८ ३९०८ ३६८०
१८ ३२४ जिल्ला बाक्सा ६७९ ९३७८३३ ४७५०२७ ४६२८०६
१८ ३२४ २०१८ तहसील बरनगर(भाग) ८७ १३२५३८ ६७७४९ ६४७८९
१८ ३२४ २०२४ तहसील बजाली (भाग) २९९४ १५१२ १४८२
१८ ३२४ २०२५ तहसील सरुपेटा(भाग) ५४ ५५०११ २७५९० २७४२१
१८ ३२४ २१४० तहसील जालाह(भाग) ७४ ८१९७९ ४०८७१ ४११०८
१८ ३२४ २१४१ तहसील गोरेश्‍वर (भाग) ९३ १४८११६ ७४९८८ ७३१२८
१८ ३२४ २११६ तहसील रंगिया(भाग) १४३५७ ७३०९ ७०४८
१८ ३२४ २१४२ तहसील बरामा(भाग) ३६ ४९७१५ २५२०१ २४५१४
१८ ३२४ २१३२ तहसील टिहु (भाग) ११ १७५०८ ८८५० ८६५८
१८ ३२४ २१३८ तहसील घोगरापर(भाग) ३६५२ १८४० १८१२
१८ ३२४ २१४३ तहसील बस्का ८५ १२४५८५ ६२८१५ ६१७७०
१८ ३२४ २१३९ तहसील बागानपारा (भाग) ४४ ६९७४१ ३५४४५ ३४२९६
१८ ३२४ २१४४ तहसील तामुलपुर १८३ २३५४०३ ११९७०५ ११५६९८
१८ ३२४ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) २२३४ ११५२ १०८२
१८ ३२५ जिल्ला दरंग ५५२ ८७३००६ ४४६४६० ४२६५४६
१८ ३२५ २१४५ तहसील खोयराबारी (भाग) ८३९८ ४२५१ ४१४७
१८ ३२५ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) ८४ ९५३३८ ४८९२१ ४६४१७
१८ ३२५ २१४७ तहसील सिपाझार ९२ १२३४९८ ६२८३२ ६०६६६
१८ ३२५ २१४८ तहसील मंगलदै(भाग) १३४ १६५४४२ ८५५७६ ७९८६६
१८ ३२५ २१५० तहसील कलायगांव(भाग) २५ २५२४६ १२७२३ १२५२३
१८ ३२५ २१४९ तहसील दलगांव(भाग) २१० ४५५०८४ २३२१५७ २२२९२७
१८ ३२६ जिल्ला उदालगुड़ी ७९१ ७९४०९४ ४०२४४२ ३९१६५२
१८ ३२६ २१४५ तहसील खोयराबारी(भाग) ८४ ८१२०९ ४०९८३ ४०२२६
१८ ३२६ २१४६ तहसील पाथोरीघाट(भाग) १००८ ५०१ ५०७
१८ ३२६ २१४८ तहसील मंगलदै(भाग) ४७९९ २४६५ २३३४
१८ ३२६ २१५० तहसील कलायगांव(भाग) ७७ ८०५०४ ४०९८२ ३९५२२
१८ ३२६ २१४९ तहसील दलगांव(भाग) ४६ ५२६२७ २६८०८ २५८१९
१८ ३२६ २१५१ तहसील हरिसिंगा २०० २२५४९३ ११३७१६ १११७७७
१८ ३२६ २१५२ तहसील उदालगुड़ी २२२ १९७०८१ १००१११ ९६९७०
१८ ३२६ २१५३ तहसील माजबत १३६ १३२७७३ ६७५३४ ६५२३९
१८ ३२६ २०४१ तहसील ढ़ेकियाजुली (भाग) १९ १८६०० ९३४२ ९२५८

पश्चिम बंगाल[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३२७ जिल्ला दार्जिलिंग ६१६ १११८८६० ५६६९६५ ५५१८९५
१९ ३२७ २१५४ तहसील दार्जिलिंग पुलबाजार ४३ १०५१५० ५३०७८ ५२०७२
१९ ३२७ २१५५ तहसील रंगली रंगलियोट २९ ७०१२५ ३५०२५ ३५१००
१९ ३२७ २१५६ तहसील कालिमपोंग-I ४३ ६७९५७ ३४४७४ ३३४८३
१९ ३२७ २१५७ तहसील कालिमपोंग-II ३३ ६६८३० ३४५४६ ३२२८४
१९ ३२७ २१५८ तहसील गोरुबथान २७ ६०६६३ ३१०५४ २९६०९
१९ ३२७ २१५९ तहसील जोरबांगलो-सुकियापोखरी ४२ ८६६३७ ४२९६९ ४३६६८
१९ ३२७ २१६० तहसील मिरिक २१ ४६३७४ २३३९४ २२९८०
१९ ३२७ २१६१ तहसील कर्सियांग ६५ ७९९०३ ३९९१४ ३९९८९
१९ ३२७ २१६२ तहसील माटिगरा ५९ १३५५८३ ६९८८४ ६५६९९
१९ ३२७ २१६३ तहसील नक्सलबाड़ी ७८ ९७७१७ ४९२८१ ४८४३६
१९ ३२७ २१६४ तहसील फांसीदेवा १०३ २०४५२२ १०३७१९ १००८०३
१९ ३२७ २१६५ तहसील खरीबाड़ी ७३ ९७३९९ ४९६२७ ४७७७२
१९ ३२८ जिल्ला जलपाईगुड़ी ७१८ २८१२४९५ १४३७२८६ १३७५२०९
१९ ३२८ २१६६ तहसील राजगंज २६ १९०६४५ ९९१२९ ९१५१६
१९ ३२८ २१६७ तहसील माल १०० २७५३८४ १३९६०२ १३५७८२
१९ ३२८ २१६८ तहसील मातियाली २७ १०२४१८ ५२४७६ ४९९४२
१९ ३२८ २१६९ तहसील नाग्राकाटा ३३ १२७३९७ ६४१३३ ६३२६४
१९ ३२८ २१७० तहसील मादारीहाट ४८ १८८२६५ ९४५३१ ९३७३४
१९ ३२८ २१७१ तहसील कालचिनी ४१ २११८०८ १०५६३३ १०६१७५
१९ ३२८ २१७२ तहसील कुमारग्राम ५३ १७४०५८ ८९४५६ ८४६०२
१९ ३२८ २१७३ तहसील अलीपुरदुआर - I ४७ १६०७६० ८२८७८ ७७८८२
१९ ३२८ २१७४ तहसील अलीपुरदुआर - II ७८ २०४६५२ १०५४०३ ९९२४९
१९ ३२८ २१७५ तहसील फालाकाटा ६० २४४१६१ १२५६९१ ११८४७०
१९ ३२८ २१७६ तहसील धुपगुड़ी ९८ ३८००९० १९३०७१ १८७०१९
१९ ३२८ २१७७ तहसील मैनागुड़ी ७९ २९१०७३ १५०७५७ १४०३१६
१९ ३२८ २१७८ तहसील जलपाईगुड़ी २८ २६१७८४ १३४५२६ १२७२५८
१९ ३२९ जिल्ला कोच बिहार ११३२ २५२९६५२ १३०४९१६ १२२४७३६
१९ ३२९ २१७९ तहसील हल्दीबाड़ी ५७ १०३९६९ ५२८५१ ५१११८
१९ ३२९ २१८० तहसील मेकलीगंज १३७ १५०७६७ ७७८०१ ७२९६६
१९ ३२९ २१८१ तहसील माथाभांगा - I १०१ २१८१९१ ११२४९७ १०५६९४
१९ ३२९ २१८२ तहसील माथाभांगा - II ९२ २२७३९७ ११७१०० ११०२९७
१९ ३२९ २१८३ तहसील कूच बिहार-I १४२ २९३२६७ १५१३३७ १४१९३०
१९ ३२९ २१८४ तहसील कूच बिहार-II १११ २८९९१७ १५१९४६ १३७९७१
१९ ३२९ २१८५ तहसील तूफानगंज - I ७२ २४३२५६ १२५६७२ ११७५८४
१९ ३२९ २१८६ तहसील तूफानगंज - II ५३ १८१२४६ ९३४३१ ८७८१५
१९ ३२९ २१८७ तहसील दीनहाटा - I १२८ २८१८९० १४५३२५ १३६५६५
१९ ३२९ २१८८ तहसील दीनहाटा - II ११९ २४४०६६ १२६६६३ ११७४०३
१९ ३२९ २१८९ तहसील सिताई ५३ ११०३३३ ५६०१६ ५४३१७
१९ ३२९ २१९० तहसील सितलकुची ६७ १८५३५३ ९४२७७ ९१०७६
१९ ३३० जिल्ला उत्तर दिनाजपुर १४७५ २६४४९०६ १३६२४६९ १२८२४३७
१९ ३३० २१९१ तहसील चोपरा ११६ २७८६२६ १४४०७६ १३४५५०
१९ ३३० २१९२ तहसील इसलामपुर १०१ ३०८५१८ १५८९३३ १४९५८५
१९ ३३० २१९३ तहसील ग्वालपोखर - I १४४ ३२०१८१ १६६८८९ १५३२९२
१९ ३३० २१९४ तहसील ग्वालपोखर - II १६९ २९१२५२ १५०१२५ १४११२७
१९ ३३० २१९५ तहसील करनदीघी २०० ३६८३३२ १८८५७२ १७९७६०
१९ ३३० २१९६ तहसील रायगंज २२१ ४१४१४३ २१३३९३ २००७५०
१९ ३३० २१९७ तहसील हेमताबाद ११४ १४२०५६ ७२६२४ ६९४३२
१९ ३३० २१९८ तहसील कालियागंज १९१ २२४१४२ ११५१०४ १०९०३८
१९ ३३० २१९९ तहसील इटाहार २१९ २९७६५६ १५२७५३ १४४९०३
१९ ३३१ जिल्ला दक्षिण दिनाजपुर १५८२ १४३९९८१ ७३७७७१ ७०२२१०
१९ ३३१ २२०० तहसील कुशमुंडी २२८ १९८७५२ १००३१७ ९८४३५
१९ ३३१ २२०१ तहसील गंगारामपुर १९८ २३०६१२ ११९३५८ १११२५४
१९ ३३१ २२०२ तहसील कुमारगंज २०८ १६९१०२ ८७०९८ ८२००४
१९ ३३१ २२०३ तहसील हिली ७९ ८३७५४ ४२९८१ ४०७७३
१९ ३३१ २२०४ तहसील बालुरघाट २९४ २३४१३९ १२०८६७ ११३२७२
१९ ३३१ २२०५ तहसील तपन २७१ २५०५०४ १२८५०० १२२००४
१९ ३३१ २२०६ तहसील बनसिहारी १६० १४१२८६ ७२१६१ ६९१२५
१९ ३३१ २२०७ तहसील हरिरामपुर १४४ १३१८३२ ६६४८९ ६५३४३
१९ ३३२ जिल्ला मालदा १६१३ ३४४७१८५ १७६८३३६ १६७८८४९
१९ ३३२ २२०८ तहसील हरिश्चन्द्रापुर-I १०४ १९९४९३ १०३१८३ ९६३१०
१९ ३३२ २२०९ तहसील हरिश्चन्द्रापुर-II ७३ २५१३४५ १३०३६७ १२०९७८
१९ ३३२ २२१० तहसील चांचल - I ९८ १९९१७० १०२१८७ ९६९८३
१९ ३३२ २२११ तहसील चांचल - II ९० २०५३३३ १०५३७४ ९९९५९
१९ ३३२ २२१२ तहसील रतुआ - I ९५ २७५३८८ १४२१८३ १३३२०५
१९ ३३२ २२१३ तहसील रतुआ - II ४८ २०२०८० १०२९६२ ९९११८
१९ ३३२ २२१४ तहसील गाजोल २८६ ३३२१९१ १६८६३५ १६३५५६
१९ ३३२ २२१५ तहसील बामनगोला १४१ १४३९०६ ७४०७१ ६९८३५
१९ ३३२ २२१६ तहसील हाबीबपुर २३३ १८५३४२ ९३८१२ ९१५३०
१९ ३३२ २२१७ तहसील मालदा (पुराना) ११२ १३५८५५ ६९६२६ ६६२२९
१९ ३३२ २२१८ तहसील इंग्लिश बाजार १०८ २४२७९७ १२४५२१ ११८२७६
१९ ३३२ २२१९ तहसील मानिकचक ७२ २६९८१३ १३९५९३ १३०२२०
१९ ३३२ २२२० तहसील कालियाचक-I ४९ २६९०५८ १३७२१३ १३१८४५
१९ ३३२ २२२१ तहसील कालियाचक-II ४० २०६२६७ १०५६०९ १००६५८
१९ ३३२ २२२२ तहसील कालियाचक-III ६५ ३२९१४७ १६९००० १६०१४७
१९ ३३३ जिल्ला मुर्शिदाबाद १८८६ ५७०३११५ २९१७८२२ २७८५२९३
१९ ३३३ २२२३ तहसील फरक्का ५६ १६७८२६ ८५३०२ ८२५२४
१९ ३३३ २२२४ तहसील समसेरगंज २४ १०८७१८ ५४५३२ ५४१८६
१९ ३३३ २२२५ तहसील सूती - I ४६ १५०८०३ ७७०४७ ७३७५६
१९ ३३३ २२२६ तहसील सूती - II २४ ११०७६७ ५५७९० ५४९७७
१९ ३३३ २२२७ तहसील रघुनाथगंज-I ५६ १३३११४ ६८१३६ ६४९७८
१९ ३३३ २२२८ तहसील रघुनाथगंज-II ३६ १३१२३६ ६७०१८ ६४२१८
१९ ३३३ २२२९ तहसील लालगोला ८४ ३३५८३१ १७०९९७ १६४८३४
१९ ३३३ २२३० तहसील सागरदीघी १७८ ३१०४६१ १५८६४१ १५१८२०
१९ ३३३ २२३१ तहसील भगवानगोला-I ५४ २०२०७१ १०३४१९ ९८६५२
१९ ३३३ २२३२ तहसील भगवानगोला-II ५६ १५८०२४ ८०६९९ ७७३२५
१९ ३३३ २२३३ तहसील रानीनगर-II ३० १९०८८५ ९७३५९ ९३५२६
१९ ३३३ २२३४ तहसील जलंगी ३९ २५२४७७ १२९४३० १२३०४७
१९ ३३३ २२३५ तहसील दोमकल ७७ ३६३९७६ १८६१८२ १७७७९४
१९ ३३३ २२३६ तहसील रानीनगर-I ५७ १६४६७५ ८३८४६ ८०८२९
१९ ३३३ २२३७ तहसील मुर्शिदाबाद जिआगंज १२७ २३४५६५ १२११८७ ११३३७८
१९ ३३३ २२३८ तहसील नबग्राम १०९ २२७५८६ ११६१३४ १११४५२
१९ ३३३ २२३९ तहसील खरग्राम १३८ २७३३३२ १३९५३३ १३३७९९
१९ ३३३ २२४० तहसील कांदी ८४ २२०१४५ ११२७८९ १०७३५६
१९ ३३३ २२४१ तहसील बेरहामपुर १२४ ३३७६२३ १७३१२९ १६४४९४
१९ ३३३ २२४२ तहसील हरिहरपाड़ा ५५ २५७५७१ १३१६३४ १२५९३७
१९ ३३३ २२४३ तहसील नाउदा २८ २२६८५९ ११६३४१ ११०५१८
१९ ३३३ २२४४ तहसील बेलडांगा-I ५५ ३१०४७० १५९६२६ १५०८४४
१९ ३३३ २२४५ तहसील बेलडांगा-II ६१ २५०४५८ १२९१४४ १२१३१४
१९ ३३३ २२४६ तहसील बेलडांगा-II ५१ १५३४७४ ७८३८० ७५०९४
१९ ३३३ २२४७ तहसील भरतपुर-I ८२ १७२७०२ ८९०८८ ८३६१४
१९ ३३३ २२४८ तहसील बारवान १५५ २५७४६६ १३२४३९ १२५०२७
१९ ३३४ जिल्ला बीरभूम २२४२ ३०५२९५६ १५६१९७६ १४९०९८०
१९ ३३४ २२४९ तहसील मुराराइ-I ७६ १६७९४१ ८५८४१ ८२१००
१९ ३३४ २२५० तहसील मुराराइ-II ६६ २१२२३७ १०७८८२ १०४३५५
१९ ३३४ २२५१ तहसील नलहाटी -I ८९ २०४८१८ १०५०७० ९९७४८
१९ ३३४ २२५२ तहसील नलहाटी -II ४८ १२७७८५ ६५१२० ६२६६५
१९ ३३४ २२५३ तहसील रामपुरहाट -I ११६ १८८४३५ ९५९७७ ९२४५८
१९ ३३४ २२५४ तहसील रामपुरहाट -II ९१ १७९७०५ ९२३९८ ८७३०७
१९ ३३४ २२५५ तहसील मयूरेश्बर -I १०७ १४९६०६ ७६२७२ ७३३३४
१९ ३३४ २२५६ तहसील मयूरेश्बर -II १२५ १२७६६१ ६५३७३ ६२२८८
१९ ३३४ २२५७ तहसील महम्मद बाजार १३८ १६४५७० ८३५९० ८०९८०
१९ ३३४ २२५८ तहसील राजनगर ८८ ६४०१४ ३२६३२ ३१३८२
१९ ३३४ २२५९ तहसील सिउड़ि -I १०४ ९६१४१ ४९०९३ ४७०४८
१९ ३३४ २२६० तहसील सिउड़ि -II ८५ ८७४०५ ४४९२१ ४२४८४
१९ ३३४ २२६१ तहसील सैंथिया २१६ १८६१०७ ९५४४४ ९०६६३
१९ ३३४ २२६२ तहसील लाभपुर १६० १९६४८२ १०१०१५ ९५४६७
१९ ३३४ २२६३ तहसील नानूर १३० २१३३८७ १०९४९५ १०३८९२
१९ ३३४ २२६४ तहसील बोलपुर श्रीनिकेतन १५६ १९०३९३ ९६७२३ ९३६७०
१९ ३३४ २२६५ तहसील इलमबाजार १२७ १६१५८४ ८३०५६ ७८५२८
१९ ३३४ २२६६ तहसील दुबराजपुर १९१ १८१४३७ ९२९५६ ८८४८१
१९ ३३४ २२६७ तहसील खोयरासोल १३० १५३२४८ ७९११८ ७४१३०
१९ ३३५ जिल्ला बर्द्धमान २४१८ ४६३९२६४ २३७३७८७ २२६५४७७
१९ ३३५ २२६८ तहसील सालानपुर ६९ १०१३६० ५२१५२ ४९२०८
१९ ३३५ २२६९ तहसील बाराबनी ४६ ७९२५५ ४१०४२ ३८२१३
१९ ३३५ २२७० तहसील जामुरिया ३८ ७५१४४ ३९२२३ ३५९२१
१९ ३३५ २२७१ तहसील रानीगंज १२ २३०२३ १२०१० ११०१३
१९ ३३५ २२७२ तहसील ओन्डाल १२ ३५६११ १८९५६ १६६५५
१९ ३३५ २२७३ तहसील पान्डवेश्वर १४ २६७२० १३८१० १२९१०
१९ ३३५ २२७४ तहसील फरीदपुर दुर्गापुर ४८ ८५३७० ४४३०८ ४१०६२
१९ ३३५ २२७५ तहसील कांकसा ७७ १०३५९४ ५३२१३ ५०३८१
१९ ३३५ २२७६ तहसील औसग्राम -II १०२ १५०८९६ ७७१८४ ७३७१२
१९ ३३५ २२७७ तहसील औसग्राम -I ५८ ११९३६३ ६०५२१ ५८८४२
१९ ३३५ २२७८ तहसील मंगोलकोट १३० २६३२४० १३४६९३ १२८५४७
१९ ३३५ २२७९ तहसील केतुग्राम - I ६२ १६५४०८ ८४९६६ ८०४४२
१९ ३३५ २२८० तहसील केतुग्राम - II ५५ ११८५६७ ६१४१३ ५७१५४
१९ ३३५ २२८१ तहसील काटवा - I ६३ १६६६१४ ८५७३३ ८०८८१
१९ ३३५ २२८२ तहसील काटवा - II ६३ १३६७०८ ७०५८८ ६६१२०
१९ ३३५ २२८३ तहसील पुर्वस्थली - I ९१ १५३७०३ ७९४६२ ७४२४१
१९ ३३५ २२८४ तहसील पुर्वस्थली - II ८८ २१२३५५ १०९४४२ १०२९१३
१९ ३३५ २२८५ तहसील मंतेश्वर १३६ २३७३९८ १२०९४० ११६४५८
१९ ३३५ २२८६ तहसील भातार १०४ २६३०६४ १३४०९६ १२८९६८
१९ ३३५ २२८७ तहसील गलसी-I ८५ १६४४६७ ८४९१५ ७९५५२
१९ ३३५ २२८८ तहसील गलसी-II ७३ १४७१७७ ७४७५१ ७२४२६
१९ ३३५ २२८९ तहसील बर्दवान - I ७५ १७५८३६ ८९४७१ ८६३६५
१९ ३३५ २२९० तहसील बर्दवान - II ८३ १४६५९२ ७४०१३ ७२५७९
१९ ३३५ २२९१ तहसील मेमारी-I १११ २१४००५ १०८४६५ १०५५४०
१९ ३३५ २२९२ तहसील मेमारी-II ८८ १५०२५२ ७६५०० ७३७५२
१९ ३३५ २२९३ तहसील कालना-I ९८ १८६१३८ ९४९२५ ९१२१३
१९ ३३५ २२९४ तहसील कालना-II ११२ १५७२३५ ७९४४० ७७७९५
१९ ३३५ २२९५ तहसील जामालपुर १२१ २६६३३८ १३४५२९ १३१८०९
१९ ३३५ २२९६ तहसील रैना-I ११० १७३०९४ ८८३९६ ८४६९८
१९ ३३५ २२९७ तहसील खन्डघोष १०७ १८९३३६ ९७०९२ ९२२४४
१९ ३३५ २२९८ तहसील रैना-II ८७ १५१४०१ ७७५३८ ७३८६३
१९ ३३६ जिल्ला नदिया १२१६ ३७२८७२७ १९२१११२ १८०७६१५
१९ ३३६ २२९९ तहसील करीमपुर-I ६५ १६०८९५ ८३०१४ ७७८८१
१९ ३३६ २३०० तहसील करीमपुर-II ६५ २१७१३६ १११४८८ १०५६४८
१९ ३३६ २३०१ तहसील तेहट्टा-I ५५ २४४३२२ १२५८७५ ११८४४७
१९ ३३६ २३०२ तहसील तेहट्टा-II ३२ १५१२३१ ७७२९९ ७३९३२
१९ ३३६ २३०३ तहसील कालीगंज १०५ ३०६१९७ १५७२३४ १४८९६३
१९ ३३६ २३०४ तहसील नाकाशीपाड़ा १०१ ३५२१९१ १८०९९० १७१२०१
१९ ३३६ २३०५ तहसील चापरा ७७ २९६५२९ १५२५७५ १४३९५४
१९ ३३६ २३०६ तहसील कृषनगर - II ४४ १३४०३२ ६८८२६ ६५२०६
१९ ३३६ २३०७ तहसील नबद्वीप २१ ७६२४१ ३९५१५ ३६७२६
१९ ३३६ २३०८ तहसील कृषनगर - I ८७ २८५८८५ १४७२३९ १३८६४६
१९ ३३६ २३०९ तहसील कृष्णागंज ५२ १४६७०५ ७५५७३ ७११३२
१९ ३३६ २३१० तहसील हांसखाली ७६ २४५८९९ १२७५७६ ११८३२३
१९ ३३६ २३११ तहसील शांतीपुर ५४ १५४२५६ ७९४८२ ७४७७४
१९ ३३६ २३१२ तहसील रानाघाट-I ५५ १२०८४७ ६२६६१ ५८१८६
१९ ३३६ २३१३ तहसील रानाघाट-II १०८ ३१४५१९ १६२२३७ १५२२८२
१९ ३३६ २३१४ तहसील चाकदाह १३७ ३१४३८३ १६२८९९ १५१४८४
१९ ३३६ २३१५ तहसील हरिनघाटा ८२ २०७४५९ १०६६२९ १००८३०
१९ ३३७ जिल्ला उत्तर चौबीस परगना १५१८ ४२७७६१९ २१९६५५४ २०८१०६५
१९ ३३७ २३१६ तहसील बागदा १०६ २४२९७४ १२५२७० ११७७०४
१९ ३३७ २३१७ तहसील बनगांव १४९ ३८०९०३ १९६४८७ १८४४१६
१९ ३३७ २३१८ तहसील गायघाटा १०० २६५५२६ १३६५०० १२९०२६
१९ ३३७ २३१९ तहसील स्वरुपनगर ६५ २५१७१५ १२९२५५ १२२४६०
१९ ३३७ २३२० तहसील हाबड़ा-I ५५ १७५६५१ ९०७३५ ८४९१६
१९ ३३७ २३२१ तहसील हाबड़ा-II ७६ १४०६७५ ७२२१० ६८४६५
१९ ३३७ २३२२ तहसील आमडान्गा ७९ १८५०१४ ९५२१५ ८९७९९
१९ ३३७ २३२३ तहसील बैरकपुर-I ३८ ९४२७८ ४८३५४ ४५९२४
१९ ३३७ २३२४ तहसील बैरकपुर-II १५ ५१८७४ २६७०१ २५१७३
१९ ३३७ २३२५ तहसील बारासात - I ७० १७५२२६ ९०२३८ ८४९८८
१९ ३३७ २३२६ तहसील बारासात - II ७६ १८८९२४ ९८२३५ ९०६८९
१९ ३३७ २३२७ तहसील देगंगा १०७ ३०९५५० १५८२१६ १५१३३४
१९ ३३७ २३२८ तहसील बादुड़िया ९६ २७८०४४ १४१९४४ १३६१००
१९ ३३७ २३२९ तहसील बसीरहाट-I ५९ १५०५२० ७६९३० ७३५९०
१९ ३३७ २३३० तहसील बसीरहाट-II ६६ २०८८४० १०६८६८ १०१९७२
१९ ३३७ २३३१ तहसील हाड़ोआ ९० २१४४०१ १११०८० १०३३२१
१९ ३३७ २३३२ तहसील राजारहाट ३० ८९६०७ ४६१२१ ४३४८६
१९ ३३७ २३३३ तहसील मीनाखान ७३ १९१९७३ ९८१४१ ९३८३२
१९ ३३७ २३३४ तहसील संदेशखाली - I ३० १६४४६५ ८३९२५ ८०५४०
१९ ३३७ २३३५ तहसील संदेशखाली - II २४ १६०९७६ ८१९२१ ७९०५५
१९ ३३७ २३३६ तहसील हांसनाबाद ७३ १९७०१४ १००७९५ ९६२१९
१९ ३३७ २३३७ तहसील हिंगलगंज ४२ १५९४६९ ८१४१३ ७८०५६
१९ ३३८ जिल्ला हुगली १८४२ ३३९०६४६ १७२२९४५ १६६७७०१
१९ ३३८ २३३८ तहसील गोघाट - I ९७ १४००३० ७१८०४ ६८२२६
१९ ३३८ २३३९ तहसील गोघाट - II ११० १६०५८५ ८२२६२ ७८३२३
१९ ३३८ २३४० तहसील आरामबाग १५२ २८५२०७ १४६०४१ १३९१६६
१९ ३३८ २३४१ तहसील पुरसुरा ५० १७३४३७ ८८९०८ ८४५२९
१९ ३३८ २३४२ तहसील तारकेश्वर ८९ १७९१४८ ९१५३४ ८७६१४
१९ ३३८ २३४३ तहसील धनियाखाली २१४ ३२०५३४ १६०७८९ १५९७४५
१९ ३३८ २३४४ तहसील पांडुआ १५३ २६५८६३ १३३८२४ १३२०३९
१९ ३३८ २३४५ तहसील बलागढ़ १२९ २००८१० १०२४८८ ९८३२२
१९ ३३८ २३४६ तहसील चिंसुरा-मगरा ५२ ८६७९२ ४४२३५ ४२५५७
१९ ३३८ २३४७ तहसील पोलबा-दादपुर १९३ २६३५५५ १३३६७८ १२९८७७
१९ ३३८ २३४८ तहसील हरीपाल १५२ २५६५०७ १२९४०७ १२७१००
१९ ३३८ २३४९ तहसील सिंगुर ९८ २२३९५१ ११३५६१ ११०३९०
१९ ३३८ २३५० तहसील श्रीरामपुर उत्तरपाड़ा १३ ३६३८९ १८६४० १७७४९
१९ ३३८ २३५१ तहसील चण्डीतला - I ४७ १०४६७७ ५२६१२ ५२०६५
१९ ३३८ २३५२ तहसील चण्डीतला - II २० ४८८९४ २४५५९ २४३३५
१९ ३३८ २३५३ तहसील जंगीपाड़ा १२८ २०५०९९ १०३९१२ १०११८७
१९ ३३८ २३५४ तहसील खानाकुल-I ९३ २५४४३४ १३०७१२ १२३७२२
१९ ३३८ २३५५ तहसील खानाकुल-II ५२ १८४७३४ ९३९७९ ९०७५५
१९ ३३९ जिल्ला बाँकुड़ा ३५८५ ३२९६९०१ १६८५७७७ १६१११२४
१९ ३३९ २३५६ तहसील सालतोड़ा १४५ १३५९८० ६९७३२ ६६२४८
१९ ३३९ २३५७ तहसील मेझिया ७२ ८६१८८ ४४५७५ ४१६१३
१९ ३३९ २३५८ तहसील गंगाजलघाटी १५६ १८०९७४ ९३२५२ ८७७२२
१९ ३३९ २३५९ तहसील छातना २७७ १८९७१२ ९६७९७ ९२९१५
१९ ३३९ २३६० तहसील इंदपुर १९८ १५६५२२ ८०५५६ ७५९६६
१९ ३३९ २३६१ तहसील बाँकुड़ा - I १३७ १०७६८५ ५५०७९ ५२६०६
१९ ३३९ २३६२ तहसील बाँकुड़ा - II १४४ १४०८६४ ७२३०२ ६८५६२
१९ ३३९ २३६३ तहसील बरजोड़ा १८२ १७६२६३ ९०६२४ ८५६३९
१९ ३३९ २३६४ तहसील सोनामुखी १६१ १५८६९७ ८१६१० ७७०८७
१९ ३३९ २३६५ तहसील पात्रसायर १५१ १८४०७० ९३६१४ ९०४५६
१९ ३३९ २३६६ तहसील इन्दास १२९ १६९७८३ ८६६९७ ८३०८६
१९ ३३९ २३६७ तहसील कोतुलपुर १६५ १८०२९२ ९२११४ ८८१७८
१९ ३३९ २३६८ तहसील जयपुर १३७ १५६९२० ८०१३८ ७६७८२
१९ ३३९ २३६९ तहसील विष्णुपुर १४७ १५६८२२ ७९९४१ ७६८८१
१९ ३३९ २३७० तहसील ओन्दा २७१ २५२९८४ १२९२४८ १२३७३६
१९ ३३९ २३७१ तहसील तालडांगरा १४१ १४७८९३ ७४९९९ ७२८९४
१९ ३३९ २३७२ तहसील सिमलापाल १९१ १३५८३२ ६९३१५ ६६५१७
१९ ३३९ २३७३ तहसील खात्रा १४६ १०४५९२ ५३७०२ ५०८९०
१९ ३३९ २३७४ तहसील हीरबांध ११६ ८३८३४ ४२९१७ ४०९१७
१९ ३३९ २३७५ तहसील रानीबान्ध १६९ ११९०८९ ६०२९० ५८७९९
१९ ३३९ २३७६ तहसील रायपुर १९७ १६५०९७ ८४१०७ ८०९९०
१९ ३३९ २३७७ तहसील सारेंगा १५३ १०६८०८ ५४१६८ ५२६४०
१९ ३४० जिल्ला पुरूलिया २४५९ २५५६८०१ १३०४२०८ १२५२५९३
१९ ३४० २३७८ तहसील जयपुर १०९ १२३०९० ६३६३३ ५९४५७
१९ ३४० २३७९ तहसील पुरूलिया-II १०१ १५७८६२ ८०४९२ ७७३७०
१९ ३४० २३८० तहसील पारा ११८ १६७९९७ ८६४२३ ८१५७४
१९ ३४० २३८१ तहसील रघुनाथपुर-II ९० १०७८२७ ५५४६३ ५२३६४
१९ ३४० २३८२ तहसील रघुनाथपुर-I ७९ ९६४८८ ४९७६२ ४६७२६
१९ ३४० २३८३ तहसील नेतुरिया ११० ८३१३७ ४२७०७ ४०४३०
१९ ३४० २३८४ तहसील सान्तुरी ९२ ७२५८६ ३६९९५ ३५५९१
१९ ३४० २३८५ तहसील काशीपुर १९८ १७४३२५ ८८७३८ ८५५८७
१९ ३४० २३८६ तहसील हुरा १११ १४३५७५ ७२८६७ ७०७०८
१९ ३४० २३८७ तहसील पुरूलिया-I १०५ १४५४९४ ७४८७३ ७०६२१
१९ ३४० २३८८ तहसील पुन्चा ९९ १२३८५५ ६२६७६ ६११७९
१९ ३४० २३८९ तहसील आरशा ९५ १५४७३६ ७८३९८ ७६३३८
१९ ३४० २३९० तहसील झालदा-I १३१ १२७७५९ ६५२४७ ६२५१२
१९ ३४० २३९१ तहसील झालदा-II ११८ १३५८१४ ६९१४१ ६६६७३
१९ ३४० २३९२ तहसील बागमुंडी १३८ १३५५७९ ६९५२० ६६०५९
१९ ३४० २३९३ तहसील बलरामपुर ८९ ११३५१९ ५८३१४ ५५२०५
१९ ३४० २३९४ तहसील बड़ाबाजार २०२ १६२५०८ ८२१५८ ८०३५०
१९ ३४० २३९५ तहसील मानबाजार - I २१९ १४४५५० ७३१७२ ७१३७८
१९ ३४० २३९६ तहसील मानबाजार - II १२४ ९७१६४ ४८९४३ ४८२२१
१९ ३४० २३९७ तहसील बन्दोवान १३१ ८८९३६ ४४६८६ ४४२५०
१९ ३४१ जिल्ला हावड़ा ६४४ १७७५८८५ ९०९५१९ ८६६३६६
१९ ३४१ २३९८ तहसील उदयनारायणपुर ७५ १९०१८६ ९७७३५ ९२४५१
१९ ३४१ २३९९ तहसील आमता - II ६५ १९२२९८ ९८८८७ ९३४११
१९ ३४१ २४०० तहसील आमता - I ७२ १६११९३ ८२७०९ ७८४८४
१९ ३४१ २४०१ तहसील जगतबल्लभपुर ६६ १८६६९८ ९५६०२ ९१०९६
१९ ३४१ २४०२ तहसील डोमजूर ३१ ७४५१० ३७४१६ ३७०९४
१९ ३४१ २४०३ तहसील बाली जागाछा ९३०० ४७३४ ४५६६
१९ ३४१ २४०४ तहसील सांकरैल १४ ३५१९५ १८०१७ १७१७८
१९ ३४१ २४०५ तहसील पांचला १३ ४३०८७ २२१४७ २०९४०
१९ ३४१ २४०६ तहसील उलुबेड़िया - II २३ ८०७९३ ४१२८८ ३९५०५
१९ ३४१ २४०७ तहसील उलुबेड़िया - I ६६ १८४७८१ ९४२५० ९०५३१
१९ ३४१ २४०८ तहसील बागनान - I ४० १४०११६ ७२२७० ६७८४६
१९ ३४१ २४०९ तहसील बागनान - II ४१ ११९०३३ ६१४१९ ५७६१४
१९ ३४१ २४१० तहसील श्यामपुर-I ६३ १८३२२० ९३१९२ ९००२८
१९ ३४१ २४११ तहसील श्यामपुर-II ७३ १७५४७५ ८९८५३ ८५६२२
१९ ३४२ जिल्ला कोलकाता
१९ ३४३ जिल्ला दक्षिण चौबीस परगना १९९४ ६०७४१८८ ३१०९२१९ २९६४९६९
१९ ३४३ २४१२ तहसील ठाकुरपुकुर महेशतला ३३ ९०१८० ४५७१७ ४४४६३
१९ ३४३ २४१३ तहसील बज बज -I १३ २९५७३ १५०४० १४५३३
१९ ३४३ २४१४ तहसील बज बज -II ६१ १३५२५४ ६९११७ ६६१३७
१९ ३४३ २४१५ तहसील बिष्नुपुर-I ८४ २०४३८५ १०४५३० ९९८५५
१९ ३४३ २४१६ तहसील बिष्नुपुर-II ५२ १३८९७९ ७१२२३ ६७७५६
१९ ३४३ २४१७ तहसील सोनारपुर ६५ १७५७१३ ८९७०६ ८६००७
१९ ३४३ २४१८ तहसील भांगड़ - I ८० २२८५२८ ११७२२९ १११२९९
१९ ३४३ २४१९ तहसील भांगड़ - II ६० २४६७०८ १२७१९५ ११९५१३
१९ ३४३ २४२० तहसील कैनिंग-I ५३ १८१५०८ ९२६८४ ८८८२४
१९ ३४३ २४२१ तहसील कैनिंग-II ६१ २४१३३१ १२२७८७ ११८५४४
१९ ३४३ २४२२ तहसील बारूईपुर १२२ ३१५८०७ १६१६४३ १५४१६४
१९ ३४३ २४२३ तहसील मगराहाट - II ७८ २१८५०४ ११२४४१ १०६०६३
१९ ३४३ २४२४ तहसील मगराहाट - I ७८ २०३८३७ १०४३२९ ९९५०८
१९ ३४३ २४२५ तहसील फलता १२९ २२६१६२ ११५७२५ ११०४३७
१९ ३४३ २४२६ तहसील डायमण्ड हार्बर - I ६७ १३५१६० ६९०३१ ६६१२९
१९ ३४३ २४२७ तहसील डायमण्ड हार्बर - II ८९ १८५८०८ ९५१३४ ९०६७४
१९ ३४३ २४२८ तहसील कुल्पी १७२ २६६६४५ १३६३५९ १३०२८६
१९ ३४३ २४२९ तहसील मंदिरबाजार ११० १८८९९५ ९७२०८ ९१७८७
१९ ३४३ २४३० तहसील मथुरापुर-I ९१ १६९२६३ ८६७१३ ८२५५०
१९ ३४३ २४३१ तहसील जयनगर-I ६५ २१६८२९ १११३६७ १०५४६२
१९ ३४३ २४३२ तहसील जयनगर-II ४७ २३९७८४ १२२५४५ ११७२३९
१९ ३४३ २४३३ तहसील कुलतली ४३ २२९०५३ ११७५६२ १११४९१
१९ ३४३ २४३४ तहसील बासन्ती ६४ ३३००९२ १६७८३२ १६२२६०
१९ ३४३ २४३५ तहसील गोसाबा ५० २४६५९८ १२५९१० १२०६८८
१९ ३४३ २४३६ तहसील मथुरापुर-II २७ २२०८३९ ११३८३१ १०७००८
१९ ३४३ २४३७ तहसील काकद्वीप ३९ २८१९६३ १४४१२० १३७८४३
१९ ३४३ २४३८ तहसील सागर ४२ २१२०३७ १०९४६८ १०२५६९
१९ ३४३ २४३९ तहसील नामखाना ३४ १८२८३० ९३३५१ ८९४७९
१९ ३४३ २४४० तहसील पाथरप्रतिमा ८७ ३३१८२३ १६९४२२ १६२४०१
१९ ३४४ जिल्ला पश्चिम मेदिनीपुर ७६०० ५१९०७७१ २६४१७२१ २५४९०५०
१९ ३४४ २४४१ तहसील बिनपुर-II ४०१ १५८७९८ ७९७९३ ७९००५
१९ ३४४ २४४२ तहसील बिनपुर-I ४२७ १५६१५३ ७८९२९ ७७२२४
१९ ३४४ २४४३ तहसील गड़बेता - II २६४ १४८४१० ७५१६५ ७३२४५
१९ ३४४ २४४४ तहसील गड़बेता - I ३०६ २१८२३९ १११३७९ १०६८६०
१९ ३४४ २४४५ तहसील गड़बेता - III १८८ १४८८०९ ७५५६२ ७३२४७
१९ ३४४ २४४६ तहसील चन्द्रकोना-I १२६ १३६००६ ६९८२० ६६१८६
१९ ३४४ २४४७ तहसील चन्द्रकोना-II १२२ १२३२६९ ६३१८० ६००८९
१९ ३४४ २४४८ तहसील घाटाल १३९ २१९५५५ ११३१९९ १०६३५६
१९ ३४४ २४४९ तहसील दासपुर-I १५७ २०३९८७ १०३७५७ १००२३०
१९ ३४४ २४५० तहसील दासपुर-II ८७ २३८५२९ १२१७४२ ११६७८७
१९ ३४४ २४५१ तहसील केशपुर ५७० ३३९२४८ १७३५०४ १६५७४४
१९ ३४४ २४५२ तहसील सालबनी ४११ १८८६५३ ९५१९५ ९३४५८
१९ ३४४ २४५३ तहसील मिदनापुर २३२ १९१७०५ ९७४९० ९४२१५
१९ ३४४ २४५४ तहसील झाड़ग्राम ४८९ १७००९७ ८५९७० ८४१२७
१९ ३४४ २४५५ तहसील जामबोनी २८१ ११३१९७ ५७६०७ ५५५९०
१९ ३४४ २४५६ तहसील गोपीबल्लभपुर - II १७५ १०४९९६ ५३४५९ ५१५३७
१९ ३४४ २४५७ तहसील गोपीबल्लभपुर - I १९९ १०८२५४ ५५४७५ ५२७७९
१९ ३४४ २४५८ तहसील नयाग्राम २९४ १४२१९९ ७१५३७ ७०६६२
१९ ३४४ २४५९ तहसील सांकरैल २४७ ११५४१८ ५८२४० ५७१७८
१९ ३४४ २४६० तहसील खड़गपुर-I २२८ १६५९६१ ८४४८९ ८१४७२
१९ ३४४ २४६१ तहसील खड़गपुर-II ३३० १८३४४० ९२५४६ ९०८९४
१९ ३४४ २४६२ तहसील डेबरा ४६० २७४८३५ १३८८२४ १३६०११
१९ ३४४ २४६३ तहसील पिंगला १७५ १९४८०९ ९९९८८ ९४८२१
१९ ३४४ २४६४ तहसील सबंग २२६ २७०४९२ १३८९२४ १३१५६८
१९ ३४४ २४६५ तहसील नारायनगढ़ ४६६ २९३६१३ १४८७७९ १४४८३४
१९ ३४४ २४६६ तहसील केशियारी २०२ १४९२६० ७५६०१ ७३६५९
१९ ३४४ २४६७ तहसील दाँतन - I १८१ १६५९२१ ८४४६६ ८१४५५
१९ ३४४ २४६८ तहसील दाँतन - II ११८ १५५०१७ ७९५४३ ७५४७४
१९ ३४४ २४६९ तहसील मोहनपुर १०० १११९०१ ५७५५८ ५४३४३
१९ ३४५ जिल्ला पूर्व मेदिनीपुर २९२९ ४५०३१६१ २३२२५६२ २१८०५९९
१९ ३४५ २४७० तहसील पांसकुड़ा २२५ २८३३०३ १४५५६३ १३७७४०
१९ ३४५ २४७१ तहसील कोलाघाट १०६ २३९६४६ १२४२८३ ११५३६३
१९ ३४५ २४७२ तहसील तमलुक ९९ २०७०६४ १०६९०४ १००१६०
१९ ३४५ २४७३ तहसील सहिद मातंगिनी ८१ १८३९८७ ९५३५२ ८८६३५
१९ ३४५ २४७४ तहसील नन्दकुमार १०० २६२९९८ १३५७२० १२७२७८
१९ ३४५ २४७५ तहसील महिसादल ७३ १९९६१३ १०३०२३ ९६५९०
१९ ३४५ २४७६ तहसील मयना ८५ २२०३३० ११४५५१ १०५७७९
१९ ३४५ २४७७ तहसील पटाशपुर - I १३६ १६६९७७ ८६२८० ८०६९७
१९ ३४५ २४७८ तहसील पटाशपुर - II १४४ १७५०५६ ९०३१९ ८४७३७
१९ ३४५ २४७९ तहसील भगवानपुर-II १६७ १९२१६२ ९९०६० ९३१०२
१९ ३४५ २४८० तहसील भगवानपुर-I १६४ २२२६७७ ११५२२८ १०७४४९
१९ ३४५ २४८१ तहसील चांदीपुर १११ १७६७०४ ९१३४२ ८५३६२
१९ ३४५ २४८२ तहसील सुताहाटा ७८ ११८६२९ ६०८९२ ५७७३७
१९ ३४५ २४८३ तहसील हालदिया २४ ९७९९२ ५०५३१ ४७४६१
१९ ३४५ २४८४ तहसील नन्दीग्राम-I ९८ २०२०३२ १०३८८० ९८१५२
१९ ३४५ २४८५ तहसील नन्दीग्राम-II ४० ११७९४५ ६०६०१ ५७३४४
१९ ३४५ २४८६ तहसील खेजुरी-I ४२ १३२९९२ ६८४९४ ६४४९८
१९ ३४५ २४८७ तहसील खेजुरी-II ९७ १३९४६३ ७१२९४ ६८१६९
१९ ३४५ २४८८ तहसील कन्टाई - I २२१ १७०८९४ ८८१०५ ८२७८९
१९ ३४५ २४८९ तहसील देशोप्रान १६६ १७०९३८ ८८०९४ ८२८४४
१९ ३४५ २४९० तहसील कन्टाई - III १६६ १५७७९३ ८११४३ ७६६५०
१९ ३४५ २४९१ तहसील एगरा-I १२३ १६७१६३ ८६४५८ ८०७०५
१९ ३४५ २४९२ तहसील एगरा-II ११५ १७८७६३ ९२५७८ ८६१८५
१९ ३४५ २४९३ तहसील रामनगर-I १३७ १६१९८६ ८२४९४ ७९४९२
१९ ३४५ २४९४ तहसील रामनगर-II १३४ १५६०५४ ८०३७३ ७५६८१

झारखण्ड[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२० राज्य झारखण्ड २९४९२ २५०५५०७३ १२७७६४८६ १२२७८५८७
२० ३४६ जिल्ला गढ़वा ८४४ १२५३११४ ६४६९४७ ६०६१६७
२० ३४६ २४९५ तहसील खरौंधी २० ५१४७९ २६४९८ २४९८१
२० ३४६ २४९६ तहसील भवनाथपुर २७ ८००५७ ४१८७२ ३८१८५
२० ३४६ २४९७ तहसील केतार ३१ ५०८२१ २६५१८ २४३०३
२० ३४६ २४९८ तहसील कांडी/ काण्डी ७६ ८१५२१ ४२५४१ ३८९८०
२० ३४६ २४९९ तहसील मझिआंव ४२ ५२५८६ २७४२६ २५१६०
२० ३४६ २५०० तहसील बरडीहा २२ ३७९३० १९५२७ १८४०३
२० ३४६ २५०१ तहसील रमना ३८ ७०५८४ ३६५५६ ३४०२८
२० ३४६ २५०२ तहसील विशुनपुरा २९ ३२२४२ १६६६९ १५५७३
२० ३४६ २५०३ तहसील नगरउँटारी ७४ १०२७७२ ५३२४६ ४९५२६
२० ३४६ २५०४ तहसील धुरकी २८ ५५४६९ २८५४४ २६९२५
२० ३४६ २५०५ तहसील सगमा १६ ३०३९६ १५७९८ १४५९८
२० ३४६ २५०६ तहसील डन्डई २८ ६३६६५ ३२५५८ ३११०७
२० ३४६ २५०७ तहसील चिनिया ३० ३८८३३ १९७६१ १९०७२
२० ३४६ २५०८ तहसील मेराल (पिपरा कलां) ७५ १३०३०८ ६७२५३ ६३०५५
२० ३४६ २५०९ तहसील गढ़वा ११६ १५५५६८ ८११२२ ७४४४६
२० ३४६ २५१० तहसील डंडा १७८५६ ९१९५ ८६६१
२० ३४६ २५११ तहसील रंका ७८ ९०४८३ ४५७८३ ४४७००
२० ३४६ २५१२ तहसील रमकंडा ३२ ४४४५२ २२५२५ २१९२७
२० ३४६ २५१३ तहसील भंडरिया ७५ ६६०९२ ३३५५५ ३२५३७
२० ३४७ जिल्ला चतरा १३७७ ९७९९३२ ५००२११ ४७९७२१
२० ३४७ २५१४ तहसील शालिग्राम राम नारायणपुर (हंटरगंज) २५० १८७५९० ९६३२८ ९१२६२
२० ३४७ २५१५ तहसील प्रतापपुर १७१ १२०२२१ ६१७८० ५८४४१
२० ३४७ २५१६ तहसील कुंडा ७६ ३००१८ १५४२७ १४५९१
२० ३४७ २५१७ तहसील लावालौंग ९७ ५०५५३ २५६५१ २४९०२
२० ३४७ २५१८ तहसील चतरा १६७ १०१०१४ ५१९५८ ४९०५६
२० ३४७ २५१९ तहसील कान्हा चट्टी ११७ ६३०१२ ३२११२ ३०९००
२० ३४७ २५२० तहसील ईटखोरी १३७ ७४९२९ ३७८६९ ३७०६०
२० ३४७ २५२१ तहसील मयूर हण्ड १०८ ५८९२५ २९४८२ २९४४३
२० ३४७ २५२२ तहसील गिद्धौर ३८ ४०९१९ २०९१० २०००९
२० ३४७ २५२३ तहसील पथलगोड़ा ३० ३१५३० १५८६७ १५६६३
२० ३४७ २५२४ तहसील सिमरिया ९५ १०७८७१ ५४८५५ ५३०१६
२० ३४७ २५२५ तहसील टण्डवा ९१ ११३३५० ५७९७२ ५५३७८
२० ३४८ जिल्ला कोडरमा ५७७ ५७५०१३ २९३५९५ २८१४१८
२० ३४८ २५२६ तहसील सतगावां ११३ ७४५२० ३८१८३ ३६३३७
२० ३४८ २५२७ तहसील कोडरमा ७६ ८०३०३ ४०९६३ ३९३४०
२० ३४८ २५२८ तहसील डोमचांच १०१ १०९५७८ ५५९१५ ५३६६३
२० ३४८ २५२९ तहसील जयनगर ११२ १३१२७९ ६७७०८ ६३५७१
२० ३४८ २५३० तहसील चंदवारा ७५ ८४९१४ ४३९६१ ४०९५३
२० ३४८ २५३१ तहसील मरकच्चो १०० ९४४१९ ४६८६५ ४७५५४
२० ३४९ जिल्ला गिरिडीह २५५८ २२३७४५० ११४९६०८ १०८७८४२
२० ३४९ २५३२ तहसील गावाँ १३७ ११५९६२ ५९०३९ ५६९२३
२० ३४९ २५३३ तहसील तिसरी १८३ ९५०८१ ४७४२३ ४७६५८
२० ३४९ २५३४ तहसील देवरी २६९ १८२५२७ ९४६८६ ८७८४१
२० ३४९ २५३५ तहसील धनवार २७९ २५८५७५ १३३८४९ १२४७२६
२० ३४९ २५३६ तहसील जमुआ ३०५ २७१५६३ १३९८९२ १३१६७१
२० ३४९ २५३७ तहसील बेंगाबाद २३१ १५३१९८ ७९०१८ ७४१८०
२० ३४९ २५३८ तहसील गान्डे/ गाण्डे २६६ १७५०८७ ९०४०७ ८४६८०
२० ३४९ २५३९ तहसील गिरिडीह २११ २०८२६० १०७६४३ १००६१७
२० ३४९ २५४० तहसील बिरनी १७२ १६९४५१ ८५९७० ८३४८१
२० ३४९ २५४१ तहसील बगोदर ६३ १५८०९४ ८०७२२ ७७३७२
२० ३४९ २५४२ तहसील सरिया ६७ १३०१३५ ६६९८२ ६३१५३
२० ३४९ २५४३ तहसील डुमरी १८१ २१०००२ १०८०६० १०१९४२
२० ३४९ २५४४ तहसील पीरटांड़ १९४ १०९५१५ ५५९१७ ५३५९८
२० ३५० जिल्ला देवघर २३५४ १२३३७१२ ६३८१३६ ५९५५७६
२० ३५० २५४५ तहसील देवघर २६६ १४२९६६ ७४५९८ ६८३६८
२० ३५० २५४६ तहसील मोहनपुर ३८३ १७५८४५ ९१४७७ ८४३६८
२० ३५० २५४७ तहसील सारवाँ २०३ ९०७५७ ४७२६९ ४३४८८
२० ३५० २५४८ तहसील सोनारायठाढ़ी १९६ ७६११६ ३९३९४ ३६७२२
२० ३५० २५४९ तहसील देवीपुर २२३ १०७०१५ ५५६७९ ५१३३६
२० ३५० २५५० तहसील मधुपुर २०६ १३५५१० ६९८२७ ६५६८३
२० ३५० २५५१ तहसील मार्गोमुंडा ११९ ८६७३३ ४४२८४ ४२४४९
२० ३५० २५५२ तहसील करौं १४१ ८८२५१ ४५३१७ ४२९३४
२० ३५० २५५३ तहसील सारठ ३४९ १६९२३८ ८७६९८ ८१५४०
२० ३५० २५५४ तहसील पालोजोरी २६८ १६१२८१ ८२५९३ ७८६८८
२० ३५१ जिल्ला गोड्डा १६८८ १२४९१३२ ६४३९०७ ६०५२२५
२० ३५१ २५५५ तहसील मेहरमा १४४ १४६३२५ ७६५८८ ६९७३७
२० ३५१ २५५६ तहसील ठाकुर गंगटी १४६ ९९६०३ ५१८२२ ४७७८१
२० ३५१ २५५७ तहसील बोआरीजोर ३०९ १३८३३० ७०१०६ ६८२२४
२० ३५१ २५५८ तहसील महगामा २४५ १८६००७ ९६२१६ ८९७९१
२० ३५१ २५५९ तहसील पथरगामा १४६ ११५६६२ ५९७८० ५५८८२
२० ३५१ २५६० तहसील बसंतराय ८३ ९३४४८ ४८३१७ ४५१३१
२० ३५१ २५६१ तहसील गोड्डा १९७ २१६८०५ ११२३६९ १०४४३६
२० ३५१ २५६२ तहसील पोरैयाहाट १९७ १८७४८९ ९५८१४ ९१६७५
२० ३५१ २५६३ तहसील सुन्दरपहाड़ी २२१ ६५४६३ ३२८९५ ३२५६८
२० ३५२ जिल्ला साहिबगंज १३४९ ९९०९०१ ५०५८९२ ४८५००९
२० ३५२ २५६४ तहसील साहिबगंज २१ ७३९०६ ३९२७५ ३४६३१
२० ३५२ २५६५ तहसील मंडरो १८४ ७५६५९ ३८११४ ३७५४५
२० ३५२ २५६६ तहसील बोरियो २६८ ९०८८१ ४५६२२ ४५२५९
२० ३५२ २५६७ तहसील बरहैट १९९ ११५७४२ ५८९२२ ५६८२०
२० ३५२ २५६८ तहसील तालझारी २०५ ७६३३० ३८६५९ ३७६७१
२० ३५२ २५६९ तहसील राजमहल १०१ १४०५६३ ७२३६४ ६८१९९
२० ३५२ २५७० तहसील उधवा ७६ १६७७२७ ८६१२२ ८१६०५
२० ३५२ २५७१ तहसील पथना १३३ ८१९४० ४११३६ ४०८०४
२० ३५२ २५७२ तहसील बरहरवा १६२ १६८१५३ ८५६७८ ८२४७५
२० ३५३ जिल्ला पाकुड़ ११४१ ८३२९१० ४१८२५१ ४१४६५९
२० ३५३ २५७३ तहसील लिट्टीपाड़ा २७५ १०५७०१ ५२८५० ५२८५१
२० ३५३ २५७४ तहसील अमड़ापाड़ा १२१ ६५२८९ ३२९२३ ३२३६६
२० ३५३ २५७५ तहसील हिरनपुर ११९ ८४०७९ ४२५०६ ४१५७३
२० ३५३ २५७६ तहसील पाकुड़ १५६ २६०४०३ १३०८०७ १२९५९६
२० ३५३ २५७७ तहसील महेशपुर ३२२ २०८८६२ १०४९८४ १०३८७८
२० ३५३ २५७८ तहसील पकुड़िया १४८ १०८५७६ ५४१८१ ५४३९५
२० ३५४ जिल्ला धनबाद १०७५ ११२४०९३ ५८१९५६ ५४२१३७
२० ३५४ २५७९ तहसील टुण्डी १९० १०२०२२ ५२१८१ ४९८४१
२० ३५४ २५८० तहसील पुर्वी टुण्डी ७९ ५०२४० २५६३४ २४६०६
२० ३५४ २५८१ तहसील तोपचांची १०५ १११९८२ ५८२०७ ५३७७५
२० ३५४ २५८२ तहसील बाघमारा-सह-कतरास १७८ २२२६५७ ११६३७६ १०६२८१
२० ३५४ २५८३ तहसील गोबिंदपुर २१३ २२०३८४ ११४०२१ १०६३६३
२० ३५४ २५८४ तहसील धनबाद-सह-केन्दुआडीह-सह-जगता २६ ३३४२१ १७४०६ १६०१५
२० ३५४ २५८६ तहसील बलियापुर ६३ १२१४९४ ६३१५८ ५८३३६
२० ३५४ २५८७ तहसील निरसा-सह-चिरकुंडा २२१ २६१८९३ १३४९७३ १२६९२०
२० ३५५ जिल्ला बोकारो ६११ १०७८६८६ ५५४९५४ ५२३७३२
२० ३५५ २५८८ तहसील नवाडीह ६७ १३३८४८ ६७९७३ ६५८७५
२० ३५५ २५८९ तहसील चन्द्रपुरा २० ४८७७६ २५२९९ २३४७७
२० ३५५ २५९० तहसील बेरमो ४२२२ २१२८ २०९४
२० ३५५ २५९१ तहसील गुमिया १०७ १३०८९८ ६६६६३ ६४२३५
२० ३५५ २५९२ तहसील पेटरवार ६२ १२७६१७ ६५६०४ ६२०१३
२० ३५५ २५९३ तहसील कसमार ६६ ८९९७४ ४५९४७ ४४०२७
२० ३५५ २५९४ तहसील जरीडीह ३८ ७५६७१ ३८९३७ ३६७३४
२० ३५५ २५९५ तहसील चास १२६ २४९०८३ १२८९७३ १२०११०
२० ३५५ २५९६ तहसील चन्दनकियारी १२२ २१८५९७ ११३४३० १०५१६७
२० ३५६ जिल्ला लोहरदगा ३५२ ४०४३७९ २०३२५५ २०११२४
२० ३५६ २५९७ तहसील किस्को ५२ ५४९५९ २७६९२ २७२६७
२० ३५६ २५९८ तहसील पेशरार ७३ ३१०५७ १५७६४ १५२९३
२० ३५६ २५९९ तहसील कुड़ू ६५ ८४८२७ ४२४८० ४२३४७
२० ३५६ २६०० तहसील कैरो २६ ३७८६७ १८७७३ १९०९४
२० ३५६ २६०१ तहसील लोहरदगा ३८ ६८५९८ ३४४८४ ३४११४
२० ३५६ २६०२ तहसील सेन्हा ५३ ६९७६८ ३५३०८ ३४४६०
२० ३५६ २६०३ तहसील भण्डरा ४५ ५७३०३ २८७५४ २८५४९
२० ३५७ जिल्ला पूर्वी सिंहभूम १६०९ १०१९३२८ ५१४४९८ ५०४८३०
२० ३५७ २६०४ तहसील पटमदा ८४ ८२८७६ ४१७५१ ४११२५
२० ३५७ २६०५ तहसील बोड़ाम ७३ ६९०१३ ३५१४२ ३३८७१
२० ३५७ २६०६ तहसील गोलमुरी-सह-जुगसलाई ८३ १०२६२३ ५२२१८ ५०४०५
२० ३५७ २६०७ तहसील घाटशिला १५२ ८९२८१ ४५००६ ४४२७५
२० ३५७ २६०८ तहसील पोटका २८३ १८९१२७ ९४६०१ ९४५२६
२० ३५७ २६०९ तहसील मुसाबनी ४३ ५७४८६ २८६६२ २८८२४
२० ३५७ २६१० तहसील डुमरिया ९० ६२१२८ ३१०४३ ३१०८५
२० ३५७ २६११ तहसील धालभूमगढ़ १०३ ६१९३२ ३१३०९ ३०६२३
२० ३५७ २६१२ तहसील गुड़बांधा ८२ ४३००१ २१७०३ २१२९८
२० ३५७ २६१३ तहसील चकुलिया २५७ १०८८१० ५४९६० ५३८५०
२० ३५७ २६१४ तहसील बहरागोड़ा ३५९ १५३०५१ ७८१०३ ७४९४८
२० ३५८ जिल्ला पलामू १७११ १७१३८६६ ८८७५५१ ८२६३१५
२० ३५८ २६१५ तहसील हुसैनाबाद १५३ १३३०४९ ६८७४८ ६४३०१
२० ३५८ २६१६ तहसील हैदरनगर ५१ ७४०३१ ३८६२९ ३५४०२
२० ३५८ २६१७ तहसील मोहम्मदगंज ४२ ४७३१५ २४६२७ २२६८८
२० ३५८ २६१८ तहसील हरिहरगंज ८० ६२३९२ ३२४३६ २९९५६
२० ३५८ २६१९ तहसील पीपरा ६३ ३६३८९ १८७९३ १७५९६
२० ३५८ २६२० तहसील छतरपुर १३० १४७४५९ ७६९४४ ७०५१५
२० ३५८ २६२१ तहसील नौडीहा बाजार/ नावाडीह ९१ ७३७९९ ३८२९२ ३५५०७
२० ३५८ २६२२ तहसील पाण्डू ५१ ६७८८६ ३५४३० ३२४५६
२० ३५८ २६२३ तहसील उँटारी रोड २६ ३८८८८ २०४०० १८४८८
२० ३५८ २६२४ तहसील बिश्रामपुर ५७ ६२०५८ ३२१६० २९८९८
२० ३५८ २६२५ तहसील नावा बाजार ४६ ५०३४५ २६२६१ २४०८४
२० ३५८ २६२६ तहसील पाटन १४० १३४५३६ ७००५५ ६४४८१
२० ३५८ २६२७ तहसील पड़वा ३४ ४६९५७ २४३३० २२६२७
२० ३५८ २६२८ तहसील मनातू ७७ ४६८५६ २४३९४ २२४६२
२० ३५८ २६२९ तहसील तरहसी ९६ ८१२९७ ४१८९७ ३९४००
२० ३५८ २६३० तहसील पांकी १८३ १५७८५० ८०७४९ ७७१०१
२० ३५८ २६३१ तहसील सतबरवा ५६ ६६४१७ ३३८८२ ३२५३५
२० ३५८ २६३२ तहसील नीलाम्बर-पीताम्बरपुर(लेसलीगंज) ११५ १००२२२ ५१९४० ४८२८२
२० ३५८ २६३३ तहसील मेदिनीनगर (डालटेनगंज) ५१ ८१२७१ ४२२२७ ३९०४४
२० ३५८ २६३४ तहसील चैनपुर १६९ २०४८४९ १०५३५७ ९९४९२
२० ३५९ जिल्ला लातेहार ७४९ ६७५१२० ३४२५६६ ३३२५५४
२० ३५९ २६३५ तहसील मनिका ८२ ८८०९५ ४४९२३ ४३१७२
२० ३५९ २६३६ तहसील बरवाडीह ८१ ९११०४ ४६३९६ ४४७०८
२० ३५९ २६३७ तहसील महुआडाड़ १०१ ७४७३२ ३७९१५ ३६८१७
२० ३५९ २६३८ तहसील गारू ६९ ३०२७४ १५२२७ १५०४७
२० ३५९ २६३९ तहसील लातेहार १६१ ११७५१४ ५९२८१ ५८२३३
२० ३५९ २६४० तहसील बालूमाथ ६६ ८९०१२ ४५३१३ ४३६९९
२० ३५९ २६४१ तहसील बारियातू ५६ ६००९५ ३०३५९ २९७३६
२० ३५९ २६४२ तहसील हेरहंज ५० ३४६३० १७७७२ १६८५८
२० ३५९ २६४३ तहसील चंदवा ८३ ८९६६४ ४५३८० ४४२८४
२० ३६० जिल्ला हजारीबाग ११९३ १४५९१८८ ७४६९३४ ७१२२५४
२० ३६० २६४४ तहसील चौपारन २३३ १५६४५३ ७८२९४ ७८१५९
२० ३६० २६४५ तहसील बरही १०० १११५४४ ५७४९६ ५४०४८
२० ३६० २६४६ तहसील पदमा ४० ५६०१४ २८९४१ २७०७३
२० ३६० २६४७ तहसील ईचाक ८८ ११२८१५ ५८२४४ ५४५७१
२० ३६० २६४८ तहसील टाटीझरिया ५३ ४८५४९ २४०६१ २४४८८
२० ३६० २६४९ तहसील दारू ५२ ५२३०५ २७०२२ २५२८३
२० ३६० २६५० तहसील बरकट्ठा ८१ १२२२६९ ६२८४९ ५९४२०
२० ३६० २६५१ तहसील चलकुशा ३६ ५२०६८ २६९५२ २५११६
२० ३६० २६५२ तहसील बिशुनगढ़ ८९ १४६३५१ ७३७०३ ७२६४८
२० ३६० २६५३ तहसील हजारीबाग ८० ११८२७६ ६२१५६ ५६१२०
२० ३६० २६५४ तहसील कटकमसांडी ७७ ९३५१३ ४७७१२ ४५८०१
२० ३६० २६५५ तहसील कटकमदाग ४६ ६९१५० ३५६४२ ३३५०८
२० ३६० २६५६ तहसील केरेडारी ७२ ९१३५७ ४६८२७ ४४५३०
२० ३६० २६५७ तहसील बड़कागांव ८२ १३१८९१ ६७७१८ ६४१७३
२० ३६० २६५८ तहसील चुरचू ४० ४६८६३ २३८४७ २३०१६
२० ३६० २६५९ तहसील डाड़ी २४ ४९७७० २५४७० २४३००
२० ३६१ जिल्ला रामगढ़ ३०५ ५३०४८८ २७२१६७ २५८३२१
२० ३६१ २६६० तहसील पतरातू ६७ ९२८२२ ४७६२९ ४५१९३
२० ३६१ २६६१ तहसील मांडू ७० १३३७५७ ६८६९७ ६५०६०
२० ३६१ २६६२ तहसील रामगढ़ २० ४७८७१ २४५१४ २३३५७
२० ३६१ २६६३ तहसील दुलमी ४० ६६२३८ ३३९९३ ३२२४५
२० ३६१ २६६४ तहसील चितरपुर २० ३९९९० २०५६९ १९४२१
२० ३६१ २६६५ तहसील गोला ८८ १४९८१० ७६७६५ ७३०४५
२० ३६२ जिल्ला दुमका २६८८ १२३१२६४ ६२०९२८ ६१०३३६
२० ३६२ २६६६ तहसील सरैयाहाट २८५ १५६२९१ ८०५३५ ७५७५६
२० ३६२ २६६७ तहसील जरमुण्डी ४७० १६८१६३ ८५३४१ ८२८२२
२० ३६२ २६६८ तहसील रामगढ़ ३२२ १५९९११ ७९९४४ ७९९६७
२० ३६२ २६६९ तहसील गोपीकान्दर १२८ ४२०६३ २०९९९ २१०६४
२० ३६२ २६७० तहसील काठीकुन्ड १९३ ७१४५८ ३५५९८ ३५८६०
२० ३६२ २६७१ तहसील शिकारीपाड़ा २४२ १३१४६४ ६५७२३ ६५७४१
२० ३६२ २६७२ तहसील रानीश्वर १९१ १०१६६७ ५१११५ ५०५५२
२० ३६२ २६७३ तहसील दुमका २५६ १३७७३० ६९२२४ ६८५०६
२० ३६२ २६७४ तहसील जामा ३११ १३७९६३ ६९६२१ ६८३४२
२० ३६२ २६७५ तहसील मसलिया २९० १२४५५४ ६२८२८ ६१७२६
२० ३६३ जिल्ला जामताड़ा १०८२ ७१५२९६ ३६५०४३ ३५०२५३
२० ३६३ २६७६ तहसील नारायणपुर २४७ १६३९६६ ८३९७७ ७९९८९
२० ३६३ २६७७ तहसील करमाटांड़ विद्यासागर १४५ १०९३९८ ५५९२३ ५३४७५
२० ३६३ २६७८ तहसील जामताड़ा १२४ १३२६०० ६७३८९ ६५२११
२० ३६३ २६७९ तहसील नाला २४२ १३४७८० ६८७७१ ६६००९
२० ३६३ २६८० तहसील फतेहपुर १६८ ८९६४५ ४५५४६ ४४०९९
२० ३६३ २६८१ तहसील कुण्डहित १५६ ८४९०७ ४३४३७ ४१४७०
२० ३६४ जिल्ला रांची १२९६ १६५६९१८ ८४०५२८ ८१६३९०
२० ३६४ २६८२ तहसील बुड़मू ७७ ८९८८९ ४५६६३ ४४२२६
२० ३६४ २६८३ तहसील खेलारी १४ २१८६९ ११२०९ १०६६०
२० ३६४ २६८४ तहसील कांके १०३ २१६९३० १११८०० १०५१३०
२० ३६४ २६८५ तहसील ओरमांझी ८७ ८८९२७ ४५६७० ४३२५७
२० ३६४ २६८६ तहसील अनगड़ा ८२ ११२७५९ ५६८४१ ५५९१८
२० ३६४ २६८७ तहसील राहे ५९ ५३९१६ २७३३४ २६५८२
२० ३६४ २६८८ तहसील सिल्ली ९४ १०१०५४ ५१४९८ ४९५५६
२० ३६४ २६८९ तहसील सोनाहातू ६४ ७७२५२ ३९१२७ ३८१२५
२० ३६४ २६९० तहसील नामकुम ९२ ११८००२ ५९३३० ५८६७२
२० ३६४ २६९१ तहसील रातू ३७ ५४१८६ २७२६४ २६९२२
२० ३६४ २६९२ तहसील नगड़ी ४४ ६५२५२ ३२९०५ ३२३४७
२० ३६४ २६९३ तहसील मांडर ६९ १२८५८५ ६५१३४ ६३४५१
२० ३६४ २६९४ तहसील चान्हो ६७ १०७५०३ ५४२८३ ५३२२०
२० ३६४ २६९५ तहसील बेड़ो ८४ ११३०९० ५७३११ ५५७७९
२० ३६४ २६९६ तहसील ईटकी ३० ५००५८ २५२३४ २४८२४
२० ३६४ २६९७ तहसील लापुंग ७८ ६३०५३ ३१३१९ ३१७३४
२० ३६४ २६९८ तहसील बुन्डू/ बुण्डू ८७ ६१९२१ ३१५३३ ३०३८८
२० ३६४ २६९९ तहसील तमाड़ १ १२८ १३२६७२ ६७०७३ ६५५९९
२० ३६५ जिल्ला खूंटी ७५४ ४८६९०३ २४३४९४ २४३४०९
२० ३६५ २७०० तहसील कर्रा १७८ १०९०८२ ५४६१५ ५४४६७
२० ३६५ २७०१ तहसील तोरपा ९४ ८४३९९ ४१९९७ ४२४०२
२० ३६५ २७०२ तहसील रनिया ६६ ३९३४९ १९६३८ १९७११
२० ३६५ २७०३ तहसील मुरहू १४१ ८५४८६ ४२९३६ ४२५५०
२० ३६५ २७०४ तहसील खूंटी १४७ ८७९९८ ४३८३५ ४४१६३
२० ३६५ २७०५ तहसील ईड़की (तमाड़ २) १२८ ८०५८९ ४०४७३ ४०११६
२० ३६६ जिल्ला गुमला ९४२ ९६०१३२ ४८११३५ ४७८९९७
२० ३६६ २७०६ तहसील बिशुनपुर ६८ ६२३१९ ३१५०६ ३०८१३
२० ३६६ २७०७ तहसील घाघरा ११९ १०५८१९ ५२८५३ ५२९६६
२० ३६६ २७०८ तहसील सिसई ८७ ११६८४४ ५८४२७ ५८४१७
२० ३६६ २७०९ तहसील भरनो ६९ ८४५७२ ४२३५५ ४२२१७
२० ३६६ २७१० तहसील कामडारा ७३ ६३७७५ ३१६८६ ३२०८९
२० ३६६ २७११ तहसील बसिया ८८ ८०७३१ ४०३२१ ४०४१०
२० ३६६ २७१२ तहसील गुमला १०७ १५७११९ ७८९५६ ७८१६३
२० ३६६ २७१३ तहसील चैनपुर ८३ ५६५९१ २८३९७ २८१९४
२० ३६६ २७१४ तहसील डुमरी ६३ ४९१३४ २४८८५ २४२४९
२० ३६६ २७१५ तहसील अल्बर्ट एक्का "जारी" ५१ ३०९२६ १५७८६ १५१४०
२० ३६६ २७१६ तहसील रायडीह ६१ ७१४४३ ३५७४८ ३५६९५
२० ३६६ २७१७ तहसील पालकोट ७३ ८०८५९ ४०२१५ ४०६४४
२० ३६७ जिल्ला सिमडेगा ४४९ ५५६६३४ २७८४२५ २७८२०९
२० ३६७ २७१८ तहसील सिमडेगा ६१ ७२१३१ ३६०९३ ३६०३८
२० ३६७ २७१९ तहसील पाकरटांड़ ३१ ३७५०७ १९०६५ १८४४२
२० ३६७ २७२० तहसील कुरडेग २५ ४७९८४ २३८८१ २४१०३
२० ३६७ २७२१ तहसील केरसई २० ३९२१८ १९५८२ १९६३६
२० ३६७ २७२२ तहसील बोलबा २६ ३०७८६ १५२२३ १५५६३
२० ३६७ २७२३ तहसील ठेठईटांगर ६१ ८७४५८ ४३७१० ४३७४८
२० ३६७ २७२४ तहसील कोलेबिरा ५३ ७१२८३ ३५९९३ ३५२९०
२० ३६७ २७२५ तहसील जलडेगा ६० ६४२८६ ३२१६७ ३२११९
२० ३६७ २७२६ तहसील बांसजोर १९ २५५१९ १२८५६ १२६६३
२० ३६७ २७२७ तहसील बानो ९३ ८०४६२ ३९८५५ ४०६०७
२० ३६८ जिल्ला पश्चिमी सिंहभूम १६४२ १२८४३०४ ६३७६५७ ६४६६४७
२० ३६८ २७२८ तहसील सोनुवा १०० ७७६९७ ३८६१२ ३९०८५
२० ३६८ २७२९ तहसील गुदड़ी ८८ ३८२८२ १९४४५ १८८३७
२० ३६८ २७३० तहसील बंदगाँव २१४ ८७०७२ ४३४९७ ४३५७५
२० ३६८ २७३१ तहसील चक्रधरपुर १७१ १४१४२२ ७०१५३ ७१२६९
२० ३६८ २७३२ तहसील खुंटपानी ११५ ८३०४७ ४१०७९ ४१९६८
२० ३६८ २७३३ तहसील गोईलकेरा १०६ ७४०१९ ३७१६७ ३६८५२
२० ३६८ २७३४ तहसील आनंदपुर ८८ ४४४०६ २२१५८ २२२४८
२० ३६८ २७३५ तहसील मनोहरपुर ९९ ७७६८९ ३९१८३ ३८५०६
२० ३६८ २७३६ तहसील नोआमुण्डी ६२ ५८८३२ २९५७३ २९२५९
२० ३६८ २७३७ तहसील टोंटो ७३ ५९९१८ २९७९४ ३०१२४
२० ३६८ २७३८ तहसील हाट गम्हरिया ५४ ६७२२६ ३३४१४ ३३८१२
२० ३६८ २७३९ तहसील चाईबासा ७४ ८६३८९ ४२३२७ ४४०६२
२० ३६८ २७४० तहसील तांतनगर ७६ ६३९१० ३१४८० ३२४३०
२० ३६८ २७४१ तहसील मन्झारी ६४ ६८४५० ३३६३४ ३४८१६
२० ३६८ २७४२ तहसील झींकपानी २७ ४०७२४ १९८५८ २०८६६
२० ३६८ २७४३ तहसील जगन्नाथपुर ८३ ८७२५३ ४३१६० ४४०९३
२० ३६८ २७४४ तहसील कुमारडुंगी ६० ५५३५२ २७२५३ २८०९९
२० ३६८ २७४५ तहसील मझगांव ८८ ७२६१६ ३५८७० ३६७४६
२० ३६९ जिल्ला सरायकेला-खरसावां ११४६ ८०६३१० ४०८८४८ ३९७४६२
२० ३६९ २७४६ तहसील कुचाई ९९ ६४३२० ३२४४३ ३१८७७
२० ३६९ २७४७ तहसील खरसावां १२८ ८८६४२ ४५००१ ४३६४१
२० ३६९ २७४८ तहसील चांडिल १०४ १०९८५४ ५६१६३ ५३६९१
२० ३६९ २७४९ तहसील ईचागढ़ १०७ ८३०९९ ४२३९१ ४०७०८
२० ३६९ २७५० तहसील कुकड़ु ४५ ५२९७६ २७०६९ २५९०७
२० ३६९ २७५१ तहसील नीमडीह ६२ ७८६३९ ४०३२७ ३८३१२
२० ३६९ २७५२ तहसील आदित्यपुर(गम्हरिया) १८७ ११९०५५ ६०९९५ ५८०६०
२० ३६९ २७५३ तहसील सरायकेला १६८ ७३१२५ ३६६४९ ३६४७६
२० ३६९ २७५४ तहसील गोबिन्दपुर(राजनगर) २४६ १३६६०० ६७८१० ६८७९०

ओडिशा[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२१ राज्य ओडिशा ४७६७५ ३४९७०५६२ १७५८६२०३ १७३८४३५९
२१ ३७० जिल्ला बरगढ़ ११७९ १३३११४५ ६७२६०३ ६५८५४२
२१ ३७० २७५५ तहसील पाइकमाल १०१ ९१९१६ ४५७३२ ४६१८४
२१ ३७० २७५६ तहसील झारबन्ध १०४ १०३६७६ ५१२१७ ५२४५९
२१ ३७० २७५७ तहसील पद्मपुर ७१ ६३६३४ ३१८७३ ३१७६१
२१ ३७० २७५८ तहसील बुर्डेन ५२ ३३२५९ १६४४१ १६८१८
२१ ३७० २७५९ तहसील गाइसिलेट ८३ ७७४४३ ३८७५५ ३८६८८
२१ ३७० २७६० तहसील मेलछामुंडा ७३ ७०२३९ ३५२५५ ३४९८४
२१ ३७० २७६१ तहसील सोहेला ९२ ९७६४९ ४९४१४ ४८२३५
२१ ३७० २७६२ तहसील बिजेपुर १०८ १००४५२ ५०६८० ४९७७२
२१ ३७० २७६३ तहसील बरपाली ७३ १०७४२१ ५५०२५ ५२३९६
२१ ३७० २७६४ तहसील भेडेन ९७ १२७४०० ६५०६४ ६२३३६
२१ ३७० २७६५ तहसील बरगढ़ २० ७१२०० ३६८९२ ३४३०८
२१ ३७० २७६६ तहसील बरगढ़ सदर ४० ७८३८९ ४००९७ ३८२९२
२१ ३७० २७६७ तहसील भटली ८३ ८५४५६ ४३११७ ४२३३९
२१ ३७० २७६८ तहसील अम्बाभोना १०४ ६५७१५ ३३०९६ ३२६१९
२१ ३७० २७६९ तहसील अत्ताबिरा ७८ १५७२९६ ७९९४५ ७७३५१
२१ ३७१ जिल्ला झारसुगुडा ३४७ ३४८३४० १७६१६२ १७२१७८
२१ ३७१ २७७० तहसील रेंगाली ७६ ६०१३६ ३०४६१ २९६७५
२१ ३७१ २७७१ तहसील लखनपुर ३३ ३४२२८ १७१७३ १७०५५
२१ ३७१ २७७२ तहसील बेलपाहाड़ ३६४४ १७९९ १८४५
२१ ३७१ २७७३ तहसील बनहरपाली ३० ३४३०४ १७४७२ १६८३२
२१ ३७१ २७७४ तहसील ओरियेन्ट ३०३ १६८ १३५
२१ ३७१ २७७५ तहसील ब्रजराजनगर ३२ २२१८० ११२२० १०९६०
२१ ३७१ २७७६ तहसील झारसुगुड़ा १६ २५०८७ १२७०२ १२३८५
२१ ३७१ २७७७ तहसील बडमाल २३ २७५६६ १४६८७ १२८७९
२१ ३७१ २७७८ तहसील लाइकेरा ९१ ९९१५७ ४९५८८ ४९५६९
२१ ३७१ २७७९ तहसील कोलाबिरा ४१ ४१७३५ २०८९२ २०८४३
२१ ३७२ जिल्ला सम्बलपुर १२२९ ७३३००६ ३६८६९२ ३६४३१४
२१ ३७२ २७८० तहसील गोविंदपुर ६६ ५९१४१ २९४१६ २९७२५
२१ ३७२ २७८१ तहसील महुलपाल्ली १४३ ७६६३२ ३८०१९ ३८६१३
२१ ३७२ २७८२ तहसील कुचिण्डा १४४ ६६०९२ ३२९७१ ३३१२१
२१ ३७२ २७८३ तहसील कतरबगा ३१ २९८७५ १४९७५ १४९००
२१ ३७२ २७८४ तहसील थेलकोलोई १४ २६९१५ १३७८८ १३१२७
२१ ३७२ २७८५ तहसील रेंगाली १५ १५९९२ ८१९९ ७७९३
२१ ३७२ २७८६ तहसील शासन ६१ ६३७९० ३२३९९ ३१३९१
२१ ३७२ २७८७ तहसील हिराकुद ७६८० ३८६८ ३८१२
२१ ३७२ २७८८ तहसील बुर्ला ३४ ३९११६ १९९३१ १९१८५
२१ ३७२ २७८९ तहसील धनुपाली ७७२७ ३९९६ ३७३१
२१ ३७२ २७९० तहसील अईंठापाली १२६२७ ६३१८ ६३०९
२१ ३७२ २७९१ तहसील सदर ४२ ४६६६० २३६७७ २२९८३
२१ ३७२ २७९२ तहसील जमनकिरा १४८ ५९२५० २९५२८ २९७२२
२१ ३७२ २७९३ तहसील किसिण्डा ७३ २०४६० १०२६२ १०१९८
२१ ३७२ २७९४ तहसील जुजोमुरा ८९ ५७२७१ २८९४२ २८३२९
२१ ३७२ २७९५ तहसील धमा ६७ ४४५७९ २२६५१ २१९२८
२१ ३७२ २७९६ तहसील चारमाल ९८ २९५२६ १४८७६ १४६५०
२१ ३७२ २७९७ तहसील रेढ़ाखोल १२२ ४०१२३ २०१२६ १९९९७
२१ ३७२ २७९८ तहसील नाक्तीदेउल ६७ २९५५० १४७५० १४८००
२१ ३७२ २७९९ तहसील सम्बलपुर (न.पा.)
२१ ३७३ जिल्ला देबगढ़ ७१८ २९०१३० १४६६६६ १४३४६४
२१ ३७३ २८०० तहसील देबगढ़ २०२ ८५५१६ ४३०४३ ४२४७३
२१ ३७३ २८०१ तहसील बारकोट १५४ ७२८८७ ३६९६५ ३५९२२
२१ ३७३ २८०२ तहसील कुण्ढेइगोला १३५ ५२४१९ २६९२१ २५४९८
२१ ३७३ २८०३ तहसील रिआमाल २२७ ७९३०८ ३९७३७ ३९५७१
२१ ३७४ जिल्ला सुन्दरगढ़ १७१३ १३५५३४० ६७६०६८ ६७९२७२
२१ ३७४ २८०४ तहसील हेमगिर १४३ ८४५५९ ४२६७० ४१८८९
२१ ३७४ २८०५ तहसील लेफ्रिपड़ा १०६ ७०५४७ ३५३७५ ३५१७२
२१ ३७४ २८०६ तहसील भष्मा ५१ ४२१०१ २११८४ २०९१७
२१ ३७४ २८०७ तहसील धारूआडिहि ४५ ३५४२७ १७६८७ १७७४०
२१ ३७४ २८०८ तहसील सुन्दरगढ़ कस्बा ३९३३ १९९९ १९३४
२१ ३७४ २८०९ तहसील सुन्दरगढ़ ८७ ७४१३४ ३६८१३ ३७३२१
२१ ३७४ २८१० तहसील किंजिरकेला ५९ ५७४५२ २८४४४ २९००८
२१ ३७४ २८११ तहसील तलसरा ८६ ८०४४३ ३९६८४ ४०७५९
२१ ३७४ २८१२ तहसील बड़गाँव ७४ ७७९४३ ३८९८४ ३८९५९
२१ ३७४ २८१३ तहसील कुत्रा ४३ ६६४६२ ३३२८३ ३३१७९
२१ ३७४ २८१४ तहसील राजगांगपुर ७८ १०२४४९ ५१०८१ ५१३६८
२१ ३७४ २८१५ तहसील राइबोगा ४४ ४३४७४ २१६५८ २१८१६
२१ ३७४ २८१६ तहसील बिरमित्रपुर ६१ ५४३९६ २७१९० २७२०६
२१ ३७४ २८१७ तहसील हातीबारि ६३ ६१९३१ ३०६८६ ३१२४५
२१ ३७४ २८१८ तहसील बिस्रा ११२ ९८४५५ ४९०५४ ४९४०१
२१ ३७४ २८१९ तहसील बण्डामुंडा १३ १४३९९ ७२९८ ७१०१
२१ ३७४ २८२० तहसील ब्राह्मणी तरंग ४८ ५७६६४ २८७३६ २८९२८
२१ ३७४ २८२१ तहसील रघुनाथपाली १३६८ ६८१ ६८७
२१ ३७४ २८२२ तहसील टांगरपाली ५८५१ २९९४ २८५७
२१ ३७४ २८२३ तहसील लाठिकटा २८ १७४४१ ८९१३ ८५२८
२१ ३७४ २८२४ तहसील चांदिपोष ४१ २१८६४ १०९०३ १०९६१
२१ ३७४ २८२५ तहसील कमरपोष बलांग ५७ ४२८५४ २१४७० २१३८४
२१ ३७४ २८२६ तहसील कोइडा ५२ ३४०६१ १७०९० १६९७१
२१ ३७४ २८२७ तहसील लहुणीपड़ा १५४ ७३३७२ ३६३६४ ३७००८
२१ ३७४ २८२८ तहसील गुरुण्डिआ ७१ ३५२५६ १७४१९ १७८३७
२१ ३७४ २८२९ तहसील टिकाएतपाली ४५ २३५८९ ११६५५ ११९३४
२१ ३७४ २८३० तहसील बणेइ ११० ५४७२४ २६९८४ २७७४०
२१ ३७४ २८३१ तहसील महुलपड़ा ३५ १९१९१ ९७६९ ९४२२
२१ ३७४ २८३२ तहसील राउरकेला (न.पा.)
२१ ३७४ २८३३ तहसील राउरकेला (औ.न.)
२१ ३७५ जिल्ला केन्दुझर २०६४ १५४८६७४ ७७४६६७ ७७४००७
२१ ३७५ २८३४ तहसील बडबिल १८ १७५९० ८९९६ ८५९४
२१ ३७५ २८३५ तहसील बलाणी ११ ८२८५ ४१५३ ४१३२
२१ ३७५ २८३६ तहसील रूगुडी १७ १६५६० ८८०७ ७७५३
२१ ३७५ २८३७ तहसील जोड़ा ३० २६०६७ १३१४८ १२९१९
२१ ३७५ २८३८ तहसील बामेबारी ५९ ४८७८९ २४७९६ २३९९३
२१ ३७५ २८३९ तहसील चम्पुआ ११४ ८६७२३ ४३२१३ ४३५१०
२१ ३७५ २८४० तहसील झुम्पुरा ५३ ४०८७२ २०३९४ २०४७८
२१ ३७५ २८४१ तहसील बारिआ १०४ ७३६६४ ३६३१८ ३७३४६
२१ ३७५ २८४२ तहसील तुरूमुंगा १०५ ६८५९८ ३४०४५ ३४५५३
२१ ३७५ २८४३ तहसील पाटणा १६२ १०४८२४ ५१७१५ ५३१०९
२१ ३७५ २८४४ तहसील केन्दुझर सदर २१२ १५७४१४ ७८२७८ ७९१३६
२१ ३७५ २८४५ तहसील केन्दुझर कस्बा ५६ ३८२९० १९४४७ १८८४३
२१ ३७५ २८४६ तहसील नयाकोट ७० ४६०५६ २२६४७ २३४०९
२१ ३७५ २८४७ तहसील कांजिपाणि ३८ २१७४१ १०७४५ १०९९६
२१ ३७५ २८४८ तहसील तेलकोई १४० ९५७१८ ४७६३१ ४८०८७
२१ ३७५ २८४९ तहसील पण्डापड़ा ९४ ६३३०८ ३१६२८ ३१६८०
२१ ३७५ २८५० तहसील घटगाँ १२९ १०७१०६ ५३४७० ५३६३६
२१ ३७५ २८५१ तहसील हरिचन्दनपुर १०८ ८०७११ ४०४४३ ४०२६८
२१ ३७५ २८५२ तहसील दैतारी ४२ २३५०६ ११७८४ ११७२२
२१ ३७५ २८५३ तहसील घसीपुरा १०५ ११२७४० ५६८२१ ५५९१९
२१ ३७५ २८५४ तहसील आनन्दपुर १०६ ८४६३३ ४२२३२ ४२४०१
२१ ३७५ २८५५ तहसील सोसो ७६ ६४२४४ ३२२६४ ३१९८०
२१ ३७५ २८५६ तहसील नन्दीपदा १२२ ८२५४२ ४१८७३ ४०६६९
२१ ३७५ २८५७ तहसील सांईकुल ९३ ७८६९३ ३९८१९ ३८८७४
२१ ३७६ जिल्ला मयूरभंज ३७५१ २३२६८४२ ११५७५७६ ११६९२६६
२१ ३७६ २८५८ तहसील तिरिंग १२९ १००५१७ ४९८३६ ५०६८१
२१ ३७६ २८५९ तहसील बहलदा ६१ ५३२३१ २६३९८ २६८३३
२१ ३७६ २८६० तहसील जामदा ६६ ४८८११ २३५०० २५३११
२१ ३७६ २८६१ तहसील राइरंगपुर कस्बा ३१ १५८६९ ७७८१ ८०८८
२१ ३७६ २८६२ तहसील गोरुमहिषाणी १२७ ४७६५३ २३१८६ २४४६७
२१ ३७६ २८६३ तहसील झारपोखरिआ १८० ९९७९४ ५०४१७ ४९३७७
२१ ३७६ २८६४ तहसील बिसोई १४५ ७३८९९ ३६०२९ ३७८७०
२१ ३७६ २८६५ तहसील राइरंगपुर ११६ ८१७२२ ४०३२४ ४१३९८
२१ ३७६ २८६६ तहसील बादामपाहाड़ ८१ ६३८९० ३१०५६ ३२८३४
२१ ३७६ २८६७ तहसील जशीपुर २५० ११५९२९ ५७०४५ ५८८८४
२१ ३७६ २८६८ तहसील ररूआँ ११२ ७८२०९ ३८७३९ ३९४७०
२१ ३७६ २८६९ तहसील घागरबेडा ४२ २८९०० १४४१३ १४४८७
२१ ३७६ २८७० तहसील करंजिआ १५४ ९१५१८ ४५३१० ४६२०८
२१ ३७६ २८७१ तहसील ठाकुरमुंडा ११० ५७८९० २८२६२ २९६२८
२१ ३७६ २८७२ तहसील बारिपदा सदर १३२ ८७०९१ ४३६८१ ४३४१०
२१ ३७६ २८७३ तहसील बरिपदा कस्बा १० ५१४९ २५९५ २५५४
२१ ३७६ २८७४ तहसील कुलिअणा १७३ ८२८१० ४१२५६ ४१५५४
२१ ३७६ २८७५ तहसील बांगिरीपोषी २११ १०४९०२ ५२३६७ ५२५३५
२१ ३७६ २८७६ तहसील चान्दुआ ११८ ६३३९० ३२१९१ ३११९९
२१ ३७६ २८७७ तहसील सुलीआपदा १५५ ८६३५५ ४३२३८ ४३११७
२१ ३७६ २८७८ तहसील मुरुडा ११५ ७७३३७ ३८४२० ३८९१७
२१ ३७६ २८७९ तहसील रासगोबिन्दपुर १६४ ९६५२६ ४८८०८ ४७७१८
२१ ३७६ २८८० तहसील बैसिंगा १९८ १२२०३६ ६१३४१ ६०६९५
२१ ३७६ २८८१ तहसील बेतनटी १२० ८९६६६ ४५१५९ ४४५०७
२१ ३७६ २८८२ तहसील बड़साडि १८९ १३२५८० ६६७८२ ६५७९८
२१ ३७६ २८८३ तहसील खुण्टा २२० १२३६१६ ६१११९ ६२४९७
२१ ३७६ २८८४ तहसील उदला १२२ ९६९५२ ४८२३८ ४८७१४
२१ ३७६ २८८५ तहसील कप्तिपदा ९९ ७६४२७ ३८५०७ ३७९२०
२१ ३७६ २८८६ तहसील शरत ५९ ७७३६९ ३८६२० ३८७४९
२१ ३७६ २८८७ तहसील महुलडिहा ६२ ४६८०४ २२९५८ २३८४६
२१ ३७६ २८८८ तहसील बारिपदा (न.पा.)
२१ ३७७ जिल्ला बालेश्वर २६३५ २०६७२३६ १०५६४६६ १०१०७७०
२१ ३७७ २८८९ तहसील राइबणिआ ६६ ८०४७२ ४०६७९ ३९७९३
२१ ३७७ २८९० तहसील जलेश्वर १४४ १२३४२३ ६३६७९ ५९७४४
२१ ३७७ २८९१ तहसील भोगराई २१६ १८८५५९ ९७४०४ ९११५५
२१ ३७७ २८९२ तहसील कमर्दा १०४ ९६१६२ ४९८३२ ४६३३०
२१ ३७७ २८९३ तहसील बालिआपाल १६७ १६९९५८ ८६८६५ ८३०९३
२१ ३७७ २८९४ तहसील सिंगला १३८ १३४१७८ ६९०८७ ६५०९१
२१ ३७७ २८९५ तहसील बस्ता २४९ १५१९१५ ७८१६० ७३७५५
२१ ३७७ २८९६ तहसील रूपसा २८ २५१८९ १२८३५ १२३५४
२१ ३७७ २८९७ तहसील बालेश्वर सदर २३६ १७९०९२ ९२०७१ ८७०२१
२१ ३७७ २८९८ तहसील सहदेवखुंटा १०२३३ ५३०१ ४९३२
२१ ३७७ २८९९ तहसील चांदिपुर २६ ४०५८८ २०७५६ १९८३२
२१ ३७७ २९०० तहसील बलरामगडी मैरिन ५२३७ २६६९ २५६८
२१ ३७७ २९०१ तहसील बामपडा २० ११२८७ ५८४८ ५४३९
२१ ३७७ २९०२ तहसील रेमुणा १०३ ५८२९० २९६१० २८६८०
२१ ३७७ २९०३ तहसील नीलगिरि १५९ ११४९०४ ५८२०१ ५६७०३
२१ ३७७ २९०४ तहसील बरहमपुर ७० ५७६१४ २८८१५ २८७९९
२१ ३७७ २९०५ तहसील औपदा ७६ ३९७५९ १९७४५ २००१४
२१ ३७७ २९०६ तहसील खइरा २६५ १३९७७७ ६९४०० ७०३७७
२१ ३७७ २९०७ तहसील सोरो ३२४ २७८९७६ १४३६९३ १३५२८३
२१ ३७७ २९०८ तहसील सिमिलिआ २३३ १६१६२३ ८१८१६ ७९८०७
२१ ३७७ २९०९ तहसील बालेश्वर (न.पा.)
२१ ३७८ जिल्ला भद्रक १२५० १३२०४९९ ६६५२५५ ६५५२४४
२१ ३७८ २९१० तहसील आगरपड़ा ७३ ५८२३८ २९३९६ २८८४२
२१ ३७८ २९११ तहसील बन्त ९९ ६३४६३ ३२०८७ ३१३७६
२१ ३७८ २९१२ तहसील भण्डारी पोखरी १३७ ११०४२९ ५५३७० ५५०५९
२१ ३७८ २९१३ तहसील धामनगर १०७ ९६४६५ ४८३५० ४८११५
२१ ३७८ २९१४ तहसील भद्रक ग्रामीण १६९ २२६२११ ११५००६ १११२०५
२१ ३७८ २९१५ तहसील बासुदेबपुर ९२ १२७८१९ ६३३५६ ६४४६३
२१ ३७८ २९१६ तहसील नाइकाणिडिडि ८२ ९१२८९ ४६२८६ ४५००३
२१ ३७८ २९१७ तहसील तिहिडी १५३ १९५००३ ९७६७२ ९७३३१
२१ ३७८ २९१८ तहसील धुषुरी ८२ १२१८९४ ६१४७७ ६०४१७
२१ ३७८ २९१९ तहसील चांदबाली १०३ १००९०५ ५०७९७ ५०१०८
२१ ३७८ २९२० तहसील बांसडा १५० १२४७०८ ६३३५२ ६१३५६
२१ ३७८ २९२१ तहसील धामरा मैरिन ४०७५ २१०६ १९६९
२१ ३७९ जिल्ला केन्द्रापड़ा १४१५ १३५६८२७ ६७५०५३ ६८१७७४
२१ ३७९ २९२२ तहसील राजकनिका १५६ १४०८०७ ६७४४३ ७३३६४
२१ ३७९ २९२३ तहसील राजनगर २४२ १६३४५० ८२४६९ ८०९८१
२१ ३७९ २९२४ तहसील जम्बु मैरीन १७ २९४९१ १५४०८ १४०८३
२१ ३७९ २९२५ तहसील आली १२६ १३७८०० ६४५०७ ७३२९३
२१ ३७९ २९२६ तहसील पट्टामुण्डाई १५३ १८२५३५ ८९००८ ९३५२७
२१ ३७९ २९२७ तहसील केन्द्रापड़ा
२१ ३७९ २९२८ तहसील केन्द्रापड़ा सदर १७८ १५८९८५ ८०७७० ७८२१५
२१ ३७९ २९२९ तहसील निकिराइ ५५ ६७९४६ ३३९२५ ३४०२१
२१ ३७९ २९३० तहसील डेराबिश ९१ ६५९०९ ३३५८९ ३२३२०
२१ ३७९ २९३१ तहसील पाटकुरा १८८ १७७३२४ ९००५१ ८७२७३
२१ ३७९ २९३२ तहसील मार्साघाई ७८ १०८१६३ ५५३०५ ५२८५८
२१ ३७९ २९३३ तहसील महाकालपड़ा १३१ १२४४१७ ६२५७८ ६१८३९
२१ ३८० जिल्ला जगतसिंहपुर १२२३ १०२०९९१ ५१६८१३ ५०४१७८
२१ ३८० २९३४ तहसील पारादीप ३०५२ १७२९ १३२३
२१ ३८० २९३५ तहसील पारादीप लाक २४ ३४९७६ १७८९३ १७०८३
२१ ३८० २९३६ तहसील कुजंग १०५ १०८९४४ ५५६२१ ५३३२३
२१ ३८० २९३७ तहसील अभयचांदपुर १५ २३५८८ १२०७६ ११५१२
२१ ३८० २९३८ तहसील एरसमा १५० १०६८९६ ५३५५७ ५३३३९
२१ ३८० २९३९ तहसील तिर्तोल ३०५ २०६८९२ १०४१४० १०२७५२
२१ ३८० २९४० तहसील जगतसिंहपुर २३१ २१०९३९ १०६८२६ १०४११३
२१ ३८० २९४१ तहसील बिरिडि ८० ८२७९५ ४२२२७ ४०५६८
२१ ३८० २९४२ तहसील नाउगाँ ८८ ७८०१६ ३९१५० ३८८६६
२१ ३८० २९४३ तहसील बालिकुदा २२३ १६४८९३ ८३५९४ ८१२९९
२१ ३८१ जिल्ला कटक १८५४ १८८८४२३ ९७०८८५ ९१७५३८
२१ ३८१ २९४४ तहसील नरसिंहपुर १५७ ९७६२४ ५१०५५ ४६५६९
२१ ३८१ २९४५ तहसील कानपुर ६९ ५९५७७ ३१४१३ २८१६४
२१ ३८१ २९४६ तहसील बडम्बा १३४ १४३५०९ ७५००१ ६८५०८
२१ ३८१ २९४७ तहसील बैदेश्वर ५७ ५५२५० २८५७२ २६६७८
२१ ३८१ २९४८ तहसील बांकी ८९ १५९०४६ ८२५०५ ७६५४१
२१ ३८१ २९४९ तहसील तिगिरिआ ४७ ६६५८२ ३४४८२ ३२१००
२१ ३८१ २९५० तहसील आठगडा ९१ ७१८२८ ३७०३३ ३४७९५
२१ ३८१ २९५१ तहसील बारंग २२ ३२०२४ १६७७६ १५२४८
२१ ३८१ २९५२ तहसील गुरूडिझाटिआ ४५ ३४०८१ १७३२१ १६७६०
२१ ३८१ २९५३ तहसील खुण्टुणी ४९ ३८७६१ १९६५४ १९१०७
२१ ३८१ २९५४ तहसील चौद्वार ४९ ५९८८० ३०४५५ २९४२५
२१ ३८१ २९५५ तहसील टांगी ९५ ७४५३४ ३८२५४ ३६२८०
२१ ३८१ २९५६ तहसील माहांगा १९३ १८६९३० ९६११९ ९०८११
२१ ३८१ २९५७ तहसील सालेपुर १२५ १४३४१६ ७२७४१ ७०६७५
२१ ३८१ २९५८ तहसील निश्चिंतकोइली ५० ५३४९८ २७५३५ २५९६३
२१ ३८१ २९५९ तहसील नेमालो ९७ ६९३३४ ३५००४ ३४३३०
२१ ३८१ २९६० तहसील किशननगर ११० ९७६१६ ४९८९८ ४७७१८
२१ ३८१ २९६१ तहसील जगतपुर ३७ ६२३५९ ३१९७५ ३०३८४
२१ ३८१ २९६२ तहसील कटक सदर ९७ १०८६४१ ५५३८१ ५३२६०
२१ ३८१ २९६३ तहसील कंदरपुर २७ ३३७३२ १७२१८ १६५१४
२१ ३८१ २९६४ तहसील सी.आर.आर.आई. ३१९० १५८८ १६०२
२१ ३८१ २९६५ तहसील गोबिन्दपुर ६५ ६३९७१ ३२६५९ ३१३१२
२१ ३८१ २९६६ तहसील ओलटपुर २१ २५५४३ १३२०० १२३४३
२१ ३८१ २९६७ तहसील निआली १२६ १४७४९७ ७५०४६ ७२४५१
२१ ३८१ २९६८ तहसील कटक (न.पा.)
२१ ३८२ जिल्ला जाजपुर १५९८ १६९२०९५ ८५६५३९ ८३५५५६
२१ ३८२ २९६९ तहसील सुकिन्दा ५७ ८०३४४ ४०९२१ ३९४२३
२१ ३८२ २९७० तहसील टमका ४४ ४५८१० २३४३२ २२३७८
२१ ३८२ २९७१ तहसील कालिआपाणि ३० २७९८४ १४१७० १३८१४
२१ ३८२ २९७२ तहसील कलिंगनगर ३३ ४९४१५ २५०६१ २४३५४
२१ ३८२ २९७३ तहसील जखपुरा ११ १७४२४ ८७९९ ८६२५
२१ ३८२ २९७४ तहसील जाजपुर रोड ४१ ४१३४७ २११७८ २०१६९
२१ ३८२ २९७५ तहसील कोराई १४० ९६८७४ ४९२०८ ४७६६६
२१ ३८२ २९७६ तहसील पाणिकोइली ८१ ६५३८६ ३३५३९ ३१८४७
२१ ३८२ २९७७ तहसील जाजपुर ९९ ९७४०१ ४९६३९ ४७७६२
२१ ३८२ २९७८ तहसील जाजपुर सदर १४७ १२७७७८ ६५२०२ ६२५७६
२१ ३८२ २९७९ तहसील धर्मशाला १८० १५४२४८ ७८६३६ ७५६१२
२१ ३८२ २९८० तहसील जेनापुर ७९ ७७१०० ३९२८१ ३७८१९
२१ ३८२ २९८१ तहसील कुआखिआ ११५ १११४०८ ५६८९७ ५४५११
२१ ३८२ २९८२ तहसील बड़चणा १७० १२९८२६ ६६३९८ ६३४२८
२१ ३८२ २९८३ तहसील बालिचन्द्रपुर ६२ १११४४९ ५६६२५ ५४८२४
२१ ३८२ २९८४ तहसील बिंझारपुर १३१ १८७९८२ ९३३४३ ९४६३९
२१ ३८२ २९८५ तहसील बरी-रामचन्द्रपुर ८१ १२३९५६ ६१८६६ ६२०९०
२१ ३८२ २९८६ तहसील मंगलपुर ९७ १४६३६३ ७२३४४ ७४०१९
२१ ३८३ जिल्ला ढ़ेंकानाल १०८१ १०७५३०५ ५५१३२६ ५२३९७९
२१ ३८३ २९८७ तहसील परजंग १२५ १५८०५६ ८०३०७ ७७७४९
२१ ३८३ २९८८ तहसील कामाक्षानगर १०९ १००२८६ ५१२६८ ४९०१८
२१ ३८३ २९८९ तहसील कंकड़ाहाड़ ८१ ६१२२२ ३०९१७ ३०३०५
२१ ३८३ २९९० तहसील भुबन ८७ ७८८५१ ४०४४७ ३८४०४
२१ ३८३ २९९१ तहसील गन्दिआ १२० १०४४४२ ५३२३८ ५१२०४
२१ ३८३ २९९२ तहसील निहालप्रसाद ५२ ५३४५२ २७२७० २६१८२
२१ ३८३ २९९३ तहसील तुमुसिंघा ५२ ५३८०२ २७६९२ २६११०
२१ ३८३ २९९४ तहसील मोटुंगा ५८ ६२०१४ ३२२९६ २९७१८
२१ ३८३ २९९५ तहसील भूषण स्टील लिमिटेड २५ २६८२१ १४६०० १२२२१
२१ ३८३ २९९६ तहसील बालिमी ४५ ४७५९२ २४३७६ २३२१६
२१ ३८३ २९९७ तहसील हिन्दोल ५५ ४४१५९ २२५१२ २१६४७
२१ ३८३ २९९८ तहसील रासोल ६० ७३८५० ३७५९७ ३६२५३
२१ ३८३ २९९९ तहसील ढ़ेंकानाल सदर २१२ २१०७५८ १०८८०६ १०१९५२
२१ ३८४ जिल्ला अनुगुल १६५४ १०६७२७५ ५४६३८५ ५२०८९०
२१ ३८४ ३००० तहसील पाललहड़ा १४२ ६०६३६ ३०७३६ २९९००
२१ ३८४ ३००१ तहसील खमार १२९ ६३४२१ ३२२९२ ३११२९
२१ ३८४ ३००२ तहसील रेंगाली डैमसाइट ४० ३१४९३ १६४०९ १५०८४
२१ ३८४ ३००३ तहसील कणिहा ८१ ५५६७८ २९१०८ २६५७०
२१ ३८४ ३००४ तहसील एन.टी.पी.सी १५ १६५९० ८६८२ ७९०८
२१ ३८४ ३००५ तहसील समल बैरेज ४१ २८४४० १४८३० १३६१०
२१ ३८४ ३००६ तहसील तालचेर सदर १०४ ५७१२७ २९७९३ २७३३४
२१ ३८४ ३००७ तहसील कोलियेरी ३२ २३२२५ १२०२२ ११२०३
२१ ३८४ ३००८ तहसील बिक्रमपुर १२ १९९८५ १०५८७ ९३९८
२१ ३८४ ३००९ तहसील नालको १९८०७ १०४४२ ९३६५
२१ ३८४ ३०१० तहसील बअँरपाल ५५ ५९३०२ ३०४९१ २८८११
२१ ३८४ २९९५ तहसील भूषण स्टील लिमिटेड १०९८ ५५८ ५४०
२१ ३८४ ३०११ तहसील अनुगुल ९२ १११४०८ ५७७२२ ५३६८६
२१ ३८४ ३०१२ तहसील जरपड़ा ५३ ६१३३५ ३१२४० ३००९५
२१ ३८४ ३०१३ तहसील औद्योगिक ३९ ३४३१४ १७५०० १६८१४
२१ ३८४ ३०१४ तहसील छेण्डिपदा १११ १०३८०४ ५३१९५ ५०६०९
२१ ३८४ ३०१५ तहसील हण्डपा ९३ ५१६२० २६२५८ २५३६२
२१ ३८४ ३०१६ तहसील किशोरनगर १३९ ५६४२३ २८१९२ २८२३१
२१ ३८४ ३०१७ तहसील आठमल्लिक ११७ ४४६५५ २२४५६ २२१९९
२१ ३८४ ३०१८ तहसील किआकटा ५६ १५७७७ ७८७२ ७९०५
२१ ३८४ ३०१९ तहसील ठाकुरगढ़ १२४ ४९८९८ २४७९६ २५१०२
२१ ३८४ ३०२० तहसील पुरूणाकोट ८१ २९५२६ १४८२६ १४७००
२१ ३८४ ३०२१ तहसील बन्तला ८७ ७१७१३ ३६३७८ ३५३३५
२१ ३८५ जिल्ला नयागढ़ १५४१ ८८३०५१ ४६१०१९ ४२२०३२
२१ ३८५ ३०२२ तहसील गणिआ १०० ३८५०६ २००६८ १८४३८
२१ ३८५ ३०२३ तहसील दशपल्ला १९० ७०६५४ ३६५१५ ३४१३९
२१ ३८५ ३०२४ तहसील बाणिगोछा १६१ २६३४८ १३१२३ १३२२५
२१ ३८५ ३०२५ तहसील नुआगाँ १०० ४४०३६ २२७६४ २१२७२
२१ ३८५ ३०२६ तहसील खण्डपड़ा १४६ ७७९९५ ४०९९१ ३७००४
२१ ३८५ ३०२७ तहसील फतेगढ़ १३८ १२५६१६ ६५६६० ५९९५६
२१ ३८५ ३०२८ तहसील नयागढ़ ४० ४३००६ २२८५६ २०१५०
२१ ३८५ ३०२९ तहसील इटामाटि ५४ ६१३२४ ३२५९१ २८७३३
२१ ३८५ ३०३० तहसील नयागढ़ सदर ७८ ४८९७७ २५८६३ २३११४
२१ ३८५ ३०३१ तहसील ओडगाँ २०५ ११०६२६ ५७७३२ ५२८९४
२१ ३८५ ३०३२ तहसील सरणकुल ११० १०६९०९ ५६६४४ ५०२६५
२१ ३८५ ३०३३ तहसील रणपुर २१९ १२९०५४ ६६२१२ ६२८४२
२१ ३८६ जिल्ला खोर्धा १३५६ ११६७३५७ ५९५८०९ ५७१५४८
२१ ३८६ ३०३४ तहसील बोलगड़ १४३ ९०७९४ ४६८६८ ४३९२६
२१ ३८६ ३०३५ तहसील बेगुनिआ १४२ ९७१६६ ४९७२७ ४७४३९
२१ ३८६ ३०३६ तहसील खोर्धा ८७ ९३७७३ ४८४१५ ४५३५८
२१ ३८६ ३०३७ तहसील खोर्धा सदर ६८ ५७५२८ २९३५५ २८१७३
२१ ३८६ ३०३८ तहसील चन्दका ४३ ५५४६८ २८३६९ २७०९९
२१ ३८६ ३०३९ तहसील नन्दनकानन १२ १७६७० ९०३६ ८६३४
२१ ३८६ ३०४१ तहसील मन्चेश्वर ५११७ २६१६ २५०१
२१ ३८६ ३०४२ तहसील बालिअन्ता ८० ७८८९८ ४०२६९ ३८६२९
२१ ३८६ ३०४३ तहसील बालिपाटणा ९७ ११३६५० ५८०४७ ५५६०३
२१ ३८६ ३०४४ तहसील लिंगराज १८९ १०० ८९
२१ ३८६ ३०४५ तहसील एयरफील्ड (कपिल प्रसाद) १८ १३४४५ ६९६२ ६४८३
२१ ३८६ ३०४६ तहसील उत्तरा २८ १२९४१ ६५९३ ६३४८
२१ ३८६ ३०४७ तहसील खण्डगिरि २५७२ १३२६ १२४६
२१ ३८६ ३०४८ तहसील तमाण्डो १६ १६४०६ ८३९८ ८००८
२१ ३८६ ३०४९ तहसील जटणी ५७ ६२७०८ ३१९८० ३०७२८
२१ ३८६ ३०५० तहसील जंकिआ १०२ ८४६०८ ४३२२४ ४१३८४
२१ ३८६ ३०५१ तहसील निराकारपुर ४४ ३७९८० १९५१७ १८४६३
२१ ३८६ ३०५२ तहसील टांगी १२२ १४०६६८ ७१८०६ ६८८६२
२१ ३८६ ३०५३ तहसील बालुगाँ १२३ ८९८४२ ४५१२० ४४७२२
२१ ३८६ ३०५४ तहसील बाणपुर १६४ ९५९३४ ४८०८१ ४७८५३
२१ ३८६ ३०५५ तहसील भुवनेश्वर
२१ ३८७ जिल्ला पुरी १६०० १४३३८०० ७२८२१३ ७०५५८७
२१ ३८७ ३०५६ तहसील डेलांग १२२ १०३३२४ ५२२५७ ५१०६७
२१ ३८७ ३०५७ तहसील पिपिली १९२ १४२१२७ ७२५९५ ६९५३२
२१ ३८७ ३०५८ तहसील नीमापड़ा २३६ १८८८५० ९५७०२ ९३१४८
२१ ३८७ ३०५९ तहसील काकटपुर ७६ १००५२५ ५११६९ ४९३५६
२१ ३८७ ३०६० तहसील अस्तरंग ८४ ६७७४८ ३४३६३ ३३३८५
२१ ३८७ ३०६१ तहसील कोणार्क ६९ ३८२२० १९३८३ १८८३७
२१ ३८७ ३०६२ तहसील गोप १४२ १२१६६५ ६१६५९ ६०००६
२१ ३८७ ३०६३ तहसील रामचंडी २९ २२५३१ ११४२४ १११०७
२१ ३८७ ३०६४ तहसील सत्यबादी १६९ १९६१३६ ९९५९९ ९६५३७
२१ ३८७ ३०६५ तहसील चन्दनपुर ८१ ८३२४५ ४२४५४ ४०७९१
२१ ३८७ ३०६६ तहसील सदर ९७ १०७७३५ ५४७२५ ५३०१०
२१ ३८७ ३०६७ तहसील ब्रह्मगिरि १५५ १३२३१९ ६७००८ ६५३११
२१ ३८७ ३०६८ तहसील गडिसगड़ा ६५ ७१८७० ३६२५८ ३५६१२
२१ ३८७ ३०६९ तहसील कृष्ण प्रसाद ८३ ५७५०५ २९६१७ २७८८८
२१ ३८७ ३०७० तहसील पुरी (न.पा.)
२१ ३८८ जिल्ला गंजाम २७८३ २७६१०३० १३८३६३६ १३७७३९४
२१ ३८८ ३०७१ तहसील तारासिंगी १०४ ७९३३६ ४००५० ३९२८६
२१ ३८८ ३०७२ तहसील बुगुड़ा ९६ १२१०३६ ५९७९४ ६१२४२
२१ ३८८ ३०७३ तहसील जगन्नाथ प्रसाद ७६ ७९९०१ ४०१८६ ३९७१५
२१ ३८८ ३०७४ तहसील भंजनगर १३१ १३३२४१ ६६७८७ ६६४५४
२१ ३८८ ३०७५ तहसील गांगपुर १०८ ११४४८० ५६४६६ ५८०१४
२१ ३८८ ३०७६ तहसील सुरड़ा १०६ ७२८१७ ३६६५० ३६१६७
२१ ३८८ ३०७७ तहसील बड़गड़ २४२ ११८८५४ ५९१९२ ५९६६२
२१ ३८८ ३०७८ तहसील आसिका ९१ ११७३५९ ५८७६५ ५८५९४
२१ ३८८ ३०७९ तहसील धराकोट ५४ ५३२७५ २६८१९ २६४५६
२१ ३८८ ३०८० तहसील कबिसूर्यनगर १०८ १५९२१० ७९३७७ ७९८३३
२१ ३८८ ३०८१ तहसील पोलसरा ११४ ११३५८४ ५७०७६ ५६५०८
२१ ३८८ ३०८२ तहसील कोदला १२२ १३७३५३ ६९२४१ ६८११२
२१ ३८८ ३०८३ तहसील खलिकोट १३१ १२७६१९ ६५७४६ ६१८७३
२१ ३८८ ३०८४ तहसील रम्भा ८६ ७८५२९ ३९६०३ ३८९२६
२१ ३८८ ३०८५ तहसील छत्रपुर ४२ ७२६५६ ३६३६८ ३६२८८
२१ ३८८ ३०८६ तहसील गंजाम २० २७०८५ १३२७२ १३८१३
२१ ३८८ ३०८७ तहसील चमाखण्डी ३० ४८२३६ २३९५१ २४२८५
२१ ३८८ ३०८८ तहसील आर्ज्यपल्ली मैरिन
२१ ३८८ ३०८९ तहसील पुरूषोत्तमपुर ९७ १४४५०३ ७१४१२ ७३०९१
२१ ३८८ ३०९० तहसील हिन्जिली ७० १३३६५० ६६६६५ ६६९८५
२१ ३८८ ३०९१ तहसील पाटपुर १३६ १३३५७४ ६८१११ ६५४६३
२१ ३८८ ३०९२ तहसील सेरगड़ ५० ५९५७१ ३०३४७ २९२२४
२१ ३८८ ३०९३ तहसील ब्रह्मपुर सदर ४९ १०४७५९ ५३७२७ ५१०३२
२१ ३८८ ३०९४ तहसील गोपालपुर २४ ५०१०३ २५६९५ २४४०८
२१ ३८८ ३०९५ तहसील गोलंथरा ८८ १३१३३१ ६५१६७ ६६१६४
२१ ३८८ ३०९६ तहसील दिगपहण्डि १४३ १२४०४९ ६२०५७ ६१९९२
२१ ३८८ ३०९७ तहसील नुआगाँ १७७ १०२७९१ ५१४३३ ५१३५८
२१ ३८८ ३०९८ तहसील जरडा १९२ १०९१४२ ५३१४४ ५५९९८
२१ ३८८ ३१०९ तहसील रामगिरि ९६ १२९८६ ६५३५ ६४५१
२१ ३८८ ३०९९ तहसील ब्रह्मपुर (न.नि.)
२१ ३८९ जिल्ला गजपति १४९९ ५०७१५१ २४७६५५ २५९४९६
२१ ३८९ ३१०० तहसील अड़भा २०८ ५९२६२ २८८४७ ३०४१५
२१ ३८९ ३१०१ तहसील मोहना २६४ ६९१३९ ३३७६३ ३५३७६
२१ ३८९ ३१०२ तहसील आर.उदयगिरि २८० ८१३८३ ३९८१५ ४१५६८
२१ ३८९ ३१०३ तहसील सेरांग २२१ ७७७२० ३७७७८ ३९९४२
२१ ३८९ ३१०४ तहसील काशीनगर ७२ ४२२२३ २०९२१ २१३०२
२१ ३८९ ३१०५ तहसील पारलाखेमुण्डि ६१ ३१३७३ १५६९१ १५६८२
२१ ३८९ ३१०६ तहसील गुरांडि ७३ ४५०१० २१९७० २३०४०
२१ ३८९ ३१०७ तहसील रायगड़ १११ ४१५३४ १९८३४ २१७००
२१ ३८९ ३१०८ तहसील गाराबन्ध १०४ २९४९२ १४४८७ १५००५
२१ ३८९ ३१०९ तहसील रामगिरि १०५ ३००१५ १४५४९ १५४६६
२१ ३९० जिल्ला कन्धमाल २४१७ ६६०८३१ ३२३५२३ ३३७३०८
२१ ३९० ३११० तहसील गोच्छापडा २२७ ३५५९३ १७३९१ १८२०२
२१ ३९० ३१११ तहसील फुलबाणि २४० ४१७६२ २०६८९ २१०७३
२१ ३९० ३११२ तहसील फुलबाणि कस्बा १३६१ ६७२ ६८९
२१ ३९० ३११३ तहसील खजुरीपड़ा १६४ ४२५६० २११७४ २१३८६
२१ ३९० ३११४ तहसील जी.उदयगिरि ९९ ३७५४४ १८१५२ १९३९२
२१ ३९० ३११५ तहसील टिकाबाली १५६ ४८७०९ २३७४४ २४९६५
२१ ३९० ३११६ तहसील चकापाद ८२ २२७५२ ११३२० ११४३२
२१ ३९० ३११७ तहसील सारंगगढ़ ९७ ३५३३५ १७३३८ १७९९७
२१ ३९० ३११८ तहसील फिरिंगिया २३४ ५३५७० २६११३ २७४५७
२१ ३९० ३११९ तहसील बालिगुडा ३२८ ८०४७३ ३९२४५ ४१२२८
२१ ३९० ३१२० तहसील नुआगाँ ६४ १९३६४ ९३७२ ९९९२
२१ ३९० ३१२१ तहसील तुमुडिबन्ध ९१ २८५३८ १४११३ १४४२५
२१ ३९० ३१२२ तहसील बेलघर १३० १९५०६ ९३८१ १०१२५
२१ ३९० ३१२३ तहसील कोटगढ़ १३० ४७९०० २३५९८ २४३०२
२१ ३९० ३१२४ तहसील ब्राह्मणीगाँ ८६ ३६५०५ १७७६० १८७४५
२१ ३९० ३१२५ तहसील दारिंगबाडि १५३ ५६५२९ २७६६३ २८८६६
२१ ३९० ३१२६ तहसील राइकिआ १३१ ५२८३० २५७९८ २७०३२
२१ ३९१ जिल्ला बौद्ध १११७ ४२०७३८ २१११३३ २०९६०५
२१ ३९१ ३१२७ तहसील कंटामाल २१७ ७७४८३ ३८७१९ ३८७६४
२१ ३९१ ३१२८ तहसील मनमुण्डा २९३ १०६२२७ ५३१४२ ५३०८५
२१ ३९१ ३१२९ तहसील बाउँसुणी ८४ ४३८१७ २२०२१ २१७९६
२१ ३९१ ३१३० तहसील बौद्ध सदर २७७ ११६९७४ ५९०१५ ५७९५९
२१ ३९१ ३१३१ तहसील पुरूणा कटक १११ ३६८८७ १८२०७ १८६८०
२१ ३९१ ३१३२ तहसील हरभंगा १३५ ३९३५० २००२९ १९३२१
२१ ३९२ जिल्ला सुबर्णपुर ८५६ ५६०२४२ २८५६३४ २७४६०८
२१ ३९२ ३१३३ तहसील डुंगुरीपाली ११७ ११५७१३ ५९०७३ ५६६४०
२१ ३९२ ३१३४ तहसील रामपुर ४४ ४३२१५ २२३२७ २०८८८
२१ ३९२ ३१३५ तहसील बिनिका ८० ८०८६९ ४१४५९ ३९४१०
२१ ३९२ ३१३६ तहसील उलुण्डा १०२ ४१२५८ २०९४६ २०३१२
२१ ३९२ ३१३७ तहसील बीरमहाराजपुर १७६ १००४०२ ५१२७३ ४९१२९
२१ ३९२ ३१३८ तहसील सुबलया ८६ ३८४९२ १९६८२ १८८१०
२१ ३९२ ३१३९ तहसील सोनपुर ६८ ३९६८५ २०२०३ १९४८२
२१ ३९२ ३१४० तहसील तरभा १८३ १००६०८ ५०६७१ ४९९३७
२१ ३९३ जिल्ला बलांगिर १७५१ १४५१६१६ ७२८७७० ७२२८४६
२१ ३९३ ३१४१ तहसील लोइसिंगा १५६ १४६६४५ ७३९२९ ७२७१६
२१ ३९३ ३१४२ तहसील बलांगिर २८० २२८८४३ ११६०३३ ११२८१०
२१ ३९३ ३१४३ तहसील तुसुरा २४५ १८०२०५ ९०४७८ ८९७२७
२१ ३९३ ३१४४ तहसील पाटणागढ़ १९० १४७३०१ ७३९५३ ७३३४८
२१ ३९३ ३१४५ तहसील खप्राखोल १२० ८९८१९ ४४३९३ ४५४२६
२१ ३९३ ३१४६ तहसील तुरेकेला ७२ ५२४२२ २५९९४ २६४२८
२१ ३९३ ३१४७ तहसील बेलपडा १०५ ११६१३६ ५८०८७ ५८०४९
२१ ३९३ ३१४८ तहसील सईतला १८२ १४३५६० ७२०७७ ७१४८३
२१ ३९३ ३१४९ तहसील कन्टाबांजी ५६ ५०२९६ २५०२८ २५२६८
२१ ३९३ ३१५० तहसील बंगोमुण्डा ९१ ६८८२० ३४८३७ ३३९८३
२१ ३९३ ३१५१ तहसील सिन्धेकेला १०६ ९८७७७ ४९६२० ४९१५७
२१ ३९३ ३१५२ तहसील टिटिलागढ़ १४८ १२८७९२ ६४३४१ ६४४५१
२१ ३९४ जिल्ला नूआपड़ा ६५६ ५७६३२८ २८४७९२ २९१५३६
२१ ३९४ ३१५३ तहसील जोंक ७० ५६५७० २७८४२ २८७२८
२१ ३९४ ३१५४ तहसील नूआपड़ा ११६ ९९६२४ ४९१४१ ५०४८३
२१ ३९४ ३१५५ तहसील कोमना १५४ १२७२०६ ६२६५५ ६४५५१
२१ ३९४ ३१५६ तहसील खरिआर ११७ १११७५० ५५६४१ ५६१०९
२१ ३९४ ३१५७ तहसील बोडेन ७८ ७६६७० ३७५७९ ३९०९१
२१ ३९४ ३१५८ तहसील सिनापाली १२१ १०४५०८ ५१९३४ ५२५७४
२१ ३९५ जिल्ला कलाहाण्डि २११६ १४५४८८२ ७२४६४६ ७३०२३६
२१ ३९५ ३१५९ तहसील केसिंगा १२१ १२२१२६ ६१३९७ ६०७२९
२१ ३९५ ३१६० तहसील मदनपुर रामपुर २८८ १३००५० ६५०१६ ६५०३४
२१ ३९५ ३१६१ तहसील नर्ला १८३ १०९४९९ ५४७९६ ५४७०३
२१ ३९५ ३१६२ तहसील लांजिगढ़ १९७ ४७४५१ २३५५५ २३८९६
२१ ३९५ ३१६३ तहसील विश्वनाथपुर १२० २३३९५ ११३६५ १२०३०
२१ ३९५ ३१६४ तहसील सदर २९६ १५०१५० ७५०१२ ७५१३८
२१ ३९५ ३१६५ तहसील केगाँव १०७ १०२६६८ ५१३९५ ५१२७३
२१ ३९५ ३१६६ तहसील जुनागढ़ १६० १६१९९३ ८०८६४ ८११२९
२१ ३९५ ३१६७ तहसील गोलामुण्डा ७२ ७८२१४ ३९२४० ३८९७४
२१ ३९५ ३१६८ तहसील धरमगढ़ ६२ १०८११० ५४४३७ ५३६७३
२१ ३९५ ३१६९ तहसील कोकसरा ८८ १५८७४२ ७८४८८ ८०२५४
२१ ३९५ ३१७० तहसील जयपाटणा १४७ १८४६४४ ९०९६८ ९३६७६
२१ ३९५ ३१७१ तहसील थुआमुल रामपुर २७५ ७७८४० ३८११३ ३९७२७
२१ ३९६ जिल्ला रायगड़ा २४६८ ८२०९४५ ३९७७७४ ४२३१७१
२१ ३९६ ३१७२ तहसील आम्बदला २८५ ५४५१४ २७२०३ २७३११
२१ ३९६ ३१७३ तहसील मुनिगुड़ा १३८ ४६८८७ २२७८७ २४१००
२१ ३९६ ३१७४ तहसील चन्द्रपुर १२९ २८९५२ १४४३८ १४५१४
२१ ३९६ ३१७५ तहसील बिषमकटक २८९ ७९४९६ ३७६५२ ४१८४४
२१ ३९६ ३१७६ तहसील कल्याणसिंगपुर २४५ ६१३६९ २८८१५ ३२५५४
२१ ३९६ ३१७७ तहसील काशीपुर २५४ ७०५४२ ३४०५९ ३६४८३
२१ ३९६ ३१७८ तहसील अंडिराकंच ३९ १५२५८ ७४४९ ७८०९
२१ ३९६ ३१७९ तहसील टिकिरी ७३ ३५३७६ १७४७६ १७९००
२१ ३९६ ३१८० तहसील दोरागुडा ५३ १९४५७ ९३०७ १०१५०
२१ ३९६ ३१८१ तहसील रायगडा ३१८ १३२७५८ ६३८१३ ६८९४५
२१ ३९६ ३१८२ तहसील सेसखाल १३७ ४७५८६ २२५७४ २५०१२
२१ ३९६ ३१८३ तहसील गुणुपुर १७१ ८५९८६ ४१८२४ ४४१६२
२१ ३९६ ३१८४ तहसील गुडारी १८७ ५८५९५ २८७९४ २९८०१
२१ ३९६ ३१८५ तहसील पद्मपुर ९२ ४४७७९ २२१६५ २२६१४
२१ ३९६ ३१८६ तहसील पुटासिंग ५८ ३९३९० १९४१८ १९९७२
२१ ३९७ जिल्ला नबरंगपुर ८६८ ११३३३२१ ५६०७७१ ५७२५५०
२१ ३९७ ३१८७ तहसील राइघर ७४ १२७६०१ ६३७३४ ६३८६७
२१ ३९७ ३१८८ तहसील कुंदेइ ४३ ५०००२ २५१४४ २४८५८
२१ ३९७ ३१८९ तहसील उमरकोट १०४ १७७०१९ ८८१५१ ८८८६८
२१ ३९७ ३१९० तहसील चंदाहाण्डि ८७ ७३९५३ ३६४६० ३७४९३
२१ ३९७ ३१९१ तहसील झरिगाँ ६१ ८३००६ ४०९२५ ४२०८१
२१ ३९७ ३१९२ तहसील डाबुगाँ १३५ १५५३८३ ७६५४२ ७८८४१
२१ ३९७ ३१९३ तहसील पापड़ाहाण्डि ६८ ९०३०९ ४४६२२ ४५६८७
२१ ३९७ ३१९४ तहसील कोडिंगा ६९ १०५९७३ ५२५१३ ५३४६०
२१ ३९७ ३१९५ तहसील कोसागुमुडा ७३ ९३१६६ ४५९६८ ४७१९८
२१ ३९७ ३१९६ तहसील नबरंगपुर ५९ ८२०१२ ४०४४० ४१५७२
२१ ३९७ ३१९७ तहसील तेन्तुलिखुण्टि ५० ७०३१६ ३४४९७ ३५८१९
२१ ३९७ ३१९८ तहसील खतिगुडा ४५ २४५८१ ११७७५ १२८०६
२१ ३९८ जिल्ला कोरापुट १९४१ ११५३४७८ ५६३७७१ ५८९७०७
२१ ३९८ ३१९९ तहसील कोटपाड १०५ १०४६०३ ५१७३५ ५२८६८
२१ ३९८ ३२०० तहसील बोरिगुमा ७९ ८८५५६ ४३४५८ ४५०९८
२१ ३९८ ३२०१ तहसील भैरबसिंगिपुर ८१ ७०४२० ३४३५३ ३६०६७
२१ ३९८ ३२०२ तहसील दशमंतपुर १११ ५०७३६ २४७६४ २५९७२
२१ ३९८ ३२०३ तहसील लक्ष्मीपुर ७१ ४०२३२ १९८३६ २०३९६
२१ ३९८ ३२०४ तहसील नारायणपाटणा १२३ ४३५७५ २१३२५ २२२५०
२१ ३९८ ३२०५ तहसील बंधुगाँ १४८ ५८९७४ २८४६० ३०५१४
२१ ३९८ ३२०६ तहसील काकिरीगुमा २९ २५३२९ १२१९१ १३१३८
२१ ३९८ ३२०७ तहसील कोरापुट १२३ ६८१९३ ३२८८३ ३५३१०
२१ ३९८ ३२०८ तहसील कोरापुट कस्बा ७३६४ ३४९२ ३८७२
२१ ३९८ ३२०९ तहसील जयपुर ९६ ९७०७६ ४७७२६ ४९३५०
२१ ३९८ ३२१० तहसील कुन्दुरा ६७ ५७०३८ २७८३० २९२०८
२१ ३९८ ३२११ तहसील बोइपारिगुड़ा २९६ १२५३३७ ६१२२५ ६४११२
२१ ३९८ ३२१२ तहसील माछकुण्ड ११५ ४११३२ २००६५ २१०६७
२१ ३९८ ३२१३ तहसील पाडुआ १०२ ५४५६१ २६४४४ २८११७
२१ ३९८ ३२१४ तहसील नन्दपुर २०४ ७२५७९ ३५३२२ ३७२५७
२१ ३९८ ३२१५ तहसील सिमिलिगुडा २२ २२२४७ १०७७८ ११४६९
२१ ३९८ ३२१६ तहसील सुनाबेड़ा १२ १५२७० ७६९० ७५८०
२१ ३९८ ३२१७ तहसील दामनजोड़ि १२ १२०६५ ५९४३ ६१२२
२१ ३९८ ३२१८ तहसील पट्टांगि १०४ ८८१२८ ४३३७५ ४४७५३
२१ ३९८ ३२१९ तहसील कोटिया ३३ १००६३ ४८७६ ५१८७
२१ ३९९ जिल्ला मालकानगिरि ९९५ ५६३६६४ २७७९०१ २८५७६३
२१ ३९९ ३२२० तहसील मालकानगिरि १९२ १४६६५० ७२२३२ ७४४१८
२१ ३९९ ३२२१ तहसील माथिली १३८ ८४२०१ ४१७०० ४२५०१
२१ ३९९ ३२२२ तहसील मुदुलीपड़ा ८९ २९६१४ १४२२८ १५३८६
२१ ३९९ ३२२३ तहसील चित्रकोण्डा ८८ २६८५४ १२९०४ १३९५०
२१ ३९९ ३२२४ तहसील पापरमेटला ८२ १५२३२ ७५०३ ७७२९
२१ ३९९ ३२२५ तहसील जोडाम्बा ८४ १४६६९ ७२४१ ७४२८
२१ ३९९ ३२२६ तहसील ओरकेल ९८ ६२७८८ ३०४३९ ३२३४९
२१ ३९९ ३२२७ तहसील कालिमेला १०५ ७६८११ ३८३३१ ३८४८०
२१ ३९९ ३२२८ तहसील पडिआ ३५ २८२६४ १४०३९ १४२२५
२१ ३९९ ३२२९ तहसील एम.वी.७९ ३२ ४३७०५ २१८८१ २१८२४
२१ ३९९ ३२३० तहसील मोटु ५२ ३४८७६ १७४०३ १७४७३

छत्तीसगढ़[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०० जिल्ला कोरिया ६२३ ४५३६१८ २२८३३८ २२५२८०
२२ ४०० ३२३१ तहसील भरतपुर १७५ ८८७५० ४४५२८ ४४२२२
२२ ४०० ३२३२ तहसील बैकुंठपुर १२५ १२६४४६ ६३७७० ६२६७६
२२ ४०० ३२३३ तहसील सोनहत १०४ ४८४७४ २४५४९ २३९२५
२२ ४०० ३२३४ तहसील मनेन्द्रगढ़ १२७ ८५५०८ ४३१८४ ४२३२४
२२ ४०० ३२३५ तहसील खड़गंवा ९२ १०४४४० ५२३०७ ५२१३३
२२ ४०१ जिल्ला सरगुजा १७४६ २११६९६५ १०६७९०८ १०४९०५७
२२ ४०१ ३२३६ तहसील रामानुजगंज ११३ १५६१७३ ७९४३० ७६७४३
२२ ४०१ ३२३७ तहसील बलरामपुर १२२ १०५९५३ ५३७९४ ५२१५९
२२ ४०१ ३२३८ तहसील वाड्रफनगर ११९ १५४९२६ ७८७२४ ७६२०२
२२ ४०१ ३२३९ तहसील प्रतापपुर ११४ १३७९२० ६९३७३ ६८५४७
२२ ४०१ ३२४० तहसील सामरी (कुसमी) १०५ १०२४८४ ५१८७१ ५०६१३
२२ ४०१ ३२४१ तहसील शंकरगढ़ ८९ ७२०८८ ३६४१९ ३५६६९
२२ ४०१ ३२४२ तहसील सूरजपुर ११९ १८९८९६ ९५४९५ ९४४०१
२२ ४०१ ३२४३ तहसील ओड़गी ९९ ८७६०३ ४४६३६ ४२९६७
२२ ४०१ ३२४४ तहसील भैयाथान ९० १२००१२ ६०५३० ५९४८२
२२ ४०१ ३२४५ तहसील रामानुजनगर ७६ १२२२३३ ६१३७० ६०८६३
२२ ४०१ ३२४६ तहसील प्रेमनगर ४६ ५९८४३ ३००६१ २९७८२
२२ ४०१ ३२४७ तहसील अंबिकापुर १२२ १५८६४६ ८००५७ ७८५८९
२२ ४०१ ३२४८ तहसील लखनपुर ९६ ११२६९९ ५६६१० ५६०८९
२२ ४०१ ३२४९ तहसील उदयपुर ८७ ७८९१८ ३९७८० ३९१३८
२२ ४०१ ३२५० तहसील राजपुर ८६ १०४१८४ ५२३७० ५१८१४
२२ ४०१ ३२५१ तहसील लूण्‍ड्रा ११२ ११९८०० ६०४५७ ५९३४३
२२ ४०१ ३२५२ तहसील सीतापुर ५१ ८६७७० ४३१३४ ४३६३६
२२ ४०१ ३२५३ तहसील बतौली ५४ ७०२४४ ३५०९४ ३५१५०
२२ ४०१ ३२५४ तहसील मैनपाट ४६ ७६५७३ ३८७०३ ३७८७०
२२ ४०२ जिल्ला जशपुर ७५४ ७७५६७७ ३८६३०७ ३८९३७०
२२ ४०२ ३२५५ तहसील बगीचा १३७ १६१२८४ ८०५६९ ८०७१५
२२ ४०२ ३२५६ तहसील कांसाबेल ६२ ७६७३५ ३७८४० ३८८९५
२२ ४०२ ३२५७ तहसील जशपुर ९६ ६८०५९ ३४१११ ३३९४८
२२ ४०२ ३२५८ तहसील मनोरा ९७ ६०६९५ ३०७१० २९९८५
२२ ४०२ ३२५९ तहसील कुनकुरी ९० ८१४५४ ४०७८७ ४०६६७
२२ ४०२ ३२६० तहसील दुलदुला ६६ ५०८४० २५०९२ २५७४८
२२ ४०२ ३२६१ तहसील फरसाबहार ९९ १०८४९८ ५३४९६ ५५००२
२२ ४०२ ३२६२ तहसील पत्‍थलगांव १०७ १६८११२ ८३७०२ ८४४१०
२२ ४०३ जिल्ला रायगढ़ १४२६ १२४७६८२ ६२३८१७ ६२३८६५
२२ ४०३ ३२६३ तहसील उदयपुर (धरमजयगढ़) १९० १९२६७६ ९६०३१ ९६६४५
२२ ४०३ ३२६४ तहसील लैलूंगा १२० १२२४०५ ६०९०६ ६१४९९
२२ ४०३ ३२६५ तहसील घरघोड़ा ८० ६९९७० ३४५०१ ३५४६९
२२ ४०३ ३२६६ तहसील तमनार ११६ ९७९७५ ४९३४२ ४८६३३
२२ ४०३ ३२६७ तहसील रायगढ़ १३८ १४४३९२ ७३२०३ ७११८९
२२ ४०३ ३२६८ तहसील पुसौर १४७ १३५०५५ ६७८७४ ६७१८१
२२ ४०३ ३२६९ तहसील खरसिया १३६ १३१६८८ ६५४४४ ६६२४४
२२ ४०३ ३२७० तहसील सारंगढ़ २७४ २१४६४९ १०६७४४ १०७९०५
२२ ४०३ ३२७१ तहसील बरमकेला २२५ १३८८७२ ६९७७२ ६९१००
२२ ४०४ जिल्ला कोरबा ७०७ ७६०३५० ३८१४२४ ३७८९२६
२२ ४०४ ३२७२ तहसील कटघोरा १०७ ९९५०६ ४९९७४ ४९५३२
२२ ४०४ ३२७३ तहसील पोंड़ी-उपरोड़ा २०९ १८८७८३ ९५०८३ ९३७००
२२ ४०४ ३२७४ तहसील पाली १४१ १९३२३२ ९७३३५ ९५८९७
२२ ४०४ ३२७५ तहसील कोरबा १२९ १३३०३३ ६६२१४ ६६८१९
२२ ४०४ ३२७६ तहसील करतला १२१ १४५७९६ ७२८१८ ७२९७८
२२ ४०५ जिल्ला जांजगीर-चांपा ८८१ १३९४६४६ ७०१४०१ ६९३२४५
२२ ४०५ ३२७७ तहसील जांजगीर ५० ११२४९९ ५७०९१ ५५४०८
२२ ४०५ ३२७८ तहसील अकलतरा ७९ १५३३६८ ७८३०० ७५०६८
२२ ४०५ ३२७९ तहसील बलौदा ६९ ८९५८९ ४५१८३ ४४४०६
२२ ४०५ ३२८० तहसील नवागढ़ ६९ १३९१२२ ७०४५९ ६८६६३
२२ ४०५ ३२८१ तहसील चांपा ८५ १५८७१७ ८०३१२ ७८४०५
२२ ४०५ ३२८२ तहसील सक्‍ती १२६ १४५७२९ ७२८६३ ७२८६६
२२ ४०५ ३२८३ तहसील पामगढ़ ७० १४९८२३ ७५१५० ७४६७३
२२ ४०५ ३२८४ तहसील डभरा १२४ १४९३२१ ७४६२९ ७४६९२
२२ ४०५ ३२८५ तहसील मालखरोदा १०८ १४०१७५ ६९८२२ ७०३५३
२२ ४०५ ३२८६ तहसील जैजेपुर १०१ १५६३०३ ७७५९२ ७८७११
२२ ४०६ जिल्ला बिलासपुर १५६६ १९८३७५९ १००२५२० ९८१२३९
२२ ४०६ ३२८७ तहसील पेन्ड्रा रोड गौरेला ८५ ११५९७० ५८३८२ ५७५८८
२२ ४०६ ३२८८ तहसील मरवाही ८६ ११६८०४ ५७९६५ ५८८३९
२२ ४०६ ३२८९ तहसील पेन्ड्रा ५१ ७१३६१ ३५५७० ३५७९१
२२ ४०६ ३२९० तहसील लोरमी २५६ २५९७०३ १३१३०८ १२८३९५
२२ ४०६ ३२९१ तहसील कोटा १६२ १८५३१७ ९३३३९ ९१९७८
२२ ४०६ ३२९२ तहसील मुंगेली २६० २१२७७९ १०७८५४ १०४९२५
२२ ४०६ ३२९३ तहसील पथरिया १५१ १६३७८६ ८३१४६ ८०६४०
२२ ४०६ ३२९४ तहसील तखतपुर १७४ २४८४२३ १२६५४४ १२१८७९
२२ ४०६ ३२९५ तहसील बिलासपुर ८४ १९२१५८ ९८०७६ ९४०८२
२२ ४०६ ३२९६ तहसील मस्तूरी १७१ २८९२२१ १४५५७० १४३६५१
२२ ४०६ ३२९७ तहसील बिल्हा ८६ १२८२३७ ६४७६६ ६३४७१
२२ ४०७ जिल्ला कबीरधाम ९५७ ७३५१३१ ३६७९४१ ३६७१९०
२२ ४०७ ३२९८ तहसील कवर्धा(न.पा.) १८१ १७५७१५ ८७८६१ ८७८५४
२२ ४०७ ३२९९ तहसील बोडला ३१४ १८१४३२ ९०६३७ ९०७९५
२२ ४०७ ३३०० तहसील सहसपुर लोहारा १८७ १४५२२१ ७२२९२ ७२९२९
२२ ४०७ ३३०१ तहसील पण्डरिया २७५ २३२७६३ ११७१५१ ११५६१२
२२ ४०८ जिल्ला राजनांदगांव १६०० १२६४६२१ ६२६२१२ ६३८४०९
२२ ४०८ ३३०२ तहसील छुईखदान २२७ १५५८५१ ७७२८१ ७८५७०
२२ ४०८ ३३०३ तहसील खैरागढ़ २१८ १६९६५८ ८३८२९ ८५८२९
२२ ४०८ ३३०४ तहसील डोंगरगढ़ १७६ १७०७४५ ८४५८१ ८६१६४
२२ ४०८ ३३०५ तहसील राजनांदगांव १६२ २००२३८ १००२१२ १०००२६
२२ ४०८ ३३०६ तहसील छुरिया २१६ १७३९९७ ८५३६० ८८६३७
२२ ४०८ ३३०७ तहसील डोंगरगांव ११० १२००७४ ५९७२२ ६०३५२
२२ ४०८ ३३०८ तहसील मोहला १७१ ८६९९४ ४२९११ ४४०८३
२२ ४०८ ३३०९ तहसील मानपुर १६९ ८८६१९ ४४३८७ ४४२३२
२२ ४०८ ३३१० तहसील अंबागढ़ १५१ ९८४४५ ४७९२९ ५०५१६
२२ ४०९ जिल्ला दुर्ग १७६१ २०५९१०७ १०२६१५२ १०३२९५५
२२ ४०९ ३३११ तहसील नवागढ़ १८५ १७९९४४ ९०२४६ ८९६९८
२२ ४०९ ३३१२ तहसील बेमेतरा १८७ १८७०८८ ९३७१२ ९३३७६
२२ ४०९ ३३१३ तहसील साजा १०८ १०२१३० ५०९८३ ५११४७
२२ ४०९ ३३१४ तहसील थान खम्हरिया ७७ ६९८१९ ३४६५९ ३५१६०
२२ ४०९ ३३१५ तहसील बेरला १३२ १८२२११ ९०७६८ ९१४४३
२२ ४०९ ३३१६ तहसील धमधा १६२ २०४४९१ १०२३६१ १०२१३०
२२ ४०९ ३३१७ तहसील दुर्ग ८० २००६९६ १०११९३ ९९५०३
२२ ४०९ ३३१८ तहसील पाटन १४२ २१२०६१ १०६१४७ १०५९१४
२२ ४०९ ३३१९ तहसील गुण्डरदेही १५९ १९१२८७ ९५१८२ ९६१०५
२२ ४०९ ३३२० तहसील डौण्डी लोहारा २०५ १९१३६६ ९४१४२ ९७२२४
२२ ४०९ ३३२१ तहसील बालोद ९१ १०१७५९ ५०२६० ५१४९९
२२ ४०९ ३३२२ तहसील डौण्डी ११२ ९६८०५ ४७१९१ ४९६१४
२२ ४०९ ३३२३ तहसील गुरूर १२१ १३९४५० ६९३०८ ७०१४२
२२ ४१० जिल्ला रायपुर २०९४ २५८०५८३ १२८८५६७ १२९२०१६
२२ ४१० ३३२४ तहसील सिमगा १२२ १८४८५५ ९२५५७ ९२२९८
२२ ४१० ३३२५ तहसील भाटापारा १०८ १४५७५८ ७२७३१ ७३०२७
२२ ४१० ३३२६ तहसील बलौदा बाजार १४५ २०९०१२ १०४११८ १०४८९४
२२ ४१० ३३२७ तहसील पलारी १३२ १९३६१२ ९६५८९ ९७०२३
२२ ४१० ३३२८ तहसील कसडोल २१२ १९५४०६ ९७१५४ ९८२५२
२२ ४१० ३३२९ तहसील बिलाईगढ़ २१९ २१०५१७ १०४८२७ १०५६९०
२२ ४१० ३३३० तहसील आरंग १६४ २८२५९१ १४२२८१ १४०३१०
२२ ४१० ३३३१ तहसील अभनपुर १०५ १९८३४२ ९९१५३ ९९१८९
२२ ४१० ३३३२ तहसील रायपुर ८८ २११०५२ १०६९७२ १०४०८०
२२ ४१० ३३३३ तहसील राजिम ९८ १४३८१२ ७१८१० ७२००२
२२ ४१० ३३३४ तहसील तिल्दा १३१ १९२२३९ ९६३९१ ९५८४८
२२ ४१० ३३३५ तहसील बिन्द्रानवागढ़(गरियाबंद) १५१ ८४५५६ ४१५५७ ४२९९९
२२ ४१० ३३३६ तहसील छुरा १५८ ११०२३५ ५४२६८ ५५९६७
२२ ४१० ३३३७ तहसील मैनपुर १६८ १२४३८४ ६१६२४ ६२७६०
२२ ४१० ३३३८ तहसील देवभोग ९३ ९४२१२ ४६५३५ ४७६७७
२२ ४११ जिल्ला महासमुन्द १११२ ९१२६०२ ४५१६९१ ४६०९११
२२ ४११ ३३३९ तहसील बसना २१५ १६५२७२ ८१७०६ ८३५६६
२२ ४११ ३३४० तहसील सरायपाली २३५ १७४९५४ ८६९७७ ८७९७७
२२ ४११ ३३४१ तहसील महासमुन्द १८९ २०२३०८ १००९१२ १०१३९६
२२ ४११ ३३४२ तहसील पिथौरा २३८ १९६२३८ ९६४९२ ९९७४६
२२ ४११ ३३४३ तहसील बागबहरा २३५ १७३८३० ८५६०४ ८८२२६
२२ ४१२ जिल्ला धमतरी ६१९ ६५०५८६ ३२३४२० ३२७१६६
२२ ४१२ ३३४४ तहसील कुरूद १३२ १९७६८३ ९८७५९ ९८९२४
२२ ४१२ ३३४५ तहसील मगरलोड ११३ ११५१५० ५७३८७ ५७७६३
२२ ४१२ ३३४६ तहसील धमतरी १३९ १७१५५६ ८५३६६ ८६१९०
२२ ४१२ ३३४७ तहसील नगरी २३५ १६६१९७ ८१९०८ ८४२८९
२२ ४१३ जिल्ला उत्तर बस्तर कांकेर १०६३ ६७२१८० ३३५१४९ ३३७०३१
२२ ४१३ ३३४८ तहसील चरामा ९७ ९६७५५ ४७४३१ ४९३२४
२२ ४१३ ३३४९ तहसील भानुप्रतापपुर ११० ८६८१२ ४२८१७ ४३९९५
२२ ४१३ ३३५० तहसील दुर्गकोंदल १५० ६४२९३ ३२२११ ३२०८२
२२ ४१३ ३३५१ तहसील कांकेर १०० ८६२०८ ४२७५९ ४३४४९
२२ ४१३ ३३५२ तहसील नरहरपुर ११८ १०५९१५ ५१७११ ५४२०४
२२ ४१३ ३३५३ तहसील अंतागढ़ १८९ ७१३९८ ३५६३२ ३५७६६
२२ ४१३ ३३५४ तहसील पखांजुर २९९ १६०७९९ ८२५८८ ७८२११
२२ ४१४ जिल्ला बस्तर ११२८ १२१९७०५ ६००६५२ ६१९०५३
२२ ४१४ ३३५५ तहसील केसकाल १०१ ८१८८८ ४०१५७ ४१७३१
२२ ४१४ ३३५६ तहसील बड़े राजपुर ५५ ७५९१९ ३७३७० ३८५४९
२२ ४१४ ३३५७ तहसील कोन्डागांव १८२ १७०८७४ ८३६९३ ८७१८१
२२ ४१४ ३३५८ तहसील माकड़ी ९६ ९९७१४ ४९१८९ ५०५२५
२२ ४१४ ३३५९ तहसील फरसगांव १०३ ९२४४६ ४५३९२ ४७०५४
२२ ४१४ ३३६० तहसील जगदलपुर १०८ ११४३४५ ५६९१४ ५७४३१
२२ ४१४ ३३६१ तहसील लोहांडीगुड़ा ८२ ७५८४२ ३७२०९ ३८६३३
२२ ४१४ ३३६२ तहसील बास्तानार ४२ ४८०४० २३१०७ २४९३३
२२ ४१४ ३३६३ तहसील बस्तर ११० १५३९४९ ७६४५५ ७७४९४
२२ ४१४ ३३६४ तहसील बकावन्‍द १११ १४९८२३ ७४६२२ ७५२०१
२२ ४१४ ३३६५ तहसील तोकापाल ७० ७७५०५ ३७५७३ ३९९३२
२२ ४१४ ३३६६ तहसील दरभा ६८ ७९३६० ३८९७१ ४०३८९
२२ ४१५ जिल्ला नारायणपुर ३७५ ११७७१४ ५८६५३ ५९०६१
२२ ४१५ ३३६७ तहसील नारायणपुर १७५ ८२७६४ ४११०६ ४१६५८
२२ ४१५ ३३६८ तहसील ओरछा २०० ३४९५० १७५४७ १७४०३
२२ ४१६ जिल्ला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ५९० ४३७४०५ २१३९३० २२३४७५
२२ ४१६ ३३६९ तहसील दंतेवाड़ा ५६ ५९२८३ २८६४० ३०६४३
२२ ४१६ ३३७० तहसील गीदम ६७ ६६४७६ ३३२४६ ३३२३०
२२ ४१६ ३३७१ तहसील कटेकल्याण ४३ ४३३३५ २०७३७ २२५९८
२२ ४१६ ३३७२ तहसील कुआकोण्डा ५३ ४६३५४ २२३७० २३९८४
२२ ४१६ ३३७३ तहसील कोन्टा २४१ ९१३२० ४५५९३ ४५७२७
२२ ४१६ ३३७४ तहसील छिंदगढ़ ७८ ७९६७२ ३८५९९ ४१०७३
२२ ४१६ ३३७५ तहसील सुकमा ५२ ५०९६५ २४७४५ २६२२०
२२ ४१७ जिल्ला बीजापुर ५६५ २२५६३० ११३३४४ ११२२८६
२२ ४१७ ३३७६ तहसील भोपालपटनम १३० ४४९४५ २२५८१ २२३६४
२२ ४१७ ३३७७ तहसील उसूर १२२ ५५६८६ २८१६१ २७५२५
२२ ४१७ ३३७८ तहसील बीजापुर ९५ ५०३१९ २५१७० २५१४९
२२ ४१७ ३३७९ तहसील भैरमगढ़ २१८ ७४६८० ३७४३२ ३७२४८

मध्य प्रदेश[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४१८ जिल्ला श्योपुर ५१६ ५८०५०९ ३०५३६० २७५१४९
२३ ४१८ ३३८० तहसील विजयपुर ९४ १२७५७३ ६८९३३ ५८६४०
२३ ४१८ ३३८१ तहसील बीरपुर ६८ ८७४६८ ४६४२० ४१०४८
२३ ४१८ ३३८२ तहसील श्योपुर १६५ १७४०३० ९०५८९ ८३४४१
२३ ४१८ ३३८३ तहसील बड़ौदा ९१ ८३१७७ ४३१७० ४०००७
२३ ४१८ ३३८४ तहसील कराहल ९८ १०८२६१ ५६२४८ ५२०१३
२३ ४१९ जिल्ला मुरैना ७७५ १४९५५०८ ८१५२१८ ६८०२९०
२३ ४१९ ३३८५ तहसील अम्बाह ७३ २११५१२ ११४२८२ ९७२३०
२३ ४१९ ३३८६ तहसील पोरसा ७१ १९१४८५ १०३२०३ ८८२८२
२३ ४१९ ३३८७ तहसील मुरैना १७६ ३५९५९७ १९९०९८ १६०४९९
२३ ४१९ ३३८८ तहसील जौरा २३१ ३९८१११ २१७७३४ १८०३७७
२३ ४१९ ३३८९ तहसील कैलारस १०५ १६५७४५ ८९७३१ ७६०१४
२३ ४१९ ३३९० तहसील सबलगढ़ ११९ १६९०५८ ९११७० ७७८८८
२३ ४२० जिल्ला भिण्ड ८९० १२७००८३ ६९४७५६ ५७५३२७
२३ ४२० ३३९१ तहसील अटेर १०० १३९३७८ ७५३८० ६३९९८
२३ ४२० ३३९२ तहसील भिण्ड १७१ ३१५४१३ १७१८४२ १४३५७१
२३ ४२० ३३९३ तहसील मेहगांव १४२ १७७००८ ९७५२८ ७९४८०
२३ ४२० ३३९४ तहसील गोरमी ६० १०७९३३ ५९२४५ ४८६८८
२३ ४२० ३३९५ तहसील गोहद १९५ २३०२४८ १२६९४८ १०३३००
२३ ४२० ३३९६ तहसील रोन ४५ ७८००५ ४२३९० ३५६१५
२३ ४२० ३३९७ तहसील मिहोना ४४ ७२५०७ ३९७३४ ३२७७३
२३ ४२० ३३९८ तहसील लहार १३३ १४९५९१ ८१६८९ ६७९०२
२३ ४२१ जिल्ला ग्वालियर ६१८ ७५८२४४ ४०९३४९ ३४८८९५
२३ ४२१ ३३९९ तहसील ग्वालियर ३०९ ३९२६०३ २१३५३२ १७९०७१
२३ ४२१ ३४०० तहसील डबरा १५१ १८२७०६ ९७८९० ८४८१६
२३ ४२१ ३४०१ तहसील भितरवार ७९ ८९६३० ४८०३६ ४१५९४
२३ ४२१ ३४०२ तहसील चिनौर ७९ ९३३०५ ४९८९१ ४३४१४
२३ ४२२ जिल्ला दतिया ५८६ ६०४७७२ ३२३९६६ २८०८०६
२३ ४२२ ३४०३ तहसील सेंवढ़ा ९६ ९३०९२ ५०५९८ ४२४९४
२३ ४२२ ३४०४ तहसील इन्दरगढ़ १०३ ११३८७६ ६११९१ ५२६८५
२३ ४२२ ३४०५ तहसील दतिया २४७ २६३१७९ १४०२५१ १२२९२८
२३ ४२२ ३४०६ तहसील भाण्डेर १४० १३४६२५ ७१९२६ ६२६९९
२३ ४२३ जिल्ला शिवपुरी १३०५ १४३०६२७ ७६३५५४ ६६७०७३
२३ ४२३ ३४०७ तहसील पोहरी २३८ २०७३५२ ११०६४३ ९६७०९
२३ ४२३ ३४०८ तहसील शिवपुरी १८१ १६०८७५ ८६२०४ ७४६७१
२३ ४२३ ३४०९ तहसील नरवर १४५ १७९५४२ ९७४९६ ८२०४६
२३ ४२३ ३४१० तहसील करेरा १०० १६५६१४ ८८७८१ ७६८३३
२३ ४२३ ३४११ तहसील कोलारस १९१ १४३५०५ ७६२७४ ६७२३१
२३ ४२३ ३४१२ तहसील बदरवास १४० १६४१८१ ८६३४३ ७७८३८
२३ ४२३ ३४१३ तहसील पिछोर १७२ २४१५५८ १२८५८० ११२९७८
२३ ४२३ ३४१४ तहसील खनियाढाना १३८ १६८००० ८९२३३ ७८७६७
२३ ४२४ जिल्ला टीकमगढ़ ८७८ ११९५२९३ ६२९४७७ ५६५८१६
२३ ४२४ ३४१५ तहसील निवाड़ी ८९ १३६४९५ ७१५९१ ६४९०४
२३ ४२४ ३४१६ तहसील ओरछा ३२ ३५८४७ १९११५ १६७३२
२३ ४२४ ३४१७ तहसील पृथ्वीपुर १३२ १५३२४७ ८१०९६ ७२१५१
२३ ४२४ ३४१८ तहसील जतारा ९९ १६८०१७ ८८६२३ ७९३९४
२३ ४२४ ३४१९ तहसील मोहनगढ़ ७४ ८८६३१ ४६७०४ ४१९२७
२३ ४२४ ३४२० तहसील पलेरा १३६ १९६०४७ १०२८८८ ९३१५९
२३ ४२४ ३४२१ तहसील बल्देवगढ़ ८७ ११४०४६ ५९७९४ ५४२५२
२३ ४२४ ३४२२ तहसील खरगापुर ६४ १०००४६ ५३०१४ ४७०३२
२३ ४२४ ३४२३ तहसील टीकमगढ़ १६५ २०२९१७ १०६६५२ ९६२६५
२३ ४२५ जिल्ला छतरपुर १०८५ १३६३३५९ ७२५२७३ ६३८०८६
२३ ४२५ ३४२४ तहसील गौरिहार १३१ १७८१७५ ९५९०४ ८२२७१
२३ ४२५ ३४२५ तहसील लौंडी ६१ ७७९४४ ४१७७० ३६१७४
२३ ४२५ ३४२६ तहसील चंदला ८६ ८७७६३ ४७२०६ ४०५५७
२३ ४२५ ३४२७ तहसील नौगांव ७४ १२३१२४ ६४६६७ ५८४५७
२३ ४२५ ३४२८ तहसील महाराजपुर ४४ ६८०९८ ३६१७४ ३१९२४
२३ ४२५ ३४२९ तहसील छतरपुर १४५ २११८३३ ११२१०५ ९९७२८
२३ ४२५ ३४३० तहसील राजनगर १३२ २१६२७० ११४३४५ १०१९२५
२३ ४२५ ३४३१ तहसील बड़ा मल्हरा १०० ९२६०० ४९२८६ ४३३१४
२३ ४२५ ३४३२ तहसील घुवारा ५३ ८५२१६ ४५३७४ ३९८४२
२३ ४२५ ३४३३ तहसील बिजावर १४६ १४२२७५ ७५५४४ ६६७३१
२३ ४२५ ३४३४ तहसील बक्सवाहा ११३ ८००६१ ४२८९८ ३७१६३
२३ ४२६ जिल्ला पन्ना ९४७ ८९११८५ ४६७४७३ ४२३७१२
२३ ४२६ ३४३५ तहसील अजयगढ़ ११८ १५३८०१ ८१८८७ ७१९१४
२३ ४२६ ३४३६ तहसील पन्ना ११७ ९७२०६ ५१५८८ ४५६१८
२३ ४२६ ३४३७ तहसील देवेन्द्रनगर ६७ ६७४८४ ३५३०४ ३२१८०
२३ ४२६ ३४३८ तहसील गुन्नौर १४५ १३३५१३ ६९६०७ ६३९०६
२३ ४२६ ३४३९ तहसील अमानगंज १११ १००८१६ ५२९१८ ४७८९८
२३ ४२६ ३४४० तहसील पवई १७२ १५३११३ ८०१९४ ७२९१९
२३ ४२६ ३४४१ तहसील शाहनगर ११७ १०७६२३ ५५८३९ ५१७८४
२३ ४२६ ३४४२ तहसील रैपुरा १०० ७७६२९ ४०१३६ ३७४९३
२३ ४२७ जिल्ला सागर १९०१ १६६९६६२ ८८४१३३ ७८५५२९
२३ ४२७ ३४४३ तहसील बीना १५६ ११८६२३ ६३०६० ५५५६३
२३ ४२७ ३४४४ तहसील खुरई १७३ १३८०९१ ७३०८३ ६५००८
२३ ४२७ ३४४५ तहसील मालथोन १७६ १५२६३१ ८०६६० ७१९७१
२३ ४२७ ३४४६ तहसील बंडा १६४ १७१६७१ ९११५७ ८०५१४
२३ ४२७ ३४४७ तहसील शाहगढ़ ११० १२१७५४ ६४९८७ ५६७६७
२३ ४२७ ३४४८ तहसील राहतगढ़ १३१ ९२५६२ ४९०७८ ४३४८४
२३ ४२७ ३४४९ तहसील सागर ३६१ ४१०८३१ २१७९०४ १९२९२७
२३ ४२७ ३४५० तहसील गढ़ाकोटा १०१ ८५६८४ ४५१४५ ४०५३९
२३ ४२७ ३४५१ तहसील रेहली १२० १०९२९० ५७७४३ ५१५४७
२३ ४२७ ३४५२ तहसील केसली १७५ ११६९५१ ६१५६९ ५५३८२
२३ ४२७ ३४५३ तहसील देवरी २३४ १५१५७४ ७९७४७ ७१८२७
२३ ४२८ जिल्ला दमोह ११७६ १०१३६६८ ५३०४७१ ४८३१९७
२३ ४२८ ३४५४ तहसील हटा १५४ ११७१३७ ६१५६५ ५५५७२
२३ ४२८ ३४५५ तहसील पटेरा १५६ १२४३५३ ६५१७५ ५९१७८
२३ ४२८ ३४५६ तहसील बटियागढ़ १४४ १४१४६६ ७४२३६ ६७२३०
२३ ४२८ ३४५७ तहसील पथरिया १३१ १४४७१९ ७६१४४ ६८५७५
२३ ४२८ ३४५८ तहसील दमोह २३१ १९०४०१ ९९९७५ ९०४२६
२३ ४२८ ३४५९ तहसील जबेरा १७९ १५६९९५ ८१५७८ ७५४१७
२३ ४२८ ३४६० तहसील तेन्दूखेड़ा १८१ १३८५९७ ७१७९८ ६६७९९
२३ ४२९ जिल्ला सतना १७९९ १७५४५१७ ९०७९०४ ८४६६१३
२३ ४२९ ३४६१ तहसील रघुराजनगर २३६ २०७१६४ १०८२४२ ९८९२२
२३ ४२९ ३४६२ तहसील मझगवां १६६ ११८७५६ ६२१४९ ५६६०७
२३ ४२९ ३४६३ तहसील बिरसिंहपुर १३४ १०८४३६ ५६६३२ ५१८०४
२३ ४२९ ३४६४ तहसील नागोद २४४ २०९८२३ १०९१८२ १००६४१
२३ ४२९ ३४६५ तहसील उचेहरा २१४ १७२५१९ ८९१७६ ८३३४३
२३ ४२९ ३४६६ तहसील रामपुर बघेलान १३२ १५४४८९ ७९९६० ७४५२९
२३ ४२९ ३४६७ तहसील कोटर ८१ १०००३० ५१९७५ ४८०५५
२३ ४२९ ३४६८ तहसील अमरपाटन १७० २०५३५३ १०५५३१ ९९८२२
२३ ४२९ ३४६९ तहसील रामनगर १७९ १५९४१४ ८१२०३ ७८२११
२३ ४२९ ३४७० तहसील मैहर २४३ ३१८५३३ १६३८५४ १५४६७९
२३ ४३० जिल्ला रीवा २४०८ १९६९३२१ १०१७८३९ ९५१४८२
२३ ४३० ३४७१ तहसील त्यौंथर २६१ २२४१३६ ११६९६३ १०७१७३
२३ ४३० ३४७२ तहसील जवा २३७ २१५०७१ १११९८५ १०३०८६
२३ ४३० ३४७३ तहसील सिरमौर १७८ १७४५७६ ८९६१३ ८४९६३
२३ ४३० ३४७४ तहसील मनगवां २६३ २०३२२६ १०४६५५ ९८५७१
२३ ४३० ३४७५ तहसील सेमरिया १६५ १४३१०८ ७३७०८ ६९४००
२३ ४३० ३४७६ तहसील हनुमना २९३ २३८१११ १२२७२३ ११५३८८
२३ ४३० ३४७७ तहसील मऊगंज २८४ १६३२९१ ८३७७३ ७९५१८
२३ ४३० ३४७८ तहसील नईगढ़ी ३१३ १६२६३७ ८४२४६ ७८३९१
२३ ४३० ३४७९ तहसील हुजूर १९३ २२९१०४ ११८९४९ ११०१५५
२३ ४३० ३४८० तहसील रायपुर - कर्चुलियान १०७ १०३३४६ ५३१८४ ५०१६२
२३ ४३० ३४८१ तहसील गुढ़ ११४ ११२७१५ ५८०४० ५४६७५
२३ ४३१ जिल्ला उमरिया ५९४ ५३४२१४ २७३०६४ २६११५०
२३ ४३१ ३४८२ तहसील बांधवगढ़ १०१ ९१३३३ ४६६२६ ४४७०७
२३ ४३१ ३४८३ तहसील चंदिया १२६ ८९३४५ ४६०७७ ४३२६८
२३ ४३१ ३४८४ तहसील मानपुर २११ २२८९७५ ११७०७२ १११९०३
२३ ४३१ ३४८५ तहसील पाली ९९ ७२६६७ ३६९३८ ३५७२९
२३ ४३१ ३४८६ तहसील नौरोजाबाद ५७ ५१८९४ २६३५१ २५५४३
२३ ४३२ जिल्ला नीमच ६७५ ५८०८३७ २९५०१३ २८५८२४
२३ ४३२ ३४८७ तहसील जावद १०८ ११०१२७ ५६०७८ ५४०४९
२३ ४३२ ३४८८ तहसील सिंगोली १५७ ८७७७१ ४४७१५ ४३०५६
२३ ४३२ ३४८९ तहसील नीमच ११२ ११०९५८ ५६६१६ ५४३४२
२३ ४३२ ३४९० तहसील जीरन ७६ ६१३११ ३१०२२ ३०२८९
२३ ४३२ ३४९१ तहसील मनासा २२२ २१०६७० १०६५८२ १०४०८८
२३ ४३३ जिल्ला मन्दसौर ८९३ १०६२८०७ ५४०९८७ ५२१८२०
२३ ४३३ ३४९२ तहसील भानपुरा ८२ १२३१०६ ६३३८६ ५९७२०
२३ ४३३ ३४९३ तहसील मल्हारगढ़ १६८ १७०३३० ८५९११ ८४४१९
२३ ४३३ ३४९४ तहसील गरोठ १०१ १२००५९ ६११०२ ५८९५७
२३ ४३३ ३४९५ तहसील शामगढ़ ९४ १०१२११ ५१६७६ ४९५३५
२३ ४३३ ३४९६ तहसील मन्दसौर १५८ १९४७२१ ९८९०६ ९५८१५
२३ ४३३ ३४९७ तहसील दालोदा ५८ १०२५३८ ५१८८२ ५०६५६
२३ ४३३ ३४९८ तहसील सीतामऊ १५९ १७५७५८ ८९६८१ ८६०७७
२३ ४३३ ३४९९ तहसील सुवासरा ७३ ७५०८४ ३८४४३ ३६६४१
२३ ४३४ जिल्ला रतलाम १०५३ १०२००३८ ५१६४६८ ५०३५७०
२३ ४३४ ३५०० तहसील पिपलोदा ९० १३००६८ ६५९५२ ६४११६
२३ ४३४ ३५०१ तहसील जावरा १४५ १५९४६३ ८१२१५ ७८२४८
२३ ४३४ ३५०२ तहसील आलोट १०५ ८७८५५ ४४६१२ ४३२४३
२३ ४३४ ३५०३ तहसील ताल ८६ ९२०७५ ४७१०० ४४९७५
२३ ४३४ ३५०४ तहसील सैलाना २३९ १२२९७० ६१७३५ ६१२३५
२३ ४३४ ३५०५ तहसील बाजना १२७ ८०२९० ४०३६१ ३९९२९
२३ ४३४ ३५०६ तहसील रावटी ९३ ८४१७१ ४१८९३ ४२२७८
२३ ४३४ ३५०७ तहसील रतलाम १६८ २६३१४६ १३३६०० १२९५४६
२३ ४३५ जिल्ला उज्जैन १०९५ १२०७६५१ ६१६३५३ ५९१२९८
२३ ४३५ ३५०८ तहसील खाचरोद १०९ १२७०७९ ६४५९१ ६२४८८
२३ ४३५ ३५०९ तहसील नागदा १०९ १२३१८३ ६२४९९ ६०६८४
२३ ४३५ ३५१० तहसील महिदपुर २२३ २१७३२९ १११४९७ १०५८३२
२३ ४३५ ३५११ तहसील घटिया १२८ १३८८६१ ७०८०८ ६८०५३
२३ ४३५ ३५१२ तहसील तराना २०६ २१०७१३ १०७९७६ १०२७३७
२३ ४३५ ३५१३ तहसील उज्जैन १३१ १५७३५१ ८००३० ७७३२१
२३ ४३५ ३५१४ तहसील बड़नगर १८९ २३३१३५ ११८९५२ ११४१८३
२३ ४३६ जिल्ला शाजापुर १०७१ १२१९१३३ ६२९२७३ ५८९८६०
२३ ४३६ ३५१५ तहसील सुसनेर १११ ११२६१५ ५७५५५ ५५०६०
२३ ४३६ ३५१६ तहसील नलखेड़ा ९३ ९४६८५ ४८६७४ ४६०११
२३ ४३६ ३५१७ तहसील बड़ौद १३९ १२१६८९ ६२३४६ ५९३४३
२३ ४३६ ३५१८ तहसील आगर १३७ १२४९६० ६४१३७ ६०८२३
२३ ४३६ ३५१९ तहसील शाजापुर १४४ १६२४३१ ८४२०७ ७८२२४
२३ ४३६ ३५२० तहसील गुलाना ९३ १३३८०७ ६९३९८ ६४४०९
२३ ४३६ ३५२१ तहसील मोमन बड़ोदिया १०२ ११५२१६ ५९५४९ ५५६६७
२३ ४३६ ३५२२ तहसील शुजालपुर १३१ १६४०९९ ८४९४१ ७९१५८
२३ ४३६ ३५२३ तहसील कालापीपल १२१ १८९६३१ ९८४६६ ९११६५
२३ ४३७ जिल्ला देवास १०५७ ११११९५६ ५७१७२० ५४०२३६
२३ ४३७ ३५२४ तहसील टोंक खुर्द १०८ १२५८०४ ६४५७५ ६१२२९
२३ ४३७ ३५२५ तहसील सोनकच्छ १२८ १३३९४५ ६८५३६ ६५४०९
२३ ४३७ ३५२६ तहसील देवास २२१ २१६३९८ ११०९६२ १०५४३६
२३ ४३७ ३५२७ तहसील कन्नौद ६४ ९४६४३ ४८७१४ ४५९२९
२३ ४३७ ३५२८ तहसील सतवास ९७ ११२३७४ ५८१६५ ५४२०९
२३ ४३७ ३५२९ तहसील बागली १७७ १७३५७७ ८८४६२ ८५११५
२३ ४३७ ३५३० तहसील हाटपिपल्या ९४ ८९१९३ ४५९८२ ४३२११
२३ ४३७ ३५३१ तहसील खातेगांव १६८ १६६०२२ ८६३२४ ७९६९८
२३ ४३८ जिल्ला धार १४७७ १७७२५७२ ८९५११३ ८७७४५९
२३ ४३८ ३५३२ तहसील बदनावर १६५ २०५५२३ १०३९५३ १०१५७०
२३ ४३८ ३५३३ तहसील सरदारपुर १९१ २६८५५२ १३६५०४ १३२०४८
२३ ४३८ ३५३४ तहसील धार ४२२ ३३९०४३ १७२९४७ १६६०९६
२३ ४३८ ३५३५ तहसील गंधवानी १४५ १५६०४६ ७७६७२ ७८३७४
२३ ४३८ ३५३६ तहसील कुक्षी १९४ २८४६७७ १४२२४९ १४२४२८
२३ ४३८ ३५३७ तहसील डही ६१ १०५७३३ ५३२६१ ५२४७२
२३ ४३८ ३५३८ तहसील मनावर १९८ २७७७९५ १४०१८३ १३७६१२
२३ ४३८ ३५३९ तहसील धरमपुरी १०१ १३५२०३ ६८३४४ ६६८५९
२३ ४३९ जिल्ला इन्दौर ६१४ ८४८९८८ ४३६७५५ ४१२२३३
२३ ४३९ ३५४० तहसील देपालपुर १४६ १८००४४ ९२४१० ८७६३४
२३ ४३९ ३५४१ तहसील हातोद ५९ ७११५२ ३६२७३ ३४८७९
२३ ४३९ ३५४२ तहसील सावेर १२५ १७१२९२ ८७८१९ ८३४७३
२३ ४३९ ३५४३ तहसील इन्दौर ११८ १९५८४७ १०१०७७ ९४७७०
२३ ४३९ ३५४४ तहसील महू १६६ २३०६५३ ११९१७६ १११४७७
२३ ४४० जिल्ला खरगोन (पश्चिम निमाड़) ११९४ १५७४१९० ७९९३९६ ७७४७९४
२३ ४४० ३५४५ तहसील बड़वाह २५४ २७८५३१ १४२६०६ १३५९२५
२३ ४४० ३५४६ तहसील महेश्वर १७५ १९६२७८ ९९५२८ ९६७५०
२३ ४४० ३५४७ तहसील कसरावद १७८ २१९९५९ ११२६२२ १०७३३७
२३ ४४० ३५४८ तहसील सेगांव ५३ ८३४८७ ४२०३२ ४१४५५
२३ ४४० ३५४९ तहसील भीकनगांव १३१ १७५५६३ ८९०८९ ८६४७४
२३ ४४० ३५५० तहसील खरगोन ९१ ११३१६२ ५८०१७ ५५१४५
२३ ४४० ३५५१ तहसील गोगांव ७६ ११२४५८ ५७५५२ ५४९०६
२३ ४४० ३५५२ तहसील भगवानपुरा १०७ १९२९९६ ९६८४१ ९६१५५
२३ ४४० ३५५३ तहसील झिरन्या १२९ २०१७५६ १०११०९ १००६४७
२३ ४४१ जिल्ला बड़वानी ६९६ ११८१८१२ ५९४९०७ ५८६९०५
२३ ४४१ ३५५४ तहसील बड़वानी ९६ १५५५५७ ७८४७२ ७७०८५
२३ ४४१ ३५५५ तहसील पाटी १०९ १६२४३२ ८१७९६ ८०६३६
२३ ४४१ ३५५६ तहसील ठीकरी ५४ ७२२३३ ३६९९० ३५२४३
२३ ४४१ ३५५७ तहसील अंजड़ ४६ ६३१७६ ३२०६८ ३११०८
२३ ४४१ ३५५८ तहसील राजपुर ९७ १८२१५६ ९१७५७ ९०३९९
२३ ४४१ ३५५९ तहसील पानसेमल १०३ १३००६५ ६५२०५ ६४८६०
२३ ४४१ ३५६० तहसील निवाली ६८ ११२६३९ ५६१०८ ५६५३१
२३ ४४१ ३५६१ तहसील सेंधवा ७७ १७४८३३ ८८०५१ ८६७८२
२३ ४४१ ३५६२ तहसील वरला ४६ १२८७२१ ६४४६० ६४२६१
२३ ४४२ जिल्ला राजगढ़ १६७७ १२६९३५७ ६४८४०७ ६२०९५०
२३ ४४२ ३५६३ तहसील जीरापुर २१५ १६८४७५ ८५२४० ८३२३५
२३ ४४२ ३५६४ तहसील खिलचीपुर ३१७ १६३६३६ ८२८३९ ८०७९७
२३ ४४२ ३५६५ तहसील राजगढ़ ३७५ १९९२७६ १०१७५३ ९७५२३
२३ ४४२ ३५६६ तहसील ब्यावरा २७७ २२०८८७ ११३५९७ १०७२९०
२३ ४४२ ३५६७ तहसील सारंगपुर १३५ १४८६४७ ७६१४८ ७२४९९
२३ ४४२ ३५६८ तहसील नरसिंहगढ़ २४० २३५९५१ १२०९९१ ११४९६०
२३ ४४२ ३५६९ तहसील पचोर ११८ १३२४८५ ६७८३९ ६४६४६
२३ ४४३ जिल्ला विदिशा १५३६ १११९२५७ ५९१९६२ ५२७२९५
२३ ४४३ ३५७० तहसील लटेरी १८३ १२४७९३ ६६१७७ ५८६१६
२३ ४४३ ३५७१ तहसील सिरोंज २७५ १८२१२० ९६९६३ ८५१५७
२३ ४४३ ३५७२ तहसील कुरवाई २०६ १४३४२२ ७५७०७ ६७७१५
२३ ४४३ ३५७३ तहसील बासौदा १७६ १३०५६२ ६९१२९ ६१४३३
२३ ४४३ ३५७४ तहसील त्योंदा ९९ ६९१३६ ३६५८० ३२५५६
२३ ४४३ ३५७५ तहसील नटेरन ८२ ८२७१८ ४३५७९ ३९१३९
२३ ४४३ ३५७६ तहसील शमशाबाद ९६ ९७१६९ ५१३९७ ४५७७२
२३ ४४३ ३५७७ तहसील ग्यारसपुर ११७ ६९१०७ ३६४९५ ३२६१२
२३ ४४३ ३५७८ तहसील गुलाबगंज ७५ ५४१६४ २८३९४ २५७७०
२३ ४४३ ३५७९ तहसील विदिशा २२७ १६६०६६ ८७५४१ ७८५२५
२३ ४४४ जिल्ला भोपाल ५०१ ४५४०१० २३८०२५ २१५९८५
२३ ४४४ ३५८० तहसील बैरसिया २९० २३२५८७ १२२४६२ ११०१२५
२३ ४४४ ३५८१ तहसील हुजूर २११ २२१४२३ ११५५६३ १०५८६०
२३ ४४५ जिल्ला सीहोर १०३१ १०६२८७० ५५४६३६ ५०८२३४
२३ ४४५ ३५८२ तहसील सीहोर १५४ १६५९६० ८७२०४ ७८७५६
२३ ४४५ ३५८३ तहसील श्यामपुर १४४ १५२३५४ ८०२४६ ७२१०८
२३ ४४५ ३५८४ तहसील आष्टा १८६ १८९७५२ ९८४५२ ९१३००
२३ ४४५ ३५८५ तहसील जावर ९६ १००२५५ ५१९६० ४८२९५
२३ ४४५ ३५८६ तहसील इछावर १४३ १४७०८६ ७६२४३ ७०८४३
२३ ४४५ ३५८७ तहसील नसरूल्लागंज १२८ १५२४७५ ७९२३५ ७३२४०
२३ ४४५ ३५८८ तहसील बुदनी ८२ ७५०९८ ३९६८८ ३५४१०
२३ ४४५ ३५८९ तहसील रेहटी ९८ ७९८९० ४१६०८ ३८२८२
२३ ४४६ जिल्ला रायसेन १४२४ १०२८१७२ ५३९९६० ४८८२१२
२३ ४४६ ३५९० तहसील रायसेन २१४ १७३४९६ ९०७९१ ८२७०५
२३ ४४६ ३५९१ तहसील गैरतगंज १६३ १०६८३४ ५६३२३ ५०५११
२३ ४४६ ३५९२ तहसील बेगमगंज २०७ ११२४७९ ५९७०८ ५२७७१
२३ ४४६ ३५९३ तहसील गौहरगंज २१९ १६१४६६ ८४६१९ ७६८४७
२३ ४४६ ३५९४ तहसील बरेली १११ १०७६५६ ५६८७३ ५०७८३
२३ ४४६ ३५९५ तहसील बाड़ी ११४ ९२१०० ४८५९८ ४३५०२
२३ ४४६ ३५९६ तहसील सिलवानी २४१ १३६१५१ ७०८०६ ६५३४५
२३ ४४६ ३५९७ तहसील उदयपुरा १५५ १३७९९० ७२२४२ ६५७४८
२३ ४४७ जिल्ला बैतूल १३४४ १२६६२११ ६४०३५८ ६२५८५३
२३ ४४७ ३५९८ तहसील भैंसदेही २८६ २७७३३४ १४००५० १३७२८४
२३ ४४७ ३५९९ तहसील आठनेर ९८ ९४८७८ ४८२९२ ४६५८६
२३ ४४७ ३६०० तहसील बैतूल १८९ १६६२१९ ८४६६१ ८१५५८
२३ ४४७ ३६०१ तहसील चिचोली ७९ ७७५१३ ३८९५० ३८५६३
२३ ४४७ ३६०२ तहसील घोड़ा डोंगरी १६० १३९९०४ ६९९९१ ६९९१३
२३ ४४७ ३६०३ तहसील शाहपुर १२६ १०७३५० ५४०५६ ५३२९४
२३ ४४७ ३६०४ तहसील मुलताई २५४ २५७१०२ १३०३४१ १२६७६१
२३ ४४७ ३६०५ तहसील आमला १५२ १४५९११ ७४०१७ ७१८९४
२३ ४४८ जिल्ला हरदा ५११ ४५११०१ २३३३१२ २१७७८९
२३ ४४८ ३६०६ तहसील खिरकिया ८० ६७३०९ ३४८७४ ३२४३५
२३ ४४८ ३६०७ तहसील सिराली १०० ८२१६७ ४२३०९ ३९८५८
२३ ४४८ ३६०८ तहसील हरदा ७३ ७९६६५ ४१३१४ ३८३५१
२३ ४४८ ३६०९ तहसील हंडिया ९९ ७१५०१ ३७३१९ ३४१८२
२३ ४४८ ३६१० तहसील टिमरनी ५३ ५४४२७ २८३७६ २६०५१
२३ ४४८ ३६११ तहसील रेहटगांव १०६ ९६०३२ ४९१२० ४६९१२
२३ ४४९ जिल्ला होशंगाबाद ९२१ ८५१३६४ ४४५०६२ ४०६३०२
२३ ४४९ ३६१२ तहसील सिवनी-मालवा १७६ १५६६८८ ८१६६२ ७५०२६
२३ ४४९ ३६१३ तहसील इटारसी १२२ १२३३२५ ६३८३१ ५९४९४
२३ ४४९ ३६१४ तहसील होशंगाबाद ४० ४७७६१ २५१९४ २२५६७
२३ ४४९ ३६१५ तहसील डोलरिया ५२ ४८०६३ २५११९ २२९४४
२३ ४४९ ३६१६ तहसील बाबई १०५ ११७६२३ ६१५६५ ५६०५८
२३ ४४९ ३६१७ तहसील सोहागपुर १५९ १२४१४४ ६५२७७ ५८८६७
२३ ४४९ ३६१८ तहसील पिपरिया १४४ १०८०७८ ५६९०६ ५११७२
२३ ४४९ ३६१९ तहसील बनखेड़ी १२३ १२५६८२ ६५५०८ ६०१७४
२३ ४५० जिल्ला कटनी ९०५ १०२८४९९ ५२५१८८ ५०३३११
२३ ४५० ३६२० तहसील मुड़वारा ११८ १४७६३६ ७५३८१ ७२२५५
२३ ४५० ३६२१ तहसील रीठी ११२ १२७२११ ६४७३६ ६२४७५
२३ ४५० ३६२२ तहसील बरही ५० ८९५६६ ४५५३६ ४४०३०
२३ ४५० ३६२३ तहसील बड़वारा १०६ १०४१९६ ५३४६४ ५०७३२
२३ ४५० ३६२४ तहसील विजयराघवगढ़ १३३ १८३१४७ ९३७९० ८९३५७
२३ ४५० ३६२५ तहसील बहोरीबंद १८५ १९८९१४ १०१३३८ ९७५७६
२३ ४५० ३६२६ तहसील ढीमरखेड़ा २०१ १७७८२९ ९०९४३ ८६८८६
२३ ४५१ जिल्ला जबलपुर १३७७ १०२३२५५ ५२७०३१ ४९६२२४
२३ ४५१ ३६२७ तहसील सिहोरा १४९ १३५५९९ ६९५२६ ६६०७३
२३ ४५१ ३६२८ तहसील मझोली २०९ १५६०८८ ८०३०५ ७५७८३
२३ ४५१ ३६२९ तहसील पाटन २१७ १३००७४ ६७६२४ ६२४५०
२३ ४५१ ३६३० तहसील शहपुरा २२६ १७८१०९ ९२०९७ ८६०१२
२३ ४५१ ३६३१ तहसील जबलपुर १८८ १६३५२२ ८५१५२ ७८३७०
२३ ४५१ ३६३२ तहसील पनागर १९६ १४१२७६ ७३४०३ ६७८७३
२३ ४५१ ३६३३ तहसील कुंडम १९२ ११८५८७ ५८९२४ ५९६६३
२३ ४५२ जिल्ला नरसिंहपुर १०३५ ८८८३१४ ४६२६९९ ४२५६१५
२३ ४५२ ३६३४ तहसील गोटेगांव २४४ १६८०५५ ८७३५३ ८०७०२
२३ ४५२ ३६३५ तहसील गाडरवारा ३५० ३६३७४२ १९०३६६ १७३३७६
२३ ४५२ ३६३६ तहसील नरसिंहपुर २०० १५२५८७ ७८८९४ ७३६९३
२३ ४५२ ३६३७ तहसील करेली १३९ १२२०८८ ६३४११ ५८६७७
२३ ४५२ ३६३८ तहसील तेन्दूखेड़ा १०२ ८१८४२ ४२६७५ ३९१६७
२३ ४५३ जिल्ला डिण्डोरी ९०१ ६७२२०६ ३३५३९३ ३३६८१३
२३ ४५३ ३६३९ तहसील शहपुरा ३०१ २०६०५० १०२७२० १०३३३०
२३ ४५३ ३६४० तहसील डिण्डोरी ६०० ४६६१५६ २३२६७३ २३३४८३
२३ ४५४ जिल्ला मण्डला १२०३ ९२४७१६ ४५९१५१ ४६५५६५
२३ ४५४ ३६४१ तहसील निवास १७४ ११६३४३ ५७५१७ ५८८२६
२३ ४५४ ३६४२ तहसील नारायणगंज १८५ १०८९११ ५४५६५ ५४३४६
२३ ४५४ ३६४३ तहसील मण्डला १७१ १५१०२६ ७५७२२ ७५३०४
२३ ४५४ ३६४४ तहसील घुघरी १८३ १७२८२३ ८४६३४ ८८१८९
२३ ४५४ ३६४५ तहसील बिछिया ३३३ २४७८९५ १२३३१३ १२४५८२
२३ ४५४ ३६४६ तहसील नैनपुर १५७ १२७७१८ ६३४०० ६४३१८
२३ ४५५ जिल्ला छिन्दवाड़ा १९०६ १५८५७३९ ८०६१९९ ७७९५४०
२३ ४५५ ३६४७ तहसील तामिया १७४ ११४१७६ ५७६८४ ५६४९२
२३ ४५५ ३६४८ तहसील अमरवाड़ा १४९ १४४९२२ ७३५६७ ७१३५५
२३ ४५५ ३६४९ तहसील हर्रई २१० १२४१८८ ६१८४३ ६२३४५
२३ ४५५ ३६५० तहसील चौरई १८४ १७६५१४ ९०९९४ ८५५२०
२३ ४५५ ३६५१ तहसील जामई २६१ १८२१६२ ९१६२१ ९०५४१
२३ ४५५ ३६५२ तहसील परासिया ९० ८३७६५ ४२६१० ४११५५
२३ ४५५ ३६५३ तहसील उमरेठ १०१ ९१४५७ ४६३६५ ४५०९२
२३ ४५५ ३६५४ तहसील छिन्दवाड़ा १२४ १४७१०३ ७५२९३ ७१८१०
२३ ४५५ ३६५५ तहसील मोहखेड़ १८२ १६८३४० ८५७५५ ८२५८५
२३ ४५५ ३६५६ तहसील सौसर १३० ११८२८२ ६०८३३ ५७४४९
२३ ४५५ ३६५७ तहसील बिछुआ १४२ ८७६९१ ४४४६३ ४३२२८
२३ ४५५ ३६५८ तहसील पांढुर्ना १५९ १४७१३९ ७५१७१ ७१९६८
२३ ४५६ जिल्ला सिवनी १५७९ १२१५२४१ ६१२३१४ ६०२९२७
२३ ४५६ ३६५९ तहसील लखनादौन २८७ १९०८४८ ९६४४४ ९४४०४
२३ ४५६ ३६६० तहसील छपारा १५७ १०७६५३ ५४४७७ ५३१७६
२३ ४५६ ३६६१ तहसील घंसौर २२९ १३५५४२ ६८२८८ ६७२५४
२३ ४५६ ३६६२ तहसील धनोरा ११४ ८५०६६ ४२९९७ ४२०६९
२३ ४५६ ३६६३ तहसील केवलारी १८२ १४८५४६ ७४४३० ७४११६
२३ ४५६ ३६६४ तहसील सिवनी २८९ २४५१५५ १२५३८३ ११९७७२
२३ ४५६ ३६६५ तहसील बरघाट १३८ १८५५३६ ९२१०७ ९३४२९
२३ ४५६ ३६६६ तहसील कुरई १८३ ११६८९५ ५८१८८ ५८७०७
२३ ४५७ जिल्ला बालाघाट १२७२ १४५६८८२ ७१९७९४ ७३७०८८
२३ ४५७ ३६६७ तहसील कटंगी ६० ८६४४८ ४२४६५ ४३९८३
२३ ४५७ ३६६८ तहसील तिरोड़ी ६५ ७०९५० ३५२३२ ३५७१८
२३ ४५७ ३६६९ तहसील वारासिवनी ७६ १४८७९७ ७३६३९ ७५१५८
२३ ४५७ ३६७० तहसील खैरलांजी ८१ १४७२०८ ७२६१६ ७४५९२
२३ ४५७ ३६७१ तहसील लालबर्रा १०७ १६५४२७ ८२०८४ ८३३४३
२३ ४५७ ३६७२ तहसील बालाघाट १५६ १५९४४९ ७८४९१ ८०९५८
२३ ४५७ ३६७३ तहसील किरनापुर १३१ १६९७५३ ८४०८० ८५६७३
२३ ४५७ ३६७४ तहसील बैहर ३०४ २३३५२६ ११५००९ ११८५१७
२३ ४५७ ३६७५ तहसील परसवाड़ा १६३ १०१२५८ ४९७३२ ५१५२६
२३ ४५७ ३६७६ तहसील लांजी १२९ १७४०६६ ८६४४६ ८७६२०
२३ ४५८ जिल्ला गुना १२६४ ९२८८४४ ४८६१२७ ४४२७१७
२३ ४५८ ३६७७ तहसील गुना २८६ २२४४५८ ११७६६५ १०६७९३
२३ ४५८ ३६७८ तहसील बामोरी २२३ १७२१३१ ८९१२० ८३०११
२३ ४५८ ३६७९ तहसील राघोगढ़ १४६ ९८२३४ ५१५२७ ४६७०७
२३ ४५८ ३६८० तहसील मकसूदनगढ़ १७१ ११७९७८ ६१७५१ ५६२२७
२३ ४५८ ३६८१ तहसील कुम्भराज १४८ ९९०९७ ५२०२५ ४७०७२
२३ ४५८ ३६८२ तहसील आरोन १४० १११४१८ ५८८३८ ५२५८०
२३ ४५८ ३६८३ तहसील चाचौड़ा १५० १०५५२८ ५५२०१ ५०३२७
२३ ४५९ जिल्ला अशोकनगर ८१८ ६९१३८७ ३६३४११ ३२७९७६
२३ ४५९ ३६८४ तहसील ईसागढ़ १७७ १६३६६६ ८५७०३ ७७९६३
२३ ४५९ ३६८५ तहसील चन्देरी १३३ १२५२४९ ६५७५७ ५९४९२
२३ ४५९ ३६८६ तहसील अशोकनगर १८० १३३४३९ ७०११४ ६३३२५
२३ ४५९ ३६८७ तहसील शाढोरा ९७ ७३६५३ ३८४६९ ३५१८४
२३ ४५९ ३६८८ तहसील मुंगावली २३१ १९५३८० १०३३६८ ९२०१२
२३ ४६० जिल्ला शहडोल ८१४ ८४६४६३ ४२६५८३ ४१९८८०
२३ ४६० ३६८९ तहसील ब्यौहारी १३६ १८८१४९ ९५९२२ ९२२२७
२३ ४६० ३६९० तहसील जयसिंहनगर १९९ १८५०६१ ९३१२७ ९१९३४
२३ ४६० ३६९१ तहसील सोहागपुर २९५ ३१०७६१ १५६७२२ १५४०३९
२३ ४६० ३६९२ तहसील जैतपुर १८४ १६२४९२ ८०८१२ ८१६८०
२३ ४६१ जिल्ला अनूपपुर ५६२ ५४३९९६ २७२०३० २७१९६६
२३ ४६१ ३६९३ तहसील कोतमा ६९ ५८१४७ २८९४३ २९२०४
२३ ४६१ ३६९४ तहसील अनूपपुर १५९ १७९८३४ ९००९८ ८९७३६
२३ ४६१ ३६९५ तहसील जैतहरी ६७ ८४४२६ ४२१५३ ४२२७३
२३ ४६१ ३६९६ तहसील पुष्पराजगढ़ २६७ २२१५८९ ११०८३६ ११०७५३
२३ ४६२ जिल्ला सीधी १०२५ १०३३९१२ ५२७३७८ ५०६५३४
२३ ४६२ ३६९७ तहसील रामपुर नैकिन १४२ १९४४५६ ९९७३१ ९४७२५
२३ ४६२ ३६९८ तहसील चुरहट १२६ १०२१२८ ५१०३१ ५१०९७
२३ ४६२ ३६९९ तहसील गोपदबनास २०२ २३५१५० १२१३४३ ११३८०७
२३ ४६२ ३७०० तहसील सिंहावल २९९ २६८९३४ १३६०६८ १३२८६६
२३ ४६२ ३७०१ तहसील मझौली १२४ १५१९८५ ७७९५६ ७४०२९
२३ ४६२ ३७०२ तहसील कुसमी १३२ ८१२५९ ४१२४९ ४००१०
२३ ४६३ जिल्ला सिंगरौली ७२७ ९५१४८७ ४९३३२४ ४५८१६३
२३ ४६३ ३७०३ तहसील चितरंगी ३०० ३३०१८४ १७०५९५ १५९५८९
२३ ४६३ ३७०४ तहसील देवसर २२३ ३२४३६३ १७०३४७ १५४०१६
२३ ४६३ ३७०५ तहसील सिंगरौली २०४ २९६९४० १५२३८२ १४४५५८
२३ ४६४ जिल्ला झाबुआ ७८३ ९३३०६५ ४६७४६८ ४६५५९७
२३ ४६४ ३७०६ तहसील थांदला ११२ १६६६०६ ८३५१५ ८३०९१
२३ ४६४ ३७०७ तहसील पेटलावद २१५ २१७६२६ १०८८७९ १०८७४७
२३ ४६४ ३७०८ तहसील मेघनगर ११० १५९०१५ ८०२०१ ७८८१४
२३ ४६४ ३७०९ तहसील झाबुआ २५१ २८७४५१ १४३३०८ १४४१४३
२३ ४६४ ३७१० तहसील रानापुर ९५ १०२३६७ ५१५६५ ५०८०२
२३ ४६५ जिल्ला अलीराजपुर ५३८ ६७१९२५ ३३३५९३ ३३८३३२
२३ ४६५ ३७११ तहसील भावरा ५० ८०१३३ ३९९५७ ४०१७६
२३ ४६५ ३७१२ तहसील जोबट १४८ १७९४२८ ८९३१२ ९०११६
२३ ४६५ ३७१३ तहसील अलीराजपुर ३४० ४१२३६४ २०४३२४ २०८०४०
२३ ४६६ जिल्ला खण्डवा (पूर्व निमाड़) ७११ १०५०६२५ ५४११८३ ५०९४४२
२३ ४६६ ३७१४ तहसील हरसूद ९२ १०५१४७ ५५०१५ ५०१३२
२३ ४६६ ३७१५ तहसील खालवा १४७ २२२५१२ ११३९६१ १०८५५१
२३ ४६६ ३७१६ तहसील खण्डवा २२१ ३५७२९७ १८३९५५ १७३३४२
२३ ४६६ ३७१७ तहसील पुनासा १६५ २१३८५४ ११०३०१ १०३५५३
२३ ४६६ ३७१८ तहसील पंधाना ८६ १५१८१५ ७७९५१ ७३८६४
२३ ४६७ जिल्ला बुरहानपुर २६१ ४९७५६० २५४९७८ २४२५८२
२३ ४६७ ३७१९ तहसील बुरहानपुर ९६ २०२९७९ १०५१२२ ९७८५७
२३ ४६७ ३७२० तहसील खकनार ८१ १३३२६९ ६७४१३ ६५८५६
२३ ४६७ ३७२१ तहसील नेपानगर ८४ १६१३१२ ८२४४३ ७८८६९

गुजरात[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२४ राज्य गुजरात १७८४३ ३४६९४६०९ १७७९९१५९ १६८९५४५०
२४ ४६८ जिल्ला कच्छ ८७७ १३६३८३६ ७१३५२४ ६५०३१२
२४ ४६८ ३७२२ तहसील लखपत ८६ ६२५५२ ३२२७४ ३०२७८
२४ ४६८ ३७२३ तहसील रापर ९७ १८८९०८ ९६६७७ ९२२३१
२४ ४६८ ३७२४ तहसील भचाऊ ६९ १४६५०३ ७६२३६ ७०२६७
२४ ४६८ ३७२५ तहसील अंजार ६६ १४८३५४ ७८२२९ ७०१२५
२४ ४६८ ३७२६ तहसील भूज १४९ २२९७५५ ११६९९० ११२७६५
२४ ४६८ ३७२७ तहसील नखत्राणा १२० १४६३६७ ७४३८० ७१९८७
२४ ४६८ ३७२८ तहसील अबड़ासा १३३ ११७५३८ ६१३८७ ५६१५१
२४ ४६८ ३७२९ तहसील मांडवी ९२ १५१९९७ ७७९०८ ७४०८९
२४ ४६८ ३७३० तहसील मुंद्रा ५९ १३२८८१ ७८९८६ ५३८९५
२४ ४६८ ३७३१ तहसील गांधीधाम ३८९८१ २०४५७ १८५२४
२४ ४६९ जिल्ला बनास कांठा १२३३ २७०५५९१ १३९३७४१ १३११८५०
२४ ४६९ ३७३२ तहसील वाव १२० २४६१५६ १२८१६६ ११७९९०
२४ ४६९ ३७३३ तहसील थराद १३४ २९९३३५ १५४६१८ १४४७१७
२४ ४६९ ३७३४ तहसील धानेरा ७७ २०११६३ १०४१२५ ९७०३८
२४ ४६९ ३७३५ तहसील दांतीवाड़ा ५७ ११५२२१ ५९८४६ ५५३७५
२४ ४६९ ३७३६ तहसील अमीरगढ़ ६९ १३२३५४ ६७१०० ६५२५४
२४ ४६९ ३७३७ तहसील दांता १८२ २०७०८६ १०५७०४ १०१३८२
२४ ४६९ ३७३८ तहसील वड़गाम १०९ २३१९४७ ११७९१८ ११४०२९
२४ ४६९ ३७३९ तहसील पालनपुर ११५ २७८५४२ १४३०७५ १३५४६७
२४ ४६९ ३७४० तहसील डीसा १४८ ४७१९६९ २४२८२४ २२९१४५
२४ ४६९ ३७४१ तहसील दीयोदर ७० १६३००७ ८४३९५ ७८६१२
२४ ४६९ ३७४२ तहसील भाभर ५१ १०१२५८ ५२६१७ ४८६४१
२४ ४६९ ३७४३ तहसील कांकरेज १०१ २५७५५३ १३३३५३ १२४२००
२४ ४७० जिल्ला पाटण ५१७ १०६२६५३ ५४८३२४ ५१४३२९
२४ ४७० ३७४४ तहसील सांतलपुर ७३ १२८७९१ ६६७२० ६२०७१
२४ ४७० ३७४५ तहसील राधनपुर ५६ १०४७०८ ५३६७५ ५१०३३
२४ ४७० ३७४६ तहसील सिध्धद्पुर ५३ १४१४८६ ७२६१४ ६८८७२
२४ ४७० ३७४७ तहसील पाटण १३९ ३१५७४३ १६३३१३ १५२४३०
२४ ४७० ३७४८ तहसील हारिज ३९ ७४३०९ ३८५४५ ३५७६४
२४ ४७० ३७४९ तहसील समी ९८ १८२८०५ ९४०५० ८८७५५
२४ ४७० ३७५० तहसील चाणस्मा ५९ ११४८११ ५९४०७ ५५४०४
२४ ४७१ जिल्ला महेसाणा ५९७ १५२०७३४ ७८७१७५ ७३३५५९
२४ ४७१ ३७५१ तहसील सतलासणा ६५ ८९५४६ ४६०३६ ४३५१०
२४ ४७१ ३७५२ तहसील खेरालू ५१ १११९३५ ५७६५६ ५४२७९
२४ ४७१ ३७५३ तहसील ऊंझा ३१ ११८४३१ ६१३२६ ५७१०५
२४ ४७१ ३७५४ तहसील विसनगर ५९ १८५४९३ ९६१४८ ८९३४५
२४ ४७१ ३७५५ तहसील वडनगर ४३ ११७६५५ ६०३४० ५७३१५
२४ ४७१ ३७५६ तहसील विजापुर ६४ २२२५८१ ११५४९१ १०७०९०
२४ ४७१ ३७५७ तहसील महेसाणा ११३ ३२८०७६ १७०७३७ १५७३३९
२४ ४७१ ३७५८ तहसील बेचराजी ५१ ८७०१४ ४४६१२ ४२४०२
२४ ४७१ ३७५९ तहसील कडी १२० २६०००३ १३४८२९ १२५१७४
२४ ४७२ जिल्ला साबर कांठा १३६४ २०६४८६९ १०५६१४१ १००८७२८
२४ ४७२ ३७६० तहसील खेडब्रह्मा १३३ २६८१४२ १३५२२३ १३२९१९
२४ ४७२ ३७६१ तहसील विजयनगर ८५ ९७८१७ ४८८२६ ४८९९१
२४ ४७२ ३७६२ तहसील वडाली ५६ ७१७११ ३६५८० ३५१३१
२४ ४७२ ३७६३ तहसील ईडर १३६ २१५५९८ ११०५४८ १०५०५०
२४ ४७२ ३७६४ तहसील भीलोडा १६४ २२३१४२ ११२७१७ ११०४२५
२४ ४७२ ३७६५ तहसील मेधरज १२८ १५५७५२ ७९१५३ ७६५९९
२४ ४७२ ३७६६ तहसील हिंमतनगर १२९ २२४४३६ ११६२५८ १०८१७८
२४ ४७२ ३७६७ तहसील प्रांतिज ६४ १३७६८३ ७१४७३ ६६२१०
२४ ४७२ ३७६८ तहसील तलोद ७३ १३६१२६ ७०२५२ ६५८७४
२४ ४७२ ३७६९ तहसील मोडासा १०५ १५४९७७ ७९६६० ७५३१७
२४ ४७२ ३७७० तहसील धनसुरा ७२ १०६७३३ ५५४०८ ५१३२५
२४ ४७२ ३७७१ तहसील मालपुर ९८ ९१४६० ४६७४१ ४४७१९
२४ ४७२ ३७७२ तहसील बायड १२१ १८१२९२ ९३३०२ ८७९९०
२४ ४७३ जिल्ला गांधीनगर २५२ ७९११२६ ४०८४३६ ३८२६९०
२४ ४७३ ३७७३ तहसील कलोल ६४ १८८५५० ९७९८६ ९०५६४
२४ ४७३ ३७७४ तहसील माणसा ४८ १७६२२० ९११०१ ८५११९
२४ ४७३ ३७७५ तहसील गांधीनगर ४८ २००४२६ १०३५५८ ९६८६८
२४ ४७३ ३७७६ तहसील दहेगाम ९२ २२५९३० ११५७९१ ११०१३९
२४ ४७४ जिल्ला अहमदाबाद ५०६ ११५११७८ ५९५५८३ ५५५५९५
२४ ४७४ ३७७७ तहसील मांडल ३७ ७०३४६ ३६०६३ ३४२८३
२४ ४७४ ३७७८ तहसील देत्रोज-रामपुरा ५५ ८३१९९ ४२९५८ ४०२४१
२४ ४७४ ३७७९ तहसील विरमगाम ६६ १३७४६२ ७१२२४ ६६२३८
२४ ४७४ ३७८० तहसील साणंद ५२ १४१९५५ ७३१८३ ६८७७२
२४ ४७४ ३७८१ तहसील अहमदाबाद सिटी
२४ ४७४ ३७८२ तहसील दसक्रोई ५४ १८६७८२ ९५९७० ९०८१२
२४ ४७४ ३७८३ तहसील धोलका ६९ १६८९०७ ८८२०८ ८०६९९
२४ ४७४ ३७८४ तहसील बावला ४५ ११५७३३ ६००९१ ५५६४२
२४ ४७४ ३७८५ तहसील राणपुर ३३ ७५९८२ ३९००० ३६९८२
२४ ४७४ ३७८६ तहसील बरवाला २६ ५८०३५ ३०१०३ २७९३२
२४ ४७४ ३७८७ तहसील धंधुका ६९ ११२७७७ ५८७८३ ५३९९४
२४ ४७५ जिल्ला सुरेन्द्रनगर ६४७ १२५९३५२ ६४९४७५ ६०९८७७
२४ ४७५ ३७८८ तहसील हलवद ६७ १३८९७६ ७१४५३ ६७५२३
२४ ४७५ ३७८९ तहसील ध्रांगध्रा ६३ १४२९०८ ७३४२९ ६९४७९
२४ ४७५ ३७९० तहसील दसाडा ८७ १५०९७२ ७७८३० ७३१४२
२४ ४७५ ३७९१ तहसील लखतर ४३ ७५६०६ ३८९३२ ३६६७४
२४ ४७५ ३७९२ तहसील वढवाण ४५ १०५७१९ ५४३२० ५१३९९
२४ ४७५ ३७९३ तहसील मुली ५८ ११८९०२ ६१५५६ ५७३४६
२४ ४७५ ३७९४ तहसील चोटीला १११ १५७१४० ८१५८४ ७५५५६
२४ ४७५ ३७९५ तहसील सायला ७५ १३८६४३ ७१३२७ ६७३१६
२४ ४७५ ३७९६ तहसील चुडा ३८ ९७९१६ ५०६०९ ४७३०७
२४ ४७५ ३७९७ तहसील लींबडी ६० १३२५७० ६८४३५ ६४१३५
२४ ४७६ जिल्ला राजकोट ८३३ १५९०५०८ ८१६२६४ ७७४२४४
२४ ४७६ ३७९८ तहसील मालीया ४४ ६२७२८ ३२३०६ ३०४२२
२४ ४७६ ३७९९ तहसील मोरबी ७४ १४६३५० ७५८६५ ७०४८५
२४ ४७६ ३८०० तहसील टंकारा ४७ ८७५७७ ४४५१६ ४३०६१
२४ ४७६ ३८०१ तहसील वांकानेर ९९ १६६२७८ ८४५१३ ८१७६५
२४ ४७६ ३८०२ तहसील पड़धरी ५७ ६४२३४ ३२७५२ ३१४८२
२४ ४७६ ३८०३ तहसील राजकोट ८२ १३७३०७ ७०५११ ६६७९६
२४ ४७६ ३८०४ तहसील लोधीका ३८ ५६७४४ २९८१५ २६९२९
२४ ४७६ ३८०५ तहसील कोटडा सांगाणी ३९ ६२०५९ ३१७३२ ३०३२७
२४ ४७६ ३८०६ तहसील जसदण १०१ २६५६४१ १३५२४३ १३०३९८
२४ ४७६ ३८०७ तहसील गोंडल ८० १७३३५३ ८९२०८ ८४१४५
२४ ४७६ ३८०८ तहसील जामकंडोरणा ४७ ७८१३० ३९९२३ ३८२०७
२४ ४७६ ३८०९ तहसील उपलेटा ४९ १००७३३ ५२०३९ ४८६९४
२४ ४७६ ३८१० तहसील धोराजी ३० ७०३५१ ३६१८७ ३४१६४
२४ ४७६ ३८११ तहसील जेतपुर ४६ ११९०२३ ६१६५४ ५७३६९
२४ ४७७ जिल्ला जामनगर ६९७ ११८९०५४ ६१००८८ ५७८९६६
२४ ४७७ ३८१२ तहसील ओखामंडल ३९ ५१३९५ २६२७२ २५१२३
२४ ४७७ ३८१३ तहसील खंभालीया ८१ १७९६१९ ९३९७० ८५६४९
२४ ४७७ ३८१४ तहसील जामनगर ९९ २०२७६७ १०४७९९ ९७९६८
२४ ४७७ ३८१५ तहसील जोडिया ५२ ८५९५८ ४३५८२ ४२३७६
२४ ४७७ ३८१६ तहसील ध्रोल ४१ ५३४३२ २७३७७ २६०५५
२४ ४७७ ३८१७ तहसील कालावड ९८ १११४१५ ५६२६७ ५५१४८
२४ ४७७ ३८१८ तहसील लालपुर ७२ ११८१८७ ६०५१६ ५७६७१
२४ ४७७ ३८१९ तहसील कल्याणपुर ६४ १७६२५६