बंगलादेशया निर्वाचन क्षेत्रतयेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

बंगलादेशया निर्वाचन क्षेत्रतयेगु धलः[१]

१ पञ्चगड़-१ 

(क) पञ्चगड़ सदर उपजिल्ला
(ख) तेँतुलिय़ा उपजिल्ला व
(ग) आटोय़ारी उपजिल्ला
जिल्ला-पञ्चगड़
२ पञ्चगड़-२ 

(क) बोदा उपजिल्ला व
(ख) देबीगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- पञ्चगड़
३ ठाकुरगाँओ-१ ठाकुरगाँओ सदर उपजिल्ला
जिल्ला-ठाकुरगाँओ
४ ठाकुरगाँओ-२ 

(क) बालिय़ाडांगी उपजिल्ला
(ख) हरिपुर उपजिल्ला व
(ग) राणीशंकाइल उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) धर्मगड़
(२) काशिपुर
जिल्ला- ठाकुरगाँओ
५ ठाकुरगाँओ-३ 

(क) पीरगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु राणीशंकाइल उपजिल्ला ः-
(१) धर्मगड़ व
(२) काशिपुर
जिल्ला- ठाकुरगाँओ
६ दिनाजपुर-१ 

(क) बीरगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) काहारोल उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
७ दिनाजपुर-२ 

(क) बोचागञ्ज उपजिल्ला व
(ख) बिरल उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
८ दिनाजपुर-३ दिनाजपुर सदर उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
९ दिनाजपुर-४ 

(क) खानसामा उपजिल्ला व
(ख) चिरिर बन्दर उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
१० दिनाजपुर-५ 

(क) पार्बतीपुर उपजिल्ला व
(ख) फुलबाड़ी उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
११ दिनाजपुर-६ 

(क) नबाबगञ्ज उपजिल्ला
(ख) बिरामपुर उपजिल्ला
(ग) हाकिमपुर उपजिल्ला व
(घ) घोड़ाघाट उपजिल्ला
जिल्ला-दिनाजपुर
१२ नीलफामारी-१ 

(क) डोमार उपजिल्ला व
(ख) डिमला उपजिल्ला
जिल्ला- नीलफामारी
१३ नीलफामारी-२ नीलफामारी सदर उपजिल्ला
जिल्ला- नीलफामारी ३
न१४ नीलफामारी-३ 

(क) जलढाका उपजिल्ला व
(ख) किशोरगञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) रणचन्डि
(२) बड़भिटा व
(३) पुटिमारी
जिल्ला- नीलफामारी
१५ नीलफामारी-४ 

(क) सैय़दपुर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु किशोरगञ्ज उपजिल्लाः-
(१) रणचन्डि
(२) बड़भिटा व
(३) पुटिमारी
जिल्ला- नीलफामारी
१६ लालमनिरहाट-१ 

(क) पाटग्राम उपजिल्ला व
(ख) हातीबान्धा उपजिल्ला
जिल्ला- लालमनिरहाट
१७ लालमनिरहाट-२ 

(क) कालीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) आदितमारी उपजिल्ला
जिल्ला- लालमनिरहाट
१८ लालमनिरहाट-३ लालमनिरहाट सदर उपजिल्ला
जिल्ला- लालमनिरहाट
१९ रंपुर-१ 

(क) गंगाचरा उपजिल्ला व
(ख) रंपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) हरिदेबपुर
(२) उत्तम व
(३) पर्शुराम
जिल्ला- रंपुर
२० रंपुर-२ 

(क) तारागञ्ज उपजिल्ला व
(ख) बदरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- रंपुर
२१ रंपुर-३ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु रंपुर सदर उपजिल्लाः-
(१) हरिदेबपुर
(२) उत्तम व
(३) पर्शुराम
जिल्ला- रंपुर
२२ रंपुर-४ 

(क) पीरगाछा उपजिल्ला व
(ख) काउनिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- रंपुर
२३ रंपुर-५ मिठापुकुर उपजिल्ला
जिल्ला- रंपुर
२४ रंपुर-६ पीरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- रंपुर
२५ कुड़िग्राम-१ 

(क) भ‚रुंगामारी उपजिल्ला व
(ख) नागेश्बरी उपजिल्ला
जिल्ला- कुड़िग्राम ४
न२६ कुड़िग्राम-२ 

(क) कुड़िग्राम सदर उपजिल्ला
(ख) फुलबाड़ी उपजिल्ला व
(ग) राजारहाट उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) राजारहाट
(२) छिनाइ व
(३) चाकिरपशार
जिल्ला- कुड़िग्राम
२७ कुड़िग्राम-३ 

(क) उलिपुर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु राजारहाट उपजिल्लाः-
(१) राजारहाट
(२) छिनाइ व
(३) चाकिरपशार
जिल्ला- कुड़िग्राम
२८ कुड़िग्राम-४ 

(क) चिलमारी उपजिल्ला
(ख) रौमारी उपजिल्ला व
(ग) राजिबपुर उपजिल्ला
जिल्ला- कुड़िग्राम
२९ गाइबान्धा-१ सुन्दरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-गाइबान्धा
३० गाइबान्धा-२ गाइबान्धा सदर उपजिल्ला
जिल्ला-गाइबान्धा
३१ गाइबान्धा-३ 

(क) सादुल्यापुर उपजिल्ला व
(ख) पलाशबाड़ी उपजिल्ला
जिल्ला-गाइबान्धा
३२ गाइबान्धा-४ गोबिन्दगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-गाइबान्धा
३३ गाइबान्धा-५ 

(क) फुलछड़ि उपजिल्ला व
(ख) साघाटा उपजिल्ला
जिल्ला-गाइबान्धा
३४ जय़पुरहाट-१ 

(क) जय़पुरहाट सदर उपजिल्ला व
(ख) पाँचबिबि उपजिल्ला
जिल्ला- जय़पुरहाट
३५ जय़पुरहाट-२ 

(क) आक्केलपुर उपजिल्ला
(ख) क्षेतलाल उपजिल्ला व
(ग) कालाइ उपजिल्ला
जिल्ला- जय़पुरहाट
३६ बगुड़ा-१ 

(क) सारिय़ाकान्दि उपजिल्ला
(ख) सोनातला उपजिल्ला व
(ग) धुनट उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) भान्डारबाड़ी व
(२) गोसाइबाड़ी
जिल्ला-बगुड़ा
३७ बगुड़ा-२ शिबगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-बगुड़ा
३८ बगुड़ा-३ 

(क) आदमदिघी उपजिल्ला व
(ख) दुपचाँचिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला-बगुड़ा ५
न३९ बगुड़ा-४ 

(क) काहालु उपजिल्ला व
(ख) नन्दीग्राम उपजिल्ला
जिल्ला-बगुड़ा
४० बगुड़ा-५ 

(क) शेरपुर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु धुनट उपजिल्लाः-
(१) भान्डारबाड़ी व
(२) गोसाइबाड़ी
जिल्ला-बगुड़ा
४१ बगुड़ा-६ बगुड़ा सदर उपजिल्ला
जिल्ला-बगुड़ा
४२ बगुड़ा-७ 

(क) गाबतली उपजिल्ला व
(ख) शाजाहानपुर उपजिल्ला
जिल्ला-बगुड़ा
४३ चाँपाइनबाबगञ्ज-१ शिबगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-चाँपाइनबाबगञ्ज
४४ चाँपाइनबाबगञ्ज-२ 

(क) भोलाहाट उपजिल्ला
(ख) गोम¯èापुर उपजिल्ला व
(ग) नाचोल उपजिल्ला
जिल्ला-चाँपाइनबाबगञ्ज
४५ चाँपाइनबाबगञ्ज-३ चाँपाइनबाबगञ्ज सदर उपजिल्ला
जिल्ला-चाँपाइनबाबगञ्ज
४६ नओगाँ-१ 

(क) पोरशा उपजिल्ला
(ख) सापाहार उपजिल्ला व
(ग) निय़ामतपुर उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
४७ नओगाँ-२ 

(क) पतœीतला उपजिल्ला व
(ख) धामइरहाट उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
४८ नओगाँ-३ 

(क) बदलगाछि उपजिल्ला व
(ख) महादेबपुर उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
४९ नओगाँ-४ मान्दा उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
५० नओगाँ-५ नओगाँ सदर उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
५१ नओगाँ-६ 

(क) रानीनगर उपजिल्ला व
(ख) आत्राइ उपजिल्ला
जिल्ला-नओगाँ
५२ राजशाही-१ 

(क) गोदागाड़ी उपजिल्ला व
(ख) तानोर उपजिल्ला
जिल्ला-राजशाही
५३ राजशाही-२ राजशाही सिटि कर्पेारेशभुक्त एलाका
५४ राजशाही-३ 

(क) पबा उपजिल्ला व
(ख) मोहनपुर उपजिल्ला
जिल्ला-राजशाही
५५ राजशाही-४ बागमारा उपजिल्ला
जिल्ला-राजशाही ६
न५६ राजशाही-५ 

(क) दञ्झर्गापुर उपजिल्ला व
(ख) पुठिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला-राजशाही
५७ राजशाही-६ 

(क) चारघाट उपजिल्ला व
(ख) बाघा उपजिल्ला
जिल्ला-राजशाही
५८ नाटोर-१ 

(क) लालपुर उपजिल्ला व
(ख) बागातिपाड़ा उपजिल्ला
जिल्ला-नाटोर
५९ नाटोर-२ नाटोर सदर उपजिल्ला
जिल्ला-नाटोर
६० नाटोर-३ सिंड़ा उपजिल्ला
जिल्ला-नाटोर
६१ नाटोर-४ 

(क) गुरुदासपुर उपजिल्ला व
(ख) बड़ाइग्राम उपजिल्ला
जिल्ला-नाटोर
६२ सिराजगञ्ज-१ 

(क) काजिपुर उपजिल्ला व
(ख) सिराजगञ्ज सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) मेछड़ा
(२) रतनकान्दि
(३) बागबाटि व
(४) छोनगाछा
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६३ सिराजगञ्ज-२ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु सिराजगञ्ज सदर उपजिल्लाः-
(१) मेछड़ा
(२) रतनकान्दि
(३) बागबाटि व
(४) छोनगाछा व
(ख) कामारखन्द उपजिल्ला
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६४ सिराजगञ्ज-३ 

(क) राय़गञ्ज उपजिल्ला व
(ख) ताड़ाश उपजिल्ला
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६५ सिराजगञ्ज-४ उलापाड़ा उपजिल्ला −
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६६ सिराजगञ्ज-५ 

(क) बेलकुचि उपजिल्ला व
(ख) चौहाली उपजिल्ला
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६७ सिराजगञ्ज-६ शाहजादपुर उपजिल्ला
जिल्ला-सिराजगञ्ज
६८ पाबना-१ 

(क) साँथिय़ा उपजिल्ला व
(ख) बेड़ा उपजिल्लाय् निम्नलिखित एलाकासमञ्झह ः-
(१) बेड़ा पौरसभा
(२) हाटुरिय़ा नाकालिय़ा युनियन
(३) नतुन भारेंगा युनियन
(४) चाकला युनियन व
(५) कैटोला युनियन
जिल्ला- पाबना ७
न६९ पाबना-२ 

(क) सुजानगर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित एलाकासमञ्झह ब्यतीत बेड़ा उपजिल्ला ः-
(१) बेड़ा पौरसभा
(२) हाटुरिय़ा नाकालिय़ा युनियन
(३) नतुन भारेंगा युनियन
(४) चाकला युनियन व
(५) कैटोला युनियन
जिल्ला- पाबना
७० पाबना-३ 

(क) चाटमोहर उपजिल्ला
(ख) भांगुड़ा उपजिल्ला व
(ग) फरिदपुर उपजिल्ला
जिल्ला- पाबना
७१ पाबना-४ 

(क) आटघरिय़ा उपजिल्ला व
(ख) ईश्बरदी उपजिल्ला
जिल्ला- पाबना
७२ पाबना-५ पाबना सदर उपजिल्ला
जिल्ला- पाबना
७३ मेहेरपुर-१ 

(क) मेहेरपुर सदर उपजिल्ला व
(ख) मुजिबनगर उपजिल्ला
जिल्ला- मेहेरपुर
७४ मेहेरपुर-२ गांनी उपजिल्ला
जिल्ला- मेहेरपुर
७५ कुष्टिय़ा-१ दौलतपुर उपजिल्ला
जिल्ला- कुष्टिय़ा
७६ कुष्टिय़ा-२ 

(क) भेड़ामारा उपजिल्ला व
(ख) मिरपुर उपजिल्ला
जिल्ला- कुष्टिय़ा
७७ कुष्टिय़ा-३ कुष्टिय़ा सदर उपजिल्ला
जिल्ला- कुष्टिय़ा
७८ कुष्टिय़ा-४ 

(क) कुमारखाली उपजिल्ला व
(ख) खोकसा उपजिल्ला
जिल्ला- कुष्टिय़ा
७९ चुय़ाडांगा-१ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु चुय़ाडांगा सदर उपजिल्लाः-
(१) तितुदह व
(२) बेगमपुर व
(ख) आलमडांगा उपजिल्ला
जिल्ला- चुय़ाडांगा
८० चुय़ाडांगा-२ 

(क) दामुड़हुदा उपजिल्ला
(ख) जीबननगर उपजिल्ला व
(ग) च‚य़ाडांगा सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) तितुदह व
(२) बेगमपुर
जिल्ला- चुय़ाडांगा
८१ झिनाइदह-१ शैलक‚पा उपजिल्ला
जिल्ला- झिनाइदह ८
न८२ झिनाइदह-२ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु झिनाइदह सदर उपजिल्लाः-
(१) नलडांगा
(२) घोड़शाल
(३) फुरसुन्दि व
(४) महाराजपुर व
(ख) हरिणाकुन्डु उपजिल्ला
जिल्ला- झिनाइदह
८३ झिनाइदह-३ 

(क) कोर्टचादपुर उपजिल्ला व
(ख) महेशपुर उपजिल्ला
जिल्ला- झिनाइदह
८४ झिनाइदह-४ 

(क) कालीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) झिनाइदह सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) नलडांगा
(२) घोड़शाल
(३) फुरसुन्दि व
(४) महाराजपुर
जिल्ला- झिनाइदह
८५ यशोर-१ शार्शा उपजिल्ला
जिल्ला- यशोर
८६ यशोर-२ 

(क) चौगाछा उपजिल्ला व
(ख) झिकरगाछा उपजिल्ला
जिल्ला- यशोर
८७ यशोर-३ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु यशोर सदर उपजिल्लाः-
(१) फतेपुर
(२) इछाली
(३) कचुय़ा
(४) नरेन्द्रपुर व
(५) बसुन्दिय़ा
जिल्ला- यशोर
८८ यशोर-४ 

(क) बाघारपाड़ा उपजिल्ला व
(ख) यशोर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) फतेपुर
(२) इछाली
(३) कचुय़ा
(४) नरेन्द्रपुर व
(५) बसुन्दिय़ा
जिल्ला- यशोर
८९ यशोर-५ मनोहरपुर युनियन ब्यतीत मनिरामपुर उपजिल्ला
जिल्ला- यशोर
९० यशोर-६ 

(क) अभय़नगर उपजिल्ला
(ख) केशबपुर उपजिल्ला व
(ग) मनिरामपुर उपजिल्लाय् मनोहरपुर युनियन
जिल्ला- यशोर ९
न९१ मागुरा-१ निम्नलिखित इउनय़नसमञ्झह ब्यतीत मागुरा सदर उपजिल्लाः-
(१) शत्र“जिॎपुर
(२) गोपाल ग्राम
(३) कुचिय़ामोड़ा व
(४) बेरइलपलिता व
(ख) श्रीपुर उपजिल्ला
जिल्ला- मागुरा
९२ मागुरा-२ 

(क) महम्मदपुर उपजिल्ला
(ख) शालिखा उपजिल्ला व
(ग) मागुरा सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) शत्र“जिॎपुर
(२) गोपाल ग्राम
(३) कुचिय़ामोड़ा व
(४) बेरइलपलिता
जिल्ला- मागुरा
९३ नड़ाइल-१ 

(क) कालिय़ा उपजिल्ला व
(ख) नड़ाइल सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) कलोड़ा
(२) बिचालि
(३) भद्रबिला
(४) शिङ्गाशोलपुर व
(५) शेखहाटि
जिल्ला- नड़ाइल
९४ नड़ाइल-२ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु नड़ाइल सदर उपजिल्ला ः-
(१) कलोड़ा
(२) बिचालि
(३) भद्रबिला
(४) शिङ्गाशोलपुर व
(५) शेखहाटि व
(ख) लोहागड़ा उपजिल्ला
जिल्ला- नड़ाइल
९५ बागेरहाट-१ 

(क) फकिर हाट उपजिल्ला
(ख) मोलाहाट उपजिल्ला व −
(ग) चितलमारी उपजिल्ला
जिल्ला- बागेरहाट
९६ बागेरहाट-२ 

(क) बागेरहाट सदर उपजिल्ला व
(ख) कचुय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- बागेरहाट
९७ बागेरहाट-३ 

(क) रामपाल उपजिल्ला व
(ख) मोंला उपजिल्ला
जिल्ला- बागेरहाट
९८ बागेरहाट-४ 

(क) मोड़ेलगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) शरणखोला उपजिल्ला
जिल्ला- बागेरहाट
९९ खुलना-१ 

(क) बटिय़ाघाटा उपजिल्ला
(ख) दाकोप उपजिल्ला व
(ग) पाइकगाछा उपजिल्लाय् देलुटि युनियन
जिल्ला- खुलना १०
न१०० खुलना-२ खुलना सिटि कर्पेारेशनेर वडा-१६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३,
२४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० व ३१
जिल्ला- खुलना
१०१ खुलना-३ 

(क) खुलना सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०७,
०८, ०९, १०, ११, १२, १३, १४ व १५
(ख) दौलतपुर मेट्रोपलिटन थानाधीन आड़ंघाटा युनियन व
(ग) खानजाहान आली मेट्रोपलिटन थानाधीन योगीपोल युनियन
जिल्ला- खुलना
१०२ खुलना-४ 

(क) दिघलिय़ा उपजिल्ला (आड़ंघाटा व योगीपोल युनियन ब्यतीत)
(ख) रूपसा उपजिल्ला व
(ग) तेरखादा उपजिल्ला
जिल्ला- खुलना
१०३ खुलना-५ 

(क) फुलतला उपजिल्ला (आटरा गिलातला युनियनसह) व
(ख) डुमुरिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- खुलना
१०४ खुलना-६ 

(क) कय़रा उपजिल्ला व
(ख) देलुटि युनियन ब्यतीत पाइकगाछा उपजिल्ला
जिल्ला- खुलना
१०५ सातक्षीरा-१ 

(क) कलारोय़ा उपजिल्ला व
(ख) ताला उपजिल्ला
जिल्ला- सातक्षीरा
१०६ सातक्षीरा-२ सातक्षीरा सदर उपजिल्ला
जिल्ला- सातक्षीरा
१०७ सातक्षीरा-३ 

(क) आशाशुनि उपजिल्ला
(ख) देबहाटा उपजिल्ला व
(ग) कालिगञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) चा¤क्साफुल
(२) भाड़ाशिमला
(३) ताराली व
(४) नलता
जिल्ला- सातक्षीरा
१०८ सातक्षीरा-४ 

(क) श्यामनगर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु कालिगञ्ज उपजिल्लाः-
(१) चा¤क्साफुल
(२) भाड़ाशिमला
(३) ताराली व
(४) नलता
जिल्ला- सातक्षीरा
१०९ बरगुना-१ 

(क) बरगुना सदर उपजिल्ला व
(ख) आमतली उपजिल्ला
जिल्ला- बरगुना
११० बरगुना-२ 

(क) बामना उपजिल्ला
(ख) पाथरघाटा उपजिल्ला व
(ग) बेतागी उपजिल्ला
जिल्ला- बरगुना ११
न१११ पटुय़ाखाली-१ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु पटुय़ाखाली सदर उपजिल्लाः-
(१) आउलिय़ापुर
(२) लोहालिय़ा व
(३) कमलापुर
(ख) मिर्जागञ्ज उपजिल्ला व
(ग) दुमकी उपजिल्ला
जिल्ला- पटुय़ाखाली
११२ पटुय़ाखाली-२ 

(क) बाउफल उपजिल्ला व
(ख) पटुय़ाखाली सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) लोहालिय़ा व
(२) कमलापुर
जिल्ला- पटुय़ाखाली
११३ पटुय़ाखाली-३ 

(क) दशमिना उपजिल्ला
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु गलाचिपा उपजिल्लाः-
(१) बड़ बाइशदिय़ा
(२) छोट बाइशदिय़ा
(३) रांगाबालि
(४) चालिताबुनिय़ा व
(५) चरमोšèाज व
(ग) पटुय़ाखाली सदर उपजिल्लाय् आउलिय़ापुर युनियन
जिल्ला- पटुय़ाखाली
११४ पटुय़ाखाली-४ 

(क) कलापाड़ा उपजिल्ला व
(ख) गलाचिपा उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) बड़ बाइशदिय़ा
(२) छोट बाइशदिय़ा
(३) रांगाबालि
(४) चालिताबुनिय़ा व
(५) चरमोšèाज
जिल्ला- पटुय़ाखाली
११५ भोला-१ भोला सदर उपजिल्ला
जिल्ला- भोला
११६ भोला-२ 

(क) दौलतखान उपजिल्ला व
(ख) बोरहानउद्दिन उपजिल्ला
जिल्ला- भोला
११७ भोला-३ 

(क) तजुमद्दिन उपजिल्ला व
(ख) लालमोहन उपजिल्ला
जिल्ला- भोला
११८ भोला-४ 

(क) मनपुरा उपजिल्ला व
(ख) चरफ्याशन उपजिल्ला
जिल्ला- भोला
११९ बरिशाल-१ 

(क) गौरनदी उपजिल्ला व
(ख) आगैलझड़ा उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल
१२० बरिशाल-२ 

(क) उजिरपुर उपजिल्ला व
(ख) बानारीपाड़ा उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल
१२१ बरिशाल-३ 

(क) मुलादी उपजिल्ला व
(ख) बाबुगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल १२
न१२२ बरिशाल-४ 

(क) मेहेन्दिगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) हिजला उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल
१२३ बरिशाल-५ 

(क) बरिशाल सिटि कर्पेारेशनभुक्त एलाका व
(ख) बरिशाल सदर उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल
१२४ बरिशाल-६ बाकेरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- बरिशाल
१२५ झालकाठि-१ 

(क) राजापुर उपजिल्ला व
(ख) काठालिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- झालकाठि
१२६ झालकाठि-२ 

(क) झालकाठि सदर उपजिल्ला व
(ख) नलछिटि उपजिल्ला
जिल्ला- झालकाठि
१२७ पिरोजपुर-१ 

(क) पिरोजपुर सदर उपजिल्ला
(ख) नाजिरपुर उपजिल्ला व
(ग) जिय़ानगर उपजिल्ला
जिल्ला- पिरोजपुर
१२८ पिरोजपुर-२ 

(क) काउखाली उपजिल्ला
(ख) तेलीखाली युनियन ब्यतीत भान्डारिय़ा उपजिल्ला व
(ग) नेछाराबाद (स्बरूपकाठी) उपजिल्ला
जिल्ला- पिरोजपुर
१२९ पिरोजपुर-३ 

(क) मठबाड़ीय़ा उपजिल्ला व
(ख) भान्डारिय़ा उपजिल्लाय् तेलीखाली युनियन
जिल्ला- पिरोजपुर
१३० टांगाइल-१ 

(क) मधुपुर उपजिल्ला व
(ख) धनबाड़ी उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३१ टांगाइल-२ 

(क) गोपालपुर उपजिल्ला व
(ख) भ‚ञापुर उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३२ टांगाइल-३ घाटाइल उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३३ टांगाइल-४ कालिहाती उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३४ टांगाइल-५ टांगाइल सदर उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३५ टांगाइल-६ 

(क) नागरपुर उपजिल्ला व
(ख) देलदुय़ार उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३६ टांगाइल-७ मिर्जापुर उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३७ टांगाइल-८ 

(क) बासाइल उपजिल्ला व
(ख) सखिपुर उपजिल्ला
जिल्ला- टांगाइल
१३८ जामालपुर-१ 

(क) बकशीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) देओय़ानगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- जामालपुर १३
न१३९ जामालपुर-२ 

(क) इसलामपुर उपजिल्ला व
(ख) मेलान्दह उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) श्यामपुर व
(२) माहमुदपुर
जिल्ला- जामालपुर
१४० जामालपुर-३
(क) मादारगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु मेलान्दह उपजिल्लाः-
(१) श्यामपुर व
(२) माहमुदपुर
जिल्ला- जामालपुर
१४१ जामालपुर-४ 

(क) सरिषाबाड़ी उपजिल्ला व
(ख) जामालपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) मेष्टा व
(२) तितपला −
जिल्ला- जामालपुर
१४२ जामालपुर-५ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु जामालपुर सदर उपजिल्लाः-
(१) मेष्टा व
(२) तितपला −
जिल्ला- जामालपुर
१४३ शेरपुर-१ शेरपुर सदर उपजिल्ला
जिल्ला- शेरपुर
१४४ शेरपुर-२ 

(क) नकला उपजिल्ला व
(ख) नालिताबाड़ी उपजिल्ला
जिल्ला- शेरपुर
१४५ शेरपुर-३ 

(क) श्रीबर्दी उपजिल्ला व
(ख) झिनाइगाती उपजिल्ला
जिल्ला- शेरपुर
१४६ मय़मनसिंह-१ 

(क) हालुय़ाघाट उपजिल्ला व
(ख) धोबाउड़ा उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१४७ मय़मनसिंह-२ बिसका युनियन ब्यतीत फुलपुर उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह।
१४८ मय़मनसिंह-३ 

(क) गौरीपुर उपजिल्ला
(ख) फुलपुर उपजिल्लाय् बिसका युनियन व
(ग) मय़मनसिंह सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) चर-निलक्षिय़ा
(२) चर-ईश्बरदिय़ा
(३) परानगञ्ज
(४) बोररचर व
(५) सिरता
जिल्ला- मय़मनसिंह
१४९ मय़मनसिंह-४ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु मय़मनसिंह सदर उपजिल्लाः-
(१) चर-निलक्षिय़ा
(२) चर-ईश्बरदिय़ा
(३) परानगञ्ज
(४) बोररचर व
(५) सिरता
जिल्ला- मय़मनसिंह १४
न१५० मय़मनसिंह-५ मुक्तागाछा उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५१ मय़मनसिंह-६ फुलबाड़ीय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५२ मय़मनसिंह-७ त्रिशाल उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५३ मय़मनसिंह-८ इश्बरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५४ मय़मनसिंह-९ नान्दाइल उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५५ मय़मनसिंह-१० गफरगाँओ उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५६ मय़मनसिंह-११ भालुका उपजिल्ला
जिल्ला- मय़मनसिंह
१५७ नेत्रकोना-१ 

(क) कलमाकान्दा उपजिल्ला व
(ख) दञ्झर्गापुर उपजिल्ला
जिल्ला- नेत्रकोना
१५८ नेत्रकोना-२ 

(क) मौगाति युनियन ब्यतीत नेत्रकोना सदर उपजिल्ला व
(ख) बारहाट्टा उपजिल्ला
जिल्ला- नेत्रकोना
१५९ नेत्रकोना-३ 

(क) आटपाड़ा उपजिल्ला व
(ख) केन्दुय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- नेत्रकोना
१६० नेत्रकोना-४ 

(क) मोहनगञ्ज उपजिल्ला
(ख) मदन उपजिल्ला व
(ग) खालिय़ाजुरी उपजिल्ला
जिल्ला- नेत्रकोना
१६१ नेत्रकोना-५ 

(क) पञ्झर्बधला उपजिल्ला व
(ख) नेत्रकोना सदर उपजिल्लाय् मौगाति युनियन
जिल्ला-नेत्रकोना
१६२ किशोरगञ्ज-१ 

(क) किशोरगञ्ज सदर उपजिल्ला व
(ख) होसेनपुर उपजिल्ला
जिल्ला- किशोरगञ्ज
१६३ किशोरगञ्ज-२ 

(क) कटिय़ादी उपजिल्ला व
(ख) पाकुन्दिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला-किशोरगञ्ज
१६४ किशोरगञ्ज-३ 

(क) ताड़ाइल उपजिल्ला व
(ख) करिमगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- किशोरगञ्ज
१६५ किशोरगञ्ज-४ 

(क) इटना उपजिल्ला
(ख) मिठामइन उपजिल्ला व
(ग) अष्टग्राम उपजिल्ला
जिल्ला- किशोरगञ्ज
१६६ किशोरगञ्ज-५ 

(क) निकली उपजिल्ला व
(ख) बाजितपुर उपजिल्ला
जिल्ला- किशोरगञ्ज १५
न१६७ किशोरगञ्ज-६ 

(क) कुलिय़ारचर उपजिल्ला व
(ख) भैरब उपजिल्ला
जिल्ला- किशोरगञ्ज
१६८ मानिकगञ्ज-१ 

(क) दौलतपुर उपजिल्ला
(ख) घिओर उपजिल्ला व
(ग) शिबालय़ उपजिल्ला
जिल्ला- मानिकगञ्ज
१६९ मानिकगञ्ज-२ 

(क) सिङ्गाइर उपजिल्ला
(ख) हरिरामपुर उपजिल्ला व
(ग) मानिकगञ्ज सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) पुटाइल
(२) भाड़ारिय़ा व
(३) हाटिपाड़ा
जिल्ला- मानिकगञ्ज
१७० मानिकगञ्ज-३ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु मानिकगञ्ज सदर उपजिल्ला ः-
(१) पुटाइल
(२) भाड़ारिय़ा व
(३) हाटिपाड़ा व
(ख) साटुरिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- मानिकगञ्ज
१७१ मुन्सीगञ्ज-१ 

(क) श्रीनगर उपजिल्ला व
(ख) सिराजदिखान उपजिल्ला
जिल्ला - मुन्सीगञ्ज
१७२ मुन्सीगञ्ज-२ 

(क) लौहजं उपजिल्ला व
(ख) टंगीबाड़ी उपजिल्ला
जिल्ला - मुन्सीगञ्ज
१७३ मुन्सीगञ्ज-३ 

(क) मुन्सीगञ्ज सदर उपजिल्ला व
(ख) गजारिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला - मुन्सीगञ्ज
१७४ ढाका-१ 

(क) दोहार उपजिल्ला व
(ख) नबाबगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- ढाका
१७५ ढाका-२ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु केरानीगञ्ज उपजिल्लाः-
(१) जिनजिरा
(२) आगानगर
(३) तेघरिय़ा
(४) कोन्डा व
(५) शुभाढ्या
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन कामराङ्गीरचर व हाजारीबाग थानाधीन सुलतानगञ्ज
युनियन व
(ग) साभार उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) आमिन बाजार
(२) तेतुलझोड़ा व
(३) भाकुर्ता
जिल्ला- ढाका १६
न१७६ ढाका-३ केरानीगञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) जिनजिरा
(२) आगानगर
(३) तेघरिय़ा
(४) कोन्डा व
(५) शुभाढ्या
जिल्ला-ढाका
१७७ ढाका-४ 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-८३, ८७, ८८, ८९ व ९० व
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन श्यामपुर थानाधीन श्यामपुर युनियन
जिल्ला-ढाका
१७८ ढाका-५ 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-८४, ८५ व ८६ व
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन डेमरा, श्यामपुर व यात्राबाड़ी थानाधीन डेमरा,
दनिय़ा, मातुय़ाइल व सारुलिय़ा युनियन
जिल्ला-ढाका
१७९ ढाका-६ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-७०, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९,
८०, ८१ व ८२
जिल्ला-ढाका
१८० ढाका-७ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६,
६७, ६८, ६९, ७१ व ७२
जिल्ला-ढाका
१८१ ढाका-८ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ५३, ५६ व
५७
जिल्ला-ढाका
१८२ ढाका-९ 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-२४, २५, २६, २७, २८, २९ व ३०
एबं
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन खिलगाँओ व सबुजबाग थानाधीन नासिराबाद,
दक्षिणगाँओ व मान्डा युनियन
जिल्ला-ढाका
१८३ ढाका-१० 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-२१, २२ व २३ व
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन बाड्डा थानाधीन बाड्डा, बेराइद, भाटारा व
सातारकुल युनियन
जिल्ला-ढाका
१८४ ढाका-११ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-३७, ३८, ३९, ४०, ५४ व ५५
जिल्ला-ढाका
१८५ ढाका-१२ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-४८, ४९, ५०, ५१, ५२ व ५८
जिल्ला-ढाका
१८६ ढाका-१३ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६ व ४७
जिल्ला-ढाका
१८७ ढाका-१४ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०७, ०८, ०९, १०, ११ व १२
जिल्ला-ढाका
१८८ ढाका-१५ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०४, १३, १४ व १६
जिल्ला-ढाका
१८९ ढाका-१६ ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०२, ०३, ०५ व ०६
जिल्ला-ढाका।
१९० ढाका-१७ 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-१५, १८, १९, २० व
(ख) ढाका क्यान्टनमेन्ट एलाका
जिल्ला-ढाका १७
न१९१ ढाका-१८ 

(क) ढाका सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०१, १७
(ख) ढाका मेट्रोपलिटन उत्तरा, तुराग, बिमानबन्दर, उत्तर खान, दक्षिण खान
ओ खिलक्षेत थानाधीन हरिरामपुर, उत्तर खान, दक्षिण खान व डुमनी
युनियन
जिल्ला-ढाका
१९२ ढाका-१९ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु साभार उपजिल्लाः-
(१) आमिन बाजार
(२) तेतुलझोड़ा व
(३) भाकुर्ता
जिल्ला- ढाका
१९३ ढाका-२० धामराइ उपजिल्ला
जिल्ला- ढाका
१९४ गाजीपुर-१ 

(क) कालिय़ाकैर उपजिल्ला व
(ख) गाजीपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) काशिमपुर
(२) कोनाबाड़ी व
(३) बासन
जिल्ला- गाजीपुर
१९५ गाजीपुर-२ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु गाजीपुर सदर उपजिल्लाः-
(१) पञ्झबाइल
(२) बाड़ीय़ा
(३) काशिमपुर
(४) कोनाबाड़ी
(५) बासन
(६) काउलतिय़ा व
(७) मिर्जापुर
जिल्ला-गाजीपुर
१९६ गाजीपुर-३ 

(क) श्रीपुर उपजिल्ला व
(ख) गाजीपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१)काउलतिय़ा व
(२) मिर्जापुर
जिल्ला- गाजीपुर
१९७ गाजीपुर-४ कापासिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- गाजीपुर
१९८ गाजीपुर-५ 

(क) कालीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) गाजीपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) पञ्झबाइल व
(२) बाड़ीय़ा
जिल्ला- गाजीपुर
१९९ नरसिंदी-१ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु नरसिंदी सदर उपजिल्लाः-
(१) आमदिय़ा
(२) पाँचदोना
(३) मेहेरपाड़ा व
(४) शिलमान्दि
जिल्ला- नरसिंदी १८
न२०० नरसिंदी-२ 

(क) पलाश उपजिल्ला व
(ख) नरसिंदी सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) आमदिय़ा
(२) पाँचदोना
(३) मेहेरपाड़ा व
(४) शिलमान्दि
जिल्ला- नरसिंदी
२०१ नरसिंदी-३ 

(क) शिबपुर उपजिल्ला व
(ख) राय़पुरा उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) डौकारचर
(२) मरजाल व
(३) उः बाखरनगर
जिल्ला- नरसिंदी
२०२ नरसिंदी-४ 

(क) मनोहरदी उपजिल्ला व
(ख) बेलाब उपजिल्ला
जिल्ला- नरसिंदी
२०३ नरसिंदी-५ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु राय़पुरा उपजिल्लाः-
(१) डौकारचर
(२) मरजाल व
(३) उः बाखरनगर
जिल्ला- नरसिंदी
२०४ नाराय़णगञ्ज-१ रूपगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- नाराय़णगञ्ज
२०५ नाराय़णगञ्ज-२ आड़ाइहाजार उपजिल्ला
जिल्ला- नाराय़णगञ्ज
२०६ नाराय़णगञ्ज-३ 

(क) सोनारगाँओ उपजिल्ला व
(ख) नाराय़णगञ्ज सदर उपजिल्लाधीन सिद्धिरगञ्ज थाना/पौरसभाभुक्त एलाका
जिल्ला- नाराय़णगञ्ज
२०७ नाराय़णगञ्ज-४ नाराय़णगञ्ज सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) फतुला −
(२) कुतुबपुर
(३) एनाय़ेतनगर
(४) काशिपुर व
(५) बक्ताबली
जिल्ला- नाराय़णगञ्ज
२०८ नाराय़णगञ्ज-५ 

(क) नाराय़णगञ्ज सदर उपजिल्लाधीन निम्नलिखित एलाकासमञ्झहः-
(१) नाराय़णगञ्ज पौरसभा
(२) गोगनगर युनियन व
(३) आलीरटेक युनियन व
(ख) बन्दर उपजिल्ला
जिल्ला- नाराय़णगञ्ज
२०९ राजबाड़ी-१ 

(क) राजबाड़ी सदर उपजिल्ला व
(ख) गोय़ालन्द उपजिल्ला
जिल्ला- राजबाड़ी
२१० राजबाड़ी-२ 

(क) पांशा उपजिल्ला व
(ख) बालिय़ाकान्दि उपजिल्ला
जिल्ला- राजबाड़ी १९
न२११ फरिदपुर-१ 

(क) मधुखाली उपजिल्ला
(ख) बोय़ालमारी उपजिल्ला व
(ग) आलफाडांगा उपजिल्ला
जिल्ला- फरिदपुर
२१२ फरिदपुर-२ 

(क) नगरकान्दा उपजिल्ला
(ख) सालथा उपजिल्ला व
(ग) सदरपुर उपजिल्लाय् कृष्णपुर युनियन
जिल्ला- फरिदपुर
२१३ फरिदपुर-३ फरिदपुर सदर उपजिल्ला
जिल्ला- फरिदपुर
२१४ फरिदपुर-४ 

(क) भांगा उपजिल्ला
(ख) चर भद्रासन उपजिल्ला व
(ग) कृष्णपुर युनियन ब्यतीत सदरपुर उपजिल्ला
जिल्ला- फरिदपुर
२१५ गोपालगञ्ज-१ 

(क) मुकसुदपुर उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु काशिय़ानी उपजिल्लाः-
(१) सिंगा
(२) हातिय़ाड़ा
(३) पुइशुर
(४) बेथुड़ी
(५) निजामकान्दि
(६) ओड़ाकान्दि व
(७) फुकरा
जिल्ला- गोपालगञ्ज
२१६ गोपालगञ्ज-२ 

(क) गोपालगञ्ज सदर उपजिल्ला व
(ख) काशिय़ानी उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) सिंगा
(२) हातिय़ाड़ा
(३) पुइशुर
(४) बेथुड़ी
(५) निजामकान्दि
(६) ओड़ाकान्दि व
(७) फुकरा
जिल्ला- गोपालगञ्ज
२१७ गोपालगञ्ज-३ 

(क) टुंगीपाड़ा उपजिल्ला व
(ख) कोटालीपाड़ा उपजिल्ला
जिल्ला- गोपालगञ्ज
२१८ मादारीपुर-१ शिबचर उपजिल्ला
जिल्ला-मादारीपुर
२१९ मादारीपुर-२ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु मादारीपुर सदर उपजिल्लाः-
(१) खोय़ाजपुर
(२) झाउदि
(३) घटमाझि
(४) म¯èफापुर व
(५) केन्दुय़ा व
(ख) राजैर उपजिल्ला
जिल्ला-मादारीपुर २०
२२० मादारीपुर-३ 

(क) कालकिनि उपजिल्ला व
(ख) मादारीपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) खोय़ाजपुर
(२) झाउदि
(३) घटमाझि
(४) म¯èफापुर व
(५) केन्दुय़ा
जिल्ला-मादारीपुर
२२१ शरीय़तपुर-१ 

(क) शरीय़तपुर सदर उपजिल्ला व
(ख) जाजिरा उपजिल्ला
जिल्ला - शरीय़तपुर
२२२ शरीय़तपुर-२ 

(क) नड़िय़ा उपजिल्ला व
(ख) भेदरगञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) चरभागा
(२) चरसेनसास
(३) दक्षिण ताराबुनिय़ा
(४) काचिकाटा
(५) सखिपुर
(६) उत्तर ताराबुनिय़ा
(७) डि.एम खाली
(८) आर्शिनगर व
(९) चरकुमारिय़ा
जिल्ला - शरीय़तपुर
२२३ शरीय़तपुर-३ 

(क) डामुड्या उपजिल्ला
(ख) गोसाइरहाट उपजिल्ला व
(ग) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु भेदरगञ्ज उपजिल्लाः-
(१) चरभागा
(२) चरसेनसास
(३) दक्षिण ताराबुनिय़ा
(४) काचिकाटा
(५) सखिपुर
(६) उत्तर ताराबुनिय़ा
(७) डि.एम खाली
(८) आर्शिनगर व
(९) चरकुमारिय़ा
जिल्ला- शरीय़तपुर
२२४ सुनामगञ्ज-१ 

(क) धर्मपाशा उपजिल्ला
(ख) ताहिरपुर उपजिल्ला व
(ग) जामालगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-सुनामगञ्ज
२२५ सुनामगञ्ज-२ 

(क) दिराइ उपजिल्ला व
(ख) शाला उपजिल्ला −
जिल्ला-सुनामगञ्ज
२२६ सुनामगञ्ज-३ 

(क) जगन्नाथपुर उपजिल्ला व
(ख) दक्षिण सुनामगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-सुनामगञ्ज २१
न२२७ सुनामगञ्ज-४ 

(क) सुनामगञ्ज सदर उपजिल्ला
(ख) बिश्बम्बरपुर उपजिल्ला व
(ग) दोय़ाराबाजार उपजिल्लाय् मान्नारगाँओ युनियन
जिल्ला -सुनामगञ्ज
२२८ सुनामगञ्ज-५ 

(क) छातक उपजिल्ला व
(ख) मान्नारगाँओ युनियन ब्यतीत दोय़ाराबाजार उपजिल्ला
जिल्ला-सुनामगञ्ज
२२९ सिलेट-१ 

(क) सिलेट सिटि कर्पेारेशनभुक्त एलाका व
(ख) सिलेट सदर उपजिल्ला
जिल्ला-सिलेट
२३० सिलेट-२ 

(क) बिश्बनाथ उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु बालागञ्ज उपजिल्लाः-
(१) देओय़ान बाजार
(२) पञ्झर्ब गौरीपुर व
(३) पश्चिम गौरीपुर
जिल्ला-सिलेट
२३१ सिलेट-३ 

(क) दक्षिण सुरमा उपजिल्ला
(ख) फेञ्चुगञ्ज उपजिल्ला व
(ग) बालागञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) देओय़ान बाजार
(२) पञ्झर्ब गौरीपुर व
(३) पश्चिम गौरीपुर
जिल्ला-सिलेट
२३२ सिलेट-४ 

(क) गोय़ाइनघाट उपजिल्ला
(ख) जैšèापुर उपजिल्ला व
(ग) को¤क्सानीगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-सिलेट
२३३ सिलेट-५ 

(क) कानाइघाट उपजिल्ला व
(ख) जकिगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-सिलेट
२३४ सिलेट-६ 

(क) बिय़ानीबाजार उपजिल्ला व
(ख) गोलापगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला-सिलेट
२३५ मौलभीबाजार-१ 

(क) बड़लेखा उपजिल्ला व
(ख) जुड़ी उपजिल्ला
जिल्ला-मौलभीबाजार
२३६ मौलभीबाजार-२ 

(क) कुलाउड़ा उपजिल्ला व
(ख) कमलगञ्ज उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) आदमपुर
(२) आलीनगर
(३) इसलामपुर व
(४) समसेर नगर
जिल्ला-मौलभीबाजार
२३७ मौलभीबाजार-३ 

(क) मौलभीबाजार सदर व
(ख) राजनगर उपजिल्ला
जिल्ला-मौलभीबाजार २२
न२३८ मौलभीबाजार-४ 

(क) श्रीमंगल उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु कमलगञ्ज उपजिल्लाः-
(१) आदमपुर
(२) आलीनगर
(३) इसलामपुर व
(४) समसेर नगर
जिल्ला-मौलभीबाजार
२३९ हबिगञ्ज-१ 

(क) नबीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) बाहुबल उपजिल्ला
जिल्ला-हबिगञ्ज
२४० हबिगञ्ज-२ 

(क) आजमिरीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) बानिय़ाचं उपजिल्ला
जिल्ला-हबिगञ्ज
२४१ हबिगञ्ज-३ 

(क) हबिगञ्ज सदर उपजिल्ला व
(ख) लाखाइ उपजिल्ला
जिल्ला-हबिगञ्ज
२४२ हबिगञ्ज-४ 

(क) च‚नारुघाट उपजिल्ला व
(ख) माधबपुर उपजिल्ला
जिल्ला-हबिगञ्ज
२४३ ब्राह्मणबाड़िय़ा-१ 

(क) नासिरनगर उपजिल्ला व
(ख) ब्राह्मणबाड़िय़ा सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) बुधšिè
(२) चान्दुरा व
(३) हरषपुर
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा
२४४ ब्राह्मणबाड़िय़ा-२ 

(क) सराइल उपजिल्ला
(ख) आशुगञ्ज उपजिल्ला व
(ग) ब्राह्मणबाड़िय़ा सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) मजलिशपुर
(२) बुधल व
(३) तालशहर (पञ्झर्ब)
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा
२४५ ब्राह्मणबाड़िय़ा-३ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु ब्राह्मणबाड़िय़ा सदर उपजिल्ला ः-
(१) बुधšिè
(२) चान्दुरा
(३) मजलिशपुर
(४) बुधल
(५) तालशहर (पञ्झर्ब) व
(६) हरषपुर
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा
२४६ ब्राह्मणबाड़िय़ा-४ 

(क) आखाउड़ा उपजिल्ला व
(ख) कसबा उपजिल्ला
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा
२४७ ब्राह्मणबाड़िय़ा-५ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु नबीनगर उपजिल्लाः-
(१) बड़िकान्दि व
(२) छलिमगञ्ज
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा २३
न२४८ ब्राह्मणबाड़िय़ा-६ 

(क) बाञ्छारामपुर उपजिल्ला व
(ख) नबीनगर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) बड़िकान्दि व
(२) छलिमगञ्ज
जिल्ला-ब्राह्मणबाड़िय़ा
२४९ कुमिला-१ 

(क) दाउदकान्दि उपजिल्ला व
(ख) मेघना उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला।
२५० कुमिला-२ −

(क) होमना उपजिल्ला व
(ख) तितास उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला
२५१ कुमिला-३ − मुरादनगर उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला
२५२ कुमिला-४ − देबीद्बार उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला
२५३ कुमिला-५ −

(क) ब्राह्मणपाड़ा उपजिल्ला व
(ख) बुड़िचं उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला
२५४ कुमिला-६ 

(क) कुमिला आदर्श सदर उपजिल्ला व −
(ख) कुमिला सदर दक्षिण उपजिल्लाय् गलिय़ारा युनियन −
जिल्ला-कुमिला
२५५ कुमिला-७ −

(क) चान्दिना उपजिल्ला व
(ख) बरुड़ा उपजिल्लाय् चितड्डा युनियन
जिल्ला-कुमिला
२५६ कुमिला-८ −

(क) चितड्डा युनियन ब्यतीत बरुड़ा उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु कुमिला सदर दक्षिण उपजिल्लाः-
(१) बागमारा
(२) बेलघर
(३) भुलइन (उत्तर)
(४) भुलइन (दक्षिण)
(५) पेरुल (उत्तर)
(६) पेरुल (दक्षिण ) व
(७) गलिय़ारा
जिल्ला- कुमिला
२५७ कुमिला-९ −

(क) लाकसाम उपजिल्ला व
(ख) मनोहरगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला
२५८ कुमिला-१० 

(क) नांगलकोट उपजिल्ला व
(ख) कुमिला सदर दक्षिण उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय- −
(१) बागमारा
(२) बेलघर
(३) भुलइन (उत्तर)
(४) भुलइन (दक्षिण)
(५) पेरुल (उत्तर) व
(६) पेरुल (दक्षिण)
जिल्ला- कुमिला
२५९ कुमिला-११ चौद्दग्राम उपजिल्ला
जिल्ला- कुमिला २४
न२६० चाँदपुर-१ 

(क) कचुय़ा उपजिल्ला व
(ख) मतलब (दक्षिण) उपजिल्लाय् नाराय़नपुर युनियन
जिल्ला- चाँदपुर
२६१ चाँदपुर-२ 

(क) मतलब (उत्तर) उपजिल्ला व
(ख) नाराय़नपुर युनियन ब्यतीत मतलब (दक्षिण) उपजिल्ला
जिल्ला- चाँदपुर
२६२ चाँदपुर-३ 

(क) चाँदपुर सदर उपजिल्ला व
(ख) हाइमचर उपजिल्ला
जिल्ला- चाँदपुर
२६३ चाँदपुर-४ फरिदगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- चाँदपुर
२६४ चाँदपुर-५ 

(क) हाजीगञ्ज उपजिल्ला व
(ख) शाहरा¯िè उपजिल्ला
जिल्ला- चाँदपुर
२६५ फेनी-१ 

(क) परशुराम उपजिल्ला
(ख) छागलनाइय़ा उपजिल्ला व
(ग) फुलगाजी उपजिल्ला
जिल्ला-फेनी
२६६ फेनी-२ फेनी सदर उपजिल्ला
जिल्ला- फेनी
२६७ फेनी-३ 

(क) सोनागाजी उपजिल्ला व
(ख) दागणभ‚ञा उपजिल्ला
जिल्ला- फेनी
२६८ नोय़ाखाली-१ 

(क) चाटखिल उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु सोनाइमुड़ी उपजिल्लाः-
(१) बारगाँओ
(२) नाटेश्बर व
(३) अम्बर नगर
जिल्ला- नोय़ाखाली
२६९ नोय़ाखाली-२ 

(क) सेनबाग उपजिल्ला व
(ख) सोनाइमुड़ी उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) बारगाँओ
(२) नाटेश्बर व
(३) अम्बर नगर
जिल्ला- नोय़ाखाली
२७० नोय़ाखाली-३ बेगमगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- नोय़ाखाली
२७१ नोय़ाखाली-४ 

(क) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु नोय़ाखाली सदर उपजिल्लाः-
(१) नेय़ाजपुर व
(२) अश्बदिय़ा व
(ख) सुबर्नचर उपजिल्ला
जिल्ला- नोय़ाखाली
२७२ नोय़ाखाली-५ 

(क) को¤क्सानीगञ्ज उपजिल्ला
(ख) कबिरहाट उपजिल्ला व
(ग) नोय़ाखाली सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियनसमञ्झह ः-
(१) नेय़ाजपुर व
(२) अश्बदिय़ा
जिल्ला- नोय़ाखाली २५
न२७३ नोय़ाखाली-६ हातिय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- नोय़ाखाली
२७४ लक्षमीपुर-१ रामगञ्ज उपजिल्ला
जिल्ला- लक्षमीपुर
२७५ लक्षमीपुर-२ 

(क) राय़पुर उपजिल्ला व
(ख) लक्षमीपुर सदर उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) उत्तर हामछादी
(२) दक्षिण हामछादी
(३) दालाल बाजार
(४) चर रुहिता
(५) पार्बती नगर
(६) बशिकपुर
(७) शाकचर
(८) टुमचर व
(९) चर रमनीमोहान
जिल्ला- लक्षमीपुर
२७६ लक्षमीपुर-३ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु लक्षमीपुर सदर उपजिल्ला ः-
(१) उत्तर हामछादी
(२) दक्षिन हामछादी
(३) दालाल बाजार
(४) चर रुहिता
(५) पार्बती नगर
(६) बशिकपुर
(७) शाकचर
(८) टुमचर व
(९) चर रमनीमोहान
जिल्ला- लक्षमीपुर
२७७ लक्षमीपुर-४ 

(क) रामगति उपजिल्ला व
(ख) कमलनगर उपजिल्ला
जिल्ला- लक्षमीपुर
२७८ चट्टग्राम-१ मीरश्बराइ उपजिल्ला
जिल्ला- चट्टग्राम
२७९ चट्टग्राम-२ फटिकछड़ि उपजिल्ला
जिल्ला- चट्टग्राम
२८० चट्टग्राम-३ 

(क) सीताकुन्ड उपजिल्ला व
(ख चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०९ व १०
जिल्ला- चट्टग्राम
२८१ चट्टग्राम-४ 

(क) गड़दुय़ारा युनियन ब्यतीत हाटहाजारी उपजिल्ला व
(ख) चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०१ व ०२
जिल्ला- चट्टग्राम
२८२ चट्टग्राम-५ 

(क) राउजान उपजिल्ला व
(ख) हाटहाजारी उपजिल्लाय् गड़दुय़ारा युनियन
जिल्ला- चट्टग्राम
२८३ चट्टग्राम-६ 

(क) रांगुनिय़ा उपजिल्ला व
(ख) बोय़ालखाली उपजिल्लाय् श्रीपुर-खरणद्बीप युनियन
जिल्ला- चट्टग्राम
२८४ चट्टग्राम-७ 

(क) श्रीपुर-खरणद्बीप युनियन ब्यतीत बोय़ालखाली उपजिल्ला व
(ख) चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा- ०३, ०४, ०५, ०६ व ०७
जिल्ला- चट्टग्राम २६
न२८५ चट्टग्राम-८ चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा-१५, १६, १७, १८, १९ २०, २१, २२,
२३, ३१, ३२, ३३, ३४ व ३५
जिल्ला-चट्टग्राम
२८६ चट्टग्राम-९ चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा-०८, ११, १२, १३, १४, २४, २५ व २६
जिल्ला-चट्टग्राम
२८७ चट्टग्राम-१० चट्टग्राम सिटि कर्पेारेशनेर वडा-२७, २८, २९, ३०, ३६, ३७, ३८, ३९,
४० व ४१
२८८ चट्टग्राम-११ निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु पटिय़ा उपजिल्लाः-
(१) चर पाथरघाटा
(२) चरलक्ष्या
(३) जुलधा
(४) बड़उठान व
(५) शिकलबाहा
जिल्ला- चट्टग्राम
२८९ चट्टग्राम-१२ 

(क) आनोय़ारा उपजिल्ला व
(ख) पटिय़ा उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) चर पाथरघाटा
(२) चरलक्ष्या
(३) जुलधा
(४) बड़उठान व
(५) शिकलबाहा
जिल्ला- चट्टग्राम
२९० चट्टग्राम-१३ 

(क) चन्दनाइश उपजिल्ला व
(ख) सातकानिय़ा उपजिल्लाय् निम्नलिखित युनियन समञ्जय-
(१) केओचिय़ा
(२) कालिय़ाइश
(३) बाजालिय़ा
(४) धर्मपुर
(५) पुरानगड़
(६) छदाहा व
(७) खागरिय़ा
जिल्ला- चट्टग्राम
२९१ चट्टग्राम-१४ 

(क) लोहागाड़ा उपजिल्ला व
(ख) निम्नलिखित युनियन समञ्जय दूगु सातकानिय़ा उपजिल्ला ः-
(१) केओचिय़ा
(२) कालिय़ाइश
(३) बाजालिय़ा
(४) धर्मपुर
(५) पुरानगड़
(६) छदाहा व
(७) खागरिय़ा
जिल्ला- चट्टग्राम
२९२ चट्टग्राम-१५ बाँशखाली उपजिल्ला
जिल्ला- चट्टग्राम
२९३ चट्टग्राम-१६ स›द्बीप उपजिल्ला
जिल्ला- चट्टग्राम
२९४ कक्सबाजार-१ 

(क) चकरिय़ा उपजिल्ला व
(ख) पेकुय़ा उपजिल्ला
जिल्ला- कक्सबाजार २७
न२९५ कक्सबाजार-२ 

(क) कुतुबदिय़ा उपजिल्ला व
(ख) महेशखाली उपजिल्ला
जिल्ला- कक्सबाजार
२९६ कक्सबाजार-३ 

(क) कक्सबाजार सदर उपजिल्ला व
(ख) रामु उपजिल्ला
जिल्ला- कक्सबाजार
२९७ कक्सबाजार-४ 

(क) उखिय़ा उपजिल्ला व
(ख) टेकनाफ उपजिल्ला
जिल्ला- कक्सबाजार
२९८ पार्बत्य खागड़ाछड़ि खागड़ाछड़ि पार्बत्य जिल्ला
२९९ पार्बत्य रांगामाटि रांगामाटि पार्बत्य जिल्ला
३०० पार्बत्य बान्दरबान बान्दरबान पार्बत्य जिल्ला

लिधंसा[सम्पादन]