Jump to content

चट्टग्राम विभाग

विकिपिडिया नं
चट्टग्राम विभाग
চট্টগ্রাম
—  विभाग  —
Map of Chittagong Division
Map of Chittagong Division
Coordinates: 22°55′N 91°30′E / 22.917°N 91.500°E / 22.917; 91.500Coordinates: 22°55′N 91°30′E / 22.917°N 91.500°E / 22.917; 91.500
देय् बंगलादेश
सदरमुकाम चट्टग्राम
Area
 - Total ३३,९०८.५५ km2 (१३,०९२.२ sq mi)
Population (2011 census)
 - Total २८,४२३,०१९
 - Density ८३८.२/km2 (२,१७१/sq mi)
Time zone BST (UTC+6)
ISO 3166 code BD-B

चट्टग्राम विभाग बंगलादेशया छगू विभाग ख।

प्रशासनिक अञ्चल[सम्पादन]

थ्व विभाग क्वसं बियातःगु जिल्लाय् विभक्त दु

नां मू नगर आयतन (बर्गकिमि) जनसंख्या
१९९१
जनसंख्या
२००१
जनसंख्या
२०११
ब्राह्मणबाड़िया जिल्ला ब्राह्मणबाड़िया १,८८१.२० २१,४१,७४५ २३,९८,२५४ २८,४०,४९८
कुमिल्ला जिल्ला कुमिल्ला ३,१४६.३० ४०,३२,६६६ ४५,९५,५३९ ५३,८७,२८८
चाँदपुर जिल्ला चाँदपुर १,६४५.३२ २०,३२,४४९ २२,७१,२२९ २४,१६,०१८
लक्ष्मीपुर जिल्ला लक्ष्मीपुर १,४४०.३९ १३,१२,३३७ १४,८९,९०१ १७,२९,१८८
नोयाखाली जिल्ला माइजदी ३,६८५.८७ २२,१७,१३४ २५,७७,२४४ ३१,०८,०८३
फेनी जिल्ला फेनी जेला ९९०.३६ १०,९६,७४५ १२,४०,३८४ १४,३७,३७१
खागड़ाछड़ि जिल्ला खागड़ाछड़ि २,७४९.१६ ३,४२,४८८ ५,२५,६६४ ६,१३,९१७
राङ्गामाटि जिल्ला राङ्गामाटि ६,११६.११ ४,०१,३८८ ५,०८,१८२ ५,९५,९७९
बान्दरबान जिल्ला बान्दरबान ४,४७९.०१ २,३०,५६९ २,९८,१२० ३,८८,३३५
चट्टग्राम जिल्ला चट्टग्राम ५,२८२.९२ ५२,९६,१२७ ६६,१२,१४० ७६,१६,३५२
कक्सबाजार जिल्ला कक्सबाजार २,४९१.८५ १४,१९,२६० १७,७३,७०९ २२,८९,९९०
सकल चट्टग्राम ३३,९०८.५५ २,०५,५२,९०८ २,४२,९०,३८४ २,८४,२३,०१९

विभागया उपजिल्ला[सम्पादन]

चट्टग्राम जिल्ला[सम्पादन]

 • आनोय़ारा उपजिल्ला
 • बाँशखाली उपजिल्ला
 • बोय़ालखाली उपजिल्ला
 • चन्दनाईश उपजिल्ला
 • फटिकछड़ि उपजिल्ला
 • भूजपूर थाना]]
 • हाटहाजारी उपजिल्ला
 • लोहागड़ा उपजिल्ला
 • मीरसराइ उपजिल्ला
 • पटिय़ा उपजिल्ला
 • राङ्गुनिय़ा उपजिल्ला
 • राउजान उपजिल्ला
 • सन्द्बीप उपजिल्ला
 • सातकानिय़ा उपजिल्ला
 • सीताकुन्ड उपजिल्ला
 • कर्णफुली थाना]]

कक्सबाजार जिल्ला[सम्पादन]

 • उखिय़ा उपजिल्ला
 • कक्सबाजार सदर उपजिल्ला
 • कुतुबदिय़ा उपजिल्ला
 • चकोरिय़ा उपजिल्ला
 • टेकनाफ उपजिल्ला
 • महेशखाली उपजिल्ला
 • रामु उपजिल्ला
 • पेकुय़ा उपजिल्ला

बान्दरबान जिल्ला[सम्पादन]

 • आलिकदम उपजिल्ला
 • थानचि उपजिल्ला
 • नाइक्ष्यंछड़ि उपजिल्ला
 • बान्दरबान सदर उपजिल्ला
 • रुमा उपजिल्ला
 • रोय़ांछड़ि उपजिल्ला
 • लामा उपजिल्ला

खागड़ाछड़ि जिल्ला[सम्पादन]

 • खागड़ाछड़ि सदर उपजिल्ला
 • दीघिनाला उपजिल्ला
 • पानछड़ि उपजिल्ला
 • महालछड़ि उपजिल्ला
 • माटिराङ्गा उपजिल्ला
 • मानिकछड़ि उपजिल्ला
 • रामगड़ उपजिल्ला
 • लक्षीछड़ि उपजिल्ला

राङामाटि जिल्ला[सम्पादन]

 • काउखाली उपजिल्ला (राङ्गामाटि)
 • काप्ताइ उपजिल्ला
 • जुराछड़ि उपजिल्ला
 • नानिय़ाचर उपजिल्ला
 • बरकल उपजिल्ला
 • बाघाइछड़ि उपजिल्ला
 • बिलाइछड़ि उपजिल्ला
 • राङ्गामाटि सदर उपजिल्ला
 • राजस्थली उपजिल्ला
 • लंगदु उपजिल्ला

नोय़ाखाली जिल्ला[सम्पादन]

 • नोय़ाखाली सदर उपजिल्ला
 • बेगमगञ्ज उपजिल्ला
 • चाटखिल उपजिल्ला
 • कोम्पानीगञ्ज उपजिल्ला (नोय़ाखाली)
 • हातिय़ा उपजिल्ला
 • सेनबाग उपजिल्ला
 • सुबर्ण चर उपजिल्ला
 • सोनाइमुड़ि उपजिल्ला
 • कबिरहाट उपजिल्ला

लक्ष्मीपुर जिल्ला[सम्पादन]

 • लक्ष्मीपुर सदर उपजिल्ला
 • राय़पुर उपजिल्ला
 • रामगञ्ज उपजिल्ला
 • कमलनगर उपजिल्ला
 • रामगति उपजिल्ला

फेनी जिल्ला[सम्पादन]

 • फेनी सदर उपजिल्ला
 • दागनभूँइय़ा उपजिल्ला
 • सोनागाजी उपजिल्ला
 • छागलनाइय़ा उपजिल्ला
 • परशुराम उपजिल्ला
 • फुलगाजी उपजिल्ला

कुमिल्ला जिल्ला[सम्पादन]

 • बरुरा उपजिल्ला
 • चान्दिना उपजिल्ला
 • दाउदकान्दि उपजिल्ला
 • लाकसाम उपजिल्ला
 • ब्राह्मणपाड़ा उपजिल्ला
 • बुड़िचं उपजिल्ला
 • चौद्दग्राम उपजिल्ला
 • देबीद्बार उपजिल्ला
 • होमना उपजिल्ला
 • मुरादनगर उपजिल्ला
 • लाङ्गलकोट उपजिल्ला
 • मेघना उपजिल्ला
 • तितास उपजिल्ला
 • मनोहरगञ्ज उपजिल्ला

चाँदपुर जिल्ला[सम्पादन]

 • चाँदपुर सदर उपजिल्ला
 • हाजीगञ्ज उपजिल्ला
 • कचुय़ा उपजिल्ला
 • फरिदगञ्ज उपजिल्ला
 • मतलब उत्तर उपजिल्ला
 • मतलब उपजिल्ला
 • हाइमचर उपजिल्ला
 • शाहरास्ति उपजिल्ला

ब्राह्मणबाड़िय़ा जिल्ला[सम्पादन]

 • आशुगञ्ज उपजिल्ला
 • आखाउड़ा उपजिल्ला
 • कसबा उपजिल्ला
 • नबीनगर उपजिल्ला
 • नासिरनगर उपजिल्ला
 • बाञ्छारामपुर उपजिल्ला
 • ब्राह्मणबाड़िय़ा सदर उपजिल्ला
 • सराइल उपजिल्ला
 • बिजय़नगर उपजिल्ला

स्वयादिसँ[सम्पादन]