विनयपिटक

विकिपिडिया नं
(Redirected from विनय पिटक)
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
बुद्ध धर्म पुचः


Lotus75.png

बुद्ध धर्मया इतिहास
बुद्ध धर्मय् कालचक्र
बुद्ध धर्मय् संघ

जग
चत्तरी आर्य सच्छनि
अरियो अट्ठङ्गीको मग्गो
पञ्चशील
निर्वाण · त्रिरत्न

मू विचाः
त्रिलक्षण
स्कन्ध · ब्रह्माण्ड · धर्म
हलिम · पूर्नजन्म · शून्यता
प्रतित्य-समुत्पाद · कर्म

मू मनुत:
गौतम बुद्ध
बुद्धयागु चेलात: · बुद्धयागु जहान

प्रयास व उपलब्धि
बुद्धत्त्व · बोधिसत्त्व
अर्हतयागु प्यंगु त्वाथत:
पारमिता · ध्यान

थाय कथंयागु बौद्ध धर्मावलम्बी
दक्षिणपूर्वी एसियाली · पूर्वी एसियाली
तिब्बती · भारतीय · पाश्चात्य

बुद्ध धर्मया कचात
थेरवाद · महायान
बज्रयान · प्राचीन मेमेगु ख्य:त:

ग्रन्थ
सुत्त पिटक · महायान सुत्र
बिनय पिटक · अभिधम्म पिटक

पुचः:समसामयिक बुद्ध धर्म
सांस्कृतिक पक्ष · विषय
बौद्ध धर्म
Dharma wheel 1.png

This box: view  talk  edit

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         
view  talk  edit


विनय पिटक बौद्ध धर्मया छगू ग्रन्थ ख। थ्व ग्रन्थ त्रिपिटकया स्वंगु भागया छगू भाग ख। थ्व ग्रन्थ भिक्षु, भिक्षुणी, अनागारिका आदितेगु संघनियम नाप स्वापू दूगु ग्रन्थ ख। संस्कृत, पालि व मेमेगु प्राचीन बौद्ध ग्रन्थया भाषा कथं विनयपिटकया अर्थ अनुशासनया टोकरी ख। .

विभाजन[सम्पादन]

विनयपिटकया विभाजन थ्व कथं दु [१] -

विनयपिटक वग्ग सुत्त
पाराजिकपाळि
वेरञ्जकण्डं
पाराजिककण्डं
सङ्घादिसेसकण्डं
अनियतकण्डं
निस्सग्गियकण्डं
पाचित्तियपाळि
पाचित्तियकण्डं
पाटिदेसनीयकण्डं
सेखियकण्डं
अधिकरणसमथा
पाराजिककण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
सङ्घादिसेसकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
निस्सग्गियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
पाचित्तियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
पाटिदेसनीयकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
सेखियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
अधिकरणसमथा (भिक्खुनीविभङ्गो)
महावग्गपाळि
महाखन्धको
उपोसथक्खन्धको
वस्सूपनायिकक्खन्धको
पवारणाक्खन्धको
चम्मक्खन्धको
भेसज्जक्खन्धको
कथिनक्खन्धको
चीवरक्खन्धको
चम्पेय्यक्खन्धको
कोसम्बकक्खन्धको
चूळवग्गपाळि
कम्मक्खन्धकं
पारिवासिकक्खन्धकं
समुच्चयक्खन्धकं
समथक्खन्धकं
खुद्दकवत्थुक्खन्धकं
सेनासनक्खन्धकं
सङ्घभेदकक्खन्धकं
वत्तक्खन्धकं
पातिमोक्खट्ठपनक्खन्धकं
भिक्खुनिक्खन्धकं
पञ्चसतिकक्खन्धकं
सत्तसतिकक्खन्धकं
परिवारपाळि
सोळसमहावारो
समुट्ठानसीससङ्खेपो
अन्तरपेय्यालं
खन्धकपुच्छावारो
एकुत्तरिकनयो
उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना
गाथासङ्गणिकं
अधिकरणभेदो
अपरगाथासङ्गणिकं
चोदनाकण्डं
चूळसङ्गामो
महासङ्गामो
कथिनभेदो
उपालिपञ्चकं
अत्थापत्तिसमुट्ठानं
दुतियगाथासङ्गणिकं
सेदमोचनगाथा
पञ्चवग्गो

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]